A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kísérleti fizika I.

Mechanika, hangtan, hőtan/Egyetemi tankönyv

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 517 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN: 963-17-2960-5
Megjegyzés: 622 fekete-fehér ábrával illusztrálva. Tankönyvi szám: 4292/I.
Kiadóra való feliratkozás

Fülszöveg

Ez az egyetemi tankönyv elsősorban a fizika szakos tanárjelölt és a fizikushallgatók "kísérleti fizika" alapkollégiumának megfelelő tananyag elsajátításához nyújt segítséget. A legfontosabb fizikai jelenségek, törvények és alkalmazások rendszeres tárgyalásával biztosítani kívánja a későbbi tanulmányok szilárd megalapozását, de emelett hivatva van a már működő tanárok, fizikusok és esetleg más szakemberek ismereteinek felelevenítésére, ill. elmélyítésére is.
A könyv - amelynek jelen első kötete a mechanikát, a hangtant és a hőtant tartalmazza - messzemenően figyelembe vette a felsőoktatási reform szempontjait. A terjedelem mérséklését is célzó tömör tárgyalásmód lehetővé tette, hogy a hallgatók nagyobb tudásvágyának kielégítésére is hely jusson; az ilyen jellegű anyagot általában az apró betűs részek tartalmazzák.
Az alapvető fizikai fogalmak bevezetésénél a tankönyv a tapasztalati tényekből indul ki, és a szükséges általánosítás útján, induktív úton jut el a törvények kvantitatív... Tovább

Tartalom

BEVEZETÉS
A fizika tárgya, feladata és módszerei11
Hosszúság- és szögmérés15
Időmérés22
ÁLTALÁNOS MECHANIKA (Anyagi pontok és merev testek mechanikája)
Vonatkoztatási rendszer. Anyagi pont. Merev test26
Az anyagi pont kinematikája
Helymeghatározás. Egyenes vonalú egyenletes mozgás. Sebesség28
Szabadesés. Gyorsulás31
A sebesség és a gyorsulás tetszés szerinti egyenes vonalú mozgásoknál34
Harmonikus rezgő mozgás36
Vektorok39
A sebesség és a gyorsulás általános definíciója45
Hajítás. Egyenletesen gyorsuló mozgások48
Körmozgás. A gyorsulás felbontása tetszés szerinti mozgásoknál50
Az anyagi pont dinamikája
A DINAMIKA ALAPJAI
A tehetetlenség törvénye. (A Newton-féle első axióma)54
Erő és tömeg. (A Newton-féle második axióma)56
A tömeg és az erő dinamikai mérése. A fizikai mértékrendszerek58
A súly. Az erő és a tömeg sztatikai mérése. A súlyos és a tehetetlen tömeg. Sűrűség és fajsúly60
A kölcsönhatás törvénye. (A Newton-féle harmadik axióma)65
Az erőhatások függetlenségének elve. (A negyedik axióma) - Egyensúly68
A dinamika alapegyenlete. Erőtörvények. Mozgásegyenletek70
A DINAMIKAI ALAPEGYENLET ALKALMAZÁSAI
A hajítás és a harmonikus rezgő mozgás dinamikai tárgyalása73
Kényszermozgások. Szabaderők és kényszererők. Alkalmazások egyenes vonalú mozgásokra.75
Csúszási és tapadási súrlódás. Csúszás a lejtőn79
A görbe vonalú mozgásoknál fellépő erők. Mozgás előírt görbén82
A matematikai inga85
A bolygók mozgása. A Newton-féle gravitációs törvény87
A dinamikai alapegyenlet D'Alembert-féle (sztatikai) értelmezése92
IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA
Az impulzus94
Munka és teljesítmény. Emelési, súrlódási, feszítési és gyorsítási munka95
Helyzeti (potenciális) és mozgási (kinetikai) energia. A kinetikai energia tétele. A mechanikai energia megmaradásának tétele101
MEREV TESTEK KINEMATIKÁJA ÉS SZTATIKÁJA
A merev test helyzetének meghatározása. Transzláció és rotáció. A merev test általános és néhány speciális mozgása106
A merev testre ható erők összevetése112
Forgatónyomaték. Erőpár. Erőrendszerek redukálása116
A súlypont (tömegközéppont)120
A merev test egyensúlya. Az egyensúlyi helyzet stabilitása. Állásszilárdság124
A virtuális munka elve127
Az egyszerű gépek128
A mérlegek132
A PONTRENDSZEREK (ANYAGI RENDSZEREK) MECHANIKÁJÁNAK ALAPTÉTELEI
A pontrendszer és a ráható erők137
Az impulzustétel vagy súlyponttétel. - A rakéta mozgásáról139
Az impulzusnyomaték tétele143
Az energiatétel147
Az ütközés. Ballisztikus inga148
A MEREV TEST DINAMIKÁJA
Merev test forgása rögzített tengely körül153
A tehetetlenségi nyomaték156
A csavarási inga és a fizikai inga. (Forgási rezgések)161
Henger vagy golyó gördülése a lejtőn. A gördülési súrlódás164
Szabad tengelyek167
Az erőmentes pörgettyű. A pörgettyű impulzusnyomatéka169
A pörgettyű forgatónyomaték hatása alatt. Alkalmazások172
A MECHANIKAI JELENSÉGEK EGYMÁSHOZ KÉPEST MOZGÓ VONATKOZTATÁSI RENDSZEREKBEN
Egyenes vonalú egyenletes transzlációt végző koordináta-rendszerek. A Galilei-féle relativitási elv178
Gyorsuló transzlációt végző koordináta-rendszerek. Tehetetlenségi erő179
Forgó koordináta-rendszerek. A centrifugális erő és a Coriolis-erő181
A Föld mint forgó vonatkoztatási rendszer; mozgások a forgó Földön. Az inerciarendszer kérdése186
A pörgettyűs iránytű és a mesterséges horizont190
A NEHÉZSÉGI ERŐ ÉS A GRAVITÁCIÓS TÉR
A nehézségi erő (gyorsulás) változásai. Az Eötvös-inga. A tehetetlen és a súlyos tömeg egyenlősége192
Az árapály195
A gravitációs erőtér. Térerősség és potenciál197
Mesterséges holdak és bolygók202
Deformálható testek mechanikája
Szilárd testek, folyadékok és gázok. - Fenomenológiai és korpuszkuláris módszer207
A SZILÁRD TESTEK RUGALMASSÁGA
Nyújtás és összenyomás. A nyomás210
Hajlítás, nyírás, csavarás. A rugalmassági állandók összefüggése és mérése212
Rugalmas deformációk és feszültségek. Rugalmas energia215
Szilárd testek viselkedése az arányossági határon kívül. Szilárdság és keménység219
NYUGVÓ FOLYADÉK MECHANIKÁJA (hidrosztatika)
A folyadékok jellemzése. A nyugvó folyadék felszíne221
A nyomás a nyugvó folyadékokban. 222
A hidrosztatikai felhajtó erő. (Archimedes törvénye). Úszás227
Sűrűségmérés230
A folyadékok összenyomhatósága, kohéziója és adhéziója232
Felületi feszültség és kapillaritás233
NYUGVÓ GÁZOK MECHANIKÁJA (aerosztatika)
A gázok nyomása és sűrűsége. A légnyomás mérése241
A gázok nyomása és térfogata közötti összefüggés. (A Boyle - Mariotte-törvény)243
Nyomás- és sűrűségeloszlás a nehézségi erőtérben levő gázokban. Barométeres magasságmérés. Archimedes törvénye244
Légszivattyúk és manométerek; vákuumtechnika247
A levegő nyomásán alapuló eszközök és kísérletek252
FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK ÁRAMLÁS (hidro- és aerodinamika)
Az áramlások leírása és felosztása. A kontinuitási egyenlet253
A Bernoulli-féle egyenlet és alkalmazásai257
Források és örvények. Cirkulációs áramlás262
A belső súrlódás (viszkozitás)266
Réteges áramlások. Poiseuille és Stokes törvényei. Viszkozitásmérés267
Turbulens áramlás. A Reynolds-féle szám; hidrodinamikai hasonlósági törvény271
Örvények keletkezése. A határréteg272
A hidrodinamikai ellenállás (közegellenállás)275
A dinamikai felhajtó erő. A Magnus-effektus276
A repülőgépről279
Vízierőgépek281
Rezgések és hullámok; hangtan
REZGÉSTAN
Harmonikus és nem harmonikus rezgések. Csillapítatlan rezgések előállítása283
Harmonikus rezgések összetevése. Rezgések felbontása286
Csillapodó rezgések293
Kényszerrezgések; rezonancia. Rezgések regisztrálása295
Csatolt rezgések. Több szabadsági fokkal bíró rendszerek rezgései299
HULLÁMTAN
A hullám fogalma. Hullámok terjedése egyenes mentén. Longitudinális és transzverzális hullám; polarizáció302
Egyenes mentén terjedő hullámok visszaverődése és interferenciája; állóhullámok306
Felületi hullámok (vízhullámok)311
Térbeli hullámok. Energiaviszonyok a hullámterjedésnél; abszorpció313
Interferencia317
A hullámok elhajlása, visszaverődése és törése319
A Huygens-féle és a Huygens-Fresnel-féle elv. A visszaverődés, a törés és az elhajlás értelmezése324
A rugalmas hullámok terjedési sebessége. A hullámegyenlet326
Diszperzió és csoportsebesség329
HANGTAN (akusztika)
A hangtan tárgya. Hangérzetek. Hangmagasság és hangszínezet331
Hangforrások; hangsugárzás. Húrok, pálcák, hártyák és lemezek rezgései334
Levegőoszlopok rezgései; sípok339
A hang terjedési sebessége342
A hang terjedése. A hanghullámok visszaverődése, törése, elhajlása és abszorpciója; teremakusztika344
A Doppler-hatás348
A hangtér jellemzői. Hangintenzitás és hangosság349
Hangfelfogók; a hangtér jellemzőinek mérése. Hangelemzés353
A hallás és a beszéd355
Konszonancia és dissszonancia. Hangsorok358
Ultrahangok360
Hőtan
HŐMÉRSÉKLET ÉS HŐMENNYISÉG. A TESTEK HŐTÁGULÁSA
A hőmérséklet mérése; hőmérsékleti skálák, hőmérők364
Szilárd testek hőtágulása368
A folyadékok hőtágulása371
A gázok térfogatának és nyomásának változása a hőmérséklettel (Gay-Lussac törvényei)373
A gázok állapotegyenlete375
Hőmennyiség, fajhő, hőkapacitás379
A hőmennyiség és a fajhő mérése (kalorimetria). A fajhőmérések néhány eredménye380
A TERMODINAMIKA FŐTÉTELEI ÉS NÉHÁNY ALKALMAZÁSA
A hő mint energiaforma; a hő mechanikai egyenértéke384
Az első főtétel (energiatétel); a belső energia és az entalpia385
Ideális gázok belső energiája és entalpiája. A kétféle fajhő390
Valódi gázok belső energiája. A Joule - Thomson-féle kísérlet393
Az ideális gázok különböző állapotváltozásai395
A Carnot-féle körfolyamat398
A második főtétel (másodfajú perpetuum mobile; reverzibilis és irreverzibilis folyamatok; a termodinamikai hőmérsékleti skála)401
A második főtétel matematikai megfogalmazása; az entrópia403
Példák az entrópiára és az entrópiatételre407
A szabad energia és a szabad entalpia. A termodinamikai egyensúly feltételei409
Reakcióhő és affinitás412
A harmadik főtétel413
A MOLEKULÁRIS HŐELMÉLET ELEMEI
Atomok és molekulák. A kinetikai gázelmélet; a gáz modellje415
A gáz nyomásának és az állapotegyenletnek az értelmezése. A hőmérséklet molekuláris jelentése417
A gázmolekulák sebessége és a sebességeloszlás. Molekulasugarak420
Az energia egyenletes eloszlásának tétele. Gázok és szilárd testek fajhője422
Ütközési szám és közepes szabad úthossz425
Transzportjelenségek gázokban; a belső súrlódás és a hővezetés426
A Loschmidt-féle állandónak és a molekulák sugarának meghatározása429
Diffúzió és ozmózis431
A termodinamikai valószínűség. A második főtétel statisztikai jelentése434
A Boltzmann-féle eloszlás; a barométeres magasságformula és a szedimentációs egyensúly438
Sztatisztikai ingadozások. A Brown-féle mozgás440
HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSOK; TÖBBFÁZISÚ ÉS TÖBBKOMPONENSŰ RENDSZEREK
Olvadás és fagyás442
Párolgás és forrás. Telítetlen gőzök. Szublimáció446
Cseppfolyósodás. Kritikus állapot. Köd képződés453
A levegő nedvessége458
A halmazállapot-változások (fázisátmenetek) áttekintése. A fázisszabály459
Oldatok, elegyek és halmazállapot-változásaik462
Gázok abszorpciója és adszorpciója467
Alacsony hőmérsékletek előállítása. Hűtőgépek. Gázok cseppfolyósítása468
Hőerőgépek472
A HŐ TERJEDÉSE
Hővezetés, hőkonvekció és hősugárzás479
A légkör hőjelenségeiről484
Függelék: táblázatok491
Név- és tárgymutató499
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem