1.038.091

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből 1945-1949

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az Új Magyar Központi Levéltár tervében szerepel egy forráskiadvány-sorozat közzététele a felszabadulás utáni időszak iratanyagából. Ennek részeként készült a jelen kötet, amelynek célja a... Tovább

Előszó

Az Új Magyar Központi Levéltár tervében szerepel egy forráskiadvány-sorozat közzététele a felszabadulás utáni időszak iratanyagából. Ennek részeként készült a jelen kötet, amelynek célja a felszabadulás után elsőként államosított iparág, a szénbányászat háború utáni helyzetének és a hároméves terv végéig elért fejlődésének bemutatása.
Jóllehet csak a szénbányászat elérhető, legfontosabb, legjellegzetesebb dokumentumait közöljük, de az iparág korszakbeli jelentőségéből, az ipar szerkezetében betöltött meghatározó pozíciójából, méretéből, az itt foglalkoztatottak tekintélyes számából adódóan a kötet bepillantást nyújt a korszak általános, az egész gazdasági életre jellemző kérdéseibe is.
Nem tekintettük feladatunknak az iparág munkásmozgalmának (szakszervezeti mozgalom, pártok, ifjúsági mozgalom stb.) rendszeres tárgyalását, bemutatását, de témánk jellegéből adódóan ezt a kérdéskört is érintjük.
Nem tűztük ki célul a bányaműszaki és általában a műszaki problémák mélyebb feldolgozását sem. Ezt munkánk terjedelme és jellege nem tette lehetővé.
Mivel a téma monografikus feldolgozása a dokumentációs anyag összeállításával egyidejűleg elkészült, s megjelenésére sor fog kerülni a közeljövőben, a kiadvány bevezetőjében elégségesnek tartottunk egy rövid történeti áttekintést. Ez csupán azt a célt szolgálja, hogy az olvasó emlékezetébe idézze, mintegy tételesen felsorolja a magyar szénbányászat történetében az 1945-1949 közötti években lezajlott változások fő jellemzőit és szakaszait.
*
Magyarország energiagazdálkodásában meghatározó jelentősége volt a szénnek. A két világháború között az autarchiára törekvő gazdaságpolitika eredményeként az ország szénszükségletét szinte kizárólag a döntő többségében barnaszenet adó hazai bányászat fedezte.
Az ország széntermelését lényegében két nagy monopólium, a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. és a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. uralta, melyek kiterjedt pénzügyi kapcsolataik révén a magyar ipar minden területén érdekeltek voltak. Ők rendelkeztek a kitermelt szén közel 70%-ával. Vissza

Tartalom

Bevezető V
Tájékoztató a dokumentumkötet használatához XV
Dokumentumok
I / A SZÉNBÁNYÁK HELYZETE A FELSZABADULÁST KÖVETŐ IDŐSZAKBAN;
A FELSZABADULÁSTÓL AZ ÁLLAMI KEZELÉSBEVÉTELIG
1/ A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. bánszállási bányatelepének megbízott igazgatója jelenti a vállalat ózdi bányaigazgatóságának
a helyi kommunista szervezet megalakulását (Bánszállás, 1945.
január 6.) 1
2/A Heves vármegyei Nemzeti Bizottság megbízza Bubics Györgyöt az
egercsehi bányaüzem és a bélapátfalvi cementgyár vezetésével (Eger,
1945. január 16.) 2
3/A farkaslyuki üzemvezetőség jelentése a Rimamurány-Salgótarjáni
Vasmű Rt. ózdi bányaigazgatóságának a hiányzások okairól (Farkaslyuk, 1945. január 30.) 3
4/A Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. ügyvezetősége a miniszterelnökhöz
intézett beadványában segítséget kér a bányákkal való közvetlen kapcsolat megteremtéséhez, a szállítási nehézségek leküzdéséhez (Budapest, 1945. február 9.) 4
5/A perecesbányatelepi üzemi tanács és bányaigazgatóság beadványban
kéri a bányászszakszervezettől, hogy a Pereces környéki MÁV AG-bányákat csatolják vissza a Diósgyőri Vasgyárhoz (Perecesbánya, 1945. február 21.) 5
6/A Ludnavölgyi Kőszénbánya kondói bányatelep munkástanácsának és
bányavezetésének beadványa a bányászszakszervezethez a termelés
folytatásának akadályairól (Kondó, 1945. február 24.) 7
7/A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. központjának leirata a
vállalat ózdi bányaigazgatóságához; köszönet a helyükön maradottaknak, utasítás a további teendőkről (Budapest, 1945. február 27.) 8
8/Feljegyzés a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. ügyvezetőségének: a szovjet katonai parancsnok szervezte meg és indította be a termelést Borsodban (Budapest, 1945. március [n.n.]) 9
9/Az ajkacsingervölgyi bányaigazgató és a „Párt" hirdetménye a bányászokhoz: „Nincs különbség testi és szellemi munka között, mérvadó
csak, ki hogyan végzi a reá bízott munkát99 (Ajkacsingervölgy, 1945.
április 3.) 11
10/A Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. beadványban kéri az iparügyi minisztert, hogy tegyen intézkedéseket a termelés elősegítésére (Budapest,
1945. április 10.) 12
11/A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. ügyvezetősége beadványban
kéri a Szövetséges Ellenőrző Bizottságot, hogy a bánya termelésének
folytatásához nyújtson segítséget (Budapest, 1945. április 12.) 14
12-A/ A Magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság levelében felkéri
az iparügyi minisztert, hogy Debrecen város és Hajdú vármegye szénellátását oldja meg (Budapest, 1945. április 18.) 16
12-B/Az iparügyi miniszter válaszlevele a Magyarországi Szövetséges
Ellenőrző Bizottsághoz Debrecen és Hajdú vármegye szénszükségletének biztosításáról (Budapest, 1945. április 23.) 16
13/A Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. ügyvezetőségének beadványa az
Iparügyi Minisztériumhoz: segítségre van szükség a kompenzációs szállítások lebonyolításához (Budapest, 1945. május 7.) 17
14/A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. ügyvezetőségén keletkezett
feljegyzés a borsodi szénbányák helyzetéről (Budapest, 1945. május 12.) 18
15/Részlet a bányászszakszervezet országos küldöttgyűlésének jegyzőkönyvéből: határozati javaslat (Budapest, 1945. május 12-13.) 19
16/A Közellátásügyi Minisztérium vásárlási engedélye a Mátravidéki
Szénbányák Rt. részére (Budapest, 1945. május 16.) 22
17/A Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. ügyvezetőségének jelentése az
iparügyi miniszterhez a dorog-tokodi bányák helyzetéről (Budapest, 1945. május 19.) 24
18/Székely Pál jelentése Takács Ferenc iparügyi miniszternek Koszov tábornok szénszállítási intézkedéséről (Budapest, 1945. május 24.) 26
19/Hammel László cégvezető jelentése a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. ügyvezetőségének a vállalat bányáiban termelt szén elosztásáról (Budapest, 1945. május 30.) 27
20/A bányászszakszervezet központjának levele az ajkacsingervölgyi helyi csoporthoz a politikai pártok, rendőrség, üzemi bizottság és a szakszervezet közti hatásköri vitákról (Budapest, 1945. június 14.) 28
21/Székely Pál jelentése Bán Antalnak Tatabánya ellátási nehézségeiről (Tatabánya, 1945. június 26.) 30
22/A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. igazgatósága az ózdi
bányaigazgatósághoz küldött leiratában köszönetét fejezi ki az Ózd
környéki bányászoknak az újjáépítési versenyben való részvételért (Budapest, 1945. július 3.) 31
23/A közellátásügyi miniszter átirata az iparügyi miniszternek a felszabadulás utáni szénárakról (Budapest, 1945. július 4.) 32
24/A Borsodi Szénbányák Rt. üzemi bizottságának jelentése az Rt.
igazgatóságához: a termelés feltételeinek biztosításáról tárgyalásokat
folytattak a miniszterelnökkel (Budapest, 1945. július 13.) 35
25/A bányászszakszervezet mecsekszabolcsi vezetőségének határozata a
bányamunkásság bérezéséről és ellátásáról (Mecsekszabolcs, 1945. július 26.) 37
26/A Komlói Magyar Állami Kőszénbányászat központjának heti jelentése az Iparügyi Minisztériumnak az 1945. július 21-28. közötti időszakról (Budapest, 1945. július 28.) 39
27/A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. ügy vezetőségének feljegyzése a
vállalat bányáinak helyzetéről (Budapest, 1945. július 28.) 40
28/A borsodi szénbányaüzemek dolgozói, a Miskolci Bányakapitányság
és a megyei Szakszervezeti Titkárság képviselőinek tárgyalása a kollektív szerződésről (Budapest, 1945. augusztus 7.) 43
29/Az újjáépítési miniszter levele a bányászszakszervezethez a munkafegyelem helyreállításáról (Budapest, 1945. augusztus 7.) 44
30/Sopron vármegye főispánja, a Soproni városi Szabad Szakszervezetek, a brennbergi bánya üzemi bizottsága és a koalíciós pártok helyi
szervezetének képviselői együttes beadványban kérik az iparügyi minisztertől a havi szénszállítási előírás csökkentését (Brennbergbánya, 1945. augusztus 9.) 46
31/Az Iparügyi Minisztérium Bányászati Közigazgatási Szakosztályának
feljegyzése a Munkásügyek és Üzemi Bizottságok Osztályának: intézkedjék az üzemi bizottságok „kilengései" ellen (Budapest, 1945. szeptember 3.) 48
32/Székely Pál jelenti az iparügyi miniszternek: a bányászati munkaerőhiány miatt leállította a borsodi bányászok Dunántúlra telepítését (Budapest, 1945. szeptember 6.) 49
33/Székely Pál jelentése az iparügyi miniszternek a szénbányászat szállítási gondjairól (Budapest, 1945. szeptember 7.) 50
34/Az Iparügyi Minisztérium Bányászati Közigazgatási Szakosztályának
utasítása a Pécsi Bányakapitánysághoz a pécsi és nagymányoki szénszállításokról (Budapest, 1945. szeptember 12.) 51
35/A bányászszakszervezet titkárának levele a pécsi bányászokhoz: az új kollektív szerződés megkötéséig legyenek türelemmel (Budapest, 1945. szeptember 20.) 52
36/Az ajkai bányaigazgatóság beadványa a bányászszakszervezethez a
robbanóanyag-hiányról (Ajkacsingervölgy, 1945. szeptember 22.) 53
37/Részlet a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. igazgatósági ülésének jegyzőkönyvéből; beszámoló a vállalat szénbányáinak helyzetéről és a pénzügyi gondokról (Budapest, 1945. szeptember 26.) 55
38/Jegyzőkönyv az ajkai üzemvezetőség és üzemi bizottság tárgyalásairól; az urasági munkások bérének szabályozása (Ajka, 1945. szeptember 29.) 59
39/A Fővárosi Polgármesteri Hivatal Közoktatási Ügyosztályának beadványa az iparügyi miniszterhez az iskolák „katasztrofálisnak ígérkező" tüzelőhiányáról (Budapest, 1945. október 3.) 62
40/A ságújfalusi bányászok beadványa a bányászszakszervezethez:
a "mindenáron dolgozni akaró" munkásoknak teherautóra van szükségük (Piliny91945. október 4.) 63
41/Bán Antal levele Rákosi Mátyáshoz és Szakasits Árpádhoz: a vidéki pártszervezetek lehetőleg ne vonják el választási munkával a bányászokat a termeléstől (Budapest, 1945. [n.n.J) 64
42/A farkaslyuki bányaüzem vezetőjének jelentése a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. ózdi bányaigazgatóságához: a munkások szénilletményének kiadását nem merték beszüntetni (Farkaslyuk,
1945. október 6.) 64
43/A jóvátételi Szállítások Vas- és Gépipari Munkaközössége beadványban kéri az iparügyi minisztertől a Győri Villamosmüvek szénellátásának megjavítását (Budapest, 1945. október 8.) 65
44/ Az ajkai bányaigazgató és az üzemi bizottság hirdetménye: a bányászok kötelesek munkaviszonyukban megmaradni (Ajkacsingervölgy, 1945. október 12.) 66
45/A Székesfővárosi Gázmüvek beadványban ismerteti az Iparügyi Minisztériummal a pécsi széntermelés csökkenésének okait (Budapest, 1945. október 18.) 67
46/Az Iparügyi Minisztérium távirata az illetékes főispánokhoz: a bányáknál munkanapokon politikai gyűlést ne engedélyezzenek (Budapest, 1945. október 22.) 69
47/Bán Antal jelentése a miniszterelnöknek a pécsi bányák helyzetéről (Budapest, 1945. október 22.) 70
48/A somsályi bánya üzemvezetőségének és üzemi bizottságának jelentése
a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. ózdi bányaigazgatóságának
a munkásság rossz ellátásáról (Somsály9 1945. október 26.) 71
49/A bányászszakszervezet - Kelemen Gyula iparügyi államtitkárhoz
küldött - beadványában képviseletet követel minden szénkormánybiztos mellé (Budapest, 1945. október 27.) 73
50/A salgótarjáni bányaigazgatóság jelentése a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. központjának a bányászok rossz egészségi állapotáról és az
előnytelen táppénz-számításról (Salgótarján, 1945. november 2.) 75
51/Az Angol-Magyar Jutafonó- és Szövőgyár Rt. beadványa az iparügyi miniszterhez a munka nélkül álló alkalmazottak bérezésének
megoldása ügyében (Budapest, 1945. november 3.) 16
52/Bán Antal és Vörös János levélváltása a szénbányák robbanóanyagellátásának szállítási nehézségeiről (Budapest, 1945. október- november) 78
53/A komlói bányaüzem beadványban kér vöröshagymát a Közellátási Minisztériumtól (Komló, 1945. november 10.) 80
54/A Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. ügyvezetése az Újjáépítési Minisztériumhoz küldött beadványában közmunkakötelezettek kivezénylését
kéri a várpalotai bánya munkaerő-gondjainak megoldására (Budapest, 1945. november 21.) 80
55/A MÁVAG perecesi bányaüzemének szakszervezeti vezetősége a Szakszervezeti Tanácshoz küldött beadványában segítséget kér a termelés
„katasztrofális" csökkenésének megszüntetéséhez (Perecesbányatelep, 1945. november 24.) 81
56/Az Ajkai Kőszénbánya Rt. bányaigazgatósága az Iparügyi Minisztériumnak küldött beadványában a nagy munkaerőhiány miatt hadifoglyok kivezénylését kéri (Ajkacsingervölgy,1945. november 29.) 83
57/Bán Antal utasítja Alliqucmder Ödön széngazdálkodási kormánybiztost,
hogy sürgősen küldjön bizottságot a dorogi sztrájk leszerelésére (Budapest, 1945. november 30.) 84
58/Bán Antal titkárának levele az SZDP Központi Titkárságához: a párt
tatabányai propagandamunkája nem kielégítő (Budapest, 1945. december 3.) 85
59/Rusznyák Józsefnek, a Borsodi Magánbányák Szövetsége budapesti képviselőjének beadványa az Iparügyi Minisztériumhoz az állami
kezelésbevétel várható előnyeiről (Budapest, 1945. december 5.) 86
60/A Pécs vidéki bányák üzemi bizottságainak együttes ülésén elfogadott követelések (Pécs, 1945. december 7.) 88
II/AZ ÁLLAMI KEZELÉSBEVÉTELTŐL AZ ÁLLAMOSÍTÁSIG
61/Az ajkai bánya szakszervezeti csoportjának, üzemi bizottságának és üzemvezetőségének hirdetménye a szénbányák állami kezelésbevételéről (Ajkacsingervölgy91945. december 8.) 95
62/Az iparügyi miniszter utasítja a széngazdálkodási kormánybiztost a szovjet bérmunkát végző textilüzemek szénellátásának biztosítására
(Budapest, 1945. december 11.) 96
63/Az Ajkai Kőszénbánya Rt. központja utasítja bányaüzemét, hogy a Széngazdálkodási Kormánybiztosság rendelkezéseit szigorúan tartsa
be (Budapest, 1945. december 13.) 97
64/Az Iparügyi Minisztérium Bányászati Közigazgatási Szakosztályának
feljegyzése azokról a nehézségekről, amelyek a felsőgallai ipartelepeken várhatók, ha csak a szénbányákat államosítják (Budapest, 1945. december 13.) 98
65/A Gazdasági Főtanács 16/1945. GF számú határozata a széntermelés
helyzetének megjavításáról (Budapest, 1945. december 14.) 99
66/A Gazdasági Főtanács határozata az engedély nélküli szénkiadások eltiltásáról (Budapest, 1945. december 28.) 104
67/Nógrádi Sándor felterjesztése Bán Antalhoz a pécsi bányászok ellátásának megjavítása ügyében (Budapest, 1946. január 5.) 105
68/Bán Antal titkárságának utasítása Nógrádi Sándorhoz: a kistérenyei bányászoknak élelmezésük megoldásához csereszénre van szükségük
(Budapest, 1946. január 8.) 106
69/A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. faosztályának jelentése a vállalat ügy vezetőségéhez a bányafa-helyzetről (Budapest, 1946. január 9.) 107
70/A nagymányoki üzemi bizottsági elnök, termelési biztos és bányaigazgató jelentése Tolna vármegye főispánjának a sváb kitelepítés várható következményeiről (Nagymányoki 1946. január 11.) 109
71/A Hungária Vegyi és Kohóművek Rt. beadványban gyors szénsegélyt
kér a Széngazdálkodási Irodától (Budapest, 1946. január 14.) 111
72/Rácz István feljegyzése Vas Zoltánhoz a szénelosztási rendszer gyengeségeiről (Budapest, 1946. január 15.) 112
73/A kerületi széntermelési miniszteri biztos hirdetménye az illetményszén kiadásáról és felhasználásáról (Ajkacsingervölgy, 1946. január 16.) 114
74/A MAV dorogi állomásfőnökének bejelentése a dorogi bányaigazgatósághoz, a rendőrséghez és a bánya üzemi bizottságához a szénlopásokról (Dorog, 1946. január 17.) 115
75/Tildy Zoltán miniszterelnök válaszlevele Vorosilov marsallnak a széngazdálkodásról (Budapest, 1946. január 17.) 116
76/Az államosítási miniszteri biztos leirata a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. salgótarjáni bányaigazgatóságához az állami kezelésbevétel módjáról (Budapest, 1946. január 22.) 118
77/A Frischfeld Alfréd Gép-, Hajó-, HorgonyLáncgyár Kft. beadványában soron kívüli szénkiutalást kér a Széngazdálkodási Kormánybiztosságtól (Budapest, 1946. január 23.) 119
78/A pécsi miniszteri biztos jelentése a szénkormánybiztoshoz: az Ausztriába irányított szénküldemény egy részét a szombathelyi szovjet katonai parancsnok a helyi Pamutipari Rt.-hez irányította (Pécs, 1946. január 23.) 120
79/A kerületi széntermelési miniszteri biztos hirdetményben tudatja a bányászokkal, hogy a teljesítmény javulásával az ellátás is javulni fog
(Ajkacsingervölgy, 1946. január 26.) 121
80/A Gazdasági Főtanács határozata a szén új áráról (Budapest, 1946. január 26.) 122
81/A Borsodi Szénbányák Rt. üzemvezetőjének bejelentése a Miskolci Bányakapitánysághoz: az üzemi bizottság, hatáskörét túllépve, leváltotta (Sajószentpéter, 1946. január 28.) 123
82/A Széngazdálkodási Kormánybiztos jelentése a Gazdasági Főtanácsnak a MAV önkényes szénlefoglalásáról (Budapest, 1946. január 30.) 125
83/A Közellátásügyi Minisztérium előterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz
a szénbányászat pénzügyi nehézségeiről és a lehetséges átmeneti intézkedésekről (Budapest, 1946. február 1.) 126
84/Az államosítási fömegbízott utasítja az Ádámvölgyi Kőszénbánya és a Felső-magyarországi Kőszénbánya államosítási biztosát a szénszállítások ellenértékének előzetes behajtására (Budapest, 1946. február 5.) 128
85/A nagybudapesti üzemi dolgozók felhívása a bányászokhoz: „Előre a napi 2500 vagon széntermelésért!" (Budapest, 1946. február 10.). 129
86/A sajókazai üzemi bizottság és szakszervezeti csoport vezetőségének felhívása a bányászokhoz: „Minden sztrájkhoz előzetesen ki kell kérni
az illetékes szakszervezet hozzájárulását..(Sajókaza, 1946. február 18.) 131
87/Bán Antal utasítja Nógrádi Sándort a szovjet megrendelésre dolgozó textilüzem szénellátásának megjavítására (Budapest, 1946. február 18.) 132
88/A bánszállási politikai pártok, tömegszervezetek, valamint az üzemi bizottság együttes beadványa Tildy Zoltán köztársasági elnökhöz
követeléseikről (Bánszállás, 1946. február 18.) 133
89/A közlekedésügyi miniszter átirata az iparügyi miniszternek a szabolcsi iparügyi biztos jogosulatlan intézkedéseiről (Budapest, 1946. február 18.) 134
90/Az MKP dorogi szervezetének jelentése az MKP Központi Szervezési Osztályának: a dorogi bányászság csatlakozik a széncsatához (Dorog,
1946. február 23.) 135
91/A Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. államosítási miniszteri biztosának felterjesztése az államosítási főmegbízotthoz: a további munkásmegmozdulások elkerülése érdekében a munkabérek soron kívüli kiutalása szükséges (Budapest, 1946. február 23.) 136
92/A Pécsi Bányakapitányság vezetőjének jelentése az iparügyi miniszternek a DGT bányászainak a „szabotáló és reakciós99 tisztviselők elbocsátására vonatkozó követeléseiről (Pécs, 1946. február 26.) 137
93/A Széngazdálkodási Iroda havi szénelosztási utasítása a Kondói Kőszénbányának (Budapest, 1946. március 1.) 138
94/Részlet a szociáldemokrata bányászkongresszus jegyzőkönyvéből; Bán Antal záróbeszéde (Budapest, 1946. március 3.) 139
95/Az ajkai bánya üzemi bizottsága beadványban kéri Nógrádi Sándort, hogy reálisabb versenycélt tűzzön ki számukra (Ajkacsingervölgy,
1946. március 6.) 143
96/Feljegyzés a kőbányai üzemek munkásságának széncsatát támogató kezdeményezéséről (Budapest, 1946. március 12.) 144
97/A Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesületének körlevele tagvállalataihoz a március 11-től érvényes szénárakról (Budapest, 1946. március 12.) 145
98/A Mátravidéki Szénbányák Rt. üzemi bizottsága a Szakszervezeti Tanács jóváhagyását kéri a betegség vagy baleset miatt más munkakörben dolgozó vájárok bérezésének ideiglenes megoldására hozott határozatához (Rózsaszentmárton9 1946. március 17.) 146
99/A királdi bányaüzem cseremegállapodása a bánrévei MÁV alkalmazottakkal (Királd, 1946. március 21.) 146
100/Bán Antal titkárságának utasítása Nógrádi Sándorhoz: a termelési biztosok munkaidőben ne foglalkozzanak politikai tevékenységgel (Budapest, 1946. március 26.) 147
101/A Gazdasági Főtanács határozata a bányászok élelmiszerellátásának biztosításáról (Budapest, 1946. március 26.) 148
102/Az Iparügyi Minisztérium körrendelete a bányakapitányságokhoz a bányászok készpénzkeresetének kiszámítási módjáról és annak kötelező betartásáról (Budapest, 1946. március 28.) 149
103/A VII. kerületi 68-as tömb lakói a belügyminiszterhez küldött beadványukban a nagy jövedelmek megadóztatását kérik a bányászok javára (Budapest, 1946. április 8.) 150
104/Nógrádi Sándor távirata az ajkai bányaigazgatósághoz és az üzemi bizottsághoz: május l-re érjék el a napi 100 vagonos termelést (Budapest, 1946. április 10.) 151
105/A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. államosítási miniszteri biztosának jelentése az államosítási főmegbízotthoz: a kűrittyáni
bányászok nem teljesítették a vasárnapi műszakot (Budapest, 1946. április 12.) 151
106/A közlekedésügyi miniszter felterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz: a MÁV szénkiutalásait tovább nem lehet csökkenteni (Budapest,
1946. április 16.) 152
107/Fischer Richárd levele Kelemen Gyulához: Nógrádi Sándor le akarja váltani a pécsi szociáldemokrata államosítási miniszteri biztost (Budapest, 1946. május 6.) 153
108/Fischer Richárd levele Kelemen Gyulához a termelési és államosítási miniszteri biztosok hatáskörének rendezetlenségéről (Budapest,
1946. május 7.) 154
109/A DGT pécsi bányaüzeme visszaigazolja a hímesházai körjegyzőséggel kötött megállapodást: „Széncsere - búzáért, zsírért és malacért". (Pécs, 1946. május 7.) 155
110/A DGT pécsi államosítási miniszteri biztosának jelentése Fischer Richárdnak a mecsekszabolcsi bányászok sztrájkjáról és a bányakerület deficitjéről (Budapest, 1946. május 7.) 157
111/A Mátravidéki Szénbányák Rt. üzemi bizottsága hirdetményben ismerteti a munkássággal az iparügyi államtitkárnak és a vállalat
miniszteri biztosának küldött táviratát (Rózsaszentmárton, 1946. május 10.) 158
112-A/A pénzügyminiszter előterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz: hitelkérelem a szénbányák május havi pénzszükségletének fedezésére
(Budapest, 1946. május 8.) 158
112-B/A Gazdasági Főtanács határozatában hozzájárul a szénbányászat részére május hónapra igényelt 300 billió P-ős hitelhez (Budapest, 1946.
május 15.) 159
113/Az Iparügyi Minisztérium Bányászati Közigazgatási Szakosztályának feljegyzése a bányafaellátási helyzetről (Budapest, 1946. május 24.). 160
114/Az iparügyi miniszter a bányakapitányságoknak küldött körrendeletében intézkedik a bányászok üdülési szabadságáról (Budapest, 1946. május 27.) 161
115/A várpalotai államosítási miniszteri biztos jelentése az államosítási főmegbízottnak a munkafegyelem problémáiról (Várpalota, 1946. június 21.) 161
116/Az államosítási miniszteri biztosokból alakult albizottság feljegyzése az államosítási főmegbízotthoz az állami kezelésű szénbányák egyre
súlyosbodó pénzügyi helyzetéről (Budapest, 1946. június 25.) 163
117/Az államosítási főmegbízott felterjesztése az iparügyi miniszternek az alacsony szénárakról (Budapest, 1946. június 26.) 166
118/Az ajkai üzemi bizottság, szakszervezet és üzemvezetőség beadványa a bányászszakszervezethez: a bányászok 1946. júliusi bérüket már
forintban kívánják felvenni (Ajkacsingervölgy, 1946. július 1.) 167
119/A bányászszakszervezet főtitkárának leirata a szakszervezet farkaslyuki csoportjához: a bányászok a pénzromlás ellenére is vegyék fel
bérüket (Budapest, 1946. július 2.) 168
120/A várpalotai államosítási miniszteri biztos tájékoztatást kér az államosítási főmegbízottól, hogy tűrnie kell-e a munkások gúnyolódását (Várpalota, 1946. július 4.) 169
121/A Borsodi Szénbányák Rt. államosítási miniszteri biztosának feljegyzése az államosítási főmegbízotthoz a csillepark leromlásáról (Budapest, 1946. július 11.) 170
122-A/A Budapesti Bányakapitányság jelentése az iparügyi miniszternek
a dorogi szénbányászatot gátló körülményekről (Budapest, 1946. június 18.) 171
122-B/A Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. államosítási miniszteri biztosának
jelentése az államosítási főmegbízottnak a dorogi bányákról (Budapest, 1946. július 13.) 173
123/Az államosítási főmegbízott körlevele a miniszteri biztosokhoz: a Gazdasági Főtanács utasítása értelmében a bányászok küldöttségjárását be kell szüntetni (Budapest, 1946. július 15.) 175
III / AZ ÁLLAMOSÍTÁS
124/A Gazdasági Főtanács Titkárságán készült feljegyzés a miniszterelnök részére a szénbányák államosításával kapcsolatban keletkezett tervezetekről (Budapest, 1946. február 27.) 179
125/Részlet a Gazdasági Főtanács rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:
határozat az államosításokról (Budapest, 1946. február 26.) 188
126/A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. ügyvezető igazgatójának beadványa Vas Zoltánhoz: az államosított szénbányászatban biztosítsanak helyet a magánbányák „szellemi munkásainak99 (Budapest, 1946. március 6.) 189
127/Bán Antal levele Rákosi Mátyáshoz és Szakosíts Árpádhoz: a kisgazdapárt ellenzi a karbidgyárak államosítását (Budapest, 1946. március 8.) 191
128/Fischer Richárd levélben figyelmezteti Kelemen Gyulát, hogy
a megszervezendő állami szénbányászatban biztosítani kell a szociáldemokrata pozíciókat (Budapest, 1946. május 6.) 191
129/Részletek a szénbányászat államosításáról szóló törvényjavaslat
miniszteri indoklásából (Budapest, 1946. május 7.) 192
130/Az Iparügyi Minisztérium Törvényelőkészítő és Jogi Osztályának
feljegyzése a Bányászati Közigazgatási Szakosztályhoz az államosítási törvényjavaslat szükséges módosításáról (Budapest, 1946. május 7.) 203
131/Az 1946. évi XIII. törvénycikk a szénbányászat államosításáról (Budapest, 1946. június 7.) 204
132/A Gazdasági Főtanács határozat-tervezete: a MÁVAG sem tarthatja meg saját kezelésében szénbányáit az államosítás után (Budapest,
1946. június 13.) 213
133/A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. ügyvezetése beadványban kéri a Gazdasági Főtanácsot, hogy utasítsa a Jóvátételi Hivatalt a vállalattal szembeni tartozásainak kiegyenlítésére (Budapest, 1946. augusztus 9.) 213
134/Az államosítási főmegbízott átiratban figyelmezteti a Magyar Állami Szénbányák vállalatot, hogy az állami szénbányászat nem jogutódja a
magánbányáknak (Budapest, 1946. október 12.) 215
135/Sziget István fűrész kisiparos a stabilizáció előtti időkből származó követeléseinek kiegyenlítését kéri a Gazdasági Főtanácstól (Szászvár,
1946. november 11.) 216
136/Az iparügyi miniszter utasítása az államosítási főmegbízottnak az államosítást követő vagyontárgy-szétválasztás módjáról (Budapest,
1946. november 16.) 217
137/Nagy Ferenc miniszterelnök utasítja az iparügyi minisztert a szénbányák államosításával kapcsolatos kártalanítás előkészítésének megkezdésére (Budapest, 1946. november 27.) 219
138/A MASZ Rt. Jogügyi Osztály vezetőjének feljegyzése a szénbányák államosítása nyomán felmerülő jogi problémákról (Budapest, 1947.
január 7 J 220
139-A/A Magyar Bánya- és a Kohóvállalatok Egyesületének körlevele a tagvállalatokhoz az állami szénbányákhoz át nem vett alkalmazottak felmondási és végkielégítési igényéről (Budapest, 1946. december 30.).
