Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.947

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Debreczeni lelkészi tár VIII. kötet

Gyakorlati ev. ref. papi lexikon

Tartalom

Bibliamagyarázatok
Kiss Ferenc: Az utolsó éjszaka. Nagypénteken3
Rédei Károly: Az Istenben való gazdagság10
Rédei Károly: Az igazgyöngyről való példázat14
Sipos József: Telhetetlenség és megelégedés16
Sipos József: Hamis próféták20
Sipos József: A bélpoklos és a gutaütött24
Egyházi és szertartási beszédek
Beszédek ifjúsági istentiszteletekre
Bányai Sándor: Törekedjetek a jóra!29
Adorján Ferenc: Jézus, a példakép35
I. Kónya Gábor: Levél az ifjaknak44
II. kónya Gábor: Levél az ifjaknak50
Rédei Károly: Krisztus és a pápa. Reformáció ünnepén55
Helvényi Lajos: Mindig csak előre! Tanév elején60
Közönséges egyházi beszédek
Lévay Lajos: Vigasztalás a bajok között64
Hetessy Viktor: Három kereszt74
Hetessy Viktor: A keresztyén embernek öt feladata83
Ruszkay Gyula: A lélek mindeneket vizsgál90
Ruszkay Gyula: Pál, mint jellem97
Ruszkay Gyula: Istennek titkai és kijelentései103
Szabó Lajos: A gyermeknevelés Jézussal jóltev és110
Csizmadia Lajos: Vakok vagyunk118
Veress István: Vigyázz a nyelvedre!124
Mészáros János: Keresztyén házastársak131
Harsányi Pál: A Sinai hegy és a Golgotha 143
Harsányi Pál: Óh asszony, nagy a te hited!153
Uray Sándor: A lelki szegények boldogsága163
Szele Miklós: A szív templomának romjai168
Paulinyi Károly: Jézus szíve177
Papp József: A keresztyén élethivatás betöltése186
Csernák Béla: A holtak beszéde192
E. Szabó Dezső: Békesség Istennel198
Papp Károly: Bálványt ne imádj204
Ünnepi egyházi beszédek
Melkó István: A puszták prófétájának szózata. Adventi208
Létay Menyhért: Térjetek meg! Adventi213
Ruszkai Gyula: Én nem vagyok Krisztus221
Szabó Zoltán: Az Új eljövetele. Adventi228
Kiss Ferenc: Jéz us nagysága. Karácsonyi235
Madarász Imre: Dicsőség Istennek! Karácsonyi243
Sebesváry József: A hátralévő, rövid idő intelmei. Év utolsó estéjén251
Ruszkay Gyula: Az Úr az én őriző pásztorom. Újévi257
Paulinyi Károly: A virágvasárnapi menet264
Ruszkay Gyula: A tövis korona. Virágvasárnapi272
Szele György: Virágvasárnapi tanulságok278
Dobos János: Mire tanít a Jézus sírja. Nagypénteki288
Csernák Béla: A nagypénteki bizonyságtevők298
Ruszkay Gyula: Az örök élet hive. Húsvéti304
Szűcs László: A Krisztus sírjáról elhengerített kő. Húsvéti312
Bányai Sándor: Miért kellett Jézusnak felmagasztaltatnia? Áldozócsütörtöki320
Melkó István: Jézus búcsúja. Áldozócsütörtöki326
Peti Lőrinc: Látások látása, álmok álmodása. Pünkösti332
Kósa Ferenc: Az egyház. Pünkösti339
Alkalmi egyházi beszédek
Vargha Kálmán: Az egyházi szolgák hivatása. Lelkészavatáskor348
Szabó Lajos: Az Úrtól való elhivatás. Székfoglaló359
Szuhay Benedek: Kétség nélkül az Úré? Beköszöntő371
Soltész Elemér: Micsoda az ember? Templomszenteléskor377
Olajos Pál: Az Úrnak tetsző örömünnep. Templom 100 éves ünnepén387
Csighy Andor: Honnan vegyük a lelki eledelt? Lelkészértekezlet alkalmával396
Rédei károly: A belmissziót gyakorolnunk kell!402
Vértessy Mór: Kiket válasszunk elöljárókká? Persbyter választáskor416
Futó Zoltán: Miért nem gyógyíttatott meg az én népem leánya? Bűnbánati421
Veress István. Halott vagy-e vagy élő? Bűnbánati428
Bokor Sándor: A meggondolatlan ifjú. Bűnbánati434
Futó Zoltán: az isteni kijelentés két könyve. Tavaszi májusban441
Tóth József: Bethesda. Nyári448
Andrásy Kálmán: Emberi munka, - Isten áldása. Aratás után453
Ruszkay Gyula: A Kármel-hegyi áldozat. Újkenyéri úrvacsorakor460
Szűcs József: Drága szőlők, - vad gyümölcsök. Újbori úrvacsoraosztáskor465
Lukácsy Imre: Építsük meg Jeruzsálem kőfalát! Egyh. építkezés idején471
Dávid Gyula: A keresztények egysége. Ünnepi úrvacsora után477
Papp Károly: A szabadságról. Március 15-én482
Keresztelési beszédek
Lukácsy Imre: Templomszentelés alkalmával486
Domby Béla: Háznál, első szülött gyermek felett488
Bányai Sándor: több gyermekes, boldog család körében491
Papp Károly. Ünnepek alkalmával492
Dávid Gyula: Baptistáktól megkörnyékezett gyülekezetben496
Lévay Mihály: Háznál500
Dr. Márk Ferenc: Izraelita ifjú keresztelésekor503
Esketési beszédek
Dr. Erdős József: Esketési szertartás507
Illyés Endre: Az erős szeretet. Májusban510
Olajos Pál: A szív jogának védelme és megőrzése. Vegyes házasok előtt, háznál513
Vásárhelyi Boldizsár: A házassági szövetség jelentősége s boldogságának föltételei518
Mészáros János: Fészekrakás. Lelkészpár esketésekor521
Babay Kálmán: Halálos beteg esketésekor524
Gyászbeszédek
Ruszkay Gyula: Idegenből jött, öreg férfi felett527
Ruszkay Gyula: Esztendő utolsó napján meghalt nő felett531
Ruszkay Gyula: Nyomorék hajadon felett536
Babay Kálmán: Magas állású, buzgó tisztviselő felett538
Domby Béla: Sokat szenvedett nő felett541
Szűcs József: Fiatalon elhúnyt, közhasznú férfi felett544
Dolgozatok a liturgia köréből
Csiky Lajos: A református liturgia alapelvei549
Nánássy Lajos: Vasárnap és ünnepnap reggeli liturgiák557
Harsányi Sándor: Amerikai lelkészszentelési szertartás571
Harsányi Sándor: Penitentia-tartás577
A lelki gondozás (eura pastoralis) körébe tartozó dolgozatok
Hallgató János: A cura pastoralis ABC-je583
B. Pap István: A biblia használata592
Halotti imádságok
Dombi Lajos: K. E. községi nyug. jegyző, volt ref. tanító felett603
Szolnoky Gerzson: Családjától elhagyott, idős leány felett605
Szolnoky Gerzson: Jótékony, özvegy asszony felett607
Szolnoky Gerzson: Rövid szenvedés után meghalt, öreg ember felett609
Pataky Dezső: Kicsapongó életű fiatal ember felett611
Dombi Lajos: A sírnál615
Csík Dániel: Szathmáry Király Pálné sírboltjánál616
Juhász László: A földi útnak véghatárán619
Kazai Sándor: Nehéz hallású, idős, buzgó hajadon felett621
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem