933.300

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ezernyolczszáz negyvennyolcz

Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története képekben. Egykoru képek. Okiratok. Eredeti kézírások. Ereklyék. Nevezetes nyomtatványok. Kiáltványok. Művészi emlékek

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Színezett egész vászonkötés
Oldalszám: 476 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 32 cm
ISBN: 963-09-3501-5
Megjegyzés: Hasonmás kiadás. Az eredeti könyvet 1898-ban adta ki a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Ezer fekete-fehér rajz, vázlat található a könyvben. Kísérőfüzettel. Eredeti védőmappában.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Félszázad! Egy lépésnyi tér a világtörténetben. De a magyar nemzet történetében egy hosszú út, olyan hosszú, mint honkereső őseinké, kik Magyarországot megalkotni jöttek.
Mi is hazát kerestünk... Tovább

Tartalom

A diadalmas honvéd
Adófizetés
A kiáltvány aláírása, mely tudtul adja a trónváltozást
Albrecht főherczeg
Gróf Almásy Móricz
Alsó tábla ülés Pozsonyban
Amerikai magyar pénzek
A megzápult kormányrendszer
Gróf Andrássy Gyula
Gróf Andrássy Gyuláné
Gróf Andrássy Manó
Gróf Andrássy Manó egy gúnyképe
Andrássy Pál kulacsa
A nép táborba indulása
Gróf Apponyi György
Aradi csata
Aradi szabadságharcz múzeum terve
Aradi tizenhárom vértanú aczképe
Aradi vértanúk börtöne a várban
Aradi vértanúk emlékszobra
Aradi vértanúk aláírásai
Aradi vértanúk kivégzése
Aradi vértanúk kivégz. helye
Arany János
Arany János kézirata
Arany Jánosné
Arany Nagyidai Czigányainak czímképe
A világszellem és Dobl úr
Az alsóház ministeriális classificatio szerint
Asbóth Lajos a szeredi csatában
Asbóth Sándor
Asztalos Sándor lovag korbácsa
Asztalos Sándor
Az első magyar ministerium
Az első magyar ministeriumról rajzolt gúnykép
Az első magyar ministerium kinevezését tudató falragasz
Az első magyar ministerium
Ágyú
Ágyúgolyók
Áldozatkészség
Átkelés a Stureczen
Bach-rendszer
Bakacsákó
Baline
Bankóégetés Pesten
Barabás Miklós
Bartha mint Zrínyi
Batthányi Kázmér
Gr. Batthány Lajos és Kossuth
Gr. Batthány Lajos díszatillája és sapkája
miniszterelnöki széke
aláírása
szivarszipkája
Gr. Batthyány Lajos czellája az Uj-Épületben
a czella ajtaja
Gr. Batthyány Lajos szemfedője
szobra
kivégeztetése
mentéje
szemüvege
kamarás kulcsa
mausoleuma
Gr. Battyhány Lajosné
Bányai Julia
Bebutov
Bem-Rákóczy kardja
Bem-Rákóczy kard
Bem a szebeni csatában
Bem és Petőfi
Bem
Bem messzelátója
Bem Nagy-Szeben ostrománál
Bem érdemrendet kap
Bem írása Petőfi soraival
Bem íróasztala
Bem pisztolyai
Bem napiparancsa 1849. jul. 5.
