A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Biofizika

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 533 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-0149-x
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Ez a kitűnő könyv az alapvető életjelenségeket az egzakt természettudományok biztos talaján állva analizálja, és igyekszik pontosan, egyértelműen leírni. Emellett gondosan ügyel arra, hogy mondanivalójának közlési módja és nívója ne haladja meg azon oktatók és diákok szakmai színvonalát, akikhez e könyv szól. A mintegy negyedszáznyi szerző méltó módon képviseli saját tudományszakát, és megbízható bepillantást enged a biofizika újabb eredményeibe, de egyúttal nehézségeibe is. A könyv szemléletét az előszóból vett következő idézet fejezi ki a legtömörebben: "Ahogy rég elvesztette hitelét naprendszerünkkel kapcsolatban mindenféle természettudományon kívüli szemlélet, éppen úgy végleg ki kell küszöbölni mindenféle célszerűségi magyarázkodást az életjelenségekkel kapcsolatban.
Ezzel szemben alapvető jelentőséget nyer a földünkön kibontakozó élet automatizmusának tétele."

Tartalom

Előszó5
Bevezetés15
Irodalom16
Egykomponensű rendszerek17
Az egzakt tudományok és a biológia19
Irodalom20
A biometria alapjai: a bioexperimentum kivitelezése, a kísérleti eredmények feldolgozása21
Általános áttekintés21
A biológiai kísérlet kivitelezésének néhány szempontja22
Statisztikai sokaság, mintavétel25
Átlagérték, szórás, átlag szóródása25
Hipotézisek vizsgálata, szignifikancia30
A t- (Student-) próba33
A lambda-négyzet próba36
Szignifikáns és jelentős különbség38
Az összefüggés mértéke, regresszió, korreláció38
Kétváltozós lineáris regresszió39
Korrelációszámítás41
Irodalom43
Az anyag mint mezők és azok kvantumai. Elemi részecskék, atomok, molekulák; biológiai makromolekulák; szerkezeti és energetikai vonatkozások44
Az anyag alapformái44
A kvantumelmélet (kvantummechanika) főbb vonásai46
Kvantumszámok47
A periódusos rendszer felépítése51
Kémiai kötések. Kötési energiák51
Van der Waals-féle kötések59
A szilárd testek (makromolekulák) elektronszerkezete. Energiasávmodell61
A dezoxiribonukleinsav (DNS) szerkezete63
Irodalom68
Kristály, félvezető, szerves félvezető69
A kristályok általános tulajdonságai69
A kristályszerkezet jellemzése69
A kristályok alakja70
Kristályszerkezet-vizsgálat71
A kristály mint makromolekula73
Félvezetők75
Gunn-effektus81
Szerves félvezetők81
Irodalom83
Víz84
A víz makromolekuláris rendszere84
Moláros forráspont-emelkedés (+0,51 Celsius-fok), ill. moláros fagyáspont-csökkenés (-1,86 Celsius-fok) és a víz kötöttsége85
Ozmózis, ill. duzzadás és a víz kötöttsége85
Porozitás és vízkötés86
Kapillaritás és vízkötés87
Polimer ("anomális") víz87
A természetes víz = molekulakeverék87
Nehézvíz88
A víz hőtároló képessége88
A víz aktív biológiai szerepe89
Irodalom89
Függelék: viszkozitás, fluiditás, öndiffúzió, kémiai potenciál és ozmózis90
Speciális vizsgálati módszerek91
Az elektrospin-rezonancia spektroszkópia alapjai91
Az ESR spektroszkópia biológiai alkalmazása99
A mágneses magrezonancia-spektroszkópia alapjai100
A mágneses magrezonancia biológiai alkalmazásai106
Irodalom108
Két, illetve több komponensű rendszerek109
Bevezető111
Elegyek, oldatok, elektrolitoldatok113
Termodinamikai sajátságok; belső szerkezet113
Egyensúlyi sajátságok: oldhatóság, gőznyomás118
Irodalom126
Transzportsajátságok: diffúzió, elektromos vezetés, belső súrlódás127
Irodalom134
Kolloidika. Diszperz rendszerek és gélek135
Bevezető fogalmak135
A kolloid rendszerek csoportosítása135
A kolloid rendszerek keletkezése136
A diszperz rendszerek fizikai tulajdonságai136
Brown-mozgás és diffúzió136
Szedimentáció137
Kolligatív tulajdonságok137
Optikai tulajdonságok138
Viszkozitás139
Elektrokinetikai sajátosságok140
Kolloid stabilitás141
Reológia144
Gélek146
Irodalom147
Határfelületek148
Bevezető áttekintés148
Felületi feszültség148
Oldatok felületi feszültsége, kapillárisaktivitás, irányított adszorpció149
Adhézió, nedvesedés, szétterülés151
Oldhatatlan egymolekulás irányított rétegek152
Irodalom153
Ozmózis, kolloid-ozmotikus nyomás, termoozmózis154
Ozmózis154
Kolloid-ozmotikus nyomás159
Termoozmózis160
Irodalom161
Elemi életfolyamatok163
Bevezető165
Transzport166
Mikrotranszport166
A sejtmembrán166
A transzportfolyamatok típusai167
Egyszerű vagy termodiffúzió168
Aktivált diffúzió169
Carrierek segítségével történő penetráció170
Facilitált diffúzió171
Kicserélődési diffúzió172
Aktív transzport172
Endocitózis173
Irodalom174
Makrontranszport (nedvkeringés)175
Nedvkeringés növényekben175
Nedvkeringés emberben178
A vér tulajdonságai áramlástani szempontból178
A szív működése180
Az érrendszer nedvessége181
A szív munkavégzése183
A vérkeringés segéderői184
Kapilláris és nyirokkeringés184
Irodalom185
Katabolizmus186
Általános áttekintés186
Az elektrontranszportáló szerkezet molekuláris összetevői188
Az elektronáram iránya és a transzportáló szerkezet működése191
Irodalom193
Anabolizmus194
Az anabolizmus általános jelenségei194
Az anabolikus folyamatok csoportosítása a sejten belüli szervezettség szintjei alapján194
Az anabolikus és katabolikus reakcióutak elkülönítése. Amfibolikus reakciók196
Az anabolizmus energetikai jellegzetességei198
Az anabolizmus regulációjának elvei199
Információs makromolekulák bioszintézise (nulkeinsavak, fehérjék)202
A replikáció folyamata203
Transzkripció203
Transzláció206
Irodalom207
Szilárd anyag képződése211
Irodalom212
Növekedés - fejlődés212
Általános áttekintés213
Növekedés a sejt és az organizmus szintjén216
A növekedési görbék interpretálása220
A szervek arányos és aránytalan növekedése223
Folyadékmobilizáció224
Irodalom228
Inger-ingerület, biokibernetika229
Bevezető231
Inger, receptorok233
Általános áttekintés233
Fényreceptorok233
A fotoreceptorok működése236
Elektromos jelenségek238
A hallás biofizikai vonatkozásai238
A hangreceptorok elektromos tulajdonságai240
A különböző receptorok közös biofizikai tulajdonságai240
Irodalom241
Bioelektromos jelenségek242
Általános áttekintés242
A bioelektromos potenciálok alaptípusai242
Nyugalmi potenciál242
Akciós potenciál243
Generátor-potenciál249
Véglemez-potenciál252
Elektromos szervek252
Irodalom253
A bioelektromos jelenségek elmélete254
Általános áttekintés254
Elektromos potenciálok általában254
A nyugalmi (sértési) potenciál257
Az akciós potenciál259
Irodalom263
Biológiai félvezetés264
Általános áttekintés264
Egyenirányítás265
Termoelektormosság idegben és izomban265
A nyomelemek szerepe266
A vezetőképesség hőmérsékleti koefficiense267
Fotodinámiás hatás, sugárérzékenység267
Frekvencia-moduláció268
Biológiai óriásmolekulák félvezető tulajdonságai268
A fehérjék félvezető tulajdonságai268
A nukleinsavak vezetőképessége269
A lipidek elektromos vezetőképessége269
Irodalom270
Ingerület271
Általános áttekintés271
Inger272
Küszöb alatti inger272
Ingerküszöb273
Küszöb feletti inger275
Latenciaidő276
Ingerületvezetés277
Ingerfelvétel - frekvens terület279
Weber-kísérlet282
Irodalom284
Ingerületátvitel285
Általános áttekintés285
A motoros véglemes struktúrúja286
A véglemez elektromos aktivitása287
A motoros véglemez működésének matematikai analízise289
Az ingerületátvitel mechanizmusa29
Irodalom295
Bioautomatizmus, szabályozás, vezérlés296
Alapfogalmak297
A jelek felosztása298
Az irányítási rendszer és részei. Ábrázolásmódok298
Az irányítástechnika felosztása301
A vezérlés és a szabályozás302
A vezérlés és a szabályozás összehasonlítása303
A vezérlés és a szabályozás felosztása304
Egyszerű szabályozási rendszerek305
Az egyszerű szabályozási rendszerek elvi tárgyalásának alapjai305
Az átviteli taogk osztályozása307
A zárt szabályozási rendszerek átviteli függvényei308
Az átmeneti folyamat kiszámítása309
A szabályozások csoportosítása a típusszám szerint. Követési sajátságok311
A zárt szabályozási rendszer stabilitása312
Melléklet: Bionika314
Elemi hasonlóságok314
Fizikai hasonlóságok315
Irányítástechnikai hasonlóságok315
Irodalom316
Számítógépek317
Az analóg számítógépek felépítése319
Az analóg számítógépek programozása321
A digitális számítógép működési elve325
A digitális számítógépek programozásának alapjai325
Numerikus módszerek328
A számítógépek alkalmazása a biológiában és az orvostudományban329
Irodalom329
Biológiai információközlés, biológiai hangképzés331
A hírközlés általában331
Akusztikai hírközlés az állatvilágban332
A hangszalagok rezgése334
A differenciált hangképzés337
A beszéd mint információ340
Irodalom341
Biomozgások (külső vonatkoztatási rendszerek)345
Bevezető347
Egysejtűek mozgása: flagellum, cilium. Amoeboid mozgás348
A bakteriofágok kontraktilitása348
A baktériumok flagellumai349
Csillók és ostorok350
A ciliumok és a flagellumok ultrastruktúrája350
A ciliumok és a flagellumok funkcionális organizációja351
A csillók és a cetriolum-bazális test eredete352
Ameboid mozgás352
Irodalom353
Növényi mozgások354
Tropizmusok354
A trópiás mozgás mechanizmusa355
Tónusváltozás359
Nasztiák359
A nasztiás mozgás mechanizmusa360
Az ingerület vezetése mimózában363
Akciós áram keletkezése növényekben364
Irodalom365
Simaizmok366
Általános áttekintés366
A simaizomsejtek szerkezete366
A simaizom működés mechanizmusa369
Mechanikai tulajdonságok371
A gerinctelenek simaizmai372
Irodalom373
A harántcsíkolt izom374
A harántcsíkolt izom struktúrája374
A harántcsíkolt izomrost alkotóelemei374
A myofibrillum struktúrája375
A szarkomer ultrastruktúrája376
A struktúrafehérjék lokalizációja379
A harántcsíkolati kép változásai380
A myofilamentumok molekuláris szerkezete384
A "cross-bridge"-k működésmódja384
A sejten belüli ingerületvezetés struktúrái386
Gyors és lassú működésű izomrostok387
Irodalom388
A harántcsíkolt izom mechanikája389
A harántcsíkolt izom mechanikájának áttekintése389
Az izom elasztikus tulajdonságai390
Az aktív izomműködés folyamatai395
Irodalom399
A harántcsíkolt izom energetikája400
Az izom energiamérlege401
Az izom hőtermelése és mechanikai működése401
Az izomműködés hatásfoka402
Irodalom405
Radiobiofizika407
Bevezető409
Fotodinámiás hatás411
Általános áttekintés411
A fotodinámiás hatás orvosi vonatkozásai411
Fotodinámiás hatás kis szerves molekulákban412
Fotodinámiás hatás fehérjékben és nukleinsavakban412
Fotodinámiás hatás élőlényekben413
A fotodinámiás hatás kapcsolata az ideg- és izomműködéssel414
Fotodinámiás hatást kiváltó anyagok416
A fotodinámiás hatás mechanizmusa417
Irodalom419
Fotoszintézis420
A fotoszintetikus apparátus szerkezete420
A fotoszintetikus szervezetek fényelnyelése422
A pigmentrendszer423
Az in vivo abszorpciós színkép424
Az in vivo abszorpciós színkép analízise428
Az elnyelt fény sorsa a pigmentrendszerben431
A gerjesztési energia felhasználásának lehetőségei431
A fotoszintézis akciós színképe436
Az elektrongerjesztési energia vándorlása a pigmentrendszerben438
A sugárzás nélküli energiaátadás438
A sugárzás nélküli energiaátadás a fotoszintetikus pigmenteknél440
A fotoszintézis biofizikájának néhány egyéb kérdése442
A fotoszintézis szilárd-test modellje442
A fotoszintézis egyéb modelljei442
A fotoszintézis-vizsgálatok sajátos mérési problémái444
Irodalom445
A radioaktivitás biofizikája446
A radioaktivitásról általában446
A radioaktív bomlás törvénye, felezési idő446
A radioaktív sugárzások fajtái448
A radioaktív sugárzások hatótávolsága és abszorpciója452
Az aktivitás mértékegysége. A dózis456
A radioaktív sugárzások biológiai hatása457
A radioaktivitás alkalmazásai461
Irodalom465
Elméleti biofizika467
Bevezető469
Biológia és matematika471
Adekvát matematikai módszer471
Valószínűség és biológia473
Izomorf matematikai formulák és a biológia476
Matematikai "igazság" és az (objektív) valóság477
Irodalom478
Biológia és termodinamika: bioenergetika479
Termodinamika479
Az adenotrifoszfát központi szerepe a sejt energiagazdálkodásában481
Az adenotrifoszfát termelésének egyik módja: a glikolízis483
Az adenotrifoszfát mint energiaforrás486
Egyéb makroerg adenilsav-származékok felhasználása kémiai munka végzésére489
Irodalom491
Elméleti neurobiológia492
Membránmodellek493
Idegsejtmodellek495
A dendritfa működési modellje496
Elemi neuronhálózatok501
Realisztikus neuronhálózatok digitális számítógéppel való szimulálása503
Neuronhálózatok elemzése a statisztikus mechanika eszközeivel511
Irodalom511
Utószó513
Név- és tárgymutató515
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Biofizika Biofizika Biofizika Biofizika Biofizika Biofizika

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén elszíneződött, kopott. A lapélek foltosak. A kötés javított.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
1.780,-Ft 20 25
19 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
konyv