A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A kultúra világa - Matematika/Fizika/Kémia

Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 1.157 oldal
Sorozatcím: A kultúra világa
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Matematika
Előszó7
Mi a matematika?9
Néhány szó a matematikáról9
Néhány megoldatlan probléma11
A szám15
A természetes számok15
Számolás természetes számokkal16
Az egész számok18
A számok írása19
Számrendszerek21
Kettes számrendszer22
Játékok a kettes számrendszer segítségével23
Számelmélet25
A prímszámok25
Egy fontos kitérő27
A számelmélet alaptétele31
A számok osztói és többszörösei32
Osztó és többszörös32
Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös34
Az eukleidészi algoritmus36
A kongruencia38
Egy kis kitérő39
A kongruencia maradékosztályai41
Az általános aRb ekvivalencia relációi42
Kölcsönösen egyértelmű megfelelkezés43
Halmazok ekvivalenciáj43
Számolás kongruenciákkal45
Diophantészi egyenletek48
Oszthatósági szabályok50
A kilences próba és a tizenegyes próba53
A kínai maradéktétel54
Megjegyzések a magasabbfokú kongruenciákról55
Algebra59
Kombinatorika59
Permutáció60
Ismétléses permutáció62
A binomiális tétel62
Variácó66
Ismétléses variáció70
Kombináció71
Ismétléses kombináció73
Sorozatok. Számtani sorozat75
Egyenletek81
Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek81
Kétismeretlenes egyenletrendszerek89
Determinánsok90
A másodrendű determináns néhány tulajdonsága90
Matrix95
Háromismeretlenes egyenletrendszer95
A racionális számok108
A számegyenes123
A valós számok134
Intervallumskatulyázás146
A halmazelmélet elemei151
A másodfokú egyenlet172
A hatványozás általánosítása179
A logaritmus186
A logaritmusokra vonatkozó azonosságok188
A logarléci197
A másodfokú egyenletek megoldása197
Számolás komplex számokkal204
Komplex szám, mint vektor206
A harmadfokú egyenlet214
A harmadfokú egyenlet megoldó képlete219
Valós együtthatós harmadfokú egyenletek gyökeinek minősége222
A negyedfokú egyenlet226
Megjegyzések az n-ed fokú egyenlethez229
Elemi síkgeometria233
Bevezetés233
A geometria tárgya és feladata234
Néhány alapfogalom236
Egyenes, félegyenes, távolság236
A szög237
A kör238
Mértani hely239
A szög mérése. A szögfajták239
Párhuzamos egyenesek241
Párhuzamos szárú szögek243
Merőleges szárú szögek243
A geometriai transzformáció244
Párhuzamos eltolás244
Forgatás245
A tengelyes szimmetria246
A sokszögek247
A háromszög247
A háromszögek legfontosabb vonalai248
Az egyenlőszárú háromszög szimmetriájából következő tulajdonságai249
A háromszög szögei249
A külső szög250
Összefüggés a háromszög oldalai és szögei között251
Összefüggés a háromszög oldalai között252
A háromszögek egybevágósága252
A háromszögek egybevágóságának esetei253
Geometriai szerkesztés253
Alapszerkesztés255
Nevezetes négyszögek261
A trapéz261
Paralelogrammák262
A paralelogramma-tételek megfordításai263
Deltoid265
Szerkesztési feladatok265
A kör265
Az egyenes és a kör kölcsönös helyzete269
Két kör kölcsönös helyzete271
A kerületi szög271
A körbe és a kör köré írt sokszögek276
A háromszög nevezetes pontjai277
A hasonlóság277
Távolságok mérése279
A háromszögek hasonlósága280
A sokszögek hasonlósága281
Szerkesztési feladatok287
Arányos távolságok288
Osztásarányok meghatározása290
A súlyvonalak metszéspontja290
Területátalakítások291
Pitagorasz tétele292
Összefüggés a körcikk ívhossza és területe között298
A geometriai közép300
Mértani közepek a derékszögű háromszögben300
Trigonometria302
A hegyesszög szögfüggvényeinek értelmezése302
Néhány különleges szög függvényei303
Összefüggések ugyanazon szög szögfüggvényei között303
A derékszögű háromszög megoldása304
A hegyesszögű háromszög megoldása306
Sinus-tétel310
Cosinus-tétel310
A szögfüggvények értelmezése tetszőleges szögre312
Az ívmérték312
Inverz függvények. Ciklometrikus függvények315
Összegzési tételek317
Szögek összegének függvényei321
Szögek különbségeinek függvényei323
A szög kétszeresének, illetve felének függvényei323
A tangens-tétel326
A tompaszögű háromszög megoldása328
Trigonometrikus azonosságok és egyenletek333
A szabályos sokszögek341
A szabályos sokszög szögeinek meghatározása341
Térgeometria342
Az egyenes és a sík342
Az egyenesek hajlásszöge349
A lapszög. Merőleges síkok352
Három sík kölcsönös helyzete353
Testszöglet354
A triéder tulajdonságai354
Szögletes testek355
Euler tétele356
A hasáb361
Cavalieri tétele363
A gúla364
A csonkagúla366
A görbelapú testek366
A henger366
A kúp367
A csonka kúp368
A göm368
Gömbháromszögtan374
Gömbi távolság374
Gömbháromszög375
A gömbkétszög és gömbháromszög felszíne376
A gömbháromszög megoldása376
A derékszögű gömbháromszög376
A gömbháromszögtan sinus-tétele377
A gömbháromszögtan cosinus-tétele378
Távolságmeghatározás a földgömbön379
Nem-eukleidészi geometria381
Történelmi fejlődés381
A háromféle lehetséges geometria382
A sík három különböző formája383
Analitikus geometria384
Koordináta-rendszerek384
Koordináta-rendszer az egyenesen384
Koordináta-rendszer a síkban387
Koordináta-rendszer párhuzamos eltolása390
Koordináta-rendszer a térben391
Vektorok395
Az egyenes egyenletei396
Vektorok a térben403
Irányok, iránycosinusok409
A sík egyenlete412
Kúpszeletek414
A kör415
Parabola415
Ellipszis417
Hiperbola421
Párhuzamos eltolás423
Analízis429
A határérték (limes) fogalma430
Sorozatok fogalma, sorozatok határértéke430
Monoton sorozatok435
Mértani sor444
Végtelen sorok444
Néhány szó a végtelen sorokkal való számolásról455
A természetes logaritmus alapszáma458
A Cauchy-féle általános konvergencia kritérium460
Bolzano-Weierstrass-tétel461
Függvények határértéke462
Feladatok függvények határértékeinek kiszámítására466
Folytonosság469
Folytonos függvények tulajdonságai472
Az elemi függvények folytonosságai474
Összetett függvény folytonossága476
Monoton függvény folytonossága476
A differenciálhányados477
Néhány feladat a differenciálási szabályok gyakorlására484
Függvények szélső értékei489
Folytonosság és differenciálhatóság488
Integrálszámítás489
A határozott integrál496
Differenciál- és integrálszámítás496
Primitív függvény fogalma500
A differenciálszámítás középérték-tétele506
Néhány szó differenciál-egyenletekről518
Matematikai logika522
A matematikai logika helye a tudományok rendszerében522
A matematikai logika rövid története523
Néhány példa a matematikai logika tárgyában524
Az ítéletkalkulus525
Összefüggések a logikai műveletek között529
A logikai függvénykalkulus531
A kvantorok533
Néhány szó a lineárius programozásról535
Függelék538
Matematikai jelölések és elnevezések538
A számok logaritmusa 1-1000-ig540
A szögfüggvények értéke542
A szöggüggvények logaritmusa546
Fizika
Előszó553
Mi a fizika?555
Megfigyelés-kísérlet-mérés-törvény556
A fizika helye a tudományok világában. - Mivel foglalkozik a fizika?556
Tiszta fizika - alkalmazott fizika és a technika557
A fizika felosztása558
Mechanika559
Az erő559
Az erő mérése559
A kilogrammsúly, a kilopond560
A fajsúly560
A nyomóerő és a nyomás562
A rugalmassági erők563
A súlypont és a testek egyensúlyi helyzetei565
A testek állásának biztonsága566
A munka567
A munkasiker568
Elektromos munkavégzés570
8 ezermillió kilowattóra570
Az energia571
Sokféle energia van573
Fogy-e az energia munkavégzés közben?574
Gépeink hatásfoka574
Megoldhatatlan és megoldható problémák575
A mozgást akadályozó erők576
A súrlódás576
A közegellenállás579
Az egyszerű gépek583
Az erőátviteli eszközök584
A lépcső és a szerpentinút fizikája590
Az iránymennyiségek, vektorok591
A folyadékok és a gázok592
A folyadékok összenyomhatósága - A hidraulikus fék594
A hidraulikus prés595
A vízvezeték. - A közlekedőedények596
A felhajtóerő597
Hogyan működnek az úszó sűrűségmérők?598
A levegő súlya599
Milyen lesz az időjárás? A légnyomásmérők601
Mekkora mértékben nyomható össze a levegő és a gázok?601
Hogyan működik a vérnyomásmérő? - A nyomásmérők602
Nyomáskülönbségen alapuló eszközök603
Folyadékok és gázok áramlása607
A molekulásk között ható erők612
A molekula612
A felületi feszültség613
Hogyan keletkezik a felületi feszültség?613
A hajszálcső614
A molekulák örökös mozgása614
Diffúzió oldatok esetében616
A mozgások tudománya616
A kinematika616
Dinamika624
Periodikus mozgások635
A forgómozgás635
A hullámmozgás646
Hangtan (Akusztika)651
A hang hullámmozgása651
Az ultrahang alkalmazásai652
Hangvisszaverődés, szóródás653
Rezonancia a hangtanban654
A hangszín655
A hang rögzítése655
A hangerő657
Alkalmas-e minden terem szónoklásra, hangversenyre?658
Fénytan (Optika)660
A fénysugarak660
Fénytani eszközök680
A fény hullámtermészete683
A fény hullámmozgása686
Vékony lemezek színei686
Bevont felületű lencsék688
Hőtan690
A molekulák és mozgásuk690
A molekulák mozgása és a hőmérséklet691
A hőmérő691
A meleg mennyisége693
A hőtágulás a gyakorlati életben694
A hő terjedése696
A hő terjedésének módjai696
A hővezetés696
Hőterjedés áramlással697
A hő terjedése sugárzással698
Fűtés, tüzelés, szellőztetés699
Halmazállapotváltozások700
A fémek hőkezelése700
Az olvadás-fagyás701
Párolgás-forrás703
A cseppfolyósodás. Lecsapódás704
Alkalmazások705
A hő mint energia708
Az elektromosság713
Az elektromos áram724
Az elektromos áram hatásai731
A hőhatás és alkalmazásai731
Az áram vegyi hatása és alkalmazása735
A mágnesesség és az elektromos áram739
Az áramtekercs mágneses hatása741
Az elektromos energiaátvitel753
Kihozzuk a vezetőből az elektronokat756
Az elektroncső761
A fényelektromos hatás. - A fény elektronokat szabadít ki765
Elektromos rezgések767
Az elektromos sűrítő, kondenzátor767
Az önindukció770
Az elektromos rezgőkör773
Az elektromágneses hullámok775
A televízió777
A radar780
A félvezetők forradalmat okoznak az elektronikában784
Az atommag fizikája789
A gammasugárzás789
Az alfasugárzás790
A bétasugárzás791
Az atomenergia természetes felszabadulása792
A ködkamra és a számlálócső793
Az atommag alkotórészei794
Az atommagok összetétele795
A radioaktív elemátalakulási sor796
A rádium a polónium és a többi sugárzó elem796
A természetes atommagátalakulás797
A mesterséges atommagátalakítások798
A mesterségesen felgyorsított lövedékek799
A relativisztikus tömegnövekedés zavaró hatása és megszüntetése800
A betatron úgy működik, mint a transzformátor801
Az óriásgyorsítók802
A magátalakítás tipikus esetei802
Az atomenergia mesterséges felszabadítása805
A magösszetételkor felszabaduló energia810
A sugárzás modern elmélete815
A sugárzó atom817
A kozmikus sugárzás819
A relativitás elmélete824
Az általános relativitás elve829
Kémia
Előszó837
Az anyag és átalakulásai839
Néhány szó a kémia tudományáról839
Mivel foglalkozik a kémia?841
A világ anyagi egysége844
Földünk, az elemek mintakollekciója846
Thot istentől a királyt elnyelő éhes szürke farkasig851
Az életelixírtől a mérlegig857
Az atom felfedezése860
A nagy rendszer865
A periódusos rendszer ma867
Az atomszerkezet néhány részlete873
Atomok egymással és egymás ellen881
A kristálytól a plazmáig888
A kémia sajátos nyelve900
A szervetlen kémia birodalma911
Az oxigén, éltetőnk és ellenségünk911
Az égés, a láng és a magja921
Kémiai változás és energia930
A hidrogén, világunk építőköve935
Oxidáció és redukció940
Egy "különös" folyadék944
Savak-bázisok-sók952
Egy kis rendcsinálás a reakciók között956
A kémia és a villamosság962
A "valódi" és a kolloid oldatok972
Kalandozás az elemek között979
A szénvegyületek kémiája1012
A szerves kémia és az életerő1012
A "csodálatos" szénatom1014
A nyílt szénláncú vegyületek1019
Nyílt láncú vegyülete több elemmel1028
Szervzetünk néhány alapvető építőanyaga1052
A benzol és származékai1061
Egyéb gyűrűs vegyületek1077
Az óriásmolekulák világából1079
Néhány szó a biokémiáról1088
Felhasznált főbb irodalmi források1100
Kémiai elemek periódusos rendszere1101
Név- és tárgymutató1103
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kultúra világa - Matematika/Fizika/Kémia A kultúra világa - Matematika/Fizika/Kémia A kultúra világa - Matematika/Fizika/Kémia A kultúra világa - Matematika/Fizika/Kémia A kultúra világa - Matematika/Fizika/Kémia

A védőborító kissé kopott, szakadt, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.940 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba