Közel 6000 kötet Népi kultúrák témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ethnographia - Népélet 1932/1-4. szám/A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának értesítője 1932/1-4. szám

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata - XLIII. évfolyam 1-4. szám/Az "Ethnographia" melléklete - XXIV. évfolyam (Új folyam: XIX.) 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Néprajzi Társaság-Magyar Nemzeti Múzeum
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői papírkötés
Oldalszám: 317 oldal
Sorozatcím: Ethnographia - Népélet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: 159 fekete-fehér ábrával illusztrálva. Nyomtatta a K. M. Egyetemi Nyomda, Bpest. A 3-4. szám dupla szám.

Előszó

A Magyar Néprajzi Társaság 1889-ben alakult; célja a néprajzi tudományt általában, különösebben pedig a magyarságra, a magyarsággal nyelvileg rokon, valamint a magyarsággal együtt élő idegennyelvű... Tovább

Tartalom

Ethnographia - Népélet
Cikkek.
Bartucz Lajos: Antropológia és a magyar őstörténetkutatás 69
Berze Nagy János: Magyar szólásaink és a folklore 97
Csefkó Gyula: Két szólásmagyarázat 7
Khín Antal: Csallóközi legényavatás 19
Kiss Géza (baranyai): Az ormánysági néphit köréből 162
Moór Elemér: A földmíveléssel kapcsolatos szokások, hiedelmek és babonák Rábagyarmaton 158
Móra Ferenc: Néprajzi vonatkozások szegedvidéki népvándorláskori és korai magyar leletekben 54
Róheim Géza: A nankuru 142
Schwartz Elemér: Szent Kristóf, a modern közlekedés védőszentje 1
Solymossy Sándor: Elnöki megnyitóbeszéd 49
Szendrey Zsigmond: Tiltott és előírt ételek a magyar népszokásokban 15
Viski Károly: Német és angol könyv a magyar népszokásokról 154
Kisebb közlemények.
Beke Ödön: Mesenyom a legelső magyar szólásgyüjteményben 31
Beke Ödön: Szakállas farkas 167
Borzsák Endre: Földi János monori csikós kártétele 171
Dömötör Sándor: Szent Iván énekéhez 29
Dömötör Sándor: A rovásról 30
Ébner Sándor: A farsang Csömörön hajdan és ma 28
Ébner Sándor: Matyó „híres lányok" májusfája 81
Ébner Sándor: Füstöléssel való gyógyítás a nógrádmegyei Patvarcon 165
Györffy István: Farkasgégén eresztett 82
Hegyaljai Kiss Géza: A magyar gyógyvizek „fehér kígyója" 171
Madarassy László: A magyar kocsizás múltjából 25
Madarassy László: Gulyások tarhója 79
Madarassy László: "Füstöt adni" 165
Palotay Gertrud: Palóc adalék az új pár együttevéséhez 85
Szendrey Ákos: Az új pár együttevésének jelentősége a házasságban 31
Szendrey Ákos: Közvetítők szerepe a házasságkötésben 168
Szendrey Zsigmond: Egyházkelő 85
Szendrey Zsigmond: Származás-mondák 167
Tagán Galimdsán: Adatok az altai nép sámánizmusához 33
Könyvszemle.
Bartucz Lajos: A Duna-medence népeinek rasszbeli rokonsága. (Kászonyi Ferenc
könyve) 41
Bartucz Lajos: A magyar gyermek. (Ballai Károly könyve) 174
Bartucz Lajos: Biró Lajos újguineai utazásainak emlékei 176
Bartucz Lajos: Ursprung der Menscheit. (Hans Weinert könyve) 177
Bartucz Lajos: A csurunga népe. (Róheim Géza könyve) 177
Dömötör Sándor: Kónyi János Democritusa. (György Lajos könyve) 173
Ébner Sándor: Új magyar könyv Bulgáriáról. (Szilády Zoltán könyve) 42
Ébner Sándor: Prehistória és etnológia. (Hillebrand Jenő tanulmánya) 43
Ébner Sándor: A szophomoki ember. (Ifj. Dienes István tanulmánya) 175
Honti János: Cseremisz néphagyományok. (Beke Ödön könyve) 45
Honti János: Megjegyzések S. S. úr birálatára 89
Honti János: A népmese újabb irodalma 175
hj.: Az aesopusi mese sémi változatai. (Dr. Berg József könyve) 45
Madarassy László: A magyar kocsizás. (Pettkó-Szandtner Tibor könyve) 39
Madarassy László: Adatok Dombrád község s a dombrádi református egyház történetéhez.
(Horváth József tanulmánya) 40
Madarassy László: A magyar halászat összefoglaló ismertetése 88
Madarassy László: A hortobágyi intézőbizottság története. (Dr. Ecsedi István
tanulmánya) 174
Madarassy László: A nagy inség 1863-ban. (Dr. Györffy Lajos tanulmánya) 174
P. G.: Új magyar kézimunkaújság a népművészet szolgálatában 45
S. S.: A Folklore-Fellows Communieations legújabb magyarvonatkozású kötete. (Honti János műve) 38
S. S.: Viszonválasz 89
Szendrey Ákos: A magyarság világstatisztikája. (Vitéz Nagy Iván könyve) 88
Szendrey Ákos: Mosonmegyei német lakodalmi szokások. (Vosáhio F. Lipót
tanulmánya) 175
Szendrey Zsigmond: Erdélyi János élete és művei. (Schöner Magda tanulmánya) 40
Szendrey Zsigmond: A magyar népművelés körvonalai. (Fekete József összegyűjtött dolgozatai) 40
Fekete József: Néprajzi tájékoztató a cserkészifjúság és vezetői számára 41
Fekete József: A cseremiszek népköltése és népszokása. (Yrjö Wichmann tanulmánya) 176
Sz. Zs.: Új füzet a néprajzi gyűjtésről. (Dr. Dömötör Sándor tájékoztatója) 41
Szerkesztő: A magyar néprajz az eszperantóban 178
Szerkesztő: Szegedi Kis Kalendárium 178
yd.: Néprajzi hősköltemény. (Torhágyi-Novák József Lajos „Attila" c. könyve) 88
Néprajzi hirek.
Biró Lajos. 46. o. - Deák Geyza. 46. o. - Pápay József. 46. o. - Torday Emil. 46. o. - A „Magyar Néprajzi Társaság" és az „Ethnographia" egy rectori székfoglaló beszédben. 47. o. - A magyar néprajz új egyetemi magántanára. 47. o. - A néprajz a magyar egyetemeken, 47. és 180. o. - A „Turul" Szövetség országos néprajzi gyűjtése, 47, o. - A Magyar Tudományos Akadémia néptudományi bizottsága. 90. o. - A magyar néprajz új akadémikusa. 90, o. - A MEFHOSz mozgalma egyetemi néprajzi intézet felállításáért. 90. o. - A sárközi régi népművészet föltámasztása. 90. o. - A Szellemi Együttműködés Nemzetközi Intézete népzenei szakosztályának magyar szakember a vezetője. 90. o. - A Magyar Néprajzi Társaság védnökének halála. 179. o. - Erdélyi Lajos. 179. o. - Wichmann
Yrjő Jooseppi. 179. o. - A Magyar Néprajzi Társaság elnöke - kultuszminiszter. 179. o. - Baranyamegyei népszokások bemutatója. 180. o.
Társasági ügyek.
A Magyar Néprajzi Társaságnak 1932, évi április hó 27=én tartott XLIV. évi rendes közgyűlése.
I. Dr. Solymossy Sándor elnöki megnyitóbeszéde 49
II. Dr. Madarassy László főtitkári jelentése 91
III. A számvizsgálóbizottság jelentése 93
IV. Pénztári kimutatás a Magyar Néprajzi Társaság 1931. évi bevételeiről és kiadásairól 93
V. Pénztári kimutatás a Magyar Néprajzi Társaság vagyonáról 1931. évi december hó 31-én 94
VI. A Magyar Néprajzi Társaság költségelőirányzata az 1932. évre 94
Az évi rendes közgyűlés jegyzőkönyve 95
Nyilvános felolvasóülések 48, 96, 180
Tagfelvétel 48, 96, 180
Alapítványbefizetés 96
Adomány (segély, felülfizetés) 48, 96, 180

A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi tárának értesítője
Bartha Károly: A csërge készítése az udvarhelymegyei Bágyon (10 á.) 19-23
Bátky Zsigmond: A "pest"-hez 29-33
Bátky Zsigmond: Még egyszer "felnémet" vagy "álfelnémet" magyar ház? 130-135
Domokos Pál Péter: Székely faeke (1 á.) (Csík m.) 87-88
Ébner Sándor: A veszprémi csutorásmesterség (5 á.) 81- 84
Ébner Sándor: Bocskorformák Csonka-Szatmár és Bereg megyében (3 á.) 127-129
Gunda Béla: Kenyérsütés Orosháza környékén 102-111
Gunda Béla: A tapló és a páklya 111-112
Haáz Ferenc Rezső: Az udvarhelyszéki székely szekér (23 á.) 10-19
Haáz Ferenc Rezső - Siklódi Pál: A lakodalmi prémes (3 á.) (Udvarhely m.) 118-119
Hegyi József: A siklódi osztováta-csinálás (1 á.) 121
Hegyi József: Betegségek és gyógyítások (Udvarhely m.) 123-127
Kerestely József: Faeke (1 á.) (Udvarhely m.) 120-121
Kerestely Józsefné: Székely eledelek (Udvarhely m.) 122
Kiss Lajos: A Rétköz régi tűzhelyei (13 á.) (Szabolcs m.) 1-10
Lükő Gábor: Székely tűzhelyek (10 á.) (Háromszék m.) 76- 77
Lükő Gábor: Székely házak (18 á.) (Háromszék m.) 77- 81
Madarassy László: A tinóoktató (3 á.) 24-27
Madarassy László: A palóc „fakanál" (8 á.) 91-96
Palotay Gertrúd: Palóc olajütő (1 á.) 33-34
Palotay Gertrúd: Adalékok a kemencében főzéshez (1 á.) (Vas m.) 129-130
Siklódi Pál: A székely bokály (Udvarhely m.) 122
Szabó Kálmán: A szappanfőzés Kecskeméten 34-35
Szabó Kálmán: Csöngetyü és kolomp a kecskeméti pásztorok kezén (11 á.) 68-75
Szabó Kálmán: A jószág jegye és biliege Kecskeméten (10 á.) 96-102
Vakarelszky Kriszto: Az aratósarlók származása, és osztályozása (8 á.) 54- 68
Viski Károly: Az öreg székely rovásírása (1 á. ) 27-28
Viski Károly: Tihany őshalászata (19 á.) 37-54
Viski Károly: Tapló, acél, tűzgyújtás (2 á.) 84-86
Viski Károly: Pelészés és makkászás. Almaecet (7 á.) (Udvarhely m.) 112-117
Beérkezett könyvek: 88-89, 135-137.
Múzeumi hírek: 89, 137.
Anzeiger (Deutscher Auszug): 36, 90, 138.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem