1.017.548

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Csillagászati bibliográfia

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Hajdu-Bihar Megyei Könyvtár
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 485 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 14 cm
ISBN: 963-7531-05-x
Megjegyzés: 1000 példányban jelent meg.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés3
IRODALMI TÁJÉKOZÓDÁS SEGÉDLETEI6
Bibliográfiák7
Szótárak11
Rövidítések, jelek12
Katalógusok, táblázatok13
Csillagászati állandók17
A csillagászat rendszere, osztályozása17
Lexikonok18
IIDŐSZAKI KIADVÁNYOK19
Folyóiratok19
Csillagászati jellegűek19
Folyóiratok a rokon taudományok területéről22
Évkönyvek23
Csillagászati jellegűek23
A rokon tudományok területéről23
A CSILLAGÁSZAT TÖRTÉNETE25
Az egyetemes csillagászat története26
Történeti munkák26
Az egyetemes tudománytörténet és a rokon tudományok története33
Történeti jelentőségű munkák34
Csillagászat és kulturtörténet35
A csillagnevek36
A mai csillagászat36
A magyar csillagászat története39
Történeti munkák39
A rokon tudományok története42
Történeti jelentőségű munkák43
Magyar csillagnevek43
A mai magyar csillagászat44
Életrajzi művek45
Külföldi személyekről45
Összefoglaló életrajzi művek45
Egyes személyek életrajza47
Magyar személyekről71
Több személyről szóló művek71
Egyes személyek életrajza72
Tudományos élet és ismeretterjesztés85
Nemzetközi együttműködés általában85
Egyesületek91
Látogatások, tanulmányutak92
Ismeretterjesztés93
Amatőr csillagászok találkozója94
Szakkörök, baráti körök94
ÖSSZEFOGLALÓ CSILLAGÁSZATI MUNKÁK96
Enciklopédiák96
Kézikönyv jellegű munkák97
Kisebb összefoglalók és népszerűsítők98
Részfejezetek103
Összefoglaló cikkek104
Munkák a rokon tudományok területéről106
Csillagászati földrajz106
Egyéb rokon tudományok108
CSILLAGÁSZATI MEGFIGYELÉS ESZKÖZEI ÉS MÓDSZEREI110
Gyakorlati csillagászat általában110
Csillagászti intézmények110
A csillagászati intézményekről általában110
Az egyes külföldi létesítményekről11
Az egyes hazai létesítményekről116
A csillagászat eszközei125
Megfigyelő eszközökről általában125
Távcsövek126
Távcsövekről általában126
Optikai távcsövek127
Rádiótávcsövek129
Elektronikus távcsövek130
Amatőr távcsövek131
Fotométerek133
TV a csillagászatban134
Laser és maser a csillagászatban134
Radar a csillagászatban134
Az időmérés eszközei135
Időmérés amatőr eszközei136
Egyéb műszerek136
Egyéb amatőr eszközök137
Régi műszerek138
A csillagászat módszerei139
A módszerekről általában139
Megfigyelés szabadszemmel139
Asztrofotográfia140
Fotoelektromos fotometria142
Csillagászati megfigyelés infravörös sugarakkal142
Rádiócsillagászat143
Magaslégköri megfigyelések144
Megfigyelés mesterséges égitestekkel145
A módszerről általában145
Ibolyántúli csillagászat146
Röntgencsillagászat146
Csillagászat gammasugarakkal146
Neutrinó csillagászat147
Fénypolarizáció és asztrospektroszkópia148
Stellárstatisztika148
Csillagászati távolságok mérése149
Amatőr megfigyelések149
Amatőrészlelések általában149
A Hold megfigyelése151
A Nap megfigyelése151
Bolygók megfigyelése152
Meteorok megfigyelése152
Üstökösök megfigyelése153
Csillagfedések megfigyelése153
Változócsillagok megfigyelése154
Egyéb amatőr megfigyelések155
A NAPRENDSZER156
A Naprendszerről általában156
A Nap158
A Napról általában158
A Nap szerkezete és energiatermelése159
A Nap sugárzásai160
A Nap légköre162
A Nap mágneses tere162
A naptevékenység163
A naptevékenységről általában163
Napfoltok165
Napkitörések és protuberanciák167
A Nap földi hatásai168
A Nap földi hatásai általában168
Naptevékenység hatása a hírközlésre169
A naptevékenység biológiai hatásai170
A naptevékenység meteorológiai hatásai170
Napenergia a Földön171
A Föld mint égitest173
A Földről általában 173
A Föld mozgásai176
A Föld alakja177
A Föld szerkezete, anyaga180
Földrengések183
A hidroszféra183
A Föld melege183
A Föld légköre184
Földmágnesség188
Gravitáció193
Kozmikus hatások a Földön195
Tonoszféra196
Sarkifény198
A Hold199
A Holdról általában199
A Hold fizikája201
A Hold geológiája201
Víz és levegő a Holdon205
A Hold az ember szolgálatában205
Föld-Hold rendszer és kölcsönhatások205
A Föld természetes holdjai és poranyag a Föld környezetében207
A bolygók és holdjaik208
A bolygókról általában208
A bolygók mozgása209
A bolygók fizikája210
A bolygók légköre210
A bolygók belső szerkezete211
A Merkur212
Vénusz213
A Föld215
A Mars215
A Marsról általában215
A Mars geológiája217
A Mars légköre, meteorológiája218
A Mars holdjai218
Kisbolygók219
A Jupiter220
A Jupiterről általában220
A Jupiter holdjai222
Szaturnusz223
Uránusz223
Neptunusz224
Plutó224
A bolygóközi anyag225
Üstökösök225
Az üstökösökről általában225
Az egyes üstökösök258
Meteorok231
A meteorokról általában231
Az egyes meteor-jelenségekről232
Meteoritek233
Meteoritekről általában233
Az egyes meteoritekről235
A TEJÚTRENDSZER238
A Tejútrendszerről általában238
Egyes csillagok a Tejútrendszerben239
Kettős csillagok240
A csillaghalmazok241
Csillaghalmazokról általában241
Nyílt halmazok241
Csillagtársulások242
Gömbhalmazok242
Csillagközi tér és anyag a Tejútrendszerben243
Interstelláris anyag243
Mágneses tér és fénypolarizáció245
Galaktius ködök246
Planetáris ködök246
Diffúz ködök246
A TEJÚTRENDSZEREN KÍVÜLI TÉRSÉG248
Galaktikákról általában248
Galaxis magok249
Az egyes galaxisokról250
Az Andromeda250
A Cygnus250
A Nagy-Magellán251
Az M 51-es örvényköd251
Az M 81. és M 82. 251
A galaktikák rendszeréről251
Galaktikák közti térség252
KLASSZIKUS CSILLAGÁSZAT253
Pozíciós csillagászat253
Tájékozódás az égbolton253
Térképek és csillagképek254
Távolságok és egységek258
Helymeghatározás259
Időmeghatározás262
Kronológia, csillagászai időmeghatározás262
Időszámítás264
Naptár265
Nap- és holdfogyatkozás267
Fogyatkozásokról általában267
Napfogyatkozás268
Holdfogyatkozás269
Égimechanika270
Klasszikus égimechanika270
Mesterséges űrobjektumok égimechanikája271
MODERN CSILLAGÁSZAT274
Asztrofizika általában274
Asztrofizika általában274
A csillagok mozgása276
A csillagok színképe277
A csillagok fényessége277
Csillagok nagysága278
A csillagok légköre278
A gravitációról278
A csillagok mágnessége280
Csillagok rádiósugárzása281
Qusarok281
Csillagok röntgensugárzása282
A csillagok anyaga és belső szerkezete283
A csillagok energiatermelése284
Plazma a csillagászatban285
Változó csillagok286
A változó csillagokról általában286
Fedési változók287
Pulzáló változók287
Eruptív változók288
Novák és szupernovák288
A flercsillagok290
A pulzárok291
Több periódusú változók292
Változó csillagok röntgensugázása292
Kozmikus sugárzás293
Kozmikus sugárzásról általában293
Kozmikus sugarak eredete294
Kozmikus sugárzás tulajdonságai295
Kozmikus sugárzás hatásai298
Kozmogónia299
Kozmogóniáról általában299
Az anyag fejlődése301
A Föld fejlődése302
A Hold kozmogóniája305
A Föld-Hold rendszer kozmogóniája305
A Naprendszer fejlődése306
A Naprendszer egyéb tagjainak kozmogóniája308
A csillagok fejlődése309
A csillagok fejlődéséről általában309
A H-R-diagramról312
A Főágmenti csillagok312
Vörös óriások313
Hipercsillagok313
A csillagfejlődés végállapotai313
A végállapotokról általában 313
A fehértörpék314
Neutroncsillagok314
Fekete lyukak315
Csillagrendszerek kozmogóniája316
Az Univerzum fejlődése318
A maradványsugárzásról319
Kozmológia321
Modellgalaktikák és Univerzum modellek321
Világegyetem fizikája általában322
A tér és az idő problémái325
A véges és végtelen problémája326
A Világegyetem tágulása327
A relativitáselmélet328
Fényelhajlás330
A VILÁGRÓL ALKOTOTT NÉZETEK332
Tudományos nézetek a világról332
Áltudományos elképzelések a világról334
Az asztrológiáról336
Néprajzi vonatkozások337
ÉLET A FÖLDÖN KÍVÜL339
Exobiológia általában339
Az élet keletkezéséről342
Az élet keletkezéséről általában342
Az életvándorlás elmélete343
Az élet nyomai a meteoritekben343
Élet a Naprendszerben343
Az élet feltételei a Naprendszerben343
Az élet feltételei a Holdon344
Az élet feltételei a Marson345
Az élet feltételei a Jupiteren347
Élet a Naprendszeren kívül347
A Földön kívüli civilizációkról348
Idegen lények nyomai a Földön /?/351
ASZTRONAUTIKA352
Asztronautikáról általában352
Az asztronautika története353
Történeti munkák354
1957. X. 4-ig354
1957 X. 5-től - 1961. ápr. 12-ig355
1961. ápr. 13-tól - 1969. júl. 16-ig357
1969. júl. 17.óta364
Űrprogramok371
Életrajzi művek394
Több személyről szóló művek394
Egyes személyekről394
Az asztronautika kultúrtörténete396
Nemzetközi együttműködés397
Magyar részvétel az űrkutatásban397
Világűrjog és egyezmények398
Az űrkutatás céljai és eredményei400
Gyakorlati cél általában400
Tudományos és műszaki eredmények402
Mezőgazdasági eredmények404
Navigációs célú műholdak404
Távközlési mesterséges holdak405
Mesterséges hold felhasználása mentési célra407
Katonai célú műholdak407
Geodéziai és geológiai vizsgálatok407
Meteorológiai célú űrobjektumok409
Földkörüli térség vizsgálata409
Csillagászati megfigyelés mesterséges égitestekkel410
Csillagászati megfigyelés mesterséges égitestekkel általában410
Több égitest vizsgálata411
A Hold kutatása412
A holdkutatás általában412
A Hold túlsó oldaláról416
A Hold talajáról417
A bolygók vizsgálata417
A bolygók vizsgálata általában417
A Merkur vizsgálata418
A Vénusz vizsgálata418
A Mars vizsgálata419
A Jupiter vizsgálata420
A Nap vizsgálata421
Rakétatechnika421
A rakétatechnika története421
Mesterséges égitestek technikája422
A mesterséges égitestek technikájáról általában422
Kísérletek425
Hajtóművek425
Hajtóanyagok426
Űrhajó- és rakétatípusok427
Az űrállomásokról427
Űrközpont428
Az űrkutatás technikája429
Az űrkutatás technikája általában429
Műszerezés, biztonságtechnika430
Űrtávközlés431
Az űrkutatás kémiája432
Az űrhajózás432
Az űrhajózásról általában432
Az űrrepülés biológiája általában434
Az űrrepülés biológiája általában434
Állatkísérletek435
Űrhajósok felkészítése435
Űrorvostan437
Űrhajósok sugárvédelme440
Sterilizálás440
Táplálkozás441
Bolygóközi repülés problémái441
Csillagközi repülés gondolatai442
Mesterséges égitestek megfigyelése443
A megfigyelés módszerei443
Megfigyelő állomások és hálózatok444
Az űrkutatás egyéb kérdései445
Az űrkutatás és a relativitáselmélet445
Űrkutatás jövőjéről446
Az űrkutatás és a világnézet kölcsönhatása446
Szerzői névmutató448
Tárgymutató465
Tartalomjegyzék473
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Csillagászati bibliográfia Csillagászati bibliográfia

Könyvtári könyv volt. A borító foltos, rajta ragasztásnyom található.

Állapot: Közepes
5.280 Ft
4.220 ,-Ft 20
21 pont kapható
Kosárba