865.411

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I.

Nicholas Nickleby/Christmas books

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Grafikus

Kiadó: Christensen és Társa Gutenberg Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 994 oldal
Sorozatcím: Dickens művei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér képekkel illusztrált. A könyv díszítését részben Végh Gusztáv iparművész tervezte. Légrády nyomda és könyvkiadó r.-t. nyomása, Budapest. A "Karácsonyi történetek I." c. könyv töredék kötet.

Előszó

Nicholas Nickleby.
„Nicholas Nickleby" a melegszívű emberbarátnak, a gyermekkel együtt érző pedagógusnak és a humor ragyogó mesterének remekműve. Egyenes ágon leszármazottja a 18. századi angol... Tovább

Tartalom

Nickleby Miklós élete és kalandjai I-II. kötet.

I. Fejezet. Bevezeti mind a többit 7
II. Fejezet. Nickleby Ralph úrról, az üzleteiről és vállalkozásairól. Meg egy nemzeti szempontból óriási jelentőségű részvénytársaságról 12
III. Fejezet. Nickleby Ralph ur szomorú híreket kap öccséről,
de illő méltósággal viseli el ezt a híradást. Az olvasó megtudja, hogyan tetszett neki Miklós, kit e fejezetben bemutatunk s mily szívesen ajánlotta fel neki, hogy egy csapásra
szerencsés emberre teszi . 23
IV. Fejezet. Miklós és nagybátyja (hogy időveszteség nélkül
megfogják a szerencsét) tiszteletüket teszik Squeers Wackford urnái, a yorkshirei tanítómesternél 35
V. Fejezet. Miklós útra kel Yorkshire felé. Bucsuzkodásáról s
útitársairól, meg arról, hogy útközben mi történt velük 48
VI. Fejezet. Melyben az előbbi fejezet során említett baleset
alkalmat szolgáltat két urnák, hogy egymással vetélkedve
történeteket mondjanak el egymásután 59
VII. Fejezet. Squeers ur és Squeersné asszony otthon 82
VIII. Fejezet. Dotheboys Hall belül 90
IX. Fejezet. Squeers kisasszonyról, Squeersne asszonyról,
Squeers urfiról, meg Squeers úrról és különböző dolgokról
és személyekről, kik nem kevésbe vannak kapcsolatban a
Squeersekkel, mint Nickleby Miklóssal 104
X. Fejezet. Hogyan gondoskodott Nickleby Ralph ur a húgáról meg a sógornőjéről 121
XI. Fejezet. Noggs Newmann beköltözteti Nicklebynét és Nickleby kisasszonyt a City-beli uj lakásukba . . . ... . 135
XII. Fejezet. Melyben az olvasó abban a helyzetben lesz, hogy
tovább követheti nyomon Squeers kisasszony szerelmének
útját s megállapíthatja, hogy ez az ut sima volt-e vagy másmilyen 141
XIII. Fejezet. Miklós változatosságot teremt Dotheboys Hall
egyhangúságában egy rendkívül erőteljes és nevezetes cselekedetével, mely némi jelentőséggel bíró következményeket
von maga után ... 153
XIV. Fejezet. Melynek az a hibája, hogy csak közönséges emberekkel foglalkozik, s igy szükségképpen maga is merőben
alantas és közönséges 167
XV. Fejezet. Felvilágosítja az olvasót az előbbi fejezetben leirt félbeszakítás okáról és eredetéről s egynémely más tudnivalóról . 181
XVI. Fejezet. Miklós másféle foglalkozást keres, s minthogy
nem talál, nevelői állást fogad el egy családnál 193
XVII. Fejezet. Nickleby kisasszony sorsát kiséri nyomon . . 214
XVIII. Fejezet. Knag kisasszony, miután három teljes napig
bele volt háborodva Katalinba, elhatározta, hogy örökre
gyűlölni fogja ugyanőt. Azok az okok, melyek reávitték
Knag kisasszonyt erre az elhatározásra 224
XIX. Fejezet. Leirja Nickleby Ralph ur ebédjét s azt, hogy a
meghívott vendégek hogyan szórakoztak ebéd előtt, ebéd közben és ebéd után 238
XX. Fejezet. Melyben Miklós végre találkozik nagybátyjával,
akinek teljes nyíltsággal tárja fel érzelmeit. Elhatározása . 253
XXI. Fejezet. Madame Mantalini némileg nehéz helyzetben
érzi magát, Nickleby kisasszony pedig egyáltalán semilyenben 265
XXII. Fejezet. Miklós, Smike társaságában, elindul szerencsét próbálni, összetalálkozik Crummles Vince úrral, hogy
ki légyen az, kitűnik ebből a fejezetből 277
XXIII. Fejezet. Crummles Vince ur társulatáról s ez ur családi és színházi dolgairól beszél 293
XXIV. Fejezet. Snevellicci kisasszony nagy jutalom játékáról
és Miklós első felléptéről 305
XXV. Fejezet. Egy londoni ifjú hölgyről szól, ki a társulathoz
csatlakozik, meg egy öregecske bámulójáról, ki vele együtt
érkezik, valamint egy megható szertartásról, mely érkezésükkel van összefüggésben 322
XXVI. Fejezet. Némi veszedelmek foglaltatnak benne Nickleby
kisasszony lelki nyugalmára nézve 336

III-IV. kötet.
XXVII. Fejezet. Nicklebyné megismerkedik Pyke és Pluck
urakkal, kiknek rokonszenve és érdeklődése túlmegy minden határon 5
XXVIII. Fejezet. Nickleby kisasszony kétségbeesve sir Mulberry Hawk üldözése és ama sok nehézség és kellemetlenség miatt, mely körülvette, végső menedéket nagybátyjának védelmében keres 19
XXIX. Fejezet. Miklós további dolgairól s a Crummles Vince
ur társulatában előforduló egynémely belső meghasonlásokról 36
XXX. Fejezet. Ünnepélyeket rendeznek Miklós tiszteletére, ki
váratlanul megválik Crummles Vince ur társulatától és szinésztársaitól 45
XXXI. Fejezet. Nickleby Ralphról és Noggs Newmanról, meg
néhány bölcs óvatossági rendszabályról, melyeknek sikere
vagy balsikere kitűnik majd az itt következendőkből ... 61
XXXII. Fejezet. Főként egy nevezetes beszélgetéssel foglalkozik s egynémely nevezetes eseménnyel, melyre okot szolgáltatott 68
XXXIII. Fejezet. Melyben Nickleby Ralph urat egy igen gyors
eljárás megszabadítja minden rokoni érintkezéstől ... 79
XXXIV. Fejezet. Nickleby Ralphnak látogatói érkeznek, akiket az olvasó már ismer 85
XXXV. Fejezet. Smike megismerkedik Nicklebynéval és Katalinnal. Miklós is uj ismerősökkel találkozik. A családra jobb
napok virradnak 102
XXXVI. Fejezet. Magántermészetű és bizalmas természetű
családi ügyek. Kenwigs ur rendkívüli izgalmakat él át,
Kenwigsné pedig aránylag jól érzi magát 117
XXXVII. Fejezet. Miklós még mélyebben férkőzik a Cheeryble
fivérek és Linkinwater Tim szivébe. A fivérek lakomát rendeznek egy nevezetes évforduló alkalmából. Miklós a lakomáról hazatérve titokzatos és fontos vallomást hall az édesanyjától 125
XXXVIII. Fejezet. Egy részvétlátogatás bizonyos részleteiről
van benne szó, mely később talán fontosnak bizonyul. Smike
váratlanul találkozik egy igen régi barátjával, aki meghívja
őt magához és nem tűr visszautasítást 141
XXXIX. Fejezet. Amelyben Smike egy másik régi barátjával
találkozik, még pedig igen jókor . 156
XL. Fejezet. Miklós szerelembe esik, közvetítőhöz fordul, akinek működését váratlan siker koronázza, kivéve egyetlen
részletkérdést 165
XLI. Fejezet. Regényes jelenetek Nicklebyné és a szomszédban
lakó térdnadrágos úriember között 183
XLII. Fejezet. Mely azt mutatja, hogy néha a legjobb barátok
is elszakadnak egymástól 195
XLIII. Fejezet. Amelyben különböző emberek ismerkednek meg egymással 206
XLIV. Fejezet. Nickleby Ralph megsérti egy régi ismerősét.
E fejezetből továbbá kiderü1 az is, hogy kár, ha a tréfa,
még férj és feleség között is, túlságosan messze megy . . . 218
XLV. Fejezet. Amelyben igen meglepő dolgok történnek . . . 233
XLVI. Fejezet. Némi világosságot vet Miklós szerelmére; az
olvasó döntse el: jót vagy rosszat? 245
XLVII. Fejezet. Nickleby Ralph bizalmasan tanácskozik egy
másik régi barátjával, megállapodnak egy tervben, melytől
mind a ketten jót várnak . 258
XLVIII. Fejezet. Crummles Vince ur jutalom játéka és visszavonhatatlanul utolsó föllépte ezen a színpadon 273
XLIX. Fejezet. Beszámol a Nickleby-család életének további
folyásáról s a rövidnadrágos úriemberrel való kaland fejleményeiről 283
L. Fejezet. Komoly katasztrófa foglaltatik benne 297
LI. Fejezet. Nickleby Ralphnak és barátjának terve már-már
sikerül, de váratlanul megtudja valaki, aki nincs bizalmukba beavatva 312
LII. Fejezet. Miklós már nem bizik abban, hogy meg tudja
menteni Bray Magdolnát, de aztán újra összeszedi magát
és elhatározza, hogy megkísérli. Családi hirek Kenwigsék
és Lillyvickékről 323
LIII. Fejezet. Nickleby Ralph és Gride Artúr cselszövéseinek folytatása 335

V. kötet.
LIV. Fejezet. Válságos pillanatok és azok fejleményei ... 5
LV. Fejezet. Családi ügyek, gondok, remények, csalódások, bánatok . . . 19
LVI. Fejezet. Nickleby Ralph, miután unokaöccse meghiúsította legutóbbi terveit, bosszutervet sző ellene és beavat
bizalmába egy kipróbált segítőtársat 31
LVII. Fejezet. Hogyan fogott a dolgához Nickleby Ralph segítőtársa és hogyan boldogult vele 44
LVIII. Fejezet. Ebben bezárul történetünk egy jelenete ... 57
LIX. Fejezet. A gonosz tervek meghiúsulnak s kétség és veszély fenyegeti az ármánykodókat 65
LX. Fejezet. A veszély fokozódik és a legrosszabb is bekövetkezik 80
LXI. Fejezet. Amelyben Miklós és nővére minden tapasztalt
és józan ember megbecsülését eljátsszák 92
LXII. Fejezet. Ralph egy utolsó megállapodást köt s azt állja is 102
LXIII. Fejezet. A Cheeryble testvérek különböző kijelentéseket tesznek a maguk és mások nevében; Linkinwater Tim
a maga nevében nyilatkozik 108
LXIV. Fejezet. Szomorú körülmények között találkozunk egy
régi ismerőssel és Dotheboys Hall végképen feloszlik . . . 119
LXV. Fejezet. Befejezés 130

Karácsonyi történetek I. 141-296

Charles Dickens

Charles Dickens műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Charles Dickens könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I. Nickleby Miklós élete és kalandjai I-V./Karácsonyi történetek I.

A borítók kissé kopottak, foltosak. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak. A borítók belső oldalán ragasztott tulajdonosi címke található.

Állapot:
2.430 ,-Ft
36 pont kapható
Kosárba