Bem és Petőfi párbeszéde (Petőfi kezeírása)
Benedek Szőregnél
Beniczky Lajos
Bethlen Gergely
Bezerédi István
Bezirkerek vándorlása
Bécsi forradalom
a jelvények kiosztása
Fischhof a Landhaus előtt
a nép megtámadja Albrecht főherczeget
harcz a Hoher Markton
Bécsi polgárőrség kardja
a kivont kard
a hüvely
Bécsujhely kulcsai
Bizonyítvány
Bocskai zászló
Bohusné írása Kossuth lemondásának borítékán
Bohusné fiatal korában
Bohusné élete végén
Bohusné naplójából
Bőrcsákó
Branyiszkói csata
Branyiszkói lobogó szalagja
Búcsúzó nemzetőr
Buda az 1849-i ostrom előtt
Buda ostromából
A lebombázott Dunapart
A képviselőház összebombázott ülésterme
A lebombázott Redoute
A lebombázott Lloyd
A királyi palota lángban
A német szinház
Sebesültek szállítása
A nyugati oldalon tört rés
Hentzi halála
Roham a nyugati bástyára
Honvédek rohama
Utczai harcz
A fehérvári kapunál
A holt Hentzi
Leiningen megvédi Hentzit
Tudósítás Budavárának bevételéről
Budavár az 1848-i ostrom után
Búsúló huszárok bajtársaikat gyászolják
Buteanu
Centralisatio
Charivari
Clam Gallas
Csanády Sándor
Cserkesz katonák
Cserkeszek
Csernovics Péter
Csornai ütközet
Csányi László aláírása
Csányi László
Csányi szózata
Czecz János
Czillich Ede
Czuczor rabláncza
Damjanich tőre
Damjanich díszkardja
Damjanich szolgálati kardja
Damjanich János
Damjanich messzelátója
Damjanich sapkája
Damjanich levele Vásárhelyi Juliához
e levelének czímzése
ivópohara
imája
Damjanich és Lahner sírja Mácsán
Damjanich pipái
Damjanich Jánosné
Dank Agáp
Deák Ferencz
Deák Ferencz levele
Deák maga faragta levélnyomója
Deák szobra
Deák az utczán
Deák-albumból
Deák sarkophagja
Debreczen piacza
Debreczeni collegium és honvédemlék
Dembinski
Dembinski a Dunán
Desewffy Arisztid
Gr. Dessewffy Aurél
Gr. Dessewffy József
Déryné
Déva vára
Báró Dobblhoff-Dier Antal
Dobot verő gyermek
Dobra
Drótcsövű puska
Dunyov István
Duschek Ferencz
Egressy mint Gritti
Egressy
Elfogott szabadsághős bekísérése
Ellenséges testvérek
Előhang
Előörsön
Eötvös és Trefort
Báró Eötvös József
Epilogus
Erdélyi paraszt ágyúöntők
Erdélyi rombolás
Erzsébet királyné Deák ravatalánál
Esti Lapok egy oldala
Ébredő szabadság
Érdemjelek
Erdősi Ráfael kulcsa
Fáncsy mint Don José
Felsőbüki Nagy Pál
Felső tábla ülése a múzeumban
V. Ferdinánd
V. Ferdinánd kikocsikázása
V. Ferdinánd visszatér Bécsbe
V. Ferdinánd levele a néphez
V. Ferdinánd átadja a trónt
Ferencz József főherczeg
I. Ferenc József 1849-ben
Ferencz császár és Karolina Auguszta unokájokkal
Ferencz József főherczeg a tiroli lövészek közt
Ferenc József főherczeg mint dzsidás ujoncz
Ferenc József főherczeg tűzkeresztsége
I. Ferenc József a győri táborban
Fischof Adolf
Fokos Magyarország czimerével
Gróf Forgách Antal
Földváry Gábor
Földváry Károly
Fölkelő nép
Föltámadott a tenger
Fővárosi rendőrbot
Franczia forradalom
női divat 1848-ban
nemzetőr puska esernyővel
roham a Palais Royalra
táborozás a Boulevardon
az orleansi herczegnő a kamrában
a nép a trónteremben
a köztársaság kihirdetése
Füredi, mint Figaro
Garibaldi József
Gáj Lajos
Gál Sándor
Gáspár András
Gellérthelyi sánczépítés
Görgei Artur
Görgei és vezérkara
Görgei kiáltványa
Görgei a haldokló Götz mellett
Görgeti Artur 1849-ben
Görgei levele Kossuthhoz
Grúz cserkesz
Guerilla harczosok
Guerilla vezér szaru pohara
Guerilla vezér
Guerilla harcza vasas némettel
Gúnykép a horvát viszonyokról
Gúnykép a Charivariból
Gúnykép
Guyon a nagyszombati csatában
Guyon fütyülője
Guyon Richard
Guyon sapkája
Gyalogság lándzsás roham ellen védekezik
Gyulai Pál
Gyászoló Hungária és Itália
Gyüjtőív a haza javára
Habsburg dinasztia
Hadik mentekötője
Hadik öve
Hadi utak térképe
Haldokló harczos
Halott bajtárs
Harczkészség
Hatvani csata
Haynau
Haynau dolgozószobája a Károlyi-palotában
aláírása
kinevezetetése
átkelése a Tiszán
jelentése a világosi fegyverletételről
tintatartója
Hazatérő nemzetőr
Háromélű magyar szurony
Heckenast Gusztáv
Hegyesi csata
Hirlapok
Hollósy Kornélia
Honvéd atillák
Honvéd búcsúzik
Honvéd a táborban
Honvéd dob
Honvéd fölszerelés
Honvéd lobogók szalagjai
Honvéd törzsszinti sapka
Honvédujoncozás
Honvédsírok a budai temetőben
Honvédtábor 1848-ban
Horvát fokos
Horváth Mihály aláírása
Horváth Mihály
Hős szerzetes
Hugo Victor
Hungaria alakja az aradi vértanúk szobrán
Hunyadmegyei oláhok
Hurbán csapatából
Hurbán
Huszár, faragta Palkovics
Huszárkard
Huszárpisztoly tokkal
Időmutató
Ihász Dániel
Irínyi megmutatja a népnek a szabadsajtó első példányát
Isaszeghi csata
Isaszeghi csatatér
István nádor búcsúja Prágától Pestre érkezik
Janku Ábrahám
Janku tilinkója
János főherczeg
Jellachich
Jellachich táborából
Jellachich seregei átkelnek a Dráván
Jellachich nem mer fölmenni István nádor hajójára
Jellachich seregei a Balaton mellett
Jellachich és tábora Schwechatnál
Jellachich (gúnykép)
Jelenet a magyar táborból
Jelentés Görgei mosonyi győzelméről
Jókai anyja
Jókai arczképe
Jókai gyermekkori lakóháza
Jókai a Landerer-nyomda előtt
Jókai Mór
Jókai Zsidó fiú-ának czímirata
Jókai levele Kossuthhoz Rózsa Sándorról
Jókai
Jókainé Laborfalvy Róza
Josefstadti foglyok szobája
Báró Jósika Miklós
Báró Jósika Sámuel
József nádor és családja
Kanóczos rúd
Kassai ütközet
Kápolnai csata
Kartács löveg
Gróf Károlyi Györgyné
Gróf Károlyi-palota
Katonásdit játszó gyermek
Kazinczy Lajos
Báró Kemény Zsigmond
Kiegyenesített kasza
Kilencz aradi vértanú kivégeztetése
Kilencz vértanú síremléke a kerepesi temetőben
Kinevezés
Királyi pár a trónon
Kishegyesi emlék
Kiss Ernő
Kiss Ernő pisztolya
Kiss Ernő eméktárgyaiból
Kiss Ernő mellénye és ingújja
Klapka
Klapka a ravatalon
Klapka szózata
Klapka utolsó napi parancsa
Klapka kardja
Klauzál Gábor
Kmethy István
Kmethy török rendjelei
Knezich Károly
Knicsanin Szent-Tamás ostrománál
Knicsanin Vilovánál
Kokárda
Komáromi csata
Komáromi csatatér
Komárom végső tusái
Komárom ostromából
Korda János nemzetőrparancsnok
Koronázási ajándék
Kossuth
Kossuth anyja
Kossuth felesége
Vilma leánya
Kossuth szülőháza Monokon
Kossuth kardja és tőre
Kossuth László háza Dabason
Kossuth-képes melltű
Kossuth Lajost követté választják
Kossuth beszél Bécsben a szálloda ablakából
Kossuth és Battyhány aláírása
Kossuth gyermekei
Kossuthné uti táskája
órája stb.
tintatartója, baltimorei albuma, pipája
Kossuthné karperecze
Kossuth Cegléden
Kossuth Szegeden
Kossuth levele feleségéhez
Kossuth a kápolnai csatamezőn
Kossuth imája Kápolnához
Kossuth Lajos a vezérek között
Kossuth Lajos kormányzó
Kossuth kormányzóvá választatik
Kossuth keze írása
Kossuth szózata az orosz betöréskor
Kossuth német levele Guyonhoz
Kossuth levele Görgeihez
Kossuth lemondó oklevele
Kossuth búcsúja a hazától
Kossuth Lajos
Kossuth lakása Kiutahiában
Kossuth és Pulszky
Kossuth 1881-ben
Kossuth a Punchban
Kossuth képe női nyakéken
Kossuth 1852-ben
Kossuth amerikai arczképe
Kossuth melltűje
Kossuth kardja
Kossuth
Kossuth és Ihász megérkezik Amerikába
Kossuth tiszteletére feldíszített utcza New-Yorkban
Kossuth
Kossuth végrendelete
Kossuth lakása Turinban
Kossuth Lajos Angliában
Kossuth Lajos
Kossuth utolsó arczképe
Kossuth fiával Ferenczczel
Kossuth utolsó sétája
Kossuth gyermekei
Kossuth halálos ágyán
Kossuth ravatala a Múzeumban
Kossuth sírja
Kossuth Lajosné
Kozák asztali áldás
Kozák atamán
Kozákok takarmányt szállítanak
Kozák táncz
Kufstejn vára
Lahncer Ernő kardja
Lamartine Alphons
Gróf Lamberg Ferencz
Gr. Lamberg meggyilkoltatása
Landerer Lajos
Latour elfogatása
Gróf Latour Tivadar felakasztása
Lándzsa
Lázár osztrák szolgálati öve
Lázár Vilmos kardja
Lázár selyemkendője
"Leborulok a nemzet nagysága előtt"
Lebstück Mária
Gróf Leiningen Keresztély
Gróf Leiningen Károly 1847-ben
Lemény János
Lemaradt németek
Lendvayné
Lendvay mint Mátyás király
Lengyel tábori pap fövege
Lenkey János
Lenkey százada
Lévay József
Lipótvár
Liszt Ferencz
Lobogó, a 98. honv. zászlóaljé, a 6. honv. zászlóaljé
Lovassy László
Lószerszám
Lőporszaru
Lőw Lipót
Lugosi csata
Lukács Mór
Macskazene Lederernek
Madarász József
Madács Imre
Magyar argonauták
Magyar csákók
Magyar hadseregből
Magyar huszár
Magyar küldöttség Párisban
Magyarok Bécsbe érkezése
Magyarok Bécsben a Burgba mennek
Magyarország felosztása
Magyar országgyűlés küldöttségének fogadtatása Bécsben
Magyar országgyűlés küldöttsége Windischgrätznél
Magyar szolgálati öv
Magyar tábor 1849-ben
Magyar torzkép
id. Majláth György
Márczius tizenötödike
Márczius tizenötödiki sajtó
Márczius tizenötödiki emlék
Máriássy János
Mednyánszky László
Megadjuk
Megyeri Károly
Menekülés a fővárosból
Menlevél
Meszlényiné
Metternich Kelemen
Metternich-gúnyképek
Az idő foga
Megfordult koczka
A két utazó átlépi Ausztria határát
Minden alkotmány mozgással jár
Metternich Szibériában
Versenyfutás 1848. márcz. 15.
Metternich leköszönése
Metternichné
Mezei Károly
Mészáros Lázár
aláírása
I. Miklós az oroszok czárja
Miklós czár megérkezése Bécsbe
Gróf Mikó Imre
Miniszter-tanya (gúnykép)
Móczok kőágyúgolyója
Moori csata
Nagy Sándor József
Nagy Sándor halma Debreczen alatt
Nagyszebeni csata
Nádor-huszár csákó
Negyvennyolczas honvédek
Ne higy öcsém a németnek!
Nemzetgyűlés megnyitása
magyarázó kép
Nemzeti dal (első nyomtatványa)
kézirata
Nemzetőr atilla
Német és magyar lábak, gúnykép
Nogajka
Női divat 1848-ban
Nyáry Pál
Nyereg
Nyugtatvány
Októberi naptár 1849-ből
Olasz allegorikus képek
Oláh lándzsa
Oláh lázadók
Oláhok pusztításai: Abrudbánya
Orosz gyalogos és doni kozák
Orosz kard
Oroszok a tűzvonalban
Oroszok déli pihenője
Orosz dragonycsapat útközben a lengyel határon
Orosz katonák fövegviselete
Oroszok menetben
Orosz tábor Magyarországon
Orosz tábor Pozsonynál
Orosz tábori oltárkép
Orosz tábori üllők
Orosz uralom
Osztrák csákók és mellvért
Osztrák gúnykép
Osztrák tábor Ácsnál
Osztrák tábori posta megtámadása
Osztrák vadász
Osztrák könnyű lovasok
Osztrák gyalogosok
Osztrák dzsidás előörsön
Ötven kancsuka
Palmerston lord
Pajtás szeretet
Palóczy László
Paragrafus sorsa
Paskievics
Paskievics kiáltványa
Pákozd-sukoró-velenczei csata
Pálffy Albert
Páffy Fidél
Pázmándy Dénes
Pecsétnyomók
Peredi csata
Peredi ütközet
B. Perényi Zsigmond vadászkése, pisztolyai
Pesti kivilágítása
Pesti Mephisto
Petőfi apja
anyja
Petőfi szüleinek sírja
Petőfi
Petőfi búcsúja
Petőfi "A helység kalapácsa" czímképe
Petőfi strucztolla
kokárdája
Petőfi elszavalja a "Talpra magyart!"
Petőfi kézirata
Petifő a nép közt
Petőfi halála
Petőfi szobra
Petőfi Sándor
Petőfi kezeírása
Petőfi halála
Petőfi szobrának leleplezése
Petőfi szobra Pesten
Petőfiné
Petőfiné Szendrey Julia
Petőfi Zoltán
Pénzek
Pfiffner Paula
Piskii csata
Piskii csata helyének emléke
Báró Podmaniczky Frigyes
Polgári őrsereg szabályzatának czímlapja
Polgári őrsereg szabályzatából
Poltikai foglyok szabadon bocsátása Bécsben
Pozsonyi országgyűlés ülésterme
Pozsonyi országgyűlés ifjúság bevonulása Bécsbe
Pozsonyi országház
Pöltenberg kardja
Pöltenberg Ernő
Prielle Kornélia
Báró Puchner Antal
Pulszky Ferencz
Puska, kovás
Puska
Radical párt programmja és az aláírások
Rajachich
Reményi serlege
Reményi Ede
Reseta János aláírása
Récsey Ádám
Roham Verpelétre
Román prefekt kardja
Róth és Philippovich serege leteszi a fegyvert Ozoránál
Rottenbiller Lipót
Rózsa Sándor pisztolya
Rózsa Sándor
Rózsa Sándor csapatából
Ruttkayné Kossuth Lujza
Rüdiger
Sárosy Gyula
Schlick Kassánál
Schlick és táborkara
Schlick a verpeléti csatában
Schmitt Emma
Schodelné mint Norina
Schodelné sarlója
Schönbrunni királyi palota
Sebesültek szállítása
Segesvár
Segesvár völgye
Serleg. Faragta Kompolti
Solomon
Söröskancsó
Stein Miksa báró
Suplikácz Versecznél
Suplikácz
Szabadságcsarnok
Id. Szász Károly
Száműzött parkja
Szebeni csata
Szeged vára
Szeged
Szemere Bertalan tintatartója
aláírása
Szemere Bertalan
Szemere Bertalan és Batthyány Kázmér felhatalmazása béketárgyalásra az oroszokkal
Szemere Bertalanné
Szentesített törvények átadása
Szentpétery mint Zách
Szenttamási lobogó
Szerb puska
Szerb tábor
Szerdahelyi József
Szeredi csata
Szerezsán tiszt
legény és tiszt
a táborban
szerezsán
lovon
Gr. Széchenyi Ferencz
Széchenyi Ferenczné
Széchenyi arczkép
Széchenyi húzza, Kossuth hajtja
Gróf Széchenyi István
Széchenyi mellszobra
Szigeti mint Sas István
Szigligeti Ede
Szikszói csata
Sztratimirovics György
A Talpra magyar! allegoriája
A Talpra magyar! hangjegyei
Tarczali csata
Tarsolyok
Táncsics Mihály kiszabadítása
Tápió-bicskei csata
Tápió-bicskei csatatér
Teleki Blanka grófnő
Gróf Teleki László
Temesvári csata
Temetői csata
Than Károly
Téli kozák viselet
Tépés csinálók
Toldi Ferencz
Tompa Mihály
Torzkép az osztrákokról
Tót küldöttség Ferencz József főherczegnél
Tóth Kálmán
Töltényláda
Tudósítás a szőnyi diadalról
Tüzércsákó
Uj-Épület
Vasas német csákója
Vasvári Pál
Vasvári sírja
Vadászati tilalom
Vadász csákó
Vajda János
Báró Vay Miklós
Vas Gereben
Váczi csata
Verbunkós lobogó
Veressapkások fövege
Vetter Antal
Vetter ezüst billikoma
Vetter ezüst koszorúja
Vécsey kürtje
Gróf Vécsey Károly
Gróf Vécsey messzelátója
Vécsey fokosa
Vécsey feszülete
Gróf Vécsey Károly sírboltja
Vécsey Károly emléktárgyaiból
Világosi Bohus kastély
Világosi Bohus kastély szobája, hol a szerződést aláírták
Világosnál a fegyverletétel előtt
Világosi fegyverletétel
Világos pénzesláda
Világos vidéke
Visocky és Bixio
Vívó mozdulatok
Vizaknai ütközet
Vízaknai honvédtetem
Vörösmarty Mihály
Vörösmarty kézirata
Vysocki József
Báró Wenskheim Béla
Báró Wesselényi Miklós
Windischgrätz
Windischgrätz bevonulása Budapestre
Woronieczky herczeg sapkája
Zalathnai vérfürdő
Zarka János
Zászlók
Gróf Zichy Eugen
Gróf Zichy Eugen felakasztása
Gróf Zichy Lipót
Gróf Zichy Lipót kinevezése
Zsófia főhercegnő
Zsákmány
A magyar szabadságharcz Marczali Henriktől

Csorba László

Csorba László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Csorba László könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ezernyolczszáz negyvennyolcz Ezernyolczszáz negyvennyolcz Ezernyolczszáz negyvennyolcz Ezernyolczszáz negyvennyolcz Ezernyolczszáz negyvennyolcz Ezernyolczszáz negyvennyolcz Ezernyolczszáz negyvennyolcz Ezernyolczszáz negyvennyolcz Ezernyolczszáz negyvennyolcz

A védődoboz és a borító kissé foltos.

Állapot:
9.800 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba