Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.505

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Don Quijote

Szerző
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 413 oldal
Sorozatcím: Diákkönyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Béjar hercegének7
Bevezető9
A híres-nemes Don Quijote de la Mancha állapotját és életmódját tárgyalja16
Az elmés Don Quijote első kirándulása hazulról22
Mily különös módon ütötték lovaggá Don Quijotét29
Mi történt lovagunkkal, amikor eltávozott a fogadóból?36
Lovagunk serencsétlenségének elbeszélése folytatódik43
Amaz ünnepélyes és mulatságos vizsgálatról, melyet a pap és a borbély tartott elmés lovagunk könyvtárában 48
A mi jó lovagunknak, Don Quijote de la Manchának második kirándulásáról49
Arról a fényes sikerről, melyet a hős Don Quijote aratott a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban, és több, hűséges feljegyzésre méltó, szerencsés esemény55
A bátor bizcayai s a hős manchai rettenetes párbaja véget ér és befejeződik63
A kedélyes párbeszédről, melyet Don Quijote és fegyverhordozója, Sancho Panza folytatott69
Mi történt Don Quijotéval a kecskepásztorok között?75
Mit beszél el az egyik kecskepásztor Don Quijoténak s a többieknek?75
Marcela történetének vége s egyéb események75
Az elhunyt pásztor kétségbeeséséről panaszkodó költemény és más váratlan események75
Don Quijote gyászos kimenetelű kalandjáról néhány istentelen yanguasi hajcsárral78
Mi történt az elmés lovaggal a fogadóban, melyet ő várkastélynak képzelt?86
A bátor Don Quijote s jó fegyverhordozója számtalan viszontagságának folytatása a vendéglőben, melyet ő, szerencsétlenségére, várkastélynak gondolt86
Sancho Panza beszélgetése urával, Don Quijotéval, és egyéb elmondásra méltó kalandok90
Az elmés beszélgetésről, melyet Sancho folytatott urával, s a kalandról, midőn egy holttestel találkoztak, valamint egyéb nevezetes eseményekről101
A soha nem látott, sem nem hallott kalandról, melyet a hős Don Quijote de la Mancha szerencsésebben vészelt át, mint a világ akármelyik híres lovagja107
A nevezetes kalandról, melyben Mambrín sisakja esett drága zsákmányul, s más egyebekről, amik győzhetetlen lovagunkkal történtek113
Hogyan adta vissza Don Quijote számos szerencsétlen szabadságát , akiket erőnek erejével oda vittek, ahová nem akartak menni118
Mi esett meg a hírneves Don Quijotéval a Sierra Morenában, ez igaz történet egyik legrendkívülibb kalandja129
A Sierra Morenában történt kaland folytatása 129
Ama rendkívüli eseményekről, melyek a bátor manchai lovaggal történtek a Sierra Morenában, valamint arról, hogyan utánozta Beltenebros vezeklését129
Don Quijote szerelmi vezeklésének folytatása a Sierra Morenában129
Hogyan sikerült a pap és a borbély terve, és más nevezetes események, melyeket érdemes elmondani ebben a magasztos történetben129
Arról a váratlan és örvendetes kalandról, mely a pappal és a borbéllyal ugyanabban a hegységben történt 129
A mulattató cselszövés tervéről s kivitele módjáról, amellyel kiragadták szerelmes lovagunkat szigorú vezekléséből129
A szép Dorotea eszes voltáról s több kellemes és mulatságos dologról129
Don Quijoténak és fegyverhordozójának, Sancho Panzának mulatságos beszélgetéséről és egyéb foltos eseményéről129
Mi történt Don Quijote egész csapatával a vendégfogadóban?129
Az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés folytatása129
Ama vakmerő és rettenetes vidadalról, melyet Don Quijote néhány vörösboros-tömlő ellen folytatott, egyszersmind az oktalan kíváncsiról szóló elbeszélés vége129
Újabb rendkívüli események a vendéglőben129
A nagy hírű Micomicona hercegkisasszony történetének folytatása, és egyéb mulatságos kalandok 129
Don Quijote érdekes előadása a fegyverviseléről s a tudományokról129
A rabszolga elbeszéli élete folyását129
A rabszolga történetének folytatása129
Mi történt a fogadóban, és más említésre méltó események129
Az öszvérhajcsár mulattató története, egyéb különös eseményekkel, melyek a fogadóban történtek136
A fogadóban történt hallatlan események folytatása146
Egészen híven elmondja, hogyan történt a Mambrín sisakja s a szamárnyereg vitás kérdésének eldöntése, más nevezetes kalandokkal együtt155
A poroszlókkal történt emlékezetes kalandokról, s a mi jó lovagunknak, Don Quijoténak rettentő haragjáról163
Milyen különös módon szállították tova az elbűvölt Don Quijote de la Manchát, úgyszintén más nevezetes események172
A kanonok folytatja értekezését a lovagregényekről és más, az ő értelméhez méltó tárgyakról 172
Sancho Panzának és gazdájának, Don Quijoténak elmés párbeszédéről172
Ama tudományos vitatkozásról, melyet Don Quijote folytatott a kanonokkal, valamint egyéb eseményekről172
Mit beszélt a kecskepásztor Don Quijote kísérőinek172
Ama tusakodásról, melybe Don Quijote a kecskepásztorral verekedett, valamint a vezekelőkkel történt rendkívüli kalandról, melynek véres verejtékkel vetett szerencsés véget174
Lemos grófjának189
Az olvasóhoz191
Milyen beszélgetést folytatott a plébános meg a borbély Don Quijote unokahúgával és gazdasszonyával, úgyszintén más mulattató eseményekről207
Arról a mulatságos társalgásról, melyet Don Quijote Sancho Panza és a bakkalaureus Sansón Carrasco folytatott207
Sancho kielégítő választ ád Sansón Carrasco kétkedésére és kérdéseire, úgyszintén egyéb tudásra és elmondásra érdemes események207
Arról az elmés, mulatságos párbeszédről, melyen Sancho Panza folytatott feleségével, Teresa Panzával, valamint egyéb figyelemre és feljegyzésre méltő eseményekről 207
Mi történt Don Quijote meg az unokahúga és a gazdasszony között? Az egész történet egyik legfontosabb fejezete207
Mi történt Don Quijote és fegyverhordozója közt, és több rendkívüli esemény210
Azt mondja el, mi történt Don Quijotéval, amidőn szíve hölgyének, Dulcinea del Tobosónak látogatására odajárt218
Majd meglátjuk, miről szól222
Azt mondja el, hogyan iparkodott Sancho elbűvölni Dulcinea kisasszonyt, és más, éppoly nevetséges, mint valóságos események226
A bátor Don Quijote különös kalandjáról "A halál udvara" kocsijával vagy szekerével235
Ama rendkívüli kalandról, mely a hős Don Quijote s a vitéz Tükrös lovag között esett meg236
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása, a két fegyverhordozó okos, új és barátságos párbeszédével együtt243
Az Erdő lovagjával történt kaland folytatása244
Elmondja és beszámol, ki volt a Tükrök lovagja meg a fegyverhordozója255
Mi történt Don Quijotéval s egy értelmes La Mancha-i lovaggal?258
Arról szól, hogyan ragadta el Don Quijotét hallatlan bátorsága a legeslegszélső végletekig, az oroszlánokkal történt és szerencsésen végződő kaland alkalmával258
Mi történt Don Quijotéval a Zöldköpenyes lovag várában, és egyéb különös dolgok258
A szerelmes pásztor történetét mondja el más, valóban mulatságos eseményekkel egyetemben 258
A gazdag Camacho lakodalmának folytatása és a szegény Basilió esete258
Camacho menyegzőjének folytatása s egyéb mulatságos események 258
A La Mancha kellős közepén fekvő Montesinos- barlangban történt nagyszerű kalandot mondja el, ahogya a hős Don Quijote de la Mancha oly szerencsésen végbevitte 258
Bámulatra méltó dolgok, melyeket az elragadott Don Quijote látott Montesinos mélységes barlangjában, azonban oly rendkívüliek és lehetetlenek, hogy ezt a kalandot betoldottnak kell tartani262
Ezer olyan apróságot mond el, amelyek éppoly bohók, mint amily szükségesek nagyszerű történet megértéséhez273
A szamárordításról szól, s a bábjátékossal történt mulatságos kalandot adja elő, meg a jós majom emlékezetre méltó jóslatait274
A bábjátékossal történt mulatságos kaland folytatása, egyéb igazán nagyon jó dolgokkal egyetemben284
Elmondja, ki volt Pedro mester meg a majma, továbbá Don Quijote rossz kimenetelű kalandját a szamárordítással, mely nem ütött ki olyan jól, amint ő gondolta vagy szerette volna284
Hogy ez a fejezet mit foglal magába - mondja Benengeli - , megtudhatja az olvasó, ha figyelmesen elolvassa284
A bűvös sajkával történt híres kalandról284
Don Quijote találkozása egy szép vadászhölggyel288
Amelyben számos fontos dologról történik említés294
Mit felelt Don Quijote a korholásra, és más foltos és mulatságos események294
Arrról a kellemes társalgásról, amelyet a hercegné és hölgyei folytattak Sancho Panzával, s amely olvasásra és figyelemre méltó294
Elmondja, hogyan derült ki, miként lehetne a varázs alól feloldani a páratlan Dulcine del Tobosót, e könyv egyik leghíresebb kalandja294
Folytatja, milyen értesülést kapott Don Quijote afelől, hogyan lehet Dulcineát felszabadítani a varázs alól, és más bámulatra méltó események294
A Duena Doloridával, más néven Trifaldi grófnővel történt rendkívüli és hallatlan kalandot mondja el, valamint közli Sancho Panza levelét, melyet feleségéhez, Teresa Panzához írt294
A Duena Doloridával történt nevezetes kaland folytatása294
Azt beszéli el, amit Duena Dolorida mondott el szerencsétlen sorsáról294
Trifaldi grófnő folytatja figyelemre méltó, bámulatos történetét294
Ehhez a kalandhoz és figyelemre méltó történethez tartozó eseményeket mond el294
Clavileno megérkezése és a terjedelmes kaland vége296
Milyen tanácsokat adott Don Quijote fegyverhordozójának, mielőtt Sancho átvette a sziget kormányzóságát, és figyelemre méltó dolgok307
Milyen tanácsokat adott még Don Quijote Sancho Panzának307
Hogyan vitték el Sancho Panzát kormányzónak, s milyen rendkívüli kaland történt Don Quijotéval a várkastélyban307
Miképpen vette birtokába szigetét a nagy Sancho Panza, és hogyan kezdett el kormányozni307
Ama borzasztó csengettyű és macska okozta rémületről, amelyen Don Quijoténak a szerelmes Altisidora miatt kellett kiállnia307
Annak folytatása, hogyan viselte magát Sancho Panza307
Mi történt Don Quijote és Dona Rodrigez, a hercegnő komornája közt, meg más följegyzésre és örök emlékezetre méltó események307
Mi történt Sancho Panzával a szigeten tett körútja alkalmával307
Kiderül, kik voltak a varázslók, kik paskolták és kínozták meg a duenát, kik csipkedték és karmolászták meg Don Quijotét, és milyen eredménnyel járt küldetésben az apród, aki levelet vitt Teresa Panzának, Sancho Panza feleségének307
Sancho Panza kormányzóságának folytatása és több, szintén nem megvetendő esemény307
Elmondja a második Duena Doloridának vagy a szükségben szenvedő hölgynek kalandját, amit más néven Dona Rodrigueznek is hívnak. 307
Milyen gyászos vége és kimenetele lett Sancho Panza kormányzóságának307
Ehhez a történethez, nem pedig máshoz tartozó eseményekről307
Mi történt Sanchóval útközben, meg egyéb események, amelyek párjukat ritkítják307
Ama rendkívüli és soha nem látott párbajról, melyet Don Quijote de la Mancha vívott Tosilos inassal Dona Rodríguez komorna leányának védelmében 307
Hogyan búcsúzott el Don Quijote a hercegtől, s mi történt az okos és furfangos Altisidorával, a hercegné komornájával307
Don Quijote kalandjai úgyannyira megsokasodnak, hogy egymást érik307
A Don Quijotéval történt rendkívüli eseményt mondja el, amelyet bátran lehet kalandnak tartani307
Mi történt Don Quijotéval Barcelonában307
Mi történt Don Quijotéval, amikor bevonult Barcelonába, és egyéb dolgok, melyekben több az igazság, mint az okosság320
A bűvös fejjel történt kalandról és más apróságokról, melyek nem maradhatnak elmondatlanul323
Milyen baja történt Sancho Panzának, mikor meglátogatták a gályákat, és a szép morisco leány rendkívüli kalandja323
Arról a kalandról, melynél az eddigiek közül egy sem okozott nagyobb szomorúságot Don Quijoténak325
Ki volt a Fehér Hold lovagja, hogyan szabadult meg Don Gregorio, s egyéb események330
Arról szól, amit majd meglát, aki elolvassa, vagy meghall, akinek felolvassák336
Don Quijote elhatározásáról, hogy pásztor lesz, s fogadalma évét mezőn fogja tölteni, és más, jó és mulattató eseményekről342
Don Quijote sertéskalandja348
A legrendkívülibb s legkülönösebb eseményről: furcsább nem esett meg Don Qujotéval az egész nagy történet során354
A hatvankilencedik után következik, s olyasmiről szól, ami múlhatatlanul szükséges ennek a történetnek megértéséhez360
Mi történt Don Quijotéval s fegyverhordozójával, Sanchóval, hazafelé utaztokban368
Don Quijote és Sancho hazatéréséről374
Milyen jeleket látott Don Quijote a falujába érkeztekor, meg egyéb események, melyek e nagy történet díszére és hitelesítésére szolgálnak379
Don Quijote megbetegedéséről, végrendeletéről és haláláról384
Jegyzetek393

Saavedra Cervantes

Saavedra Cervantes műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Saavedra Cervantes könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Don Quijote Don Quijote Don Quijote Don Quijote

A borító kissé kopott, megtört, sérült. A lapélek foltosak.

Állapot:
980 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba