A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára

Előszó

Kötetünk Szathmári István professzor úrnak, a tudósnak és a tanárnak, eredményekben gazdag pályája előtti tisztelgés óhajt lenni, abból az alkalomból, hogy ünnepeltünk betöltötte 70. életévét.... Tovább

Tartalom

Köszöntő - Keszler Borbála9
Fülöp Lajos: Szathmári István munkásságának főbb irányai12
E. Abaffy Erzsébet: A hagnváltozások hatása fonémarendszerünkre (Néhány feljegyzés egy speckoll margójáról)15
Antalné Szabó Ágnes: Kurta névformák19
Balázs Géza: Antropológiai nyelvészet vagy nyelvészeti antropológia? Az antropológiai nyelvészet bevezetése Magyarországon22
K. Balogh Judit: A t végű igék felszólító módjáról29
Bartha Csilla: A nyelvvesztés néhány rendszerbeli szimptómája amerikai magyarok nyelvhasználatában34
Bencze Lóránt: De ezeknél nagyon kel vigyázni, mer ha ety hiba esik, kibomlik az egissz... A bekötis attul fük, hogy mijem mintát akarunk. Egy sajtóvita stílusának kognitív és szociointerpretációs elemzése45
Benkő László: Stíluselemzés. "A magyar stilisztika negyven éve (1950-1990)" c. tanulmány stíluselemzési fejezetének bevezetéseként54
Benkő Loránd: P. Mester két szatmári helynevéről (Adalékok várneveink történetéhez)59
Bereczki Gábor: A román nyelv legrégibb magyar jövevényszavainak társadalmi és kulturális hátteréről70
D. Berencsi Margit: Nagy László címadása 1953 és 1973 között (Részlet egy nagyobb tanulmányból)74
Bolla Kálmán: Szövegfonetikai elemzés Oltszakadátról80
Büky Béla: Gondolatok a leníciós folyamatok szerepéről97
Deme László: Egy vidéki rádióstúdió nyelvi arculatáról104
Éder Zoltán: A Verseghy-fordító111
Elekfi László: A mondat és vele rokon fogalmak előzményei Brassai Sámuelig120
Eőry Vilma: Stílusrétegek-szövegtípusok128
Fábián Pál: A pécsi rádió nyelvhasználatáról133
Faluvégi Katalin: Gondolatok a szintagmán belüli viszonyítás jelöltségéről (vázlat)137
Fehér Erzsébet: Változatok a hasonlatra140
Fodor Katalin: "nam irtom ulion sepen cioc hodi tutom" (Egy moldvai csángó asszony helyesírásáról)147
Földi Éva: Egy szépirodalmi szöveg adekvát felolvasásáról151
Fülöp Lajos: A magyar hangstilisztikai irodalom történetéhez155
K. Gallasy Magdolna: Hasonlat és határozottság159
Gáspári László: Néhány megjegyzés a gondolatalakzatok státusához164
Haader Lea: Egy levél a Nyulak szigetéből173
Hadrovics László: mese178
Hajdú Mihály: Kisújszállás és környéke személynevei 1591-92-ben181
Horváth Katalin: A magyar nyelv kettős alapszórendjéről187
Horváth László: Nem kutattam - rábukkantam193
Juhász Dezső: Lakatos Demeter a nyelvjárásórán198
Kemény Gábor: Körülírás? Metafora? Körülíró metafora! (Kísérlet egy kevéssé számon tartott képtípus bemutatására)209
Keszler Borbála: Intonációs írásjelek a magyarban a XVII. század közepéig215
Kincses Kovács Éva: Hangzás- és hanglejtésvizsgálatok bölcsészek körében233
Kiss Jenő: Tallózás az új finn etimológiai szótárban239
Kocsány Piroska: A metafora célja242
Kugler Nóra: "Nyelv és beszéd tengelyén:" a rendszermondat és a szövegmondat249
Laczkó Krisztina: Szófaj és szófaji érték. Problémafelvetés258
Lengyel Klára: Segédigék Verseghy Ferenc nyelvtanában267
Lőrinczi Réka: Amikor a magyar nyelvet felsőbb fokon (is még) írni kezdik272
B. Lőrinczy Éva: Az antropomorf szemlélet megvalósulása a magyar nyelvjárási szókincsben (Lapocka)277
Madarászné Marossy Ágnes: Az élet egy nagy sakkparti (Németh László szóképei a Széchenyi c. drámában)282
D. Mátai Mária: A figura etymologica kutatásának történetéből287
Mikó Pálné: Miért Apti Budai Basa Történeteit olvastatja Márton József?292
R. Molnár Emma: A közmondások a szövegben299
Péter Mihály: Kosztolányi Dezső: Szegény anyám csak egy dalt zongorázik305
B. Porkoláb Judit: Egy Ady-szimbólum vizsgálata az Új versek kötetben312
Pusztai Ferenc: Új és változó szavaink szótárazása322
V. Raisz Rózsa: Márai Sándor: A válogatásról és a hűségről, Füves könyv 109 sz.328
Róka Jolán: A vizuális manipuláció szerepe az imázsteremtésben333
Sipos Lajos: Babits Mihály: A gyémántszóró asszony (Adalékok egy vers keletkezéstörténetéhez)347
Szabó T. Ádám: "Birodalmak hanyatlanak, de a nyelv marad"354
K. Szoboszlay Ágnes: Nevek búvópatakja (Vizsgálódások Németh László írói névadása körül)364
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelvújítás370
Wacha Imre: Asszociációk egy Móricz Zsigmond-szöveghez. Móricz Zsigmond: Gyászbeszéd Ady Endre ravatalánál377
Zaicz Gábor: Egy finnugorista-etimológus gondolatai két értékes kiadvány kapcsán (Pápay osztják szövegeiről és Ligeti jövevényszó-monográfiájáról)368
Zelliger Erzsébet: A Húsvéti Népének mint irodalmi-nyelvi emlék393
Zsemlyei János: Lélekleső399
Zsilinszky Éva: Időpont-megjelölések XVII. századi úriszéki szövegekben403
Zsilka János: Allegória408
Szathmári István publikációinak jegyzéke421
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem