A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Orvosi biofizika

Előszó

A könyv, amit az olvasó a kezében tart nem minden előzmény nélkül született. Az első kiadásnak tekinthető kötet 2000-ben jelent meg, de a tartalmi részt 1999-ben zártuk le. A jelenlegi forma és... Tovább

Tartalom

Az "élő" anyag legfontosabb szerkezeti tulajdonsága és szerepük a biológiai funkciókban23
Az atom szerkezete23
A mai atomképhez vezető út főbb állomásai (Damjanovich Sándor, Herényi Levente)23
Atom, elektron, atommag23
Az energia kvantum közvetlen bizonyítéka24
Az elektron, mint hullám26
Az elektron viselkedésének matematikai megfogalmazása (Damjanovich Sándor, Herényi Levente)27
A szabad elektron terjedési törvénye27
A Heisenberg-féle határozatlansági reláció29
A kötött állapotú elektron, atomi állapotok31
A kvantummechanika eredményei a legegyszerűbb atom esetében (Damjanich Sándor, Herényi Levente)32
Diszkrét atomi energiaszintek, főkvantumszám32
Külső elektromos tér hatása a kötött elektronra, alagútjelenség35
A kovalens kémiai kötés36
Az atomi elektronállapotok további kvantált tulajdonságai (Damjanovich Sándor, Herényi Levente)37
Mellékkvantumszám és mágneses kvantumszám37
Az elektron spinje és a hozzá tartozó mágneses momentum37
A periódusos rendszer felépítése: Pauli-elv, elektronpálya, elektronhéj, Hund-szabály39
Az atommag szerkezete (Herényi Levente, Szöllősi János)40
Az atommagot jellemző adatok áttekintése40
Az atommagot összetartó kölcsönhatás, tömeghiány, kötési energia41
Magmodellek, a nukleonok kvantált energiaállapotai42
Az atommag stabilitása43
Atomi kölcsönhatások44
Kötéstípusok (Fidy Judit, Herényi Levente, Módos Károly)44
A kovalens kötés45
Elektrosztatikus kölcsönhatás részvételével kialakuló kötéstípusok46
Van der Waals kölcsönhatások47
A H-kötés49
A hidrofób kölcsönhatás50
Sokatomos rendszerek, rend és rendezetlenség52
Boltzmann eloszlás (Fidy Judit, Herényi Levente)52
A részecskék állapotainak eloszlása52
Milyen jelenségekben tapasztaljuk a Boltzmann-eloszlás érvényesülését?54
Gázok (Fidy Judit, Herényi Levente)57
Ideális gáz57
A Boltzmann-eloszlás következményei ideális gázban: a Maxwell-féle sebességeloszlás58
Reális gázok59
Szilárd anyagok (Fidy Judit, Herényi Levente)61
A kristályos állapot61
Energiasávok62
A tiltott sáv szélessége által meghatározott tulajdonságok; szigetelők, félvezetők, vezetők64
"Félvezető tulajdonság" létrehozása szennyezéssel66
A kristályszerkezet hibái67
Folyadékok, folyadékkristályok (Fidy Judit, Voszka István)68
A folyadék-állapot68
Folyadékkristályok: anizotrop folyadékok69
Az élő anyag szerkezeti egységei71
A víz (Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Herényi Levente, Módos Károly)71
A vízmolekula szerkezete72
A vízmolekulák H-hidas kötésrendszere73
A víz szerepe az élő struktúrákban74
Nukleinsavak (Csík Gabriella)76
A nukleinsavak építőkövei és elsődleges szerkezete76
A nukeinsavak másodlagos szerkezete77
Az RNS másodlagos szerkezetének sajátosságai80
A DNS harmadlagos szerkezete, szuperhelicitás80
Fehérjék (Fidy Judit, Módos Károly)81
A fehérjék elsődleges szerkezete, aminosavak81
A fehérjék másodlagos szerkezete82
A harmadlagos szerkezet és kialakulása83
A térbeli szerkezet kialakításában szerepet játszó kölcsönhatások84
Negyedleges szerkezet85
Rend és rendezetlenség a makromolekuláris rendszerekben (Fidy Judit)86
Szupramolekuláris szerveződés az élő anyagban88
Biológiai membránok (Matkó János, Voszka István)88
A lipid kettősréteg88
Membránfehérjék90
Az örökítő anyag szerveződése a sejtmagban (Módos Károly)94
A citoszkeleton (Kellermayer Miklós)96
Sugárzások és kölcsönhatásuk az "élő" anyaggal99
A sugárzásokról általában99
Radiometriai alapok (Herényi Levente)99
Kisugárzott teljesítmény, felületi teljesítmény, energiaáram-erősség, energiaáram-sűrűség vagy intenzitás99
Egyszerű törvények; a szimmetria, a távolságok és a szögek szerepe101
A sugárzás intenzitásának gyengülése közegen való áthaladáskor102
A sugárzások osztálya (Herényi Levente)106
Nem ionizáló sugárzások107
A fény (Herényi Levente)107
A Fermat-elv, mint a geometriai optika összegzése107
Optikai leképezés, a Fermat-elv alkalmazása görbült felületekre110
A fizikai optika vagy hullámoptika alapjai113
Fényinterferencia115
Fényelhajlás, diffrakció116
A diffrakciós módszerek alapjai118
Optikai anizotropia, a fény polarizációja120
A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske-, fotonsugárzás121
A fény keletkezése (Damjanovich Sándor, Herényi Levente, Matkó János123
Hőmérsékleti sugárzás123
A feketetest sugárzás törvényei124
A Planck-féle sugárzási törvény126
Lumineszcencia128
A fényerősítés gondolata129
Fényforrások, fotometria131
Lézerek134
A lézersugárzás legfontosabb tulajdonságai, lézertípusok136
A fény és anyag kölcsönhatása (Csík Gabriella, Herényi Levente)138
Fényszóródás138
Fényabszorpció140
A fény biológiai hatásainak általános megközelítése141
A fény hatása a szemre és a bőrre144
Hang - ultrahang (Derka István, Kaposi András, Mátyus László)146
Általános fizikai tulajdonságaik146
A hang terjedése közegekben148
Közegek határán lejátszódó jelenségek152
Ionizáló sugárzások156
A röntgensugárzás (Fidy Judit, Módos Károly, Szabó Gábor)156
Általános jellemzők156
A fékezési röntgensugárzás jelensége és spektruma157
A fékezési sugárzás során kisugárzott összteljesítmény158
Karakterisztikus röntgensugárzás159
A röntgensugárzás abszorpciója160
A röntgensugárzás abszorpciójához vezető kölcsönhatások161
Magsugárzások, radioaktív izotópok (Fidy Judit, Módos Károly, Szöllősi János)164
A radioaktív bomlás módjai164
A radioaktív bomlás törvénye168
A magsugárzások kölcsönhatása atomi rendszerekkel170
Radioaktív izotópok felhasználása174
Az ionizáló sugárzások detektálása178
Részecskegyorsítók az orvostudományban178
Dozimetria181
Dózisfogalmak (Fekete Andrea, Módos Károly, Szöllősi János)183
Fizikai dózisfogalmak185
Biológiai dózisfogalmak187
Származtatott dózisfogalmak188
Dózismérő eszközök (Fekete Andrea, Módos Károly, Szöllősi János)189
Gázionizáción alapuló eszközök189
Filmdoziméterek190
Termolumineszcens doziméterek190
Sugárvédelem (Fekete Andrea, Módos Károly, Szöllősi János)191
A sugárvédelem szempontjai a nemzetközi ajánlásokban191
A sugárzások forrásai192
A sugárhatás dózisfüggése (Fekete Andrea, Módos Károly, Szöllősi János)194
A sugárhatás molekuláris elmélete (Fekete Andrea, Módos Károly, Szöllősi János)197
DNS károsodás197
Fehérjék károsodása200
A szervezet szintjén jelentkező tünetek201
A sugárhatást befolyásoló tényezők (Fekete Andrea, Módos Károly, Szöllősi János)201
A sugárzás minősége202
Időfaktor202
Anyagcsere és hőmérséklet203
Az oxigén hatása203
Sugárzás ellen védő anyagok204
Biológiai tényezők204
A nemionizáló sugárzások és a vegyszerek hatásai (Gróf Pál)205
Transzportjelenségek élő rendszerekben209
Folyadékok és gázok áramlása209
Alapfogalmak és alapegyenletek (Herényi Levente, Tölgyesi Ferenc)209
Kontinuitási egyenlet211
Ideális folyadékok áramlása (Damjanovich Sándor, Herényi Levente, Tölgyesi Ferenc)212
Bernoulli törvénye213
Reális folyadékok lamináris áramlása (Damjanovich Sándor, Herényi Levente, Tölgyesi Ferenc)214
A Newton-féle súrlódási törvény214
Áramlás csövekben216
A Hagen-Poiseuille-törvény és alkalmazása a vérkeringésre217
Turbulens áramlás (Herényi Levente, Tögyesi Ferenc)222
Gömb alakú test mozgása viszkózus közegben (Damjanovich Sándor, Herényi Levente, Tölgyesi Ferenc)223
A diffúzió225
A molekulásk mozgása és a diffúzió (Herényi Levente, Matkó János, Tölgyesi Ferenc)225
A molekuláris mozgás jellemzői225
A diffúzió jelensége, Fick I. törvénye226
A diffúziós együttható további jellemzői231
Fick II. törvénye232
A bolyongási probléma és Fick II. törvényének kapcsolata235
A diffúziós folyamatok időtől való függésének elemzése239
A diffúzió által szabályozott kémiai reakciók240
A diffúzió néhány különleges esete (Herényi Levente, Matkó János, Tölgyesi Ferenc)242
Az ozmózis jelensége, van't Hoff-törvénye242
Az ozmózisnyomás gyakorlati jelentősége244
Laterális diffúzió biológiai membránokban246
A transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai249
A diffúzió jelensége, ha a rendszer nincs termikus egyensúlyban (Damjanich Sándor, Herényi Levente, Tölgyesi Ferenc, Sugár István)249
Termodiffúzió, hővezetés249
A termodinamikai rendszer jellemzésére szolgáló mennyiségek és a transzportfolyamatok kapcsolata (Damjanovich Sándor, Herényi Levente, Tölgyesi Ferenc, Sugár István)251
Extenzív és intenzív mennyiségek252
A transzportfolyamatok egységes leírása253
A termodinamika főtételei (Damjanovich Sándor, Herényi Levente, Tölgyesi Ferenc, Sugár István)255
A termodinamika első főtétele és általánosítása256
A kémiai potenciál és az elektrokémiai potenciál257
A termodinamika második főtétele és az entrópia258
Az entrópia statisztikus bevezetése259
Az új entrópia fogalom néhány következménye, a termodinamika harmadik főtétele262
A termodinamikai potenciálfüggvények (Damjanovich Sándor, Herényi Levente, Tölgyesi Ferenc, Sugár István)265
Az entalpia267
A szabadenergia és a szabadentalpia269
A termodinamikai potenciálok változása kiegyenlítődési folyamatokban270
A leggyakrabban használt termodinamikai potenciálfüggvények és néhány további tulajdonságok271
Híg oldatok szabadentalpiája és a komponensek kémiai potenciálja (kapcsolat a koncentrációval)273
Az élő szervezet energiaforgalma (Damjanovich Sándor)274
Transzportfolyamatok a biológiai membránon keresztül, membránpotenciál276
Transzportjelenségek a sejt nyugalmi állapotában (Csík Gabriella, Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Krasznai Zoltán, Matkó János)276
Töltéssel nem rendelkező részecskék passzív diffúziója277
Ionok passzív diffúziója279
Aktív transzport282
Makromolekula- és részecsketranszport284
A nyugalmi membránpotenciál (Csík Gabriella, Fidy Judit, Krasznai Zoltán)284
A nyugalmi membránpotenciál értelmezése a Goldmann-Hodgkin-Katz (GHK) egyenlettel285
A nyugalmi membránpotenciál és a Nernst-egyenlet kapcsolata286
Membránpotenciál-változások az ingerküszöb alatt (Csík Gabriella, Fidy Judit, Krasznai Zoltán)290
Helyi (eletrotónusos) membránpotenciál-változások és elektromos modelljük290
A membrán elektromos modelljéből származó eredmények292
A membránpotenciál tulajdonságai ingerületi állapotban: az akciós potenciál (Csík Gabriella, Fidy Judit, Krasznai Zoltán)294
Az akciós potenciál jelalakja294
Ionáramok az akciós potenciál alatt295
Az akciós potenciál terjedése296
Az érzékszervek biofizikája301
Az érzékelés folyamatának általános törvényszerűségei301
A folyamat alapvető elemei és jellemzői (Derka István)301
Érzékelősejtek, receptorok, érzékszervek301
A receptorok fajtái, szerepe302
A receptorok és az idegrost303
Az inger és az érzet közötti összefüggések (Derka István, Szabó Gábor)306
Abszolút és relatív küszöbinger306
A Weber törvény306
A Weber-Fechner törvény307
A Stevens törvény307
A látás309
A szem vázlatos szerkezete (Osváth Szabolcs, Szabó Gábor)309
A szem és a retina felépítése310
A fotoreceptor sejtek szerkezete311
A látás biofizikai alapjai (Osváth Szabolcs, Szabó Gábor)312
Optikai leképezés a szemben312
A szem képalkotásának hibái és azok korrigálása314
A szem feloldóképessége315
A látási ingerület kialakulása a retinában317
A fotoreceptor sejtek érzékenysége318
Fotokémiai folyamatok a receptor sejtekben318
Színlátás321
A hallás323
A hallható hangok néhány közös tulajdonsága (Derka István, Szabó Gábor)323
A hang magassága323
A hang színezete323
Az irányhallás325
Hangok és hallás325
Intenzitásszint325
Az emberi fül felépítése és működése (Derka István, Szabó Gábor)327
A külső fül327
A középfül329
A belső fül330
A Corti-szerv anatómiája330
A szőrsejtek szerepe a hallás folyamatában (Derka István, Szabó Gábor)333
A külső szőrsejtek, mint molekuláris motorok335
Adaptációs mecahnizmusok338
Az akusztikus információ kódolása (Derka István, Szabó Gábor)339
Hely teória339
A röplabda elmélet340
Pszichoakusztika, hangosság (Derka István, Szabó Gábor)340
A phonskála341
A sonskála342
A zajszint és mérése344
Biomechanika345
A szubcelluláris és sejtes struktúrák biomechanikája345
A citoszkeletális rendszer biofizikája (Kellermayer Miklós, Nyitrai Miklós)345
A citoszkeletális filamentumok rugalmassága345
A citoszkeletális filamentumok polimerizációja347
A citoszkeletális rendszer komponensei348
Sejtmozgás, motilitás350
A motorfehérjék biofizikája (Kellermayer Miklós, Nyitrai Miklós)351
Motorfehérjék csoportosítása351
Motorfehérjék közös tulajdonságai352
Az izomműködés biofizikája (Kellermayer Miklós, Nyitrai Miklós)353
Izomtípusok354
A harántcsíkolt izom szerkezete354
A harántcsíkolt izom működése355
Az izom-összehúzódás szabályozása (Kellermayer Miklós, Nyitrai Miklós)356
A tropomiozin-troponin alapú szabályozás357
A mozgásszervek biomechanikája359
A csontrendszer (Csernátony Zoltán, Vereb György)359
A csontszövet mint anyag359
A csont, mint szerv365
A csontváz, mint szervrendszer367
Az ízületek biomechanikája (Csernátony Zoltán, Vereb György)371
Statika, reológia371
Kinetika372
Tribológia373
A molekuláris és sejtdiagnosztika fizikai módszerei375
Szedimentációs és elektroforetikus módszerek375
Szedimentációs módszerek (Damjanovich Sándor, Fidy Judit)375
Szedimentációs sebességi módszer376
Szedimentációs egyensúlyi módszer377
Elektroforézis és izoelektromos-fokuszálás (Damjanovich Sándor, Fekete Andrea, Fidy Judit)379
Szabad elektroforézis379
Gélelektroforézis381
Izoelektromos fókuszálás381
Blotting-technikák381
Mikroszkópos módszerek384
Az egyszerű nagyító (lupe) (Herényi Levente, Kis-Petik Katalin, Szabó Gábor)384
A fénymikroszkóp képalkotása387
Felbontóképesség, Abbe elv387
Speciális mikroszkópok (Herényi Levente, Kis-Petik Katalin, Módos Károly, Vereb György)389
Sztereomikroszkóp393
Ultramikroszkóp393
Fluoreszcenciamikroszkóp394
Polarizációs mikroszkóp395
Fáziskontraszt-mikroszkóp396
Optikai spektroszkópiai módszerek398
Abszorpciós spektroszkópia az UV- és a látható tartományban (Fidy Judit, Lakos Zsuzsa, Somogyi Béla)398
Fényelnyelés híg oldatokban398
Abszorpciós spektrofotométerek400
Abszorpciós sávok a spektrumban401
Infravörös spektroszkópia (Smeller László)404
A molekularezgések405
Vegyületek, molekulák alkalmazása, az IR-spektroszkópia analitikai alkalmazásai407
Lumineszcencia spektroszkópia (Fidy Judit, Lakos Zsuzsa, Somogyi Béla)410
A fényemisszió jelensége: fluorescencia és foszforeszcencia410
A lumineszcencia jellemzése411
A fluoreszcencia gyakorlati alkalmazásának területei416
Fényszóráson alapuló eljárások (Módos Károly)420
Áramlási citometria és sejtszeparálás422
Az áramlási citométerek működésének általános elvei (Mátyus László)423
A mérési eredmények feldolgozása, adattárolás (Mátyus László)428
Sejtszeparálás (Mátyus László)430
Az áramlási citometria néhány alkalmazása (Mátyus László)431
DNS-tartalom-mérés431
Immunofluoreszcencia432
Elektromos jelek és módszerek az orvosi gyakorlatban435
Elektromos jelek feldolgozása435
Az orvosi gyakorlatban előforduló jelek osztályozása, feldolgozása (Derka István, Smeller László)435
A jelek osztályozása436
A zaj csökkenése átlagolással437
Jelek Fourier felbontása437
Orvosi jelfeldolgozó lánc elvi felépítése439
Analóg elektromos alapáramkörök (Smeller László)441
Feszültségosztó441
RC-körök egyenáramú áramkörben442
Váltóáramú szűrőkörök446
LC-kör (rezgőkör)447
Félvezető áramköri elemek (Smeller László)448
Félvezető dióda448
Tranzisztorok448
FET (field effect transistor)449
MOS (Metal Oxide Semiconductor)-FET és CMOS (Complementer Metal Oxide Semiconductor)-FET449
Elektromos erősítő (Smeller László)450
Az erősítő jellemző adatai450
Az erősítő karakterisztikája451
A visszacsatolás452
Jelátalakítás, jelszelektálás (Smeller László)454
Analóg-digitális átalakítók454
Zajszűrés458
Impulzusjelek szelektálása458
Megjelenítők (Derka István, Herényi Levente, Smeller László)459
Katódsugárcső460
Folyadékkristályos képernyők (LCD) működése462
Terápiás célú elektromos készülékek felépítése és működésük alapjai (Módos Károly, Smeller László)463
Testfelszíni elektromos jelek feldolgozása465
Elektrokardiográfia (Damjanovich Sándor, Voszka István)465
Egy rost akciós potenciálja465
Bipoláris elvezetések465
Unipoláris elvezetések467
Az EKG-jel feldolgozása468
Vektorkardiográfia469
Elektroenkefalográfia (Damjanovich Sándor, Voszka István)469
Elektromiográfia (Damjanovich Sándor, Voszka István)470
Elektroretinográfia (Damjanovich Sándor, Szabó Gábor, Voszka István)471
Audiometria473
Hangaudiometria (Derka István)474
Objektív audiometria (Derka István)475
Képalkotó módszerek477
A kép megjelenítés (Fidy Judit, Voszka István)477
Felületi térképek479
Endoszkópia (Fidy Judit, Voszka István)479
Száloptika479
Az endoszkópi kép keletkezése479
Endoszkópiai eljárások480
Termográfia (Fidy Judit, Voszka István)480
Elektromos feszültségtérképek (Fidy Judit, Voszka István)481
Szummációs eljárások482
Röntgen sugárzás abszorpcióján alapuló módszerek (Fidy Judit, Voszka István)482
Röntgenátvilágítás482
Elektronikus röntgen-képerősítő483
Digitális röntgenképalkotás484
Digitális szubtrakciós angiográfia (DSA), röviden: digitális angiográfia (DA)485
Izotópos nyomjelzés technikák: szcintigráfia (Krasznai Zoltán, Módos Károly)485
Tomográfiai módszerek489
Mágneses magrezonanciás képalkotás, MRI - Direkt tomográfia 1. (Fidy Judit, Gáspár Rezső)489
Az MRI alapvető mérési elve489
A szekvenciális pont módszer490
A kétdimenziós Fourier-transzformációs (2DFT) módszer492
Az axiális irányú mágneses tér által kiválasztott szelet voxeleinek elkülönítése492
Az MRI speciális területei és technikái496
Ultrahangos képalkotás - Direkt tomográfia 2. (Kaposi András, Mátyus László)498
Piezoelektromos hatás, inverz piezoelektromos hatás498
Az UH forrás felépítése498
Az UH nyaláb kialakulása és tulajdonságai500
Impulzus-echó módszerek, UH képek502
A pásztázás megoldásai506
UH-képek feloldóképessége506
Háromdimenziós rekonstrukció507
Doppler-módszer508
A Doppler-módszer-effektus gyakorlati felhasználása509
Röntgenabszorpciós CT (Fidy Judit, Krasznai Zoltán)515
Magsugárzáson alapuló technikák (Fidy Judit, Krasznai Zoltán)519
Fotonemissziós számítógépes tomográfia, SPECT519
Pozitronemissziós tomográfia, PET520
Terápiás módszerek fizikai alapjai527
Lézerek terápiás alkalmazása527
A lézersugárzás kölcsönhatása szövetekkel (Fidy Judit, Vereb György)527
Lézerek sebészeti alkalmazásai (Fidy Judit, Vereb György)529
Koaguláció529
Vaporizáció, karbonizáció530
Atomizáció532
Ionizáció533
A fény terápiás alkalmazása - fototerápia, fotokemoterápia535
PUVA terápia (Csík Gabriella)535
Fotodinamikus terápia (Csík Gabriella)536
Kékfény terápia (Csík Gabriella)536
Sugárterápia538
Az alkalmazandó sugárzás megválasztása (Smeller László)538
Alfa-sugárzás538
Béta-sugárzás és elektronsugárzás539
Gamma- és röntgensugárzás, összefoglaló néven fotonsugárzás540
Protonsugárzás541
A sugárzás eljuttatása a besugározandó gócba (Smeller László)542
A képalkotó eljárások és a besugárzás együttes alkalmazása542
Kollimátorok543
Forgó besugárzás544
Egy speciális sugárterápiás eszköz, a gamma kés544
Az izotópkezelés kivitelezése545
Elektromos áram terápiás alkalmazásai546
Egyenáram alkalmazása (Vereb György, Voszka István)546
Ingeráram-terápia (Vereb György, Voszka István)546
Szívritmus-szabályozó (Vereb György, Voszka István)548
Defibrillátor (Vereb György, Voszka István)548
Hőterápiás eljárások549
Ultrahang-terápia (Vereb György, Voszka István)549
Nagyfrekvenciás hőterápia (Smeller László, Vereb György, Voszka István)551
Elektromos sebészet (Vereb György, Voszka István)553
Az élettudományi kutatómunka fizikai módszerei555
Optikai spektroszkópiai módszerek555
Lumineszcencia-spektroszkópián alapuló eljárások (Lakos Zsuzsa, Somogyi Béla)555
Förster típusú rezonancia-energiaátadás (energiatranszfer)555
Fluoreszcencia-kioltás557
A fluoreszcencia-polarizáció mérése és alkalmazásai561
Időfüggő fluoreszcencia-paraméterek meghatározása562
Infravörös spektroszkópia (Smeller László)566
Molekuláris biofizikai alkalmazás: fehérjekonformáció meghatározása566
Közeli infravörös (NIR-) spektroszkópia567
Fényszórásmérés (Módos Károly)567
Statikus fényszórásmérés568
Dinamikus fényszórásmérés569
Cirkuláris dikroizmus (CD) - spektroszkópia (Módos Károly)570
Optikai aktivitás570
Cirkulárisan és elliptikusan poláros fény570
A CD-spetroszkópia alkalmazása makromolekulák szerkezetvizsgálatában571
Pásztázó mikroszkópos módszerek573
A pásztázás elve (Damjanovich Sándor)574
Az atomerő-mikroszkópia, AFM (Damjanovich Sándor, Vereb György)575
Modern fénymikroszkópiai eljárások578
Konfokális lézer-pásztázómikroszkópia, CLSM (Damjanovich Sándor, Vereb György)578
A közeli mező optikai mikroszkópia, NSOM (Damjanovich Sándor, Vereb György)584
"Tovatűnő" (evaneszcens) fluoreszcencia (Lakos Zsuzsa, Matkó János, Somogyi Béla)586
Az optikai csipesz (Damjanovich Sándor, Lakos Zsuzsa, Matkó János, Vereb György)587
Rádióspektroszkópiai módszerek: mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) és elektronspin rezonancia spektroszkópia (ESR)590
Az NMR és az ESR fizikai alapjai (Gróf Pál, Gáspár Rezső)590
Az ESR spektroszkópia néhány biológiai vonaktozása (Gróf Pál, Gáspár Rezső)596
Elektronmikroszkópia599
Az elektronmikroszkóp felbontása (Fidy Judit, Kis-Petik Katalin)599
Az elektronmikroszkóp felépítése (Fidy Judit)599
Az elektron-nyaláb kölcsönhatása a mintával, mérési lehetőségek (Fidy Judit)600
Transzmissziós elektronmikroszkópia: TEM600
Pásztázó (schanning) elektronmikroszkópia: SEM600
Röntgen-diffrakció (Damjanovich Sándor)602
Tömegspektrometria (Damjanovich Sándor, Osváth Szabolcs)605
A legfontosabb, könyv alakban megjelent irodalmi források611
Tárgymutató613
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem