A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1905/1-10.

A Magyar Történelmi Társulat Közlönye

Szerző

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 984 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta az Athenaeum részvénytársulat könyvnyomdája, Budapest. Teljes évfolyam.

Előszó

Részlet a kötetből:

A KEPES KRÓNIKA IRODALMI JELENTŐSEGE

1844-ben adta ki franczia irodalomtörténetét. Szakított a hagyományos felfogással s elválasztotta a nyelvemlékeket az irodalmi... Tovább

Tartalom

Angyal Dávid:
Adalékok II. Rákóczi Ferencz törökországi bujdosása történetéhez 197
Berzeviczy Egyed:
Magyarország az 1521-iki wormsi birodalmi gyűlésen 452
Bleyer Jakab:
A magyar hun-monda germán elemei. (I. II. III. IV. befejező közl.) 602, 712, 811, 902
Domanovszky Sándor:
A Pozsonyi Krónika és a kisebb latin nyelvű prózai szerkesztések. (I. II. bef. közl.) 397, 518
Éble Gábor:
A kurucz Károlyi 335
Illéssy János:
A Jász-kunság eladása a német lovagrendnek. (I. II. bef. közi.) 22, 138
Karácsonyi János
Makrai Benedek szülőhelye és családja 40
Károlyi Árpád:
A Héderváry-codex 342
Mátyás Flórián:
Népmondák és történeti adatok Záh Feliczián merényletéről 97
Pór Antal:
Jegerndorfi Pál nyitrai főesperes, 1350. (I. II. bef. közl.) 693, 789
Sörös Pongrácz:
Athinai Deák Simon 497
Sufflay Milán:
A két arbei iker-oklevél. (1071. 1111.) 297
Takáts Sándor:
Vizsgálat Zrínyi Miklós ellen 1565-ben 889
Téglás Gábor:
A dobrudzsai emlékek jelentősége Dáczia történetében 320
Tóth-Szabó Pál:
Jászó a főkegyúri jog történetében. (I. II. bef. közl.) 119, 223
Váczy János:
Toldy Ferencz 597
Végh Kálmán Mátyás:
Az ohati apátság 630
Hol van a Nedao folyó? 941
Vértesy Jenő:
A Képes Krónika irodalmi jelentősége 1
Wertner Mór:
Magyar hadjáratok a XIV-ik században 420
Történeti irodalom
Balogh Margit: Oláh Miklós Hungaria-ja mint művelődéstörténeti kútfő. Ism. Perepatits István 373
Barcsa János : A debreczeni kollégium és pártikulái. Ism. Békefi Rémig 960
Barthos Kálmán: Erdély pénz- és hadügyei János Zsigmond korában. Ism. Perepatits
István 370
Benisch Arthúr: Marino Sanuto Diarii-jének magyar művelődéstörténeti vonatkozásai. Ism. Perepatits István 369
Boreczky Elemér: A királyi tárnokmester hivatala 1405-ig. Ism. -ó -ő 674
Borovszlcy Samu: Az időrendbe szedett váradi tüzesvaspróba-lajstrom; l. Karácsonyi János
Brandenburg Erich: Politische Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten Moritz von Sachsen. II. Bd. Ism. Kropf Lajos 365
Bruckner Győző: Galeotto Marzio De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regis cz. műve mint művelődéstörténeti kútfő. Ism. Perepatits István 367
Bunyitay Vincze - Rapaics Rajmund - Karácsonyi János: Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. II. köt. Ism. Révész Kálmán 168
Campbell: Pormosa under the Dutch described from contemporary records with explanatory notes and a bibliography of the Island. Ism. Kropf Lajos 868
Daudet Ernest: Mémoires du comte Valentin Esterházy. Ism. M. S. 866
James Davidson: The Island of Formosa. Ism. Kropf Lajos 868
Divald Kornél: Szepes vármegye művészeti emlékei. Első rész. Építészeti emlékek. Ism. Császár Elemér 672
Louis Eisenmann: Le compromis Anstro-Hongrois de 1867. Ism. -l - d 564
Érdujhelyi Menyhért: A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt. Ism. Takáts Sándor 259
Fejérpataky László: Magyar czímeres emlékek. Ism. -a - f 772
Ferenczi Zoltán: Deák élete. Ism. Váczy János 660
Fischer Emil: Die Herkunft cler Rumánen. Ism. Kropf Lajos 678
Th. A. Fischer: The Scots in Germany. Ism. Kropf Lajos 61
Frankl Philipp: Der Friede von Szegedin und die Geschichte seines Brnches. Ism. Bleyer Jakab 776
Füssy Tamás: A zalavári apátság története. Ism. Karácsonyi János 248
Garclner Edmund G.: Dukes and poets in Ferrara. Ism. Kropf Lajos 58
Hampel József: A honfoglalási kor hazai emlékei. Ism. Szendrei János 666
Hodgson F. C.: The early history of Venice. Ism. Kropf Lajos 366
Holtzmann Róbert: Kaiser Maximilian II. bis zu seiner Thronbesteigung, 1527-1564. Ism. Kropf Lajos 963
Charles Hughes: Shakespeare's Europe. Ism. Kropf Lajos 266
Janson: Der Feldzug 1814 in Frankreich 478
Jordanes: A gótok eredete és tettei. Ford. Bokor János. Ism. Márki Sándor 347
Kádár József: Szolnok-Doboka vármegye monographiája; l. Tagányi Károly
Raimund Friedrich Kaindl: Studien zu den ungarischen Geschichtsquellen. Stud. XIII-XVI. Ism. - y -r 56
Karácsonyi János: Szent István király élete. Ism. Dedek Crescens Lajos 754
Karácsonyi János: Egyháztörténelmi emlékek; l. Bunyitay Vincze.
Karácsonyi János - Borovszky Samu: Az időrendbe szedett váradi tüzes vaspróba-lajstrom. Ism. Domanovszky Sándor 163
Kardos Samu: Báró Wesselényi Miklós élete és munkái. Ism. Váczy János 946
Conrad Keller: Die ostafrikanischen Inseln. Ism. Kropf Lajos 867
Kiss István (Rugonfalvi): Radvánszky György házassági pöre. Ism. -ny - s 263
Kollányi Ferencz: A Magyar Nemzeti Muzeum Széchényi országos könyvtára, 1802-1902. I. köt. Ism. Császár Elemér 957
Kolowrat-Krakowsky: Meine Erinnerungen aus den Jahren 1848 u. 1849. Ism. D. S. 953
Ignace Kont: Un poéte hongrois. Jean Arany. Ism. Kropf Lajos 265
Kopp Tibor: Erdély művelődése I. és II. Rákóczy György korában. Ism. Perepatits
István 371
Spyridon P. Lambros: Ecthesis Chronica and Chronicon Athenarum. Ism. Kropf Lajos 174
Laszowski Emilius: Monumenta historica nobilis communitatis Turopolje. Vol. I. Ism. Wertner Mór 554
Loserth Johann: Geschichte des spateren Mittelalters. Ism. Kropf Lajos 775
Archibald Main: The emperor Sigismund. Ism. Kropf Lajos 477
Márki Sándor: Kolozsvár neve. Ism. Téglás Gábor 176
Milhoffer Sándor: Magyarország közgazdasága. Ism. Takáts Sándor 548
Oscar Münsterberg: Japans auswártiger Handel von 1542 bis 1854. Ism. Kropf Lajos 867
Németh Ambrus: A győri (királyi) tudomány-akadémia története. III. rész. Ism. Békefi Rémig 45
Francis M. Nichols: The epistles of Erasmus. Ism. Kropf Lajos 63
Walter Norden: Das Papsttum und Byzanz. Ism. Áldásy Antal 171
Noszkay Ödön: Oláh Miklós levelezésének művelődéstörténeti vonatkozásai. Ism. Perepatits István 372
Olivér Pasfield: Memoirs and travels of Mauritius Angustus count de Benyowsky. Ism. Kropf Lajos 869
Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája. IV. Y. VI. köt. Ism. E-i 968
Pokoly József: Szolnok-Doboka vármegye monographiája; l. Tagányi Károly.
Radvánszky Béla: Eimay János munkái. Ism. V. J. 768
Rapaics Rajmund: Egyháztörténelmi emlékek; l. Bunyitay Vincze.
Ráth György: Az iparművészet könyve. II. köt. Ism. -i -s 363
Réthy László: Szolnok-Doboka vármegye monographiája; l. Tagányi Károly.
Rimay János munkái Ism. V. J. 768
T. Smiciklas: Codex diploma ti cus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Vol. II. Ism. Sufflay Milán 850
Sörös Pongrácz: A bakonybéli apátság története. Ism. Karácsonyi János 248
A. C. Sturdza: La terre et la race roumaines. Ism. Kropf Lajos 566
Szabó Dezső: A magyar országgyűlések története, 1519-1524. Ism. -y -r 55
Szabó László (Bártfai): Ghymesi Forgách Ferencz, 1535-1577. - Ghimesi Porgách Ferencz váradi püspök évkönyvei. Ism. Srs. 457
Szádeczky Lajos : Báró Apor Péter verses művei és levelei. Ism. D-s 158
Széchenyi István (gróf) munkái. Második sorozat. I. köt. Ism. Yáczy János 472
Szekfű Gyula: Adatok Szamosközy István történeti munkáinak kritikájához. Ism. -ó -ő 569
Szinnyei Ferencz: Bacsányi János. Ism. V. J. 360
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. VII. VIII. IX. köt. Ism. -y -s 54
Tagányi Károly - Réthy László - Pokoly József - Kádár József: Szolnok-Doboka vármegye monographiája. I-VI. köt. Ism. Lukinich Imre 859
Temesváry Rezső: Magyar gynaekologiai bibliographia és repertórium 1900-ig. Ism. Győry Tibor 64
Westberg Friedrich: Zur Wanderung der Langobarden. Ism. Márki Sándor 676
Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Ism. Domanovszky Sándor 560
Zoltai Lajos: Debreczen a török uralom végén. Ism. Takáts Sándor 465
A magyar honfoglalás kútfői. (V.) Szláv források. Ism. Melich János 355
- (VI.) Hazai kútfők. Ism. Borovszky Samu 358
- (VII.) A honfoglalási kor hazai emlékei. Ism. Szendrei János 666
A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. VII. VIII. IX. köt. Ism. Karácsonyi
János 248
Mittheilungen des k. u. k. Kriegsarchivs. Dritte Folge. III. Bd. Ism. Takáts Sándor 50
Művelődéstörténeti értekezések, 1. 3. 5. 7. 8. 9. sz. Ism. Perepatits István 366
Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó. IV. Bd. Ism. Lukinich Imre 966
Tárcza.
Baranyai Béla: A Rákóczi-kor bibliographiája 84, 187
Berzeviczy Egyed: Adat az 1744-iki insurrectió történetéhez 67
Berzeviczy Egyed: Móring-levél 1758-ból 685
Dedek Crescens Lajos: Felelet Karácsonyi János kútfőmagyarázataira 972
Domanovszky Sándor: Esztergomi vagy pécsi krónika? 680
Karácsonyi János: Egy kis magyarázat 275
Karácsonyi János: Két Szent Istvánra vonatkozó kútfő magyarázata 871
Kropf Lajos: Báthory Zsigmond Angolországba tervezett utazása 479
Márki Sándor: Válasz Fr. V. Sasinek levelére 178
Márki Sándor: Utolsó szó 379
Pór Antal: Nagy Lajos király és a jászai konvent 374
Sasinek Fr. V. Levél a szerkesztőhöz 69
Sasinek Fr. V. Felelet Márki Sándor válaszára 376
Soros: Meghívó Forgách Ferencz temetésére 779
Srs. Makrai Benedekről 69
Sufflay Milán: A pécsi krónika 970
Gr. Teleki Géza: Elnöki megnyitó beszéd a M. Történelmi Társulat 1905 évi márcz. 2-án tartott közgyűlésén 268
Tóth-Szabó Pál: Nagy Lajos király és a jászai konvent 574
Wertner Mór: Várdán 571
Wertner Mór: Szerém-vár 778
Illéssy János nekrologja 274
Gróf Kuun Géza nekrologja 379
Értekezések az 1902/903 évi iskolai Értesítőkben 183, 276, 380, 486
Pótlékok a magyarországi latinság szótárához 584
Pótlások és javítások a Magyar Oklevél-Szótárhoz (Zolnai Gyula) 186, 280
Jelentés a M. Történelmi Társulat 1904 évi munkásságáról 270
A M. Tud. Akadémia történelmi jutalomtételei 585
Igazítás 788
Vegyes közlések 71, 180: 480, 575, 686, 781, 873, 974
Magyar Tudományos Akadémia 71, 180, 480, 575, 686, 782, 873, 974
A M. Tud. Akadémia nagy-gyűlése 578
A M. Tud. Akadémia könyvkiadó vállalata 182
Angyal Pál tanulmánya a tömeg bűntetteiről 577
Badics Ferencz felolvasása a Murányi Vénus új kiadásáról 578
Baumgarten Ferencz tanulmánya a saint-gillesi apátság összeköttetéseiről
Magyarországgal 976
Békefi Remig emlékbeszéde Czobor Béláról 182
Bleyer Jakab értekezése a magyar hun-monda germán elemeiről 578
Haraszti Gyula értekezése: Tanulságok az irodalomtörténetírás köréből 181
Havass Rezső felolvasása a dalmát irodalomról 974
Hegedűs István tanulmánya Petrarca Szózatjáról és egy latin költői leveléről 482
Karácsonyi János székfoglaló értekezése a székelyek eredetéről és Erdélybe való településéről 71
Katona Lajos tanulmánya Kedd asszonyáról 180
Kollányi Ferencz székfoglaló értekezése a magán kegyúri jogról 481
Mahler Ede értekezése a naptáradatok művelődéstörténeti jelentőségéről 480
Nagy Géza székfoglaló értekezése a Skythákról 482
Pápay József nyelvészeti tanulmányútja az északi osztjákok földjén 576, 577
Petz Gedeon értekezése a hazai idegen nyelvjárásokra vonatkozó tanulmányokról 873
Pecz Vilmos székfoglaló értekezése a classica philologia jövőjéről, tekintettel hazai viszonyainkra 481, 975
Szendrei János értekezése egy Mátyás király oroszországi követségét ábrázoló régi
képről 484
Szily Kálmán jelentése Ráth György régi magyar könyvtáráról 873
Téglás Gábor emlékbeszéde Torma Károlyról 72
Téglás Gábor értekezése Decebal végső menedékvárairól 181
Thallóczy Lajos értekezése: Mantovai követjárás Badán 1395-ben 686
Thallóczy Lajos tanulmányai a bosnyák bánság kezdete történetéből 975
Thúry József értekezése a török dráma-irodalomról 576
Vécsey Tamás emlékbeszéde Tisza Kálmánról 578
Csapó Vilmos közleményei a Tolna megye cz. hírlapban 72
Kőváry László: Magyarország története 977
Bimay János munkáinak kiadása 182
Thaly Kálmán Ocskay László-jának második kiadása 977
Teleki Mihály levelezése 687
Magyarországi német nyelvjárások 782
Régi okiratok és levelek tára 783
Történelmi szemléltető képek 876
A magyar nyelvtudományi társaság 687
A Hunyad-m. tört. és rég. társulat 688
Orvosi történelem a magyar állatorvosi főiskolán 183
Orvostörténelmi muzeum 485
A pekingi nagykövetségnél tudományos attachéi állás rendszeresítése 575
A Széchenyi-muzeum megnyitása 874
Az 1705 évi szécsényi országgyűlés 782
Az English Historical Review Angyal Dávid munkájáról 977
Gróf Kuun Géza emlékezete 688
Gróf Mikó Imre emlékének ünneplése 781, 875
Pauler Gyula emlékezete 72
Kandra Kabos 578
Naményi Lajos 579
Ráth György 688
Ruvarac Hilárion halála 783
Folyóiratok 74
Budapesti Szemle 74
Egyetemes Philologiai Közlöny 77
Erdélyi Muzeum 78
Ethnographia 79
Katholikus Szemle 80
Margalits Ede - Ernyey József: Szláv történeti szemle 81,384, 579, 877
Bosanska Vila 384
Brankovo Kolo 385
Delo 385
Glasnik pravoslavne crkve u kraljevini Srbiji 385
Istocnik 385
Letopis Matice Srpske 81
Prosvetni Glasnik 386
Srpski knjizevni Glasnik 387
Srpski Sion 337
Skolski Vjesnik 386
Vestník královské ceské spolecnosti náuk 877
Vjestnik kr. hrv. slav. dalm. zemaljskog arkiva 579
Mangold Lajos: Hazai hirlapok repertóriuma 86, 784, 878
Uj könyvek 89, 192, 388, 489, 588, 689, 785, 883, 979
Hivatalos értesítő 94, 282, 394, 494, 593, 886, 982
Az 1904 évi decz. 2-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve 94
Az 1905 évi febr. 3-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve 282
Az 1905 évi febr. 21-re hirdetett közgyűlés jegyzőkönyve 285
Az 1905 évi márcz. 2-án megtartott r. évi közgyűlés jegyzőkönyve 286
Az 1904 évi számadások megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése 288
Kimutatás a M. Történelmi Társulat törzsvagyonáról 1904 végével 291
A M. Tört. Társ. pénztári zárszámadása 1904-ről 291
A M. Tört. Társ. költségvetése 1905-re 294
Az 1905 évi márcz. 2-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve 394
Az 1905 évi ápr. 6-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve 494
Az 1905 évi máj. 4-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve 593
Az 1905 évi jun. 2-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve 595
Az 1905 évi okt. 5-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve 886
Az 1905 évi nov. 2-iki r. vál. ülés jegyzőkönyve 982
Jelentés 94
Kérelem a M. Tört. Társ. tagjaihoz 596
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1905/1-10. Századok 1905/1-10. Századok 1905/1-10. Századok 1905/1-10. Századok 1905/1-10. Századok 1905/1-10. Századok 1905/1-10.

A könyv kötése enyhén megnyílt, a kötet néhány lapján aláhúzás található. A címlap kissé szakadozott, rajta tulajdonosi bejegyzés található.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
15.000 Ft
7.500 ,-Ft 50
38 pont kapható
Kosárba