223
139-B/A MASZ Rt. Jogügyi Osztálya feljegyzésben tájékoztatja a Személyzeti Osztályt a Magyar Bánya- és Kohóvállalat ok Egyesülete
körlevelével kapcsolatos álláspontjáról (Budapest, 1947. január 17.). 224
140/Az államosítási főmegbízott felterjesztése a népjóléti miniszterhez a szénbányászati nyugdíjak rendezetlenségéről (Budapest, 1947. március
7.) 226
141/A Borsodi Magánbányák Szövetségének beadványa az Iparügyi Minisztérium Bányászati Közigazgatási Szakosztályához az állami
szolgálatba át nem vett alkalmazottak jogviszonyáról (Miskolc, 1947. május 7.) 227
142/A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. ügyvezetésének beadványa a Gazdasági Főtanácshoz: a bányáktól leválasztott felsőgaüai ipartelepek munkásai nem kapják szénjárandóságukat (Budapest, 1947.
december 16.) 229
IV /A STABILIZÁCIÓTÓL A HÁROMÉVES TERVIG; AZ ÁLLAMI SZÉNBÁNYÁSZAT ELSŐ ÉVE
143/A Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Országos Egyesületének közgyűlésijelentése (Budapest, 1947. június 23.) 233
144/Nógrádi Sándor javaslatai a széntermelés emelésére (Budapest, 1946. június 5.) 240
145/Részlet a Gazdasági Főtanács ülésének jegyzőkönyvéből: határozat a stabilizációs szénárakról, a „hármas bizottság" felállításáról és feladatairól (Budapest, 1946. július 3.) 242
146/Radó Antal jelentése Vas Zoltánnak a magyar állami szénbányászat
1946. augusztusi költségvetési előirányzatáról (Budapest, 1946. július 30.) 243
147/A salgótarjáni iparvidék közellátási miniszteri biztosának feljegyzése
Szobek András államtitkárhoz: lisztkiutalással sikerült a bányászsztrájkot leszerelni (Budapest, 1946. augusztus 19.) 247
148/A Magyar Állami Kőszénbányák Központi Végrehajtó Bizottságának levele a farkaslyuki bánya üzemi bizottságához: „a bánya vezetése az üzemigazgatóság hatáskörébe tartozik99 (Budapest, 1946. augusztus 30.) 247
149/A bányászszakszervezet beadványa az Iparügyi Minisztériumhoz a külszíni segédmunkások és a bányanyugbéresek helyzetéről (Budapest,
1946. szeptember 2.) 248
150/Az Ipari Robbanóanyag Rt. jelentése az iparügyi miniszterhez a biztonságos robbanóanyag gyártásának külkereskedelmi és pénzügyi
akadályairól (Budapest, 1946. szeptember 4.) 249
151/A bányászszakszervezet körlevele a bányászok természetbeni járandóságainak meghagyásáról (Budapest, 1946. szeptember 10.) 252
152/Iskolás gyerekek levele Bán Antalhoz: nincs az iskolának szene (Csolnok, 1946. október 17.) 253
153/Csikós-Nagy Béla feljegyzése Vas Zoltánhoz a bányászellátás forgótőke szükségletéről (Budapest, 1946. november 9.) 254
154/A MASZ körlevele a szénminőség megjavítása érdekében (Budapest, 1946. november 13.) 255
155/A farkaslyuki üzemi bizottság és szakszervezet tiltakozása a MASZ Munkaügyi Főosztálynál: ne változtassák meg az illetményszén
minőségét (Farkaslyuki 1946. november 18.) 257
156/Részlet a MASZ hároméves tervéből: a szénbányászat hároméves termelési és beruházási tervének összefoglalója (Budapest, 1946.
november 20.) 258
157/Az ózdi bányaigazgatósághoz tartozó bányák közös üzemi bizottsági gyűlésének jegyzőkönyve ( Ózd, 1946. november 20.) 262
158/A bányászszakszervezet pernyepusztai helyi csoportjának memoranduma a tanítói fizetésekről (Pernyepuszta, 1946. november 23.) 266
159/A MÁSZ rendelete az igazolatlan mulasztásokról (Budapest, 1946. november 23.) 266
160/A MASZ személyzeti osztály vezetőjének jelentése a volt magánbányák alkalmazottainak átvételéről (Budapest, 1946. november 26.) 267
161/Friedmann Jenőnek, a MÁSZ Kereskedelmi Főosztálya vezetőjének feljegyzése Bán Antalhoz, az Anyag és Árhivatal szénosztálya és a
MÁSZ szénosztálya fuzionálásának „politikai oldaláról99 (Budapest, 1946. november 28.) 269
162/Az Iparügyi Minisztérium Bányászati Közigazgatási Szakosztályának javaslata: adjanak ki a kötelező vasárnapi termelőmunkáról körrendeletet (Budapest, 1946. december 3.) 271
163/A MÁSZ jelentése a Budapesti Bányakapitányságnak a tatabányai sztrájkról (Budapest, 1946. december 5.) 273
164/Határozati javaslat a Gazdasági Főtanács december 10-i ülésére a bányászok karácsonyi segélyének kifizetéséhez szükséges hitelről
(Budapest, 1946. december 9.) 274
165/A Magyar-Szovjet Bauxitbánya Timföldgyárának távirata Kelemen Gyulához: szénhiány miatt leállnak (Ajka91946. december 10.) 275
166/A MÁSZ Kereskedelmi Főosztályának jelentése az ügyvezetésnek a svájci szénszállításokról (Budapest, 1946. december 11.) 275
167/Fodor József levele az ajkai bánya üzemi bizottságához a tatabányai sztrájkról (Budapest, 1946. december 11.) 277
168/A MÁSZ Szervezési Osztályának jelentése az ügyvezetőségnek az adminisztráció megszervezéséről (Budapest, 1946. december 13.). 278
169/A MÁSZ pénzügyeinek rendezéséről - a Gazdasági Főtanácsnál - tartott értekezlet jegyzőkönyve (Budapest, 1946. december 30.). 282
170/Részlet az Urikány-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Részvénytársaság igazgatóságának az 1944. január 1-től 1946. december 31-ig terjedő
időszakról az Rt. közgyűlésének tett jelentéséből (Budapest, 1947. szeptember [n.n.] ) 284
171/MKP MASZ pártcsoportjának felhívása az üzemi bizottsági választások előtt (Budapest, 1946 vége-1947 eleje) 286
172/Timár László jelentése Bán Antalnak a két munkáspárt közötti - a MÁSZ megszervezésével kapcsolatos - nézeteltérésekről
(Budapest, 1947. január 3.) 287
173/A dorogi kerületi bányaigazgató körlevele a január 5-i ingyenes rohammunkáról (Dorog, 1947. január 4.) 289
174/Fellner Pál levele Vas Zoltánhoz az államosított bányák bankkapcsolatairól (Budapest, 1947. január 8.) 290
175/Stern D. Iván fakereskedő beadványa Vas Zoltánhoz a MASZ faosztályának rossz pénzellátásáról (Budapest, 1947. január 15.) 291
176 JA MÁSZ Szervezési Osztály jelentése az ügyvezetőségnek a borsodi
bányakerület megszervezéséről (Budapest, 1947. január 18.) 292
177/A MÁSZ Hivatalos Közlönyének értesítése a dorogi bányászszerencsétlenségről (Budapest, 1947. január 22.) 293
178/A MÁSZ kimutatása munkavállalóinak havi közellátási fejadagjáról (Budapest, 1947. január 24.) 295
179/A MECAM1NE Bánya és Egyéb Ipari Gépek és Berendezések cég beadványa Vas Zoltánhoz a bányafát helyettesítő bányavastámok
gyártásáról és forgalmazásáról (Budapest, 1947. január 27.) 296
180/BánAntal titkárának leirata Timár Lászlóhoz: a MÁSZ alkalmazottai „az iparügyi minisztert nem értesitik, hanem neki jelentenek" (Budapest, 1947. január 27.) 298
181/Részletek a MÁSZ hároméves tervéből: a terv módosítása (Budapest, 1947. február 4.) 298
182/Előterjesztés a Gazdasági Főtanácshoz a szén árának egységesítéséről, fűtőértékének rendezéséről (Budapest, 1947. február 11.) 302
183/Az MKP I. Bányászkonferenciájának határozatai (Budapest, 1947. február 13.) 306
184/A belügyminiszter átirata a Gazdasági Főtanács főtitkárához a diósgyőri szénszállítások kivizsgálásáról (Budapest, 1947. február 14.) 310
185/A borsodi bányakerület igazgatójának géptávírón küldött jelentése a MASZ vezérigazgató-helyettesének a vagonhiányról (Miskolc, 1947.
február 15.) 311
186/Buday-Goldberger Antal szénszállítási kérelme Vas Zoltánhoz (Budapest, 1947. február 20.) 312
187/Részlet a MASZ végrehajtó bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből: Láng János általános tájékoztatója (Budapest, 1947. február 21.) 313
188/Jelentés a komlói pártszervezet irányvonalának megítélése ügyében (Budapest, 1947. február 24.) 314
1891A dudari bánya szakszervezeti csoportjának és üzemi bizottságának beadványa a bányászszakszervezet vezetőségéhez a MÁSZ illetményszén rendeletéről. (Dudar, 1947. február 27.) 315
190/A bányászszakszervezet titkárának jelentése a munkások és az értelmiség közötti viszonyról (Budapest, 1947. március 3.) 317
191 /Előterjesztés a Gazdasági Főtanácshoz a külön műszakban termelt szén áráról (Budapest, 1947. március 18.) 318
192/A dorogi és Dorog környéki munkáspártok és bányászszakszervezeti csoportok állásfoglalása a bányatárspénztárak egyesítése ellen (Dorogé
1947. március 27.) 320
193/A Borsodi Kerületi Bányaigazgatóság jelentése a MÁSZ Bányaműszaki Főosztályának a szénbányászati ipari termelési bizottságok
működéséről (Miskolc, 1947. március 29.) 323
194/A Kiskéri Kőszénbánya üzemi bizottságának beadványa az Iparügyi Minisztériumhoz: a MÁSZ szempontjából gazdaságtalan üzemet
szövetkezeti alapon szeretnék tovább vezetni (Kiskér, 1947. március vége) 324
195/A MÁSZ felterjesztése az Iparügyi Minisztériumhoz a hároméves
terv külföldi szén- és koksz-szükségletéről (Budapest, 1947. április 1.) 326
196/A Magyar Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet jelentése az iparügyi miniszternek a szénszállítmányok minőségéről (Budapest, 1947.
április 1.) 327
197/Részlet a MÁSZ repesztőanyag-felhasználásról szóló rendeletéből (Budapest, 1947 április 9.) 329
198/A bányászszakszervezet Borsod megyei titkársága beadványban követeli a bányászszakszervezet vezetőségétől a MÁSZ csúcs-üzemi
bizottság megalakítását (Miskolc, 1947. április 9.) 330
199/A bányászszakszervezet beadványa az Iparügyi Minisztériumhoz: szervezzék át az iparfelügyeletet, módosítsák a bányarendészeti szabályzatot (Budapest, 1947. április 10.) 331
200/Részlet a MASZ igazgatósági ülésének jegyzőkönyvéből (Budapest, 1947. április 18.) 333
201/A Pécsi Bányakapitányság kimutatása a MESZHART üzemeinél 1946. folyamán lezajlott sztrájkról (Pécs, 1947. május 2.) 338
202/Az Ipari Robbanóanyag Rt. beadványa a miniszterelnökhöz: a MÁSZ
az átvett robbanóanyag árának csak töredék részét fizeti ki (Budapest, 1947. május 5.) 340
203/A sajószentpéteri bányászok beadványban követelik Nagy Ferenc miniszterelnöktől a bankok államosítását (Sajószentpéter, 1947. május 18.) 341
204/Az iparügyi miniszter átirata a kereskedelmi és szövetkezetügyi
miniszternek a bányafaimport biztosításáról és a szénexport tevékenység összehangolásának szükségességéről (Budapest, 1947. május 27.) 342
205/A Szénbányászati Ipar Termelési Bizottság feljegyzése: a MÁSZ a szénbányászati helyi termelési bizottságok működését egyoldalúan
megszüntette (Budapest, 1947. június 13.) 343
206\Részletek az Iparügyi Minisztériumban a bányarendészetről tartott értekezlet jegyzőkönyvéből (Budapest, 1947. június 17.) 344
207/Dorog község képviselő-testületének beadványa a MÁSZ-hoz a közadótartozások kifizetéséről (Dorog, 1947. június 20.) 347
208/ Jegyzőkönyv az Iparügyi Minisztériumban a rózsaszentmártoni lignit elhelyezéséről tartott értekezletről (Budapest, 1947. június 20.) 348
209/Az Iparügyi Minisztériumban a bányafa-kérdésről tartott értekezlet jegyzőkönyve (Budapest, 1947. június 24.) 350
210/A MASZ kérvénye az iparügyi miniszterhez négymillió forintos lakóház-építési kölcsönről (Budapest, 1947. június 24.) 353
211/Az ajkacsingervölgyi szakszervezet és üzemi bizottság beadványa
Kossá Istvánhoz a közmunkaváltságról (Ajkacsingervölgy, 1947. július 1.) 355
212/Kossá István leirata a bányászszakszervezet ajkacsingervölgyi csoportjának a közmunkaváltságról (Budapest, 1947. július 9.) 356
213/Szociáldemokrata feljegyzés a bányakerületben tapasztalható kommunista előretörésről (Budapest, 1947. július 9.) 356
214/Láng János előterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz: a MÁSZ a bányászellátást bányászszövetkezetnek akarja átadni (Budapest, 1947. július 23.) 358
215/Pothornik József feljegyzése: a bányamunkásság képviseletet kér a bányák vezetésében (Budapest, 1947. július 25.) 360
216-A-E/Részletek az Anyag és Árhivatal havi jelentéseiből; széngazdálkodás (Budapest, 1946. november-1947. szeptember.) 361
V/A HÁROMÉVES TERV IDŐSZAKA
217/Részlet a MASZ központjában megtartott kerületi bányaigazgatói értekezlet jegyzőkönyvéből (Budapest, 1947. szeptember 9.) 367
218-A/Részletek a Közérdekeltségek Felügyelő Hatóságának a MASZ-hoz
küldött átiratából: vizsgálati észrevételek (Budapest, 1947. szeptember 23.) 371
218-B/Részlet a MÁSZ ügyvezetőségének az igazgatóság elé terjesztett jelentéséből: észrevételek a Közérdekeltségek Felügyelő Hatóságának
átiratához (Budapest, 1947. november 17.) 376
219/Részlet a MASZ ügyvezetőségi ülésének jegyzőkönyvéből: magyar-lengyel szén- és kokszértékesítő társaság terve (Budapest, 1947. széptember 24.) 379
220-A/A Szénbányászati Ipari Termelési Bizottság felterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz az ötször 8 órás munkahétről (Budapest, 1947. szeptember 26.) 380
220-B/A Szénbányászati Ipari Termelési Bizottság felterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz a szénbányászat sürgős feladatairól (Budapest, 1947. szeptember 30.) 381
221/Obláznik Ferenc bányamunkás levele a bányászszakszervezethez:
„HOGYAN LEHET MEGSZÜNTETNI A BÁNYÁK DEFICITJÉT?"
(Királd, 1947. október 2.) 384
222/Kisterenye és környéke bányamunkásainak össz-szakszervezeti vezetőségi ülésén felvett jegyzőkönyv a munkások sérelmeiről (Kisterenye,
1947. október 4.) 386
223/Az ajkacsingervölgyi szakszervezeti csoportnak a bányászszakszervezet központjához felterjesztett követelései (Ajkacsinger völgy9
1947. október 5.) 388
224-A!A MÁSZ felterjesztése az Iparügyi Minisztériumhoz a hároméves terv beruházási költségeiről (Budapest, 1947. október 6.) 389
224-B/A MASZ kiegészítése az Iparügyi Minisztériumhoz 1947. október 6-
án - a hároméves terv beruházási költségeiről-küldött felterjesztéséhez Budapest, 1947. október 7.) 391
225-A/A bányászszakszervezet farkaslyuki csoportjának beadványa a bányászszakszervezet főtitkárához a bányászok számára hátrányos
munkahelyi váltásról (Farkaslyuk, 1947. október 3.) 393
225-B/A bányászszakszervezet titkárának válasza a farkaslyuki szakszervezeti csoport beadványára (Budapest, 1947. október 7.) 395
226/Részletek a MASZ igazgatósági ülésének jegyzőkönyvéből (Budapest, 1947. október 8.) 397
227/A MÁSZ borsodi kerületi bányaigazgatóságának jelentése a vállalat
bányaműszaki főosztályának a csökkenő termelés okairól (Miskolc, 1947. október 18.) 399
228/A Pécsi Kokszművek igazgatóságának beadványa az iparügyi miniszterhez: a MESZHART nem tartja be a szén minőségi előírásait (Budapest, 1947. október 27.) 401
229/Részlet a Tárcaközi Szénbizottság ülésének jegyzőkönyvéből: határozat az áramfelhasználással kapcsolatos takarékossági intézkedésekről (Budapest, 1947. november 6.) 402
230/A sajómenti bányászok követelik a MÁSZ bürokráciájának leépítését (Sajószentpéter, 1947. november 7.) 404
231/Az Iparügyi Minisztérium Üzemi Energiaellátási Csoportjának előterjesztése a Tárcaközi Szénbizottsághoz: a szénmegtakarításhoz a
tüzelőberendezések átalakítására van szükség (Budapest, 1947. november 10.) 405
232/Részlet a Tárcaközi Szénbizottság ülésének jegyzőkönyvéből: határozat a közlekedés szénszükségletének csökkentéséről (Budapest, 1947. november 14.) 407
233/A szászvári szakszervezeti csoport és üzemi bizottság beadványban kéri
Vas Zoltántól a téli textilanyag kiutalását (Szászvár, 1947. november 16.) 408
234/Az Anyag és Árhivatal és a MÁSZ soron kívüli előterjesztése a Tárcaközi Szénbizottsághoz a MÁV által lefoglalt szénszállítmányokról
(Budapest, 1947. november 21.) 409
235/Az ajkacsingervölgyi szakszervezeti csoport és üzemi bizottság hirdetménye: a bánya részt vesz a munkanélküli segélyakcióban (Ajkacsingervölgy 1947. november 22.) 410
236/Részlet a Tárcaközi Szénbizottság ülésének jegyzőkönyvéből: határozat a széntermelés fokozásának széngazdálkodási szempontjairól
(Budapest, 1947. november 24.) 411
237/A Tárcaközi Szénbizottság Titkárságának előterjesztése a Bizottság 1947. december 11-i ülésére az illetményszén „elidegenítéséről"
(Budapest, 1947. december 5.) 411
238/Részlet a bányászszakszervezet központi vezetőségi ülésének jegyzőkönyvéből: beszámoló a kollektív szerződésről (Budapest, 1947. december 7-8.) 414
239/A komlói központi üzemi bizottság tiltakozik a MÁSZ csúcsüzemi bizottságánál jogainak csorbítása ellen (Komló, 1947. december 9.) 419
240/A belügyminiszter utasítása az Államrendőrség Vidéki Főkapitánysága
vezetőjének: ellenőrizzék fokozottabban a szénvidékek útvonalait (Budapest, 1947. december 11.) 420
241/Részlet a MASZ igazgatósági ülésének jegyzőkönyvéből: a szellemi
munkavállalók fegyelmi szabályzatának vitája (Budapest, 1947. december 12.) 421
242/A tokodi körzeti üzemi bizottsági elnök utasítása az üzemvezetőséghez: tegyen jelentést a tapasztalt fogyatékosságok megszüntetéséről
(Tokod-Altáró, 1947. december 16.) 424
243/Részletek „A MASZ Rt. széntermelésének 1948 májusában elérendő deficitmentességéhez szükséges tennivalók és intézkedések" című
tervből (Budapest, 1947. december-1948. január.) 426
244/A Pécsi Bányakapitányság jelentése az iparügyi miniszternek a bányászati pótműszakokról (Pécs, 1948. január 5.) 432
245/A dorogi szakszervezeti titkár jelentése a bányászszakszervezet központjának a korábbi munkakezdésről tartott ankétról (Dorog, 1948. január 24.) 433
246-A-G/Részletek az 1947. december 12-én kötött bányászati kollektív
szerződést tárgyaló szakszervezeti értekezletek jegyzőkönyveiből, illetve az ezekről készült jelentésekből 435
A/Az ózdi bányakörzet üzemi értekezletének jegyzőkönyvéből (Ózd, 1948. január 19.) 435
B/A Pécs környéki bányák szakszervezeti napján felvett jegyzőkönyvből (Pécs-Mecsekszabolcs, 1948. január 25.) 436
C/A kisteleki bányaüzem szakszervezeti ülésének jegyzőkönyvéből (Kistelek, 1948. január 28.) 437
D/A várpalotai bányaüzemek össz-szakszervezeti gyűlésének jegyzőkönyvéből (Várpalota, 1948. február 1.) 438
E/A bányászszakszervezet titkárának jelentése a várpalotai üzemi vezetőség üléséről (Várpalota, 1948. február 19.) 441
F/A farkaslyuki bányaüzem össz-szakszervezeti ülésének jegyzőkönyvéből (Farkaslyuk, 1948. február 2.) 441
G/A tatabányai szakszervezeti vezetőségi ülés jegyzőkönyvéből (Tatabánya-Újtelep, 1948. február 3.) 442
2471A Nógrád megyei szakszervezeti vezetőségi értekezlet határozata:
„A kollektív szerződés ellenségei a demokrácia ellenségei" (Salgótarján, 1948. február 8.) 445
248/A „Barátság99 beszámolója a Szociáldemokrata Bányásztitkárság
egyéves működéséről (Tatabánya, 1948. február 10.) 446
249/A MÁSZ Ipari Üzemek Főosztályának felterjesztése az Iparügyi Minisztériumhoz: a Magyar Vegyiművek Rt.-ot kapcsolják be a
szénfeldolgozásba (Budapest, 1948. február 14.) 448
250/A „Bányamunkás" cikke: „Jobboldali politikát folytat a szociáldemokrata »Bányászújság«, Szüntessék be a »Barátság« című lapot, a munkásegység és a demokrácia egyik kerékkötőjét!" (Budapest, 1948. február 21.) 449
251 /A kurittyáni lejtősakna tervmegbízottjának február havi jelentése (Kurittyán, 1948. március 3.) 451
252/Részletek az MKP Bányász Szervező Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből (Budapest, 1948. március 4.) 453
253/Részlet az MKP Bányász Szervező Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből : létszámcsökkentés a MÁSZ-nál (Budapest, 1948. április 1.) 457
254/A bányászszakszervezet titkárának levele a nagymányoki bányakerület
szakszervezeti titkárához: a komlóiak kifogásai a kollektív szerződést illetően jogtalanok (Budapest, 1948. április 8.) 459
255/A MESZHART igazgatóságának felterjesztése az Országos Tervhivatalhoz a pécsi bányák szénelhelyezési gondjairól (Budapest, 1948. április 9.) 462
256/A MÁSZ jelentése a Gazdasági Főtanácsnak a deficit-mentesítésről (Budapest, 1948. május 3.) 463
257/A Pénzügyminisztérium átirata az Iparügyi Minisztériumnak a NIK
és a MÁSZ 1948. május havi hiányfedezetének kiutalásáról (Budapest, 1948. május 11.) 467
258/Részletek a MASZ szanálási tervezetének összefoglalásából (Budapest, 1948. május 20.) 468
259/A „Magyar Ipar99 tudósítása a bányászok részére induló szakmérnöki
tanfolyamról: „Bányászmérnöki főiskola bányászok részére99 (Budapest, 1948. június 1.) 477
260/Somoskői Péter, nyugbéres bányász levele Fodor Józsefnek a visszásságokról 9 „amik megtörténnek és amiknek megtörténni nem volna
szabad" (Bocsárlapujtő9 1948. június 5.) 478
261/A MÁSZ rendelete a küldöttségekkel folytatott megbeszélésekről (Budapest, 1948. június 5.) 481
262/A MASZ felterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz a szénszállítások pénzügyi nehézségeiről, zavarairól (Budapest, 1948. június 16.) 481
263/A MASZ jelentése az Országos Tervhivatalnak: a szükségletet meghaladó termelés miatt egyes bányakerületekben ötnapos munkahetet
rendeltek el (Budapest, 1948. június 19.) 483
264/Feljegyzés a MASZ szanálási javaslatáról az Iparügyi Minisztériumban tartott értekezletről (Budapest, 1948. június 21.) 484
265/A MASZ rendelete a csúcs-üzemi bizottság megszűnéséről (Budapest, 1948. július 10.) 485
266/Az Iparügyi Minisztérium átirata az Országos Tervhivatalhoz az ötéves terv során létesítendő kokszoló és vasmű kombinátról (Budapest,
1948. augusztus 4.) 486
267/Az Iparügyi Minisztérium előterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz a MÁSZ decentralizálásáról (Budapest, 1948. augusztus 11.) 490
268/A Malomipari igazgatóság kérvénye az Országos Tervhivatalhoz: intézkedjék a szénszállítási panaszok okainak megszüntetéséről
(Budapest, 1948. szeptember 9.) 493
269/A tatabányai központi üzemi bizottság "javulási verseny" indítását javasolja a Szakszervezeti Tanács versenyosztályának (Tatabánya,
1948. október 16.) 494
270-A/Az Országos Tervhivatal Bányászati Csoportjának feljegyzése az
Országos Tervhivatal főtitkárának a gyenge minőségű szenek felhasználásáról (Budapest, 1948. október 15.) 496
270-B/Vajda Imre feljegyzése Berei Andornak a gyenge szenek felhasználásáról (Budapest, 1948. október 26.) 500
271/A bányászszakszervezet salgótarjáni kerületi titkárságának kimutatása
a nógrádi szénmedencében a felszabadulás után lezajlott sztrájkról (Salgótarján, 1948. október 27.) 501
272/A nógrádi kerület versenytitkárának hangulatjelentése a bányászszakszervezet központjához (Salgótarján, 1948. november 12.) 502
273/Részletek a Szénbányászati Ipari Igazgatóság Műszaki Osztály
Szénvizsgáló Csoportjának jelentéséből: az ország szénfogyasztásának szerkezete és a hazai szenek elhelyezhetősége (Budapest, 1948. december 6.). 502
274-A-C/Részletek a Magyar Államrendőrség Bűnügyi Osztályának a
Magyar Állami Szénbányák általános vizsgálatáról készült jelentéseiből
(Budapest, 1948. december 11.-1949. február 12.) 508
A/Az I. sz. előzetes revizori jelentés összefoglalása (1948. december 11.). 508
B/Részlet a II. sz. revizori jelentésből: a MÁSZ 1947. december 31-i mérlegének függő tételei (1949. január 10.) 509
C/Részlet a III. sz. revizori jelentésből: a jelentés összefoglalása (1949. február 12.) 510
275-A-B/Részletek az Iparügyi Minisztériumban tartott balesetelhárítási értekezlet anyagából 511
A/Az Iparügyi Minisztérium „vezérfonala99 az értekezlethez (Budapest, 1948. december 13.) 511
B/A balesetelhárítási értekezleten elfogadott határozatok (Budapest, 1948. december 21.) 514
276/„Jegyzőkönyv" a felsőcsingeri iskola karácsonyi ünnepélyéről (Ajka-Csingervölgy, 1948. december 23.) 516
277/A „Bányamunkás" tudósítása: „Megkezdődött szakszervezetünk
átszervezése. E hó végéig mindenütt megalakul a bányaipari dolgozók
egységes szakszervezete99 (Budapest, 1949. január 14.) 517
278/Az Iparügyi Minisztérium jelentése a Gazdasági Főtanácsnak a
bányafatermelés körüli visszaélésekről (Budapest, 1949. január 19.) 518
279/Az Országos Tervhivatal előterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz
széntároló, megóvó és nemesítő nemzeti vállalat létesítésére (Budapest, 1949. február 7.) 519
280/A Szénbányászati Ipari Igazgatóságon tartott normarendezési értekezlet jegyzőkönyve (Budapest, 1949. február 8.) 522
281 /Részlet a Szénbányászati Ipari Igazgatóság osztályvezetői értekezletének jegyzőkönyvéből: az ötéves terv átdolgozása (Budapest, 1949.
február 22.) 526
282/A bányászszakszervezet káderosztályának utasítása a tokod-altárói
szakszervezeti titkárnak az üzemi bizottsági választások lebonyolításáról (Budapest, 1949. február 28.) 527
283-A/Csikós-Nagy Béla feljegyzése Vas Zoltánnak: „A szén tekintetében vitt termelési és árpolitika ellentmondásai" (Budapest, 1949. március 4.) 528
283-B/Kossa István titkárának válasza a Gazdasági Főtanács titkárságának a szénárra vonatkozó átiratára (Budapest, 1949. március 24.) 529
284/Részlet a bányászszakszervezet kibővített központi vezetőségi ülésének jegyzőkönyvéből: határozatok (Budapest, 1949. április 12.) 530
285/Az iparügyi miniszter átirata a pénzügyminiszterhez a MESZHART-nál felmerült panaszok kivizsgálásának eredményéről (Budapest, 1949. április 21.) 531
286/Az Iparügyi Minisztérium Vegyipari Igazgatóságának jelentése a borsodi szén kokszosítási kísérleteiről (Budapest, 1949. április 30.) 533
287/A bányászszakszervezet beadványa Kossá István iparügyi miniszterhez a bányászok üdültetéséről (Budapest, május 7.) 536
288/A Szakszervezetek Országos Tanácsa titkárságának utasítása a
bányászszakszervezet főtitkárának: az új kollektív szerződést követő besorolások módja (Budapest, 1949. május 16.) 537
289/Részlet a Szénbányászati Ipari Igazgatóság tatabányai műszaki
szemléjének plenáris ülésén készült jegyzőkönyvből: az 1949. évi beruházások helyzete (Tatabánya, 1949. június 10.) 538
290/Zsigmond Béla tervhivatali osztályvezető feljegyzése Vas Zoltánnak az Ipari Szénértékesítő NV panaszáról (Budapest, 1949. július 1.) 542
291/A Szénbányászati Ipari Igazgatóság átirata a Tervhivatalhoz: a negyedéves széngazdálkodási tervről vissza kell térni a havira (Budapest,
1949. július 15.) 543
292/Tájékoztató az Országos Tervhivataltól a Népgazdasági Tanácshoz - a szénbányászat ötéves tervének keretadatairól - benyújtott határozatijavaslathoz (Budapest, 1949. július 19.) 544
293/A Dorogi Szénbányák NV közleménye: a dorogi Rákosi brigád augusztus 3-ára teljesítette a hároméves tervet (Dorog, 1949. augusztus 30.) 547
294-A-C/Hivatalos kivonatok az Állami Ellenőrző Központ vizsgálati jelentéséből (Budapest, 1949. szeptember-október) 549
A/Mecseki Szénbányák NV 549
B/Várpalotai Szénbányák NV 550
C/Ajkai Szénbányák NV 551
295/Jelentés a móri bányakerületből a tervkölcsön-jegyzés állásáról (Budapest, 1949. október 3.) 553
296/A mecseki és pécsi bányakerület üzemi bizottsági titkárainak tervismertető értekezletéről felvett jegyzőkönyv (Komló, 1949. október 13.) 555
297/A bányászszakszervezet újítási kongresszusának bányaművelési részkonferenciáján hozott határozatok (Budapest, 1949. október 31.) 557
298/A bányászszakszervezet kiküldöttjének jelentése a berentei tervismertető értekezletről (Budapest, 1949. november 7.) 559
299/A Szénbányászati Ipari Igazgatóság körlevele a nemzeti vállalatokhoz
a versenyteljesítmények kiszámításának módjáról (Budapest, 1949. december 12.) 560
300/A Tatabányai Szénbányák NV távirata a bányászszakszervezethez a
hároméves terv teljesítéséről (Tatabánya, 1949. december 19.) 561
301/A bányászszakszervezet termelési osztályvezető-helyettesének jelentése a „<Sztálini műszakról99 (Budapest, 1949. december 22.) 562
302/A MESZHAKT igazgatósága értesíti a bányászszakszervezetet, hogy a
vállalat határidő előtt befejezte hároméves tervét (Budapest, 1949. december 27.) 563
303/A Magyar Állami Szénbányák felszámolására kirendelt bizottság
értekezlete a felszámolás befejezéséről (Budapest, 1950. február 17.). 564
304/Ajtay Zoltán bányamérnök beadványa a Nehézipari Minisztérium
Szénbányászati Főosztályához a munkaerőhiány okairól és a gépesítés helyzetéről (Dorog, 1950. április 4.) 571
305/A Nehézipari Minisztérium Bányászati Főosztály előterjesztés-tervezete a szénbányászat hároméves tervének végrehajtásáról, az ötéves
terv módosításáról (Budapest, 1950. augusztus 8.) 575
FÜGGELÉK
Táblázatok 583
A feldolgozott forrásanyag jelzetei 603
Rövidítések jegyzéke 604
Névmutató 607
Helynévmutató 621
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből 1945-1949 Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből 1945-1949 Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből 1945-1949 Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből 1945-1949

A gerinc enyhén elszíneződött. Néhány oldalon meggyűrődött, a címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
3.800 Ft
1.900 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba
konyv