838.319

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának története

Rövid tanfolyam

Szerkesztő

Kiadó: Szikra
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 468 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Tartalom

Bevezetés5
Harc az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt megteremtéséért (1883-1901)
A jobbágyság eltörlése és az ipari kapitalizmus fejlődése Oroszországban. A modern ipari proletariátus megjelenése. A munkásmozgalom első lépései7
A narodnyikok és a marxizmus Oroszországban. Plechánov és csoportja "A Munka Felszabadítása". Plechánov harca a narodnyikok ellen. A marxizmus elterjedése Oroszországban.13
Lenin forradalmi tevékenységének kezdete. A pétervári "Harci szövetség a munkásosztály felszabadítására"22
Lenin harca a narodnyikok és a "legális marxizmus" ellen. A munkásosztály és a parasztság szövetségének lenini gondolata. Az oroszországi szociáldemokrata munkáspárt első kongresszusa25
Lenin harca az "ökonomizmus" ellen. A lenini "Iszkra" című lap megjelenése29
Rövid összefoglalás32
Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt megalakulása. A pártban két frakció keletkezik: a bolsevikok és a mensevikek fikciója (1901-1904)
Az oroszországi forradalmi mozgalom fellendülése 1901-1904-ben24
A marxista párt felépítésének lenini terve. Az "ökonomisták" opportunizmusa. Az "Iszkra" harca a lenini tervért. Lenin "Mit tegyün? című könyve. A marxista párt ideológiai alapja27
Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt II. kongresszusa. Az egységes párt megalapítása, programjának és szervezeti szabályainka elfogadása. Nézeteltérések a kongresszuson: a párt két áramlata: bolsevikok és mensevikek49
A mensevik vezetők egységbontó tevékenysége és a belső pártharc kiéleződése a a II. kongresszus után. A mensevikek opportunizmusa. Lenin könyve: "Egy lépés előre, két lépés hátra". A marxista párt szervezeti alapelvei55
Rövid összefoglalás65
A mensevikek és a bolsevikok az orosz-japán háború és az első orosz forradalom éveiben (1904-1907)
Az orosz-japán háború. A forradalmi mozgalom további fellendülése Oroszországban. Sztrájkok Pétervárott. Az 1905. január 9-i munkástüntetés a Téli Palota előtt. Sortűz a tüntetőkre. A forradalom kezdete67
Politikai sztrájkok és munkástüntetések. A parasztok forradalmi mozgalmának növekedése. Felkelés a "Potemkin" nevű páncéloshajón72
Taktikai nézeteltérések a bolsevikok és a mensevikek között. A III. pártkongresszus. Lenin könyve: "A szociáldemokrácia két taktikája a demokratikus forradalomban". A marxista párt taktikai alapjai76
A forradalom további fellendülése. Az oroszországi politikai sztrájk 1905 októberében. A cárizmus visszavonulása. A cári kiáltvány. A munkásküldöttek szovjetjeinek keletkezése95
A decemberi fegyveres felkelés. A felkelés veresége. A forradalom visszavonulása. A I. birodalmi duma. A IV. (egyesítő) pártkongresszus99
Az I. Állami Duma szétkergetése. A II. birodalmi duma összehívása. Az V. pártkongresszus. A II. birodalmi duma szétkergetése. Az első orosz forradalom vereségének okai108
Rövid összefoglalás115
A mensevikek és a bolsevikok a sztolipini reakció időszakában. A bolsevikok önálló marxista párttá alakulása (1908-1912)
A sztolipini reakció. Az értelmiség ellenzéki rétegeinek bomlása. Dekadencia. A párthoz tartozó értelmiség egy részének átállása Dekadencia. A párthoz tartozó értelmiség egy részének átállása a marxizmus ellenségeinek táborába és a marxizmus elméletének revíziója irányuló kísérletek. Lenin válasza a revizionistáknak "Materializmus és empiriokriticizmus" c. könyvében és a marxista párt elméleti alapjainak megvédése118
A dialektikus és a történelmi materializmusról128
A bolsevikok és a mensevikek a sztolipini reakció éveiben. A bolsevikok harca a likvidátorok és otzovisták ellen.163
A bolsevikok harca a trockizmus ellen. A pártellenes Augusztusi Blokk168
A Prágai Pártkonferencia (1912). A bolsevikok önálló marxista párttá alakulnak171
Rövid összefoglalás177
A bolsevikok pártja a munkásmozgalom fellendülésének éveiben, az első imperialista háború előtt (1912-1914)
A forradalmi mozgalom fellendülése 1912-1914-ben179
A bolsevikok lapja, a "Právda". A IV. Állami Duma bolsevik frakciója183
A bolsevikok győzelme a legális szervezetekben. A forradalmi mozgalom további növekedése. Az imperialista háború előestéje191
Rövid összefoglalás195
A bolsevikok pártja az imperialista háború korszakában. A második forradalom Oroszországban (1914-1917. március)
Az imperialista háború keletkezési és okai196
A II. Internacionálé pártjainka átpártolása saját imperialista kormányaik oldalára. A II. Internacionálé széthullása egyes szociálsoviniszta pártokra200
A bolsevik párt elmélete és taktikája a háború, a béke és a forradalom kérdéseiben204
A cári hadak veresége a fronton. Gazdasági bomlás. A cárizmus válsága211
A februári forradalom. A cárizmus bukása. Munkás- és Katonaküldöttek Szovjetjeinek megalakulása. Az Ideiglenes Kormány megalakulása. A kettős hatalom213
Rövid összefoglalás219
A bolsevikok pártja az Októberi Szocialista Forradalom előkészítésének és véghezvitelének időszakában (1917. április - 1918)
Az ország helyzete a februári forradalom után. A párt kilépése az illegalitásból és áttérése a nyílt politikai munkára. Lenin megérkezése Petrográdba. Lenin áprilisi tézisei. A párt irányvonala a szocialista forradalomba való átmenetre221
Az ideiglenes kormány válságának kezdete. A bolsevik párt áprilisi konferenciája228
A bolsevik párt sikerei a fővárosban. Az ideiglenes kormány csapatainak sikertelen támadása a fronton. A munkások és katonák júliusi tüntetésének leverése.238
A bolsevik párt irányt vesz a fegyveres felkelés előkészítésére. A párt VI. kongresszusa238
Kornyilov tábornok összeesküvése a forradalom ellen. Az összeesküvés leverése. A petrográdi és moszkvai szovjetek a bolsevikok oldalára állnak243
Az októberi felkelés Petrográdon és az ideiglenes kormány letartóztatása. A tanácsok II. kongresszusa és a szovjetkormány megalakulása. A II. szovjetkongresszus dekrétumai a békéről és a földről. A szocialista forradalom győzelme. A szocialista forradalom győzelmének okai248
A bolsevik párt harca a Szovjethatalom megszilárdításáért. A breszti béke. A párt VII. kongresszusa260
A szocialista építőmunka megkezdésének lenini terve. A szegényparaszt bizottságok; a kulaság megfékezése. A "baloldali" eszerek lázadása és annak leverése. A Szovjetek V. Kongresszusa és az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság Alkotmányénak elfogadása267
Rövid összefoglalás271
A bolsevikok pártja a külföldi katonai intervenció és a polgárháború időszakában (1918-1920)
A külföldi katonai intervenció kezdete. A polgárháború első időszak273
Németország katonai veresége. Forradalom Németországban. A III. Internacionále megalapítása. A párt VIII. kongresszusa279
Az intervenció erősödése. A szovjetállam blokádja. Kolcsak hadjárata és veresége. Denikin hadjárata és veresége. Három hónap lélekzetvétel. A IX. pártkongresszus286
A lengyel pánok (földesurak) támadása a Szovjetország ellen. Vrangel tábornok támadása. A lengyel terv bukása. Vrangel veresége. Az intervenció vége291
Hogyan és miért győzte le a Szovjetországa az angol-francia-japán-lengyel intervenciót és a oroszországi burzsoá-földesúri-fehérgárdista ellenforradalom egyesült erőit Oroszországban?294
Rövid összefoglalás298
A bolsevikok pártja a népgazdaság helyreállításának békés munkájára való átmenet időszakában (1921-1925)
A szovjetállam az intervenicó és a polgárháború felszámolása után. A helyreállítás szakaszának nehézségei300
Pártvita a szakszervezetekről. A X. pártkongresszus. Az ellenzék veresége. Áttérés az új gazdasági politikára (a "nep"-re")303
Az új gazdasági politika ("nep") első eredményei. A XI. pártkongresszus. A Szocialista Tanácsköztársaságok Szövetségének megalakulása. Lenin betegsége. Lenin szövetkezeti terve. A XII. pártkongresszus.312
Küzdelem a népgazdaság helyreállításának nehézségeivel. A trockisták tevékenységének fokozódása Lenin betegsévével kapcsolatban. Újabb vita a pártban. A trockisták veresége. Lenin halála. A "lenini behívó". A XIII. pártkonresszus.319
A Szovjetunió a helyreállítási időszak végén. A szocialista építésnek és a szocializmus győzelmének kérdése országunkban. A Zinovjev-Kamanyev-féle "új ellenzék". A XIV. pártkongresszus. Irányvétel az ország szocialista iparosítására.326
Rövid összefoglalás336
A bolsevikok pártja az ország szocialista iparosításáért vívott harcban (1926-1929)
A szocialista iparosítás időszakának nehézségei és a harc e nehézségek ellen. A trockista-zinovjevista pártellenes blokk megalakulásáa. A blokk szovjetellenes fellépése. A blokk veresége338
A szocialista iparosítás sikerei. A mezőgazdaság elmaradása. A XV. pártkongresszus. Irányvétel a mezőgazdaság kollektívizálására. A trockista-zinovjevista blokk megsemmisítése. Politikai kétkulacsosság345
Támadás a kulákság ellen. A Buchárin-Rikov-féle pártellenes csoport. Az első ötéves terv elfogadása. A szocialista verseny. A tömeges kolhozmozgalom kezdete351
Rövid összefoglalás360
A bolsevikok pártjának harca a mezőgazdaság kollektivizálásáért (1930-1934)
A nemzetközi helyzet az 1930-1934-es években. Gazdasági válság a tőkés országban. Japán elfoglalja Mandzsuriát. A fasiszta hatalomrajutás Németországban. A háború két tűzfészke362
Áttérés a kulák elemek korlátozásának politikájáról a kulákság mint osztály felszámolásának politikájára. Harc a párt kolhozpolitikájának elferdítései ellen. Támadás a tőkés elemek ellen az egész fronton. A XVI. pártkongresszus365
A párt a népgazdaság minden ágának újjáalakítására vesz irányt. A technika szerepe. A kolhozmozgalom további növekedése. A gép- és traktorállomások politikai osztályai. Az ötéves terv négy év alatti teljesítésének eredményei. A szocializmus győzelme az egész vonalon. A XVIII. pártkongresszus376
A butharinisták elfajulása gyilkosok és kémek fehérgárdista bandájává. Sz. M. Kirov elvtárs galád meggyilkolása. A párt intézkedései a bolsevikok éberségének fokozására391
Rövid összefoglalás397
A bolsevikok pártjának harca a szocialista társadalom felépítésének befejezéséért. Az új alkotmány életbeléptetése (1935-1937)
A nemzetközi helyzet az 1935-1937-es években. A gazdasági válság ideiglenes enyhülése. Az új gazdasági válság kezdete. Olaszország elfoglalja Abesszíniát. Német-olasz beavatkozás Spanyolországban. Japán betörése Közép-Kínába. A második imperialista háború kezdete399
Az ipar és a mezőgazdaság további fellendülése a Szovjetunióban. A második ötéves terv határidőelőtti megvalósítása. A mezőgazdaság rekonstrukciója és a kolletkivizálás befejezése. A káderek jelentősége. A Sztachanov-mozgalom. A népjólét emelkedése. A népkultúra fellendülése. A szovjetforradalom ereje404
A VIII. szovjetkongresszus. A Szovjetunió új Alkotmánya...412
A buchárinista-trockista kémek, kártevők és hazaárulók maradványainak megsemmisítése. Előkészületben a Szocialista Tanácsköztársaságok Szövetsége Legfelsőbb Tanácsának megválasztására. A párt irányt vesz a széleskörű pártdemokráciára. A Szovjet Szocialista Tanácsköztársaságok Szövetsége Legfelsőbb Szovjetjének megválasztása418
Tanulságok426
Névmutató439
Tárgymutató442
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának története A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának története

A borító kissé foltos. A kötés az előlapnál megtört.

Állapot:
840 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba