849.952

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Anyanyelvi nevelés-embernevelés

Országos anyanyelv-oktatási napok Eger, 1994. július 4-7.

Előszó

A páros években eddig megrendezett anyanyelv-oktatási napok sorában a tizenegyedik (Eger, 1994. július 4-7.) hozta a legbővebb termést. Ennek oka többrétű. Egyrészt a három rendező intézmény (a... Tovább

Tartalom

Előszó5
Benkő Loránd: Sznobság a nyelvhasználatban6
Bánffy György: Az anyanyelv ápolásának jelentősége14
Szende Aladár: Lőrincze Lajos katedrája17
Deme László: Az anyanyelvnek és művelésének szerepe az ifjúság nevelésében21
Jelenits István: Etikai és esztétikai szempontok az anyanyelvi nevelésben31
Péntek János: Anyanyelvű oktatás és az anyanyelv oktatása Erdélyben41
A. Jászó Anna: Az anyanyelvi alapkészségek kialakítása és gondozása51
Gósy Mária: Anyanyelv és olvasási készség59
Kassai Ilona - V. Kovács Emőke: A beszédhallás épségének szerepe a kommunikációban66
Cs. Jónás Erzsébet: Paralingvisztikai eszközök szerepe az olvasástanításban71
Novothny Edit: Összefüggés az olvasástanítás és a helyesírás között77
Kernya Róza: A fogalmazás stíluskövetelményei81
Békési Imre: A nyelvtanórai példamondatok néhány elméleti-módszertani kérdése86
E. Benkes Zsuzsa: A szemiotikai textológiára mint elméleti keretre épülő kreatív-produktív szövegmegközelítés93
Wacha Imre: Szövegelemzés és hangzásvilág101
Albertné Herbszt Mária: A szemiotika helye és alkalmazásának lehetőségei a tanításban 109
V. Raisz Rózsa: Mondat- és szövegformálás a tanár beszédében115
Fehér Erzsébet: A klasszikus avantgárd stíluskérdései az oktatásban122
N. Lőrincz Julianna: Petőfi-versek képi szintjének vizsgálata131
Graf Rezső: Az irodalom mint a nyelvi nevelés forrásvidéke137
Kabán Annamária: A funkcionális stílusok szerepe a nyelvi nevelésben142
Heltainé Nagy Erzsébet: Írói nyelvművelés és anyanyelvi nevelés147
Szikoráné Kovács Eszter: Verselemzés és memoriter153
Rozgonyiné Molnár Emma: A grammatikai terminus technikusok stiláris lehetőségei157
Porkoláb Judit - Boda I. Károly: "Ha csontjaimat meg kelletik adni"162
Grétsy László: Nyelvünk mai állapota165
Bachát László: Az ifjúsági nyelvhasználat helye a társadalomban176
H. Varga Gyula: Létezik-e ifjúsági nyelv?179
Fekete Péter: Köszönésformák a Nógrád megyei Mátranovákon188
D. Berencsi Margit: Egyéb szóalkotási módok: a rövidülés, rövidülés képzéssel és továbbképzéssel197
Fábián Pál: Helyesírási rendszerünk lehetőségei a mondanivaló árnyalásában201
Pásztor Emil: Hogyan használjuk és használtassuk a helyesírási szabályzatot?209
Vörös Ferenc: Helyesírási "edzésmódok" - a szabályzat kritikus értelmezése213
Kováts Dániel: Az élőszóbeli szövegalkotás néhány kérdése a sátoraljaújhelyi anyanyelvi verseny tükrében221
Gömöri Árpád: Fogalmazási problémák a szakmunkásképző iskolában226
Pásztor Bertalan: Az érettségi dolgozatok vizsgálatának tanulságai234
Keszler Borbála: A magyar írásjelhasználat történetéből240
B. Gergely Piroska: Szinkrón variációk történeti és mai összefüggései az oktatásban259
D. Mátai Mária: A nyelvtörténet mint a nyelvi tudat gazdagításának forrása263
Galgóczi László: Nyelvtörténet - művelődéstörténet: a HÁZ fogalomkör szóanyagának vallomása270
Zimányi Árpád: Nyelvtörténeti elemek a leíró nyelvtan tanításában278
Szakács Béla: A szakmunkásképzők szaknyelvi szókészletének idegen elemeiről283
H. Varga Gyula: Hangsúlyeltolódások az anyanyelvoktatásban289
Herczegi Károly: "Mozgalmak, versenyek"295
Bencdédy József: Az évenként rendezett nyelvművelő versenyek szerepe a fiatalság nyelvi tudatának fejlődésében296
Molnár Ildikó: A felsőfokú képzésben részesülők beszédművelő versenyeinek jelentőségéről, problémáiról304
Kerekes Barnabás: Az Anyanyelvápolók Szövetségének Ifjúsági Szervezetéről és egy iskola nyelvművelő munkájáról309
Dörnyei László: Beszámoló a Kresznerics Ferenc országos anyanyelvi versenyről313
Árpás Károly: A retorikai versenyek tapasztalatai319
Nagy L. János: Helyesírással (is) a kreativitásért322
Péter Etelka: Gyakoprlati drámapedagógia (5-8. osztályig magyar nyelv és irodalomból)325
Loboczkyné Hársasi Ibolya: A drámapedagógia lehetőségei az anyanyelvi nevelésben331
Antalné Szabó Ágnes: Szövegjátékok333
Szathmári István: Mit végeztünk az 1994. évi egri anyanyelv-oktatási napokon?339
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem