839.038

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az egyház története

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 557 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-7020-22-5

Előszó

Ez a könyv Jézus Krisztus egyházának történetét mutatja be a kezdettől napjainkig, azaz 1977-ig. Ezt az elképesztően nagy anyagot csakis valamilyen rendező elv alapján lehet előadni. Az... Tovább

Tartalom

Bevezetés 5
I. RÉSZ: ÓKORI EGYHÁZTÖRTÉNELEM
I. Fejezet: Kezdettől a keresztyénség államvallássá válásáig
1. A Krisztus előtti világ 7
2. Jézus Krisztus 10
3. Az apostolok 14
4. A keresztyénség terjedése a 2. és 3. században 17
5. A keresztyénség összeütközése a császárkultusszal 18
6. Az egyházi szervezet fejlődése az első három században 22
7. Az egyházi élet az első három században 25
8. Teológia az első három században 30
9. Eretnek tanítások 36

II. Fejezet: A keresztyénség, mint a római birodalom államvallása
10. Nagy Konstantinus és korszaka 38
11. A pápaság kialakulása 41
12. A kor legnagyobb teológusa: Augustinus 45
13. A teológiai irányok képviselői 62
14. A szentháromsági és krisztológiai viták a keleti egyházban 66
15. Teológiai viták a nyugati egyházban 71
16. A belső egyházi élet 73

II. RÉSZ: KÖZÉPKORI EGYHÁZTÖRTÉNELEM
I. Fejezet: Nagy Gergelytől Nagy Károlyig (590-800)
17. Az egyház terjedése 31
18. A keleti keresztyénség veszteségei 86
19. A pápaság története Nagy Gergelytől az egyházi állam megalapításáig 87
20. Az egyház a feudális társadalomban 89
21. Belső egyházi élet 90
22. Tanfejlődés a keleti egyházban 92
23. Tanfejlődés a nyugati egyházban 95

II. Fejezet: Nagy Károlytól VIII. Bonifáciusig (800-1294)
24. Az egyház térhódítása 97
25. A pápák küzdelme a hatalomért 98
26. A pápák és a keresztes háborúk 105
27. A pápai hatalom 3 tetőponton. III. Ince (1198-1216) 109
28. A hierarchikus egyházszervezet 112
29. Az egyházi tanfejlődés 117
30. Ellenzéki mozgalmak 124
31. A szerzetesség a 11-12. században 127
32. A belső egyházi élet 130
33. A keleti egyház története 133

III. Fejezet: VIII. Bonifáciustól Lutherig
34. A pápaság története 136
35. Az egyházi tanfejlődés 143
36. Evangéliumi reformtörekvések 146
37. Belső egyházi élet 152
38. A keleti és a nyugati egyház közötti unió 1439-ben 154

III. RÉSZ: A REFORMÁCIÓ KORA
I. Fejezet: A lutheri reformáció
39. Luther gyermek- és ifjúkora 155
40. „Az igaz ember hitből él" 156
41. Luther küzdelme Isten igazságának érvényesüléséért 159
42. A 95 tétel 162
43. „Az egyháznak reformációra van szüksége" 164
44. Luther a zsinathoz fellebbez 167
45. Luther megkísértése 169
46. Három alapvető reformátori irat 1520-ban 172
47. A pápai átokbulla elégetése 174
48. Luther a wormsi birodalmi gyűlés előtt 175
49. Luther Wartburgban 177
50. A reformációt veszélyeztető mozgalmak 177
51. Luther és az 1525-ös parasztfelkelés 178
52. Ellenségek és barátok 183
53. A reformáció birodalmi üggyé vált 193
54. Az augsburgi birodalmi gyűlés (1530) és az Ágostai Hitvallás 195
55. A schmalkaldeni szövetség (1531) és a Schmalkaldeni Cikkek (1537) 197
56. A regensburgi interim (1541) 199
57. Luther halála 200
58. Vallásháború és vallásbéke 201

II. Fejezet: Luther tanításának körvonalai
59. A Szentírás doktora és professzora 204
60. Az Isten igéjének szolgája 205
61. A hit és a szeretet összefüggése 215

III. Fejezet: A svájci reformáció
62. Zwingli 221
63. Kálvin János 225
64. A kálvinizmus 228

IV. Fejezet: A reformáció terjedése
65. A reformáció Skandináviában 230
66. A reformáció Hollandiában 235
67. A reformáció Angliában 236
68. A reformáció Németországban 243
69. A reformáció Franciaországban 246
70. A reformáció jelei a katolikus országokban 249

V. Fejezet: Tanfejlődés és belső egyházi élet a protestantizmusban
71. Evangélikus Hitvallások 252
72. Református Hitvallások 257
73. Belső egyházi élet 258
74. Kisebb felekezetek 263

VI. Fejezet: A katolikus egyház
75. A tridenti zsinat első ülésszaka (1545-1547) 266
76. A tridenti zsinat második ülésszaka (1551-1552) 268
77. A tridenti zsinat harmadik ülésszaka (1561-1563) 270
78. A tridenti zsinat mérlege 272
79. Loyola Ignác és a jezsuiták 274
80. Egyéb szerzetesrendek 279

VII. Fejezet: Az ortodox egyház
81. Érintkezés a keleti és a protestáns egyházak között 280
82. Az orosz ortodox egyház különválása 281

IV. RÉSZ: A WESTFÁLIAI BÉKÉTŐL A BÉCSI KONGRESSZUSIG (1648-1814)
I. Fejezet: A protestáns egyházak külső története
83. Egyházi küzdelmek Németországban 284
84. A protestánsok Lengyelországban és Sziléziában 285
85. A hugenották Franciaországban és a valdensek Piemontban 286
86. A protestáns egyházak Nagy-Britanniában 289
87. Az egyházi élet kialakulása Amerikában 290
88. A protestáns külmisszió kezdete 292

II. Fejezet: A katolikus egyház külső története
89. A gallikánizmus 293
90. A jezsuita rend eltörlése 294
91. A pápaság ellen intézett támadások 295
92. A római katolikus egyház visszaállítása Franciaországban 299
93. A katolikus külmisszió megindulása 300

III. Fejezet: A protestáns teológia története a racionalizmusig
94 A merev hit vallásosság ellenzéke 301
95. A pietizmus, Spener, Francke 302
96. Zinzendorf és a herrnhutiak 305
97. A teológia az evangélikus egyházban 306
98. Az áhítatos irodalom 308
99. A református teológia 309
100. A quakerek 310
101. A methodisták 311
102. A baptisták 312
103. Uniós kísérletek 314

IV. Fejezet: A római katolikus teológia története
104. A jansenismus 316
105. A quietismus 317
106. Újabb szerzetesrendek 317

V. Fejezet: A felvilágosodás és a racionalizmus
107. Az angol deizmus és a francia naturalizmus 319
108. A német felvilágosodás és a racionalizmus 321

V. RÉSZ: A BÉCSI KONGRESSZUSTÓL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG (1814-1914)
109. A korszak jellegzetességei 323
I. Fejezet: A protestáns egyházak története
110. A protestáns unió Poroszországban 325
111. Az unió ellenzéke 326
112. Protestáns egyesületek és szövetségek 328
113. A protestantizmus Nagy-Britanniában 330
114. A protestantizmus Amerikában 332
115. Az evangélikus egyház Észak-Európában 335
116. A protestantizmus Európa többi országaiban 341

II. Fejezet: A protestáns teológia
117. Schleiermacher 247
118. A főbb teológiai irányok küzdelme 349
119. Schleiermacher követői 355
120. Biblicisták, hitvallásosak 357
121. Ritschl és követői 359
122. A századforduló teológiai problémái 361

III. Fejezet: Protestáns diakónia és misszió
123. A protestáns diakónia 363
124. A protestáns misszió 366

IV. Fejezet: A római katolikus egyház
125. A pápaság és az egyházi állam 370
126. Új dogmák IX. Pius idejében 372
127. A pápák útja az I. világháborúig 380
128. A hatalmi egyház küzdelme és veresége az egyes államokban 383
129. Teológiai feszültségek 387

V. Fejezet: Az ortodox egyház
130. Az orosz ortodox egyház 389
131. A török elnyomás alól felszabadult ortodox egyházak 391

VI. Fejezet: Új felekezetek
132. Új felekezetek, szekták, vallásos irányzatok a 19. században 393

VI. RÉSZ: AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL NAPJAINKIG
I. Fejezet: Világméretű történelmi változások
133. A korszak alapvető küzdelme (1917-1977) 396
134. A Szovjetunió és az orosz ortodox egyház 400
135. A fasizmus és egyházpolitikája 407

II. Fejezet: Az ökumenikus mozgalom
136. Az ökumenizmus indulása 413
137. Az Egyházak Világtanácsa 420
138. A Lutheránus Világszövetség 430
139. Felekezeti világszövetségek 445
140. A Keresztyén Békekonferencia 450
141. Az Európai Egyházak Konferenciája 458
142. Kontinentális konferenciák 467

III. Fejezet: A római katolikus egyház fejlődéstörténete
143. Viaskodás a korproblémákkal 471
144. A második Vatikáni Zsinat 478

IV. Fejezet: Egyházi világatlasz
145. Afrika 485
146. Kelet-Afrika és Madagaszkár 489
147. Dél-Afrika 495
148. Nyugat-Afrika 498
149. Ázsia-Ausztrálázsia 502
150. Közel-Kelet 504
151. Az indiai szubkontinens 506
152. Délkelet-Ázsia 509
153. Kelet-Ázsia 511
154. Ausztrál-Ázsia 515
155. Észak-Amerika 516
156. Latin-Amerika 522
157. Európa 532

Zárószó 550

Irodalom 551

D. Dr. Ottlyk Ernő

D. Dr. Ottlyk Ernő műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: D. Dr. Ottlyk Ernő könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem