Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Boldog Várad (dedikált példány)

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor
Fotózta

Kiadó: Héttorony Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 838 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN: 963-7855-37-8
Megjegyzés: Bálint István János szerkesztő által dedikált példány. Fekete-fehér és színes fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó - Tempfli József5
Nagyvárad legyen áldott! - Tőkés László7
"László király jeles nagy és szép monostort épüttete és püspekséget szörze oda, és nevezé azt a várast Váradnak..."
Györffy György: Bihar vármegye és Várad (Bihar, Varadinum) története a XIII. század végéig11
Bálint Sándor: Szent László, Erdély régi patrónusa15
Gombos Albin: Szent László, a lovagkirály16
Bálint Sándor: A magyar Compostella. 1095-1403
Gyalókay Jenő: Várad középkori vára19
Balogh Jolán: A székesegyház építéséről22
Bunyitay Vince: Istenítéletek Váradon24
Bálint Sándor: A tüzesvaspróba szertartása27
Zilahi Farkas lopás gyanújában (váradi Regestrum)28
Váncsodi András és Guszári Tömő nem tisztázódnak a gyújtogatás vádja alól (Váradi Regestrum)28
Szent László sírjáról és ereklyéiról (Váradi Regestrum)28
Bunyitay Vince: Sándor váradó püspök ítélkezik30
Rogerius váradi főesperes: Hogyan vették be ostrommal a tatárok Várad városát 1242-ben?31
Az orosz évkönyvek hiradása 1242-ből. Bati kán hadával Várad alá vonul32
Varga Árpád: A váradi káptalan hiteleshelyi működése33
Marczali Henrik: A magyar egyház számára kiadott pápai rendelkezések 1267-ből36
A váradi püspökség tizedjegyzékéből37
Magyarország leírása 1308-ból (Ismeretlen francia domonkos szerzetes)38
Károly Róbert király harmadik feleségét 1318-ban Váradon temetteti el39
Károly Róbert megerősíti Nekcsei Demeter tárnokmester végrendeletét 1326-ban40
Prokopp Mária: Váradi freskótöredék a XIV. század közepéről41
Nagy Lajos király 1342 decemberében kelt okleveléből43
Csemegi József: A váradi szobortöredék44
Czobor Béla: Szent László palástjából készült miseruha47
Bunyitay vince: A váradi püspök oláh jobbágyainak kiváltságai a XIV. században48
A váradi tanács levele kállói Simon fiainak 1347-ben50
Szent László először prépostságot, majd püspökséget alapít (Emericus lector, váradi olvasókanonok 1375 körül)51
A püspöki várról és palotáról (Emericus lector, váradi olvasókanonok51
Magyary-Kossa Gyula: VII. Ince pápa búcsúkat engedélyez a váradi Szent László fürdő ispotályának 1405-ben52
Zsigmond király 1406-ban kiadott oklevelében megemlékezik a váradi egyház égéséről53
Zsigmond király szent László lábához kíván temetkezni54
János váradi püspök inkvizitort hív az eretnekek ellen 1436-ban55
H. Kolba Judit: A váradi korona és országalma56
Zsigmond császár és magyar király váradi sírfelirata57
Jakó Zsigmond: Kolostori könyvtárak a középkori Váradon58
Rómer Flóris: Jelentés a váradi várban 1883-ban történt ásatásról70
Balogh Jolán: Andrea Scolari váradi püspök mecénási tevékenysége72
László Gyula: Szent László győri ereklyetartó mellszobráról74
Gedai István: Szent László ábrázolása a magyar pénzeken78
Szent László mondája a középkori Oroszországban. Feljegyezte Pachomije szerb származású szerzetes egy Moszkva környéki kolostorban 1442 táján80
Horváth Jenő: Hunyadi János és Mátyás király Vitéz János váradi prépostról81
Vespasiano da Bisticci: Vitéz János magyar humanistáról82
Georg Peuerbach levele Vitéz váradi püspök könyvszeretetéről83
Georg Peuerbach: A Váradi táblák ajánlása Vitéz Jánosnak a XV. század közepéről84
Vitéz János váradi püspök levele Taddeo de Trevisóhoz Rómába 1450. július 22-én85
Ivanich Pál kanonok 1451-ben tudósít a váradi földrengésről86
Albrecht Dürer emlékirata apja születési helyéről és családjáról87
Antonio Bonfini: Filipec János váradi püspök Mátyás király követeként 1476-ban Olaszországba megy89
Gyalókay Jenő: A váradi várban 1911-1912-ik években folyt ásatások90
H. Kolba Judit: A váradi misekannák91
H. Kolba Judit: Telegdi Borbála kelyhe92
Thuróczi János királyi ítélőmester: A váradi egyház építéséről és Szent Lászlóról93
Várad pusztulásáról 1474-ben94
Pethő Gergely krónikája Szent László gyertyatartóiról és a Magyarországon 1474-ben esett dolgokról95
Petrus Ransanus XV. század végi feljegyzése a püspöki palotáról96
Bunyitay Vince: Főpapi díszöltözet 1489-ben97
Balogh Jolán: Farkas Bálint váradi püspök98
Tóth-Szabó Pál: Váradi zarándokok Rómában99
Temesvári Pelbárt: Szent László halottas szekere megindul magától Várad felé, és egyéb csodák100
Iványi Béla: Czobor Imre erdélyrészi királyi sókamaraispán esete 1501-ben101
Cserei Mihály: Bosák János váradi püspök szörnyű haláláról 1510-ben102
Scholtz Béla: Thurzó püspök palotája103
Thurzó Zsigmond váradi püspök vall annak, aki elolvassa maga költötte sírfeliratát104
Verancsics Antal: Dózsa serege 1514-ben felégeti a várost105
Celio Calcagnini 1518-ban értesíti Perényi Ferenc váradi püspököt, hogy könyveket küld neki Egerből106
Drágffy János temesvári ispán 1524. június 7-én kelt végrendelete107
Brodarics István: Perényi Ferenc váradi püspök jóslata a mohácsi csata előtt108
Szerémi György: Perényi püspök haláláról109
Bunyitay Vince: Perényi Ferenc váradi püspök főpapi botja és címere110
Bunyitay Vince: Czibak Imre választott váradi püspököt meggyilkolják Erdélyben112
Oláh Miklós: Várad leírása 1536-ból113
Fráter György: A püspöki tisztségről114
Ferdinánd király kémjének jelentése 1543. július 7-én a táncoló váradi püspökről115
Fráter György váradi püspök 1549-ben kelt magyar nyelvű levele Kiskállói Lökös Jánoshoz rabok szabadítása tárgyában116
Georgius Reychersdorff feljegyzése Váradról 1550-ből117
Kendy Ferencné, Lévai Kata végrendelete 1551-ből118
Protestánsüldözés a XVI. század közepén. Fráter György váradi püspök máglyán égetett meg két embert119
Kőváry László: Házastársak a vérpadon121
Scholtz Béla: A váradi vár őrsége a XVI. század közepén122
Scholtz Béla: Várad városrészei 1552-ben123
Bunyitay Vince: Hitújítók Váradon124
A váradi káptalan jelenti Oláh Miklós királyi kancellárnak, hogy a Pankotáról kitiltott hitújítók a városba jöttek126
Forgách Ferenc: Zaberdinus Mátyás, a harcias püspök127
Kenéz András Pest város bírájának sírköve Váradon128
Pesthy Ferenc levele a pozsonyi kamarához Várad városának égéséről és elfoglalásáról 1556-ban129
Zsák J. Adolf: Várad ostroma 1556-1557-ben130
Oláh Miklós esztergomi érsek 1557 körül kelt végrtendeletéből 133
Forgách Ferenc, a történetíró váradi püspök emlékiratából, 1557.134
Verancsics Antal esztergomi érsek feljegyzése az 1557. évi eseményekről135
Zeiller Martin tudósítása az 1557 utáni váradi reformátusokról136
Tűgyártó Sebestyén vallomástévő levele 1562-ből137
A váradi ötvösök válasza a kolozsvári ötvösöknek hozzájuk intézett kérdéseire, céhügyekben. Várad138
Rómer Flóris: A nagyváradi múzeum egyik ostyasütő vasa 1564-ből139
Leonhardus Uncius (Unch) verse Szent László sírjáról 1565 körül140
Karácsonyi János: Támadás Szent László sírja ellen 1565 júniusában141
"A holtak is bosszút állhatnak..." Részlet Telegdi Miklós prédikációjából142
A tordai országgyűlés végzése a váradi katolikusok sora felől143
Csernák Béla: A "váradi virágvasárnap"144
Jakó Zsigmond: A Hoffhalterek váradi nyomdája145
Barcsa János: Szitkozódók, paráznák, részegeskedők, bűnbánók, kiközösítettek148
Melius Juhász Péter levele Briberi Melith Györgynek a váradi disputáról149
Barcsa János: A tarka főkötős, kalárisos papnékat megfenyítik a református egyházban150
Csernák Béla: A váradi disputa 1569 októberében152
Ábrámfy (Ábránfy) István sírfelirata 1570-ből153
Özv. Forgách Zsigmondné levele fiához, Forgách Simonhoz154
Heltai Gáspár feljegyzései Váradról 1575-ből155
Bornemisza Péter: Több mérgei az ördögnek sok bűnökben156
Banfi Florio: Báthori István lengyel király Váradra küldi Domenico Ridolfino urbinói építészt157
Báthori Kristóf Várad városának lakosait nemesi rangra emeli159
Mészáros Lukács Kassára küldött panaszos levele, Warga András mostohafiának tolvajlása ügyében161
Fraknói Vilmos: Possevino Antal jezsuita diplomata váradi látogatása 1583-ban162
Őry Miklós: Pázmány Péter útja Váradról Kolozsvárra164
Gyulai Pálnak, báthori István lengyel király alkancellárjának felelete a váradi kapitánnyá kinevezett Sibrik Györgynek az 1585-ik esztendőben165
A katolikus híveknek 1587 húsvét napján hitük megtagadására való kényszerítése, körmenetüknek szétverése167
hethesi Pethe Márton váradi püspöknek a Szent László székesegyház kincseinek átvételét tanúsító elismervénye 1589-ből168
A Bihar megyei feketebátoriak panaszlevele Kutassy Jánoshoz169
Báthori Zsigmond levele Király Göyrgy várparancsnokhoz, és az új vallást követő váradi lakosokhoz 1597-ben171
Baranyai Decsi János: Váradon protestáns lázongás támad172
A váradi jezsuitáknak tulajdonított gúnyirat, melyet titokban a kálvinisták szószékére függesztettek 1598 májusában173
Szamosközy István: Várad leírása 1598-ban174
Szamosközy István a váradi királyszobrokat az európai kultúra fénykoszorújába helyezi175
Maria Christierna levele Király György váradi főkapitánynak 1598-ban176
Hídvégi Mikó Ferenc históriája a maga életében történt váradi dolgokról 1598-ból177
Szamosközy István: Várad védelmén megtörik a török ellenállása178
Török történetíró: Várad ostroma 1598-ban180
Giovanni Marco Isolano gróf, császsári ezredes feljegyzése az egy hónapig tartó ostromról181
Melchior von Rödern várparancsnok jelentése Maximilian főherceghez Várad 1598. évi ostromáról182
Bunyitay Vince: A Szent László székesegyház az 1598. évi ostrom után185
Speer Georg Daniel: Szent László kőpénzeiről és szobráról186
Horváth Mihály: Rudolf császár levelezése Mátyás főherceggel a királyszobrokról187
Molnár József: Király György kincseinek leltára 1599-ből188
"Orca megfeketüléséről". Gyógymódok a XVI. században 189
Receptek és étrendek a XvI. század végéről190
A váradi katolikus hívek levele Carillo Alfonz jezsuita tartományfőnökhöz 1599 után191
Glück Jenő: Várad régi térképeken192
Gyalókay Jenő: Várad, Houfnagel metszetén194
Kőszeghy Elemér: Várad ötvösei és pecsétjei196
Mihalik József: Váradi aranyművesek pecsétje197
Széll Sándor: Nagyvárad jelvényei198
"Váradnak szükségeire milliót sem szánnék rendelni, csak volna honnét..."
A váradi ötvösök rendszabályai 1600-ból203
Tóth-Szabó Pál: A várban lévő épületek leltára 1600-ból204
Nyáry Pál váradi főkapitány levele feleségének Várday Katának 1601 májusában205
Giorgio Basta császári generális emlékirata Rudolf császárhoz 1602 telén206
Alvinczi Péter református prédikátor feljegyzése 1603 májusában a földrengésről207
Szenci Molnár Albert szótárának ajánlásában a váradi királyszobrokra is emlékezik208
Tóth-Szabó Pál: Várad a Bocskai-felkelés napjai alatt209
Bocskai István levele Illésházy István békebiztosnak 1606 januárjában210
Tóth Ferenc hajdúhadnagy szabadságlevele211
Miskolczi Csulyak István zemplén megyei esperes útinaplójának feljegyzései Szent László lovas szobráról, meg az álló királyszsobrokról 1609-ből212
Don Diego de Éstrada herceg, gitár-, ének- és táncművész visszaemlékezése Báthori Gábor viselt dolgaira és halálára213
Szilassy János ezredes Ferdinánd főherceghez intézett jelentése Báthori Gábor fejedelem megöléséről214
Váradiak tanúskodnak Imrefiné Török Kata boszorkányperében215
A nagyváradi szűrszabók céhszabályzata 1614-ből216
Báthori István országbíró végrendelete. 1605. Ecsed vára218
Bunyitay Vince: A váradi székesegyházból származó egyházi kincsek leltára219
Egri István hajdúkapitány levele Abafy Miklós tokaji főkapitánynak, Bethlen Gábor váradi tartózkodásáról és építkezéséről222
Bethlen Gábor levele Rhédey Ferenc váradi főkapitányhoz223
Pázmány Péter levele Thurzó György nádorhoz224
Néhány orvosság és ráolvasás 1618 októberéből225
Balogh Jolán: Bethlen Gábor lebontatja a székesegyházat226
Bethlen Gábor levele feleségéhez, Károlyi Zsuzsannához227
Rhédey Ferenc aranysarkantyús vitéz, váradi kapitány, Bihar vármegye főispánjának végrendelete228
Az 1626-os Lőcsei Kalendárium közlése a vásárokról230
Pázmány Péter: Io Nemes Varadnak gyenge orvoslása, mellyel Sallai István pap gyógyítgattya sebeit bihar vármegyének. 1630231
Barcsa János: Oláh református papokat Váradra idéznek 1630-ban232
Cserei Mihály: Tetszhalott leány Váradon233
Herpei János: Adatok a Rákócziak váradi kollégiumának történetéhez234
Scholtz Béla: Rejtélyes kincslelet a várban236
Ugrai György hagyatékának leltára 1639-ből237
Izsépy Edit: Ibrányi Mihály váradi vicekapitány239
A váradi kapitányoknak adott utasítások242
Ibrányi Mihály levele Rákóczi György fejedelemnek244
Rákóczi György erdélyi fejedelem levele fiának, ifj. Rákóczi Györgynek Váradra245
Ballagi Aladár: Kecskeméti Ötvös Péter Váradon, és menekülése onnan246
Kecskeméti Ötvös Péter szabadító levele249
Bethlen István fejedelem végrendeletéből250
Szilágyi Sándor: Radzivill Janussius litvániai herceg látogatása Váradon, 1646-ban252
Petneházy Istvánné Király Anna végrendelete254
A váradi kovácscéh szabályai 1653-ból255
Barcsa János: "Kerülni kell a jajveszékelést..."257
Csernák Béla: A váradi kollégium utolsó esztendei258
Csernák Béla: Féktelenkedő váradi diákok. Tanárok és az iskola végnapjai259
Conrad Jacob Hiltebrandt evangélikus lelkész, a Rákóczihoz küldött svéd követség tagjának naplójából261
Trócsányi Zoltán: Matkó István prédikátor párbaja Sámbár Mátyás jezsuita atyával263
Claes Rálamb svéd követ utazása Váradon át264
Tóth-Szabó Pál: Várad főkapitányai és kapitányai265
Várparancs 1658-ból266
Haller Gábor főkapitány esküje268
"Elfoglaltatott Várad, szív nélkül maradt Erdély..."
Szalárdi János: Várad leírása271
Szejdi Achmed pasa magyar nyelvű levele Dobozy István debreceni főbírónak, Várad ostroma előtt273
Szalárdi János: Váradnak az ellenségtől való megszsigoríttatásáról274
Evlia Cselebi: Várad ostroma276
Pethő Gergely: Várad várának szerencsétlen feladása282
Azok a feltételek, amelyekkel Várat várát Ali pasa, vezírnek 1660. augusztus 27-én átadták283
Várad várának az pogány török által megszállásárul285
A váradi nemesség emlékirata megemlékezik a szobrok sorsáról is286
IV. Mohammed szultán levele Mohammed girai tatár kánhoz, melyben értesíti Várad elfoglalásáról287
Rhédey László levele Barcsai Ákos fejedelemnek288
Giovanni Chiaromanni pármai követ jelentése kormányának az ostromról 1660. szeptember 17-én289
Evlia Cselebi: Várad várának talizmánjai. A szobrokról290
Tóth-Szabó Pál: A török sarcol, prédál és fosztogat292
Scholtz Béla: Ortelius krónikája a török faluvá süllyedt városról293
Téglás István: Az ótordai Református egyház fejedelmi kincsei294
Bunyitay Vince: Várad eleste után297
Török kiáltványok a környék lakosaihoz 1661-ből299
Zrínyi Miklós: "váradot, ÍJenőt tőlünk elvette..."300
Ványi Ferenc: vásárok a török uralom alatt301
Szűcs István: Vígkedvű Mihály debreceni főbírót megfojtják Váradon302
Szalárdi János: A váradi szülőkről, gyümölcskertekről, malmokról303
Rápóti Papp Mihály református lelkipásztor följegyzése 1664-ből304
Scholtz Béla: Rákóczi László hősies kísérlete Várad visszaszerzésére 1664-ben305
Csanádi János tájékoztatja a nádort a portyázó magyar lovasok és a váradi török őrség véres összecsapásáról306
A váradi pasa levele boldvai Márton székelyhídi kapitánynak307
"...Váraddal mindenünk elveszett..."308
Szalárdi János történetíró kérvénye 1665-ből309
Izsépy Edit: Rablevelek a váradi török börtönből310
A váradi börtönben nyomorgó rabok könyörgő levele Csáky Ferenc felső-magyarországi főkapitánynak315
"...Nagy nyomorúságban és kínzásban vagyunk..."316
Musztafa váradi kincstartó levele a szoboszlai bírákhoz317
Kecskeméti Ötvös Péter feleségének végrendelete318
Sárdi Nagy János vallomása a Váradról kimentett nyomdafelszerelésről319
Matthias Miles: A királyszobrokról 1670-ben320
Kolozsvári Márton és György váradi királyszobrainak felirata Polos István naplótöredékében. 1671321
Váradi kapcsolatok a Debreceni Diáriumban322
A váradi pasa a hódolt helyekről adót sürget323
Angyal Dávid: Thököly Imre fejedelmet foglyul ejti Ahmed váradi basa324
Ismeretlen debreceni nótárius feljegyzései 1680-1685 között325
Olasz Ferenc kapitány levele Apafi fejedelemnek327
Perényi Pál levele Kemény Simon özvegyéhez328
Ványi Ferenc: Mehemet váradi aga nevében írt levél Kiss Balázsnak, Lippa főkapitánynak, a főbasa kutyájának ügyében329
Bunyitay Vince: Nagyvárad visszafoglalása a töröktől. 1691-1692330
Ványi Ferenc: Török követek levele a vár átadásának feltételeiről332
Héri Vera: Emlékérem Várad visszafoglalására 1692-ben334
Petky Anna vallomása Szent László vélt koporsójának megtalálálásáról335
Cserei Mihály: Rákóczi Erzsébet apja emlékére aláírja a kistapolcsányi ispotály alapító levelét 1698. január 1-én336
Cserei Mihály: A részegeskedőkről337
"Magyarország legcsinosabb városainak egyike..."
Bél Mátyás: Bihar megye és Várad leírása341
Bunyitay Vince: Bihar vármegye romlása és Várad külvárosának, Velencének változása a XVIII. század elején345
Tanúvallatás királyi parancsra 1702-ben346
Thaly Kálmán: Adalékok a váradi ostromzárlat történetéhez347
Gróf Forgách Simon kurucellenes levele gróf Csáky Imre váradi püspökhöz350
Esze Tamás: Váradi szükségpénzek a kuruc ostromzár idejéből351
Follajtár Ernő: Bihar megye és a Rákóczi-szabadságharc352
Kébell Mihály apát, váradi kanonok, vikárius jelentése gróf Csáky Imréhez a belényesi oláhokról 1711 májusában354
Boszorkányper Bihar vármegyében 1712-ben355
Gróf Csáky Imre kalocsai érsek és váradi püspöknek belényesi udvarbírája részére adott utasításából a fűrészmalmot illetőleg 1720 körül358
Nagyváradhoz tartozó javadalmak hivatalos összeírása 1727. május 2-án359
Cséplő Péter: A nagyváradi Római Katolikus Főgimnázium története 1728-1736360
Bunyitay Vince: Reneszánsz főpap a XVIII. században. Csáky Imre bíboros, váradi püspök362
Bunyitai Vince: Bucsy Mihály tiszttartó tudósítása Váradról gróf Csáky Imre püspöknek364
László Pál váradi őrkanonok jelentése Csáky bíborosnak az oláh papok ellenállásáról365
Hermányi Dienes József: Gróf Csáky Imre püspök ceremoniális asztala367
László Pál váradi őrkanonok újabb jelentése Csáky bíboroshoz az oláhok fokozódó ellenállásáról368
A váradi papnövendékek teljes ellátását szabályozó szentszéki végzés. 1745. november 23.370
A borbély elnevezéssel illetett felcserek vagy seborvosok váradi céhszabályzatából 1743-1745371
Nagyváradi zsidók kérvénye 1749. szeptember 2. 372
Marquis de Ville lovassági tábornok, várparancsnok levele Mária Terézia királynőnek a vár udvarán talált sírleletről 1755-ben373
Békés Erzsók ellen boszorkányság gyanúja miatt foganatosított tanúvallatás váradolasziban374
Lakos Lajos: Nagyváradi zsidók "kihágásai" 1757-1785 között376
A dobozi református egyházi anyakönyvben 17656-ban bejegyzett tanúvallomás a Váradon öntött harangokra is szól377
Oláh papokról írt levél. Nagyvárad 1780. július 14.378
A Helytartótanács utasítása a nagyváradi kerületi főbiztos számára 1785-ben379
Szabó Gábor: A református egyház az ellenreformáció korszakában. A Türelmi Rendelet hatása a vármegyében380
Keresztesi József református lelkipásztor naplójából384
Büntetések Bihar vármegyében388
A bécsi Magyar Kurir híradása Váradról 1788-ban389
Lébli Lázár panaszos levele a Magisztrátushoz Szilágyi Antal mészáros felesége ellen 1788-ban390
Nagy Márton: Hogyan lett Kalatai tisztelendő úrból váradi püspök?391
A váradiak levele Kalatai Ferenc püspökhöz a szürkebarátok ügyében 1788-ban392
Keresztesi József református lelkipásztor naplójából393
Lakos Lajos: Bűnügyi krónika 1740-1789395
Darabant Ignác váradi görög katolikus püspök felirata II. Lipót császárnak 1791. október 23-án396
Robert Townson angol utazó Nagyváradon 1793-ban397
Szlávy János jurátus levele Laczkovics Jánoshoz a titkos társaságok nagyváradi szervezkedéséről400
Jakobinus röpcédulák a városban401
Koncz János váradolaszi lakos vallomása a jakobinusok ügyében 1794. szeptembere402
Bihar megyei statútumok 1794-ből403
Tűzvész 1796 márciusában Nagyváradon, szemtanú leírása alapján404
Lakos Lajos: Vérvád 1798-ban Váradon405
Kelemen István: A nagyváradi német színjátszás406
Karl Ditters von Dittersdorf - Nagyváradi emlékek408
Naményi Lajos: A Helytartótanács szabályzata az előadandó színdarabok ügyében412
Kelemen László levele Bihar vármegye alispánjának414
Naményi Lajos: Kolozsvári színészek vendégjátéka Váradon416
Miller Jacob Ferdinánd: Tűzrendészeti előírások Bihar vármegyében a XVIII. század végén417
Városi rendszabályok a XVIII. század végéről420
Lakos Lajos: A várost ért sorscsapások 1773-1817 között421
Nagyvárad lakosai a szabadságra megérettek..."
Kazinczy Ferenc levele gróf Török Zsuzsánnának a nagyváradi fürdőkből, 1802. május 8-án425
Kazinczy Ferenc: Ebéden Rhédey főispánnál és az oláh püspöknél 1803 őszén426
Csokonai Vitéz Mihály levele Sándorffy Józsefnek, Bihar megye főorvosának 1804-ben427
Tudósítás Nagyváradról 1806-ban428
Kazinczy Ferenc levele Wesselényi Miklósnak429
utazás Bécsbe Nagyváradon át, 1808-ban (Gróf Gyulay Lajos nevelőjének, Kiss Sámuelnek levele)430
Hügel Ferenc seborvos ajánlata marhák betegségeinek gyógyítására431
A nagyváradi nemesi fölkelő sereg hadiszabályzata 1809-ben432
Déryné Széppataky Róza emlékezéseiből433
Kazinczy Ferenc beszámolója a székesegyházról és a vármegyeházáról434
"A város állapottya leírása" 1817 435
A városi magisztrátus lemond 1818-ban437
Dinicu Golescu: Nagyvárad438
Ásatás Váradon 1826 novemberében439
Kovács Miklós nagyváradi kanonok levele Wurum József püspökhöz Pozsonyba, a székesegyház égéséről440
Lakos Lajos: Jégeső, földrengés, marhadög, kolera, tűzvész sújtja a várost441
Kelemen István: A váradi színészet a reformkorban442
K. Nagy sándor: Balláné Molnár Karolina esete a váradi közönséggel444
Néb Mária színésznő levele Finta Ferencnek445
Vörösmarty Mihály levele Bajza Józsefhez Nagyváradról446
Ferenczy István levele Lajcsák Ferenc váradi püspökhöz447
Nagyváradi lövészegyesület448
Az 1836-ik esztendőben Nagyváradon pusztított iszonyú égésnek rövid leírása450
Várad felé (Stancsics (Táncsics) Mihály)452
Nagy-Várad 1838 októberének végén453
Kazinczy Ferenc: Várad és környéke454
Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök pásztorlevele a vegyesházasságok tárgyában455
Lovassy Andor: A Frimont család és Várad456
Jelentés a nagyváradi koldusápoló intézet állapotjáról az 1842-ik évben458
Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök jótékonyságai459
Csatári Ottó: Utazási emléklapok. Nagy-Várad 1844460
A Helytartótanács rendelete a gyermekek színielőadásokban való részvétele ügyében 1845. március 14462
Szárazberky Nagy József: A véres megyegyűlés463
"Fiam egy... színjátszóhoz adta magát..."465
K. Nagy Sándor: A Csikós első előadása Váradon466
Fényes Elek: Nagyvárad és környékének leírása 1847-ben467
Nagy Márton: Herceg Hohenlohe Sándor, a váradi csodadoktor-kanonok 468
Beöthy Ödön manifesztuma 1848. március 22-én a város lakosságához470
A bihari román fiatalság felhívása az erdélyi román testvérekhez 1848. március 9-én471
A magyar szabadságharc története napi krónikákban. Nagyvárad 1848472
Sós Endre: A nagyváradi zsidók a szabadságharcban473
Lakos Lajos: Váradi zsidók panaszlevele Bölöny Menyhárt polgármesterhez474
Bakó Imre: Az Országos Fegyvergyár működésének kezdete Nagyváradon475
Lahner György tábornok jelentése a nagyváradi hadiszergyárról476
Élve akarták eltemetni Segesváron 1849-ben477
Mihail dormidontovics Lihutyin: Görgey néha odament az ablakhoz...478
Seher-Thoss Arthur honvédezredes emlékiratából479
Paszkievics herceg levele Miklós cárnak. Nagyvárad 1849481
Scholtz Béla: az orosz vezérkar ismertetése482
Hirdetés 1849-ből483
Földi János naplójából. Nagyvárad 1849484
Szilágyi Sándor: Szacsvay Imre486
Sós Endre: Mihelfy Albert zsidó nagykereskedő esete az osztrák lovasokkal487
A Rulikovszky-emlék Nagyváradon488
Lovassy Andor: Bihar megye és a románság489
A kolera pusztítása Nagyváradon 1854 nyarán. Munk Adolf (Meir Ábrahám) emlékiratából490
Endreffí utazása vonattal Váradig, majd fogattal tovább Erdélybe, 1859-ben491
A nagyváradi lövészegylet rendszabályaiból493
Arany János nagyváradi díszpolgársága495
Stein Vilmos levele a Székesfehérvári Borász-Csarnoknak 1863-ban496
Fráter Erzsébet levele Madách Imrének Nagyváradról497
Nagy Márton: Rónai Gyula, a színész498
Szállodák, vendéglők, kávéházak, cukrászatok, boltok, könyvkereskedők, fényképészek, könyvnyomdák és katonazene Nagyváradon 1872 körü499
Karácsonyi János: XIII. Leó pápa a váadolaszi plébániaegyháznak búcsút engedélyez501
A kolozsvári Ferenc József tudományegyetem átirata a nagyváradi Jogakadémiának, fennállásának 100 éves évfordulóján5023
Nagy Márton: Ifj. Rimanóczy Kálmán építész 1870-1912503
Nagy Márton: Lipovniczky István püspök 1814-1885504
Ipolyi Arnold váradi püspök szomorújelentése505
Kiss Károly: A barokk székesegyház tetszhalottja?5056
Ipolyi Arnold végrendeletéből507
Osvát Kálmán: Osvát Ernő nagyváradi gyermekévei508
Nyilatkozat509
Torta és kifli. Müller Salamon cukrász-pékész bölcs mondásai510
Rendőri apró hírek 1895-ből511
Kelemen István: Színháztörténeti intermezzo: szabadtéri Elektra a Rhédey kertben512
Jászai Mari: A nagyváradi előadás515
Nagy Márton: Vulcan József 1840-1907517
Lovassy Andor: Apróbb emberek518
Hunfalvy János: Ősi, féltett, pompás fekvésű város519
"...Várad, kinek nem látni mását..."
Dutka Ákos: A kétlelkű város523
Elítélt hírlapíró525
Kelemen István: Az állandó színház felépítése526
Ady Endre: Egy kis séta528
Dutka Ákos: A Weiszlovitsok és Singer Salamon arabs lovai529
Indig Ottó: Irodalmi élet Nagyváradosn a század elején530
Szűts Dezső: Csontvázak között a várad-olaszi temetőben532
Nagy Márton: Dr. Schlauch Lőrinc Várad bíboros püspöke 1824-1902533
Dutka Ákos: A bíboros ebédje535
Radnay Farkas érsek, nagyváradi kanonok és felszentelt püspök elmékbeszéde Schlauch Lőrinc felett536
Nagyváradi könyvtárak a századforduón537
Ady Endre: Búcsúzó538
Borsányi Ferenc: Dr. Kecskeméti Lipót nagyváradi főrabbi 1865-1936539
Szabó Dezső: A magyar Noé bárkáján Nagyváradon 541
A M. I. E. N. K. kiállítása a Fekete Sas nagytermében543
Működnek a kosaras asszonyok544
A Bihar-páholy válaszirata a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy 1913. évi körlevelére545
Anarchistákat keresnek Nagyváradon547
A nagyváradi szegény izraeliták levele a csodarabbihoz548
Lányi József címzetes püspök rejtélyes álma Ferenc Ferdinánd meggyilkolásáról549
A Kolozsvár-nagyváradi személyvonat titokzatos utasai 1914 júliusában550
Megszökött egy óriásnő a nagyváradi elmekórházból551
riadalom Nagyvárad szerelmi berkeiben552
Adorján Péter: Váradi egzisztenciák553
Bíró Imre: Váradi emlékek555
Radu Demeter váradi görög katolikus püspök intézkedett értékpapírjainak elszállításáról557
"...Az mennyei királyné asszony Várasa Várad"
A Vár561
A görög katolikus plébániatemplom563
A székesegyház564
A püspöki palota567
Bíró József: A Kanonok-sor570
Az irgalmas rend kápolnája571
Szépkuthy Tamás: A premontreiek, korábban a pálosok temploma573
A várkápolna575
Az olaszi vagy Kőrös-parti református templom576
Péter Zoltán: Az újvárosi református templom577
Bíró József: A Szent László templom578
Bíró József: A görögkeletiek temploma 580
Bíró József: A papnevelde és a szemináriumi templom581
Kapucinus templom és kolostor583
A Szent Orsolya zárda és temploma585
Kálvária kápolna586
Bíró József: A Rhédey-kápolna587
Bíró József: Ferenczy István és a Szent László szobor terv e588
Múzeum589
Szobrok és emléktáblák591
Nagytemető (Várad-olaszi temető)595
"Nagyvárad, költők kedvese..."
Himnusz Szent László királyról 1192 körül599
Arany János: Szent László599
Moldvai csángók Szent László himnusza601
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól602
Ének Szent László királyról 1500 körül603
Szent Lászlóról szóló dicsköltemény604
Szkhárosi Horvát András: Kétféle hitről: A Krisztusbéli és a pápai foltos hitről 1544605
Panasza Krisztusnak 1549606
Bocatius János egy váradi szörnyszülött láttán megjósolja Várad 1598-as ostromát606
Lelki Paradicsom607
Csokonai Vitéz Mihály: Halotti versek608
Osváth Béla: Szigligeti Ede gyermekkora és ifjúsága609
Petőfi Sándor: Te az enyim, én a tied611
Endrődi Sándor: Nagy-Várad612
Nagyváradi katonadal612
Jókai Mór Nagyváradon613
Nagy Endre: Krúdy Gyulával Váradon615
Dutka Ákos: Váradi fejek619
Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnak620
Emőd Tamás: Sóhaj 1910-ből621
Somlyó Zoltán: Ó, Várad: villanyváros 622
Possonyi László: Vallomás a szülővárosról623
Juhász Gyula: várad625
Ady Endre: A hosszú hársfa-sor626
Emőd Tamáős: Ez a város627
Juhász Gyula: A Holnap városa628
Emőd Tamás: A régi redakció629
Somlyó Zoltán: Várad, Várad, mivé lettél!630
Nadányi Zoltán: Gúnykoszorú631
Zsolt Béla: Ady Endrét gyászolja Várad632
Juhász Gyula: Nagyvárad633
Emőd Tamás: Pollák mama633
Juhász Gyula: Képzelt utazás Váradon634
Ruffy Péter: A liberális, ősi Biharország gyermekei635
Juhász Gyula: Testamentom637
Tabéry Géza: A kétarcú város638
Szabó Zoltán: Nagyvárad, költők kedvese639
Sinka István: Lengyel László640
Reményik Sándor: Ismét a Kapuban640
Cs. Szabó László: A szobraiban viseli sorsát641
Horváth Imre: A váradi méltóságosak642
Horváth Imre: A sárga ház643
Dutka Ákos: Üljünk be a Müllereiba644
Hlatky Endre utolsó levele Dutka Ákoshoz645
Tóth István: A Rhédey-síremlék előtt647
Máté Imre: Várad hívására648
Képmellékletek649
Képek jegyzéke729
Tuduka Oszkár: Régi nagyváradi utcák, terek735
Elekes Irén: Nagyváradi magyar lapok jegyzéke 1862-1944759
Bálint István János: Adalékok Várad művelődésének történetéhez 1000-1660765
Irodalomjegyzék797
Névmutató819
Összefoglalás841
Utószó843
Kiss Tamás Zoltán: Zusammenfassung845
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem