859.000

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Jézus Krisztus Egyházának története I-III.

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest-Rákospalota
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.289 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta "Pátria" irod. vállalat és nyomdai részvénytársaság, Budapest. 3 fekete-fehér illusztrációval. A nagyközönség részére írta: Chobot Ferenc rákospalotai plébános, b. Szűz-Máriáról nevezett hatvani c. prépost.

Előszó

Főtisztelendő Prépost-Plébános Úr!
Örömmel és nagy lelki megnyugvással fogadtam az eszmét, mely Főtisztelendőségedet egy, a magyar nagyközönségnek szánt egyháztörténelem megírására vezette, s... Tovább

Tartalom

I. kötet
Károly-Emmánuel váci püspök Úr levele a szerzőhöz 3
Kazaly Imre dr. levele az olvasóhoz 5
Bevezetés 3
Keresztény ó-kor. Görög-római kor 11
ELSŐ IDŐSZAK.
Az egyház megalapítása. Krisztus után 1- 67.
ELSŐ FEJEZET.
A mi Urunk Jézus Krisztus.
Az Ige testté lesz 13
Jézus születése és gyermekkora 17
Jézus nyilvános fellépése 24
Az emberiség szellemi és erkölcsi állapota 28
Az egyház alapítása és szervezése 37
Jézus tanítása 42
Jézus csodái és jövendölései 46
Jézus életének nagyhete 52
Jézus kínszenvedése és halála 58
Jézus megdicsőítése 66
Jézus történeti valódisága 70
Tanulságok Jézus életéből 76
MÁSODIK FEJEZET.
Az apostolok működése.
Pünkösd napja és következményei 70
Az egyház üldöztetése Jeruzsálemben 82
A kereszténység terjedése a pogányok közt 85
Heródes üldözése, az apostolok szétoszlása 87
Szent Péter apostol-fejedelem 88
Szent Pál apostol-fejedelem 92
Szent János és a többi apostol 98
A Boldogságos Szűz Mária élete 108
Jeruzsálem pusztulása 110
MÁSODIK IDŐSZAK.
Az egyház üldöztetése a Római birodalomban. Kr. u. 67-312.
HARMADIK FEJEZET.
Az anyaszentegyház terjeszkedése.
A keresztények üldöztetése az első században 115
A keresztények üldöztetése a második században 119
A keresztények üldöztetése a harmadik században 128
Az utolsó keresztény-üldözés 135
A kereszténység üldöztetése szellemi fegyverekkel 145
A keresztény vértanúság méltatása 148
A kereszténység elterjedése az üldözések alatt 150
NEGYEDIK FEJEZET.
Az anyaszentegyház élete.
Az egyház tanítása és a szentségek 153
Az Oltáriszentség és a vele kapcsolatos istentisztelet 157
Az utolsó kenet és a házasság 160
Az egyházi rend szentsége 161
Az első három századbeli pápák 167
A szentelt idők és a titokfegyelem 173
A keresztények erkölcsi élete 176
ÖTÖDIK FEJEZET.
Eretnekségek és szakadárságok.
Zsidózók és gnosztikusok 180
Antitrinitáriusok és chiliasták 183
HATODIK FEJEZET.
Tudomány és művészet.
Az Újszövetségi Szentiratok 185
Az apostoli atyák 190
Görög egyházi írók 192
Latin egyházi írók 196
Keresztény iskolák 200
Az istentisztelet helyei és a katakombák 202
HARMADIK IDŐSZAK.
Az egyház felszabadulása és a hittanok kifejtése. Kr. u. 313-768.
HETEDIK FEJEZET.
Az anyaszentegyház diadala a pogányság felett.
Nagy Konstantin és a kereszténység 207
A pogányság végső vergődése 213
A germán népek megtérése 220
A longobárdok megtérése 225
A frankok megtérése 227
A kereszténység a mai Németországban, Ausztriában és Svájcban 231
Szent Bonifác, Németország apostola 236
A kereszténység a Brit-szigeteken 240
A kereszténység Ázsiában és Afrikában 245
NYOLCADIK FEJEZET.
A hittanok kifejtése és az eretnekségek.
Az árián eretnekség 248
Egyéb eretnekségek és ellenök tartott zsinatok 251
Szakadárságok 256
A mohamedánizmus 258
KILENCEDIK FEJEZET.
Az anyaszentegyház élete.
A szentségek 261
A nyilvános istentisztelet 265
A szentek, ereklyék és képek tisztelete 269
Ünnepek és szent-idők 272
A keresztények erkölcsi élete 275
TIZEDIK FEJEZET.
Az egyház alkotmánya és kormányzata.
Az egyház alkotmányának kifejlődése 279
A IV-VIII. századbeli pápák 284
A Pápai állam keletkezése 295
Az egyházi rend 298
A szerzetesi intézmény 301
A szerzetesek nyugaton 307
A zsinatok 310
Az egyház és az állam közötti viszony 311
TIZENEGYEDIK FEJEZET.
Tudomány és művészet.
Görög szentatyák és írók 314
Latin szentatyák és írók 328
Szír és örmény egyházi írók 343
A keresztény iskolák 345
Az istentiszteleti helyek, edények és ruhák 347
A római pápák teljes névsora 356
Az ellenpápák névsora 360
A leghosszabb ideig uralkodó pápák 361
A legmagasabb életkorú pápák 361

II. kötet
Egyházhatósági ajánlások III-IV.
Keresztény középkor 1
NEGYEDIK IDŐSZAK.
A kereszténység, mint a nyugat-európai népek nevelője. (768-1073.)
TIZENKETTEDIK FEJEZET.
Az anyaszentegyház terjeszkedése.
Nagy Károly 5
A szászok megtérése 7
Az avarok és kazárok megtérése 10
Szláv népek megtérése 13
A normannok megtérése 23
A magyarok megtérése 28
Szent István, a magyar nemzet apostola 35
A pogányság végső küzdelme Magyarországon 44
TIZENHARMADIK FEJEZET.
A pápaság története.
A pápaság a Karolingek bukásáig 50
A pápaság idegen befolyás alatt 60
Az egyházi reformot előkészítő pápák 68
TIZENNEGYEDIK FEJEZET.
Eretnekségek, szakadárságok és hittani viták.
A képrombolás 75
A nagy keleti egyházszakadás 79
Eretnekségek 87
Hittani viták 90
TIZENÖTÖDIK FEJEZET.
Az egyház élete.
Az istentisztelet és a szentségek 96
Az egyház kormányzata és a papság 101
A szerzetes-rendek 107
A valláserkölcsi élet 114
TIZENHATODIK FEJEZET.
Tudomány és művészet.
Egyházi írók 125
Iskolák 137
Művészetek 140
ÖTÖDIK IDŐSZAK.
A pápaság hatalmának tetőfokán. (1073-1305.)
TIZENHETEDIK FEJEZET.
A pápaság története.
VII Gergely pápasága 148
Az invesztitura-harc folytatása és befejezése 156
A pápaság harca a Hohenstaufiakkal 161
A pápaság francia befolyás alatt 172
Az egyházi reform és invesztitura-harc Francia- és Angolországban 180
Az egyház helyzete Magyarországban 186
TIZENNYOLCADIK FEJEZET.
Küzdelem az izlámmal és a hitterjesztés.
A XI. és XII. század keresztes hadjáratai 202
A XIII. század keresztes hadjáratai 212
Az izlám Európában 220
A hitterjesztés 223
A lovagrendek 229
TIZENKILENCEDIK FEJEZET.
Eretnekségek.
Középkori szociálisták és kommunisták 235
Az inkvizició 241
HUSZADIK FEJEZET.
Az egyház élete.
A nyilvános istentisztelet 245
Az egyház kormányzata és a papság 249
A szerzetesi intézmény 252
A valláserkölcsi élet 266
HUSZONEGYEDIK FEJEZET.
Tudomány és művészet.
A skolasztika 272
A misztika 282
Egyéb egyházi tudományok 287
Egyetemek és iskolák 291
A művészetek 295
HATODIK IDŐSZAK.
(A pápaság tekintélyének hanyatlása. 1305-1517.)
HUSZONKETTEDIK FEJEZET.
A pápaság története.
A pápai szék áthelyezése Avignonba 303
A pápák küzdelme a császárokkal 309
A nagy pápai szakadás és a reformzsinatok 316
A renesszánsz pápái 328
Egyházi viszonyok Európa egyes államaiban 338
Egyházi viszonyok Magyarországban 345
HUSZONHARMADIK FEJEZET.
Reformerek és eretnekek.
Egyházias irányú reformerek 362
Egyházellenes reformerek és eretnekek 369
HUSZONNEGYEDIK FEJEZET.
Az egyház élete.
A nyilvános istentisztelet 375
Az egyház kormányzata és a papság 378
A szerzetesi intézmény és társulatok 381
Vallás-erkölcsi élet 385
HUSZONÖTÖDIK FEJEZET.
Tudomány és művészet.
A hanyatló skolasztika és a misztika 388
Egyéb egyházi tudományok 393
A humanizmus 398
Az iskolaügy 401
A művészetek 404

III. kötet
A keresztény újkor. A vallási és szellemi forradalmak kora 3
HETEDIK IDŐSZAK.
Az elszakadás és a valódi keresztény reformáció a westfáliai békéig
(1517-1648.).
HUSZONHETEDIK FEJEZET.
A nagy nyugati egyházszakadás.
Luther és a vallási forradalom 5
Hutten és a politikai forradalom 16
Németország politikai és vallási kettészakadása 23
A helvét hitújítás 28
Az ágostai hitvallás Luther haláláig 37
A németországi vallási háborúk 48
A harmincéves háború 54
A hitújítás a többi germán országokban 59
A hitújítás a szláv országokban 66
A hitújítás Franciaországban 68
A hitújítás Dél-Európában 77
Az anglikánizmus 79
A hitújítás Skót- és Írországban 88
A protestantizmus Magyarországon 95
A katholikus visszahatás 104
A protestantizmus Erdélyben 112
Az unitáriusok és kisebb felekezetek 116
A protestantizmus elterjedésének okai és következményei 126
HUSZONNYOLCADIK FEJEZET.
Az igazi reform.
A katholikus visszahatás 134
A trienti zsinat 139
A trienti zsinat következményei 146
HUSZONKILENCEDIK FEJEZET.
Az egyház élete.
A pápaság története 152
Szerzetesrendek reformjai 163
Új szerzetesrendek és kongregációk 166
A jezsuiták 171
A hitterjesztés 176
HARMINCADIK FEJEZET.
Tudomány és művészet.
Irodalom 181
Iskolák 188
Művészetek 191
NYOLCADIK IDŐSZAK.
A westfáliai békétől a francia forradalomig (1648-1789.).
A katholikus központosítás és az állami mindenhatóság kora.
HARMINCEGYEDIK FEJEZET.
A pápaság története.
Pápák a XVII. század második felében 196
A XVIII. századbeli pápák 200
HARMINCKETTEDIK FEJEZET.
Az egyház élete.
A jezsuitarend eltörlése 206
Újabb szerzetesrendek és kongregáció 210
A missziók 214
Uniók és konverziók 219
Az istentisztelet és közerkölcsiség 225
HARMINCHARMADIK FEJEZET.
Hittani, jogi és bölcseleti téves tanítások.
Janzenizmus és az utrechti szakadás 229
A gallikanizmus 235
A febronianizmus és az emsi pontok 239
A jozefinizmus 242
A forradalom előhírnökei 250
Egyházi állapotok Magyarországon és Erdélyben 257
HARMINCNEGYEDIK FEJEZET.
Irodalom és művészet.
Egyházi irodalom és szónoklat 270
Művészetek 280
KILENCEDIK IDŐSZAK.
A francia forradalomtól napjainkig (1789-1900.).
Az egyház harca az új pogánysággal a tudományok és az élet minden terén.
HARMINCÖTÖDIK FEJEZET.
A nagy francia forradalom.
Az alkotmányozó gyűlés 2185
A rémuralom 293
Nagy Napoleon 301
A forradalom hatásai más államokra 309
HARMINCHATODIK FEJEZET.
A pápaság a XIX. században.
Pápák a század első felében 318
IX Pius 323
XIII Leo 331
HARMINCHETEDIK FEJEZET.
Az egyház állapota a XIX. században.
Magyarország 340
Osztrák örökös tartományok 352
Olaszország 355
Franciaország 359
Spanyolország és Portugália 364
Belgium és Hollandia 368
Német birodalom 370
Svájc 381
Nagy-Britannia 385
Dánia, Svédország és Norvégia 390
Orosz- és Lengyelország 390
Balkán-félsziget 395
Ázsia 399
Afrika 403
Amerika 407
Ausztrália és Óceánia 414
HARMINCNYOLCADIK FEJEZET.
Hittani viták és eretnekségek.
Téves hittani és bölcseleti elméletek 417
Nemzeti egyházak és kisebb felekezetek 420
Az ó-katholikusok 424
Modern hitetlen elméletek 427
HARMINCKILENCEDIK FEJEZET.
Vallásos élet és szerzetesi intézmény.
Istentisztelet, fegyelem és hitélet 435
Szerzetesrendek és kongregációk 440
NEGYVENEDIK FEJEZET.
Irodalom és művészet.
Irodalom 445
Művészetek 456
Tanulságok az egyháztörténelemből 460
M. I. N. D.

Chobot Ferenc

Chobot Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Chobot Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Jézus Krisztus Egyházának története I-III. Jézus Krisztus Egyházának története I-III. Jézus Krisztus Egyházának története I-III. Jézus Krisztus Egyházának története I-III. Jézus Krisztus Egyházának története I-III. Jézus Krisztus Egyházának története I-III. Jézus Krisztus Egyházának története I-III. Jézus Krisztus Egyházának története I-III. Jézus Krisztus Egyházának története I-III. Jézus Krisztus Egyházának története I-III. Jézus Krisztus Egyházának története I-III. Jézus Krisztus Egyházának története I-III. Jézus Krisztus Egyházának története I-III.

A borító kopottas, foltos. Az I. és a III. kötet belülről megerősített.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba