A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nemzeti irodalom története

Középiskolák VII-VIII. osztálya számára

Szerkesztő

Kiadó: Singer és Wolfner
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 782 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az új tanterv szerint átdolgozott harmadik kiadás. Fekete-fehér képekkel illusztrált. Hungaria könyvnyomda nyomása, Budapest.

Előszó

A 2-ik - kettős - kiadás elfogyván, szerény könyvem immár harmadik kiadásban köszönt be a magyar középiskolához. Növekedett a terjedelme, változott a külseje, azonban - legyen szabad hinnem, hogy... Tovább

Tartalom

Előszó 3
I. Irodalomtörténet
1. Irodalom 11
2. Irodalomtörténet 12
3. Irodalomtörténeti korszakok 14
I. rész. Régi magyar irodalom
Felosztás 15
I. Pogány kor
1. A nemzet származása, őshazája és politikai állapota 16
2. Műveltség 19
3. Költészet 21
II. Keresztény középkor
1. Politikai élet 29
2. Műveltség 26
3. Irodalom (általában) 37
a) Egyházi irodalom 38
b) Világi irodalom 47
III. Vallásharczok és nemzeti küzdelmek kora
1. Politikai élet 49
2. Műveltség 51
3. Irodalom (általában) 52
1. A prot. szellem korszaka
a) Egyházi irodalom 54
b) Világi irodalom 61
1. A történeti költészet folytatása (Tinódi) 61
2. Regényes elbeszélések; állatmese 63
3. Világias lyra (Balassa B.) 66
2. Az ellen-reformatio korszaka
a) Egyházi irodalom:
1. Próza (Pázmány) 70
2. Költészet (Molnár A.) 76
b) Világi irodalom (Zrinyi) 79
3. A nemzeti küzdelmek korszaka
1. Epikai költészet (Gyöngyösi) 86
2. Lyra 89
3. A dráma 91
A kor tudományos irodalma 92
IV. A nemzeti irodalom hanyatlásának kora
1. Politikai élet 98
2. Műveltség 100
3. Irodalom (Mikes, Faludi, Amade) 101
II. rész. Az új magyar irodalom
Az irod. élet új ébredése s az új irodalom korszakai 110
I. Az ébredés és előkészület ideje
1. Politikai élet 111
2. Műveltség 113
3. Irodalom (általában) 114
1. Francziás iskola (Bessenyei) 115
2. Ó-klasszikai iskola 123
3. Hagyományos iskola 126
4. Egyeztetők 130
5. Kármán József 132
6. Csokonai V. Mihály 134
7. A németes iskola 137
8. Kölcsey Ferencz 150
9. Kisfaludy Sándor 153
10. Berzsenyi Dániel 156
11. Katona József 161
A korszak tudományos irodalma 168
II. A nemzeti költészet korszaka
1. Politikai élet 172
2. Műveltség 173
3. Irodalom (általában) 174
a) Politikai szónoklat és irodalom (Széchenyi, Kossuth, Deák) 174
b) Költészet (általában) 180
I. Az Aurora-kör
1. Kisfaludy Károly 182
2. Vörösmarty Mihály és a klasszikai eposz 197
3. Bajza József 210
II. A regény és elbeszélés
I. A novella 213
II. A regény:
1. Jósika Miklós 216
2. Eötvös József 219
3. Kemény Zsigmond 223
III. A népiesség
1. Tompa Mihály 228
2. Petőfi Sándor 231
3. Arany János 246
4. Jókai Mór 246
5. Szigligeti és a dráma 250
6. A népieskedés; visszahatás 254
IV. Madách 268
III. A jelenkor 268
A tudományos irodalom 1820-tól napjainkig 281
II. Szemelvények
Első rész. Régi magyar irodalom.
I. Pogány kor
1. Naiv eposzunk 291
II. Keresztény középkor
a) egyházi irodalom
2. Halottas Beszéd és Könyörgés (Pray-codex) 298
3. Szent Ferencz legendájából (Ehrenfeld-codex) 302
4. A Margit-legenda 303
5. A verses Katalin-legendából (Érsekujvári codex) 314
6. Szent Bernát imádságából (Czech-codex) 319
7. A halál hymnusából (Példák könyve) 319
8. A bódog szíz anya Máriának siralma (Nádor-codex) 320
9. Vásárhelyi András éneke Szűz Máriához (Peer-codex) 321
10. Ének Szent László királyról (Peer-codex) 322
b) Világi irodalom
11. Pannonia megvétele 324
12. Szabács viadala 327
13. A pesti gyerekek utczai éneke 331
14. Emlékdal Mátyás király halálára 331
15. A régi magyar nyelvről (Balassa J.) 332
III. Vallásharczok és nemzeti küzdelmek kora.
I. A protestáns szellem korszaka
a) Egyházi irodalom:
Erdősi János: Az új testamentom fordításának ajánlása 338
Protestáns énekek 339
Farkas András: A zsidó és magyar nemzetről 343
Sz. Horváth András: Az átokról 345
Névtelen: Balassi Menyhárt árultatásáról 348
Telegdi Miklós: Vízkereszt után való negyedik vasárnap 350
Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól 354
b) Világi irodalom:
Tinódi Sebestyén: Török Bálint elfogása 359
Szendrei Névtelen: Szilágyi Mihály és Hajmási László históriája 361
Ilosvai S. Péter: Tholdi M. históriájából 368
Gergei Albert: Árgirus históriájából 368
Pesti Gábor: Az kurta rókáról 371
Heltai Gáspár: a majmokról és emberről 373
Balassa Bálint: In daudem confiniorum 373
Az darvaknak szól 375
Esdeklés 375
Esdeklés 378
Búcsú a hazától 378
Nyomorúságban 379
Balassa Bálint költészetéről (Erdélyi Pál) 380
II. Az ellen-reformatio korszaka
a) Egyházi irodalom:
Pázmány Péter: A "Felelet"-ből 387
A Prédikácziókból 391
Pázmány Péter 403
A katholikus énekekből: a Boldog Szűz Máriához 409
Sz. István királyhoz 411
Szenczi Molnár Albert: A XXIII. zsoltár 411
A XLII. zsoltár 411
Szombatos ének 419
b) Világi irodalom:
Zrínyi Miklós: A török áfium ellen való orvosságból 414
Az Obsidio-ról 416
III. A nemzeti küzdelmek korszaka
Gyöngyösi István: Gyöngyösi költészete 426
A kurucz költészetből: Esztergom megvételérül 430
Kerekes Izsák 432
A kurucz költészetről: Kurucz tábori dal 434
Most jöttem Erdélyből 435
Balogh Ádám nótája 435
Német sas vert fészket 436
Rákóczi búcsúja 437
Gondviselő édes Atyám 437
A Rákóczi-nóta 438
A kor tudományos irodalmából
Mindszenti Gábor: János király végéről 439
IV. A nemzeti irodalom hanyatlásának kora
Cserei Mihály: Zrínyi, a költő halála 441
Apor Péter: A Metamorphosis Transsylvaniae-ből 443
Mikes Kelemen: Mikes prózája (Beöthy Zsolttól) 446
Faludi Ferencz: A Nemes Urfi-ból 451
Tarka madár 456
Kisztő ének, felelő ének 457
A feszülethez 58
Keergő pásztorok 458
Amade László: Ének 461
Katonadal 461
Második rész. Az új magyar irodalom.
I. Az ébredés és előkészület ideje.
1. Francziás iskola:
Bessenyei György: Magyarság 463
A Philosophus-ból 465
A Holmi-ból 468
Báróczi Sándor: Az Erkölcsi Levelek-ből 470
Orczy Lőrincz: A bugaczi csárdának tiszteletére 472
Ányos Pál: A holdhoz 473
2. Ó-klasszikai iskola:
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához 474
Révai Miklós: Hozzá 475
A nyelvművelőkre 476
Rajniss József: Sannazár verse Velenczéről 476
Virág Benedek: Változás 476
3. Hagyományos iskola:
Dugonics András: Róka elfogása 477
Gvadányi József: A falusi nótáriusnak budai utazásából 480
P. Horváth Ádám: Vidulás 484
4. Az egyeztetők:
Rádai Gedeon: Az "Árpád" kezdete 485
Bacsányi János: A francziaországi változásokra 480
Gyötrődés 487
Egy szerencsétlen ifju sírjánál 487
A szenvedő 487
Verseghy Ferencz: Lilla 488
A bölcs 489
Szentjóbi Szabó László: A sírhalom 489
Dayka Gábor: Titkos bú 489
Kármán József: a nemzet csinosodásá-ból 490
Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez 494
A magánossághoz 495
Szegény Zsuzsi a táborozáskor 497
Paraszt-dal 498
Keserédes 499
A Dorottyából 499
A Dorottyá-ról 501
7. Németes iskola:
Kazinczy Ferencz: A szabad Erdély 510
A nyelvrontók 511
Szokott és szokatlan 511
Himfy 511
A Pályám emlékezeté-ből 516
Visszapillantás saját pályájára 516
Kazinczy F. és a német irodalom 518
Kölcsey Ferencz: Hervadsz 530
Zrinyi második éneke 531
Vanitatum Vanitas 531
Szép Lenka 531
A kritikáról 541
Kisfaludy Sándor: Himfy Szerelmeiből 541
Regéiről 547
Berzsenyi Dániel: A fenkölt nemességhez 548
Wesselényi hamvaihoz 549
Osztályrészem 550
Életphilosophia 551
Költeményeiről 551
Katona József: A Bánk Bán hatásáról 556
II. A nemzeti költészet korszaka
I. Politika szónoklat és irodalom
Széchenyi István: A Hitel-ből 361
Széchenyi mint író 569
Kossuth Lajos: Örökváltság579
Deák Ferencz: A Husvéti czikk 578
II. Költészet
Kisfaludy Károly: A népdalokból 586
Pipadal 586
Honvágy 587
Eprészleány 589
Zuárd 592
Az Irené-ből 592
A Csalódások-ból 596
Kisfaludy Károly és az Aurora 597
Vörösmarty Mihály: A Zalán Futásá-ból 602
A Csongor és Tündé-ből 606
Méh 609
A kis leány baja 609
A merengőhöz 609
Az úri hölgyhöz 611
A vén czigány 614
Czuczor Gergely: A Botond-ból 616
A falusi kisleány Pesten 617
Népdalaiból 619
Bajza József: Sóhajtás 620
Isten hozzád 620
Kritikáiból 620
Eötvös József: A vár és kunyhó 627
Végrendelet 628
A Karthausi-ból 629
Kölcsey Ferencz Emlékezetéből 632
Eötvös Józsefről 637
Kemény Zsigmond mint regényíró 648
Erdélyi János: A népköltészetről 656
Népdalok 660
Tompa Mihály: Az ibolya álmai 661
Őszi tájnak 664
Sírboltban 665
Levél egy kibujdosott barátom után 667
A gólyához 669
A madár fiaihoz 679
Új Simeon 671
Télen-nyáron 673
Utolsó versek 673
Tompa Mihályról 675
Petőfi Sándor: A Petőfi-kritikák 680
Arany János: Toldi Szerelmé-ből 700
Őszszel 703
A dalnok búja 707
Széchenyi emlékezete 707
Itthon 713
Tamburás öreg úr 714
Arany János: Epilogus 715
Arany Jánosról 717
Jókai Mór: Jókai Mórról 740
Szigligeti Ede: A "Fenn az ernyő, nincsen kas"-ból 744
A "Csikós"-ból 748
Gyulai Pál: Horatius olvasásakor 752
Őszi délután 752
Szász Károly: Hazámhoz 737
A kis Ilonka emlékezetéből 754
Heten vagyunk 751
Lévay József: Mikes 756
Tóth Kálmán: Napról virít 756
Halál 758
Vajda János: A virrasztók 758
A Sirámokból 758
Madách Imre: Az ember tragoediájá-ról 759
III. Függelék
Jegyzetek 762
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nemzeti irodalom története A magyar nemzeti irodalom története A magyar nemzeti irodalom története A magyar nemzeti irodalom története A magyar nemzeti irodalom története A magyar nemzeti irodalom története A magyar nemzeti irodalom története

A felső lapélek nedvességtől kissé foltosak. A címlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba