A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világtörténelem I-III.

Középiskolák használatára/I. kötet: Ókor; II. kötet: Középkor; III. kötet: Újkor és legújabb kor

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 742 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Három kötet egy könyvben. I. kötetet 1895-ben, II. kötetet 1897-ben adták ki. Negyedik kiadás. I. kötet fekete-fehér képekkel és térképekkel illusztrált. Nyomtatta Franklin-Társulat nyomdája, Budapest.

Előszó

A jelen kiadás a megelőzőtől főleg abban különbözik, hogy a szövegen rövidítéseket és javításokat eszközöltem és a könyvhöz csatolt térképeket elhagytam, a kiadó-társulat pedig nagyobb betűkkel... Tovább

Tartalom

I. kötet
Bevezetés.
A történelem fogalma, tárgya, haszna és
felosztása 1
A történelem kútfői és segédtudományai 2
Az emberiség kezdetei. Emberfajok 3
Történelemelőtti kor. Őskori műveltség 4
Társadalmi viszonyok 6
A keleti őskor
A) Hámi népek. Egyptomiak.
Egyptom földje és népe . ... 8
Egyptom története ... 9
Az egyptomiak műveltsége 10
B) Sémi népek.
Elő-Ázsia. Föld és nép 14
Babylonia története 12
Assayria története . 14
A Szent-föld 15
Az izraeliták története... 16
A föníciaiak . 18
C) Az árja nyelvcsalád.
Az árják őshazája és műveltsége.. 19
Az árják bevándorolnak Kelet-Indiába.
Vallásuk 20
A Buddhaismus. Műveltségük 20
Eran. Föld és nép. Zoroaster 24
A médek 25
Az új-babyloni birodalom 25
I. sz. Kortani tábla 28
A) Görög történet.
I. Nevezetesebb államok alakulása. A nemzet
elterjedése.
1. fej. Európa és Görögország földrajzi
áttekintete.. 26
2. fej. A görög nép eredete. Görög törzsek, vallás, törzshagyományok. Hőskor. Egyesítő kapcsok. 30
3. fej. Dór vándorlás. Spárta szervezése. Lykurgos . 38
4.fej. Athén szervezése. Solon 41
5. fej. A tyrannis 46
6. fej. Gyarmatosítások _ 47
7. fej. E korszak művelődési áttekintete 49
8. fej. Társadalmi élet. Szokás és erkölcs 50
II. A perzsa háborúk. Athén emelkedése.
1.fej. Perzsia királyai. Kyros. Kambyses 53
2. fej. Dareios. Kísérlet Európa meghódítására 55
3. fej. Athén mint Hellasz előharczosa.
Perzsa háborúk 57
4. fej. Hellén szövetség megalakulása 63
5. fej. A delosi szövetség kora. Kimon 64
III. Perikles megkísérti Hellast egyesíteni.
A peloponnesosi háború.
1.fej. Perikles kora 65
2-5. fej. A peloponnesosi háború 71
IV. Spárta és Thebae hegemoniája.
1. fej. Anabasis. Spárta mint az ázsiai
görögök védője 77
2. fej. A harmincz zsarnok. A korinthosi
háború és az Antalkidas-féle béke 78
3.fej. Thebae hegemoniája. 80
4.fej. Művelődési áttekintet 81
V. Makedonia emelkedése és Hellas egyesítése.
1.fej. Föld és nép. II. Fülöp 83
2. fej. Makedonia és Athén küzdelme 84
VI. Nagy Sándor.
1. fej. Sándor trónralépte, perzsa hadjárata és ennek művelődési szempontból való fontossága 87
3. fej. Sándor utódai. A hellenistikus
korszak 90
II. Kortani tábla 91
B) Róma története.
Bevezetés.
Itália. Föld és nép. A latinok. Róma. 93
I. A római alkotmány megalapítása.
1.fej. A királyok kora 98
2. fej. A Servius Tullius-féle alkotmány
és a királyok bukása. 102
II. A köztársaság a belső egység helyreálltáig
és Itália meghódításáig.
1. fej. Új köztársasági hivatalok és intézmények 104
2. fej. A plebs mint külön elem 107
3. fej. A rendek kiegyenlítése 109
4. fej. A latin, etrusk, gall és samnit
háborúk. A Pyrrhos elleni háború 111
5. fej. Művelődési áttekintet. E korszak
belpolitikája. 115
III. Róma elnyeri a világhatalmat. Hellén
műveltség befolyása.
1.fej. Az I. pún háború kora 120
2. fej. Sardinia és Corsica meghódítása.
Karthagó meghódítja Hispániát 122
3. fej. A II. pún háború 124
4. fej. A görög, makedón, makedon-sziriai és a III. pún hadjárat, Hispania
lecsendesítése 128
5. fej. A köztársasági Róma nagysága. Irodalmi áttekintet. Társadalmi állapotok
IV. Socialis küzdelmek. Az alkotmány hányatlása, a katonai monarchia előkészítése.
1.fej. A római állam belső bajai 132
2.fej. A Gracchusok reformjai. ...136
3. fej. Róma külső politikájának hanyatlása 137
4. fej. A szövetséges háború 141
5. fej. A Marius és Sulla közötti (I.)
polgárháború. A mithridatesi háború.
Sulla dictaturája 142
6. fej. A birodalom külső tekintélyének
hanyatlása. Pompeius fénykora 146
7. fej. A proletariátus és a bukott optimaták összeesküvése. Cicero 150
8. fej. Az állami rend felbomlása. Az
I-ső triumvirátus 151
9. fej. Gai. Jul. Caesar. Gallia meghódítása. 152
10. fej. Belső zavarok. A triumvirátus
felbomlása. A II. polgárháború 155
11. fej. Caesar monarchiája és halála.
II-ik triumvirátus 160
12. fej. Octavianus és Augustus. Actium.
Kortani áttekintés 166
Tartalomjegyzék 167
Mellékletül: 52 kép (a függelékben) és 3 a
szöveg közé nyomtatott rajz és térkép.

II. kötet
Előszó. 3
I. Szakasz: A római császárság
1. A császárság alapítása és szervezése ..5
2. Hadügy és a birodalom határainak terjesztése 10
3. A Julius Claudiusi nemzetség 12
4. A légiók császárjai. A Flaviusok kora 15
5. Az adoptált császárok. A birodalom egysége ... ..17
6. Új barbár betörések. Anarchia. Katonai uralom. Diocletianus és Constantinus .. 24
II. Szakasz: A kereszténység alapítása és emelkedése.
1. A kereszténység alapítása és szervezése ... ...28
2. A kereszténység viszonya a császársághoz 30
3. Szövetség az állam és egyház között. A kereszténység egysége, a birodalom kettéválása 31
A KÖZÉPKOR.
III. Szakasz: A barbárok betelepedése a nyugati birodalomba.
1. A régi germánok 34
2. Barbár törzsek betelepedése 38
3. Uj országalapítás. Keleti gótok 42
4. A frankok 44
5. A nyugati gótok 45
IV. Szakasz: A kelet-római birodalom és a mohammedánus világ.
1. A görög-keleti birodalom . 46
2. Az iszlám. Mohammed és utódjai. Hódítások. Az arabok műveltsége 50
V. Szakasz: Az egyház fejlődése a nyugati császárság
meghódításáig.
1. Róma mint az egyház központja és a barbárokra való hatása 58
2. Szerzetesek és hittérítő 59
VI. Szakasz: A nyugati császárság megújítása a frankok által.
1. A frank királyi hatalom gyöngülése. A major domus emelkedése. A pápák és a frankok közötti viszony 61
2. Nagy Károly háborúi 63
3. Nagy Károly megújítja a nyugat-római császárságot 65
4. Nagy Károly birodalmának szervezése.... 67
VII. Szakasz: A Karolingok bukása és a pápák emelkedése.
1. Karolingok hanyatlása. Új nemzeti birodalmak alakulása ... 70
2. Az egyházi hatalom centralisatiója és a pápák emelkedése 73
3. A keleti egyház-szakadás kezdete 74
4. A népvándorlás utolsó hullámai .. 75
VIII. Szakasz: A hűbériség, a pápaság és a császárság küzdelme.
1. A hűbériség megalakulása és fejlődése. Városok és ministerialisok 78
2. Francziaország a hűbérrendszer nyűgében 84
3. A királyi hatalom, Anglia egyesítője... .. 85
4. Németország megszilárdulása a szász dynastia alatt. Olaszország német
befolyás alatt (I. Ottó) ... 86
5. Reform-mozgalmak a nyugati egyházban (II., III. Ottó) 89
6. Térítés és államalkotás Közép- és Kelet-Európában 91
7. A német királyok mint az egyház és világi hatalom fejei (III. Henrik) 94
8. Visszahatás a császári hatalom ellen. VII. Gergely... 96
9. Az investituráért való harcz. VII. Gergely és IV. Henrik.. ... 98
10. Angolország a normann hódítás korában ... ... ... ... ... 103
IX. Szakasz: A keresztes háborúk kora.
1. A keresztes háborúk eszméje, okai s jelentősége ... ... 105
2. Az első keresztes háború. A jeruzsálemi királyság. Lovagrendek ... 109
3. Az egyház uralmának, Isten államának eszméje ... 111
4. Welfek és Staufok. (Lothár, III. Konrád). Második keresztes hadjárat 113
5. Rőtszakállú Frigyes. Harmadik keresztes hadjárat ... 115
6. VI. Henrik császár ... ... 121
X. Szakasz: Állami fejlődés a keresztes háborúk és a pápai
világuralom korában.
1. III. Incze pápa mint a világuralom birtokosa 122
2. A negyedik keresztes hadjárat. Egyéb keresztes hadjáratok 124
3. III. Incze és az eretnekek elleni hadjáratok. Inquisitio. Dogmatikus
haladás...126
4. Francziaország 129
5. Angolország . 131
Keresztény államok a pyrenaeusi félszigeten.. 136
7. Magyarország.. . 138
8. II. Frigyes császár. A Hohenstaufok bukása . 141
XI. Szakasz: A középkori intézmények bomlása.
A) A császárság hanyatlása.
1. Németország az Interregnum idején. Habsburgi Rudolf és Ottokár 147
2. A császárság és a választófejedelmek. Az arany bulla .. 149
B) A pápaság hanyatlása.
1. Visszahatás a pápai hatalom és az egyház ellen 152
Tudományos és irodalmi mozgalom .. 152
2. Politikai ellentállás. A pápák az avignoni fogságban 157
3. Dogmatikus támadás a pápák ellen . 159
4. Dogmatikus reformkísérletek. Wiclif és Húsz. 161
5. Zsigmond császár kora. A reformzsinatok . 163
G) A hűbériség bomlása.
1. Olaszország 168
2. Németország ... - 171
3. Hűbérellenes mozgalom Francziaországban ... 176
4. Anglia. Alkotmányos fejlődés. Selfgovernment ... ... 178
5. A százéves háború ... 181
6. A burgundi herczegség ... 184
7. A franczia állam központosítása 185
8. Az angol nemesség bukása ... 187
9. Portugalia fénykora, Spanyolország egyesülése.. 189
10. Magyarország története a 14. és 15. században ... 190
II. Éjszaki államok ... 194
12. A törökök Európában. A görög császárság megszűnése ... ... 196
Összefoglalás 199
Származási táblák.
A Karolingok 206
Az angol normannok 206
A Welfek és Staufok 207
A Habsburgok 208
A Lancaster- és York-család 209
Kortani táblák.
1. Kr. után 375-476 46
2. 476- 900. .. 82
3. 900-1100 .106
4. 1100-1250 144
5. 1250-1400 202
6. 1400-1500. 204
Képek.
Római fórum képzeletileg helyreállítva . 210
A Szófia-templom belseje. - Theothokos templom. (Bizánczi styl) 211
Oroszlán-udvar az Alhambrában. - Az Abencerage-ok terme ... 212
A bonni román templom apsisa. - Román templom keresztmetszete.
Román templom alaprajza . ... 213
A jáki templom. - A pécsi székesegyház az újjáépítés után... ... 214
Vajda-Hunyad vára. - Kastély a XIII. századból 215
Középkori lovagterem. - Középkori város... ... . 216
Kölni székesegyház . 217
Rheimsi székesegyház. - Három hajós csúcsíves templom átmetszete... 218
A kassai székesegyház helyreállítása után . 219
A ferenczrendiek pozsonyi templomának tornya ... 220
Tartalomjegyzék... ... ... 221

III. kötet
Bevezetés ... . 5
I. SZAKASZ.
A renaissance és a nagy felfedezések.
1. fej. A renaissance és a humanismus 7
2. fej. A renaissance hatása a szépművészetekre . 11
3. fej. A klasszikus műveltség hatása az egyházra 14
4. fej. A klasszikus műveltség hatása a politikára. Macchivelli. Olaszország mint külföldi hódítások czélja. .15
5. fej. A nagy felfedezések... ... 18
6. fej. Amerika őslakói. A felfedezések következményei 22
7. fej. V. Károly német császár (1519-1555). Franczia-spanyol verseny
kezdete ... ... ... 24
II. SZAKASZ.
A reformáczió és az ellenreformáczió kezdete.
1. fej. Az egyházi reformnak szüksége 27
2. fej. Luther Márton föllépése. Wormsi gyűlés ... 29
3. fej. A reformáczió elterjedése. A rendek többsége és városok elfogadják.
A császár nem léphet fel ellene. Magyarország bukása ... