859.000

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vallás, világnézet, élet

Szerző

Kiadó: Szerzői magánkiadás
Kiadás helye: Kastl
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 564 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér illusztrációval.

Tartalom

Előszó17
A vallásról általában21
A vallás fogalma22
A vallás eredete26
A vallás tényleges magyarázó oka26
Különféle elgondolások a vallás eredetéről27
Vallásos elemek30
A vallás legfontosabb tényezői30
Primitív vallási fogalmak31
Szakrális személyek33
Az igaz vallás kérdése34
Vallások a történelemben37
A vallás ősi nyomai37
A japán vallás39
A kínai és a kóreai vallás43
A kínai vallás42
A konfucianizmus43
A taoizmus44
A kínai buddhizmus46
A kóreai nép vallása47
A sumér vallás48
Az asszir-babiloni vallás50
A hetiták, hurriták, és a föniciai nép vallása55
Hit - világunk56
Istentisztelet és ünnepek56
A föniciai vallás57
Az iráni vallás58
Kik voltak a mágusok?59
Zoroaszter59
A parzizmus61
Izrael és Irán62
Az egyiptomi vallás62
A görög vallás65
Az ősgörög vallás65
Homeros korának pantheonja66
A tragédiaköltők istenhite, vallásossága67
A filozófusok Istene67
A misztériumvallások68
Nagy emberek istenítélete69
A római vallás69
Az ősi vallás69
A hivatalos római vallás főbb jellemzői71
A magyarok ősvallása73
Az ősgermán vallás75
Az ősgermán isten - világ75
A vallásos kultusz nyomai76
A halál utáni élet77
Nagy világvallások79
A nem bibliai vallások79
A hinduizmus79
Történelmi kialakítás80
A kaszt - rendszer83
A vallásos kultusz83
A buddhizmus84
Az alapító85
Buddha tana85
Vallásos életformák a buddhizmusban86
A buddhizmus megoszlása88
Az Izlám88
Az arab törzsek az izlám előtt89
A vallásalapító89
Mohamed tanítása90
A vallásos élet főbb követelményei92
A kultusz93
Az Izlám terjedése93
A biblia vallásai95
A zsidó vallás96
Izrael a történelemben96
A pátriárkák kora96
Mózes kora97
A bírák kora98
A királyok kora99
A próféták kora99
A fogság utáni idő100
Az ószövetségi Isten - kép101
Izrael szent könyve: A Biblia104
A Biblia és a régészet105
Az ószövetségi Szentírás keletkezése, kánoni könyvek106
Az ószövetségi Szentírás szövege, szövegtanuk108
A Biblia sugalmazott könyv, melyben isten közli - kinyilatkoztatja - velünk tanítását110
A messiás eszme a Bibliában s más népeknél113
A keresztény vallás115
Palesztina Jézus korában116
Földrajzi adatok116
Politikai viszonyok116
A zsidóság valláserkölcsi helyzete Jézus korában117
A főpapság intézménye117
A szinedrium - a nagytanács118
A két főpárt: a fariezusok és szadduceusok119
Az esszénusok és a holttengeri tekercsek120
Jézus életének kronológiája122
Jézus születésének éve122
Jézus nyilvános működésének kezdete123
Jézus halálának éve124
A megváltás műve124
Jézus megváltó küldetésének lényege125
Jézus pere125
A megváltás művének folytatása127
Isten népe a világban130
Egyháztörténelem régen és ma130
"Menjetek az egész világra"133
Az első századok missziós munkája133
A nemzetek nagy apostola133
Péter és a többi apostolok134
Az apostolok halála után135
A kereszténység Európában137
A germán törzsek 137
A frankok és angolszászok megtérése137
Az északi germán törzsek139
A szláv népek139
A kereszténység Európa határain kívül140
A spanyol missziók141
A portugál missziók Afrikában, Braziliában, Ázsiában143
A Hitterjesztés Kongregációja és a missziókkal kapcsolatos küzdelmek145
A katolikus világmisszió a 19. és 20. sz-ban147
Az ezeréves magyarság és a kereszténység151
"Hogy mindnyájan egyek legyenek"160
Egység-problémák a középkorig161
Az első századok161
A keleti egyház - szakadás162
Középkori keresztény szekták164
A reformáció felekezetei165
Luther Márton166
Kálvin János168
Az angol hitújítás169
Az egység - mozgalom alakulása171
Keresztény világnézet172
Történelmi kibontakozás172
Az első századok egyháztanítói173
Az apostoli atyák174
Az apologéta175
A harmadik században katechetikai iskolák...175
A nagy görög és latin egyháztanítók176
A görög egyházdoktorok177
A latin egyházdoktorok178
A középkori skolasztika és misztika181
A teológia és lelkiélet főbb mesterei a reformációtól napjainkig184
A keresztény világnézet alapigazságai189
Világ - nézet, világ - szemlélet191
Az ember és világa191
A materialista ember193
A mechanikus materializmus194
A dialektikus materializmus196
Néhány megjegyzés a dialektikus materializmushoz197
Az atheizmus199
Az atheizmus néhány megnyilvánulása199
Néhány megfontolás az atheizmushoz201
Az újkor valláspótlékai202
Az újkori ideológia, világnézeti átalakulás203
A szociologizmus - mint valláspótlék205
Az újkanciánus voluntarizmus207
Az idealista ember209
A pantheista ember214
A keresztény Isten - hit217
Isten lét bizonyítja a nem tudományosan képzett józan értelem217
A bölcseleti Isten - bizonyítékok219
A kontingenciából - a világ esetlenségéből - vett istenérv220
A teologiai - a célszerűségből vett- istenérv221
A morális - az erkölcsi rendből vett - istenbizonyíték222
A filozófiai istenbizonyítékok értéke és a természetes ész Isten-ismeretének jelentősége224
Kant és az istenbizonyítékok225
Isten - ismeretünk analog227
Isten a természetfölötti kinyilatkoztatásban228
Az ószövetségi Isten - kép228
Az újszövetségi Isten - kép230
Az anyagi világ és az ember a keresztény világnézet fényében232
A világ teremtése233
Az ember mint Isten teremtménye236
Az ember szellemi lelke238
A lélek halhatatlansága240
Hitünk Jézus Krisztusban242
Nem keresztény források243
Zsidó és pogány irodalmi utalások Jézusról243
Zsidó források243
Pogány források244
Keresztény források246
Az evangéliumok kritikai vizsgálata246
Az evangéliumok valóban azoktól a szerzőktől származnak, akiknek mi azokat tulajdonítjuk247
Az evangéliumokat nem hamisították meg248
Az evangéliumok hitelt érdemelnek250
Az ún. szinoptikus kérdés253
Racionalista elméletek Jézus Krisztusról és az evangéliumokról254
Jézus Krisztus jel, mely ellentmondásokat támaszt 258
Jézus a világ szemében258
Az újszövetségi Krisztus - kép260
Jézus a Messiás263
A tanító Jézus265
Jézus: az Isten266
Jézus a megdicsőült Istenember271
Hitünk Jézus Krisztus Egyházában274
Magatartásunk az Egyházzal szemben275
Egyházfogalom, egyházkép275
Az Egyházkép a történelemben277
Az Egyház mint Krisztus - misztérium278
Az Egyház eredete az Isten üdvösség tervében van279
Krisztus mint az Egyház mintaképe280
Az újszövetségben talált képek az Egyházról280
Krisztus és az Egyház sorsa - közössége281
Az Egyház a Krisztus igazság szolgálatában282
A Szentlélek szerepe az Egyházban282
A krisztusi igazságok tévedhetetlen megőrzése283
Ki a tévedhetetlenség hordozója?284
A tévedhetetlenség tárgya, kiterjedése285
Az egyetemes zsinatok286
Zsinatok az első századokban286
A középkor egyetemes zsinatai286
Az újkor egyetemes zsinatai289
Az Egyház szervezete290
Krisztus látható közösséget alapított295
Az Egyház - szervezet lényege295
A főség és az apostoli hivatal folytatása297
A hívek szerepe és küldetése az Egyházban300
Péter és utódai303
Az Egyház szervezeti kibontakozása és a pápaság az első századokban303
A pápaság a középkorban305
A pápaság a világi hatalom kétes fényében309
A renaissance és a felvilágosodás korának pápái 311
A 19. és 20. sz. pápái313
Az egy, szent, katolikus és apostoli Egyház314
Az egység kérdése az Egyházban315
A szent Egyház318
A katolikus Egyház320
Az apostoli Egyház322
Keresztény élet325
Korunk embere és az örök cél - probléma325
Erkölcsemberek, erkölcstan327
Rövid etika - történet329
A görög bölcselők etikája329
A szofisták330
Szokratesz331
Iskolák Szokratesz után331
Nagy görög bölcsek etikája332
Gyakorlati, egyéni boldogság - keresés335
Az újkor etikai elgondolásai336
Kant etikája340
A kanti etika341
Néhány megfontolás Kant etikájához343
Általános erkölcstan346
Az erkölcsi rend346
Az erkölcsi rend lényege, alapja346
A természetes erkölcsi törvény348
Az isteni törvény351
Az emberi törvény354
A törvényhozók354
Szükséges az emberi törvény?355
Mikor kötelez az emberi törvény?356
Mikor szűnik meg az emberi törvény?357
Kötelességeink ütközése359
Az erkölcsi rend felismerhető és megtartható361
A lelkiismeret361
A téves és kétes lelkiismeret365
A lelkiismeret tévedhet365
A lelkiismereti kétely367
A szabadakarat369
Mi a szabadakarat369
Az akarat szabadságát bizonyítja371
A szabadakarat tagadása372
A szabadakarat gátlásai373
Alapvető különbség jó és rossz között376
Az erkölcsös cselekvés376
Erények és szenvedélyek378
Az erény fogalma378
A szenvedélyek380
Bűn és bűnalkalmak381
Mi a bűn381
Bűn - indítékok383
Gyakorlati keresztény élet385
Életünk értelme, célja387
Nem élhetünk eszmények nélkül387
Elgondolások az élet értelméről390
Élet - cél, élet - ideál keresztény megfogalmazásban393
Hit és hitetlenség397
A döntő lépés397
Egy megtérő önvallomása397
A megtérés400
A hit erénye401
Hit és élet402
Hivő optimizmusa - keresztény remény403
Hit - problémák, hit - nehézségek404
Küzdelem a hitért - hitellenes kísértések405
Érzelmi világunk és a hit405
Akaratunk és a hit407
Értelmünk hit - küzdelmei408
Természettudósok a hit és tudomány kapcsolatáról410
A hitetlenség okai411
Egyházunk és a természettudomány413
Világnézeti alapformák417
Világnézet, világkép417
A theizmus fajai419
Világnézeti tolerancia, világnézeti indifferentizmus420
Hitből fakadó élet421
Elkötelezettség Krisztus mellett422
Miért kereszteljem meg gyermekem?422
Bizonyítsd be, hogy hiszel424
A keresztény ember: imádságos ember425
A keresztény ember: bensőséges kapcsolatban marad az áldozatban minden nap köztünk megjelenő és az Élet Kenyerében velünk egyesülni akaró Jézussal430
A keresztény liturgia fejlődése433
Az első keresztények istentisztelete433
A középkori vallásosság435
Liturgikus és biblikus megújulás korunkban437
Megbékélés Istennel439
A bűn eredőoka a Biblia felfogásában439
Jézus Krisztus: a bűnösök barátja440
A bűnbocsátás szentsége441
Gyónni - de hogyan?442
Nemkatolikusok a szentgyónásról443
Keresztény öntudat, keresztény felelősség444
Emberi méltóság444
Emberi felelősség446
Keresztény emberi méltóság448
A személyiség veszélyei450
A keresztény ember mindennapi élete452
A test helyes értékelése453
Pozitív igenlés a Teremtő alkotására453
Kötelességeink testünkkel szembern455
Tánc, divat - és a keresztény ember455
Testi életünk megbecsülése456
Jogos-e a halálbüntetés457
A háború jogosságának kérdése458
A magzatelhajtás és az euthanázia458
A nemi erkölcs459
A munka és a szabadidő461
Miért kell dolgoznunk?461
Hogyan használod fel a szabadidőt?465
És ha mindennek vége?466
Elrettentő valóság?467
Légy készen - ennyi az egész!467
Amikor egy ember meghal68
Mi van a halál után?470
Embertársaid az életúton472
Emberi kapcsolatok472
Barátság476
Az igazi barátság nagy kincs476
Barátság és pajtásság477
Barátság fiúk és lányok között478
Ifjúsági egyesületek478
Házasság előtt480
Szerelem...481
Férfi és nő a Szentírás tanításában482
Alapkövetelmények a jó házassághoz482
Keresztény házasság és család484
Bensőséges Isten - kapcsolat485
Felelősség egymásért485
Gyermekáldás486
Vallásos családi élet487
A teljesen Istennek szentelt élet488
Az önkéntes szüzesség489
A szerzetesi életforma490
A papi hivatás és a nőtlenségi állapot491
A szerzetesség a történelemben491
A szerzetesi intézmény kialakulása492
Szerzetesrendek a 10-13. sz.-ban496
Szerzetesrendek az újkorban498
A szerzetesség a 19. és a 20. században500
Korunk "szent Ference", Charles de Foucauld500
Anglikán és evangélikus szerzetesközösségek501
Keresztény ember - az állampolgár501
Kereszény állam - szemlélet502
Kölcsönös felelősség egymásért503
Te és az állam504
Egyház és állam505
Egyház és a római impériumban505
Egyházi és világi hatalom szövetsége508
Egyház és állam századunkban510
Egyház és állam az újkorban512
A szociális kérdés és az Egyház517
A munkához és megélhetéshez való jog517
A tulajdonhoz való jog518
A kapitalizmus és szocializmus521
Egyházi megnyilatkozások a szociális kérdésben525
A társas együttélés lelki alapjai529
Az igazság - szeretet és a hűség jelentősége529
A titoktartás kötelezettsége530
A becsület531
Erkölcs - és hit531
Keresztény életigenlés532
Függelék
Logikai alapfogalmak536
A gondolat536
A fogalom538
Az ítélet542
A következtetés547
Egyháztörténelem dátumokban554
Egyetemes zsinatok558
A pápák jegyzéke560

Dr. Iván László

Dr. Iván László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Iván László könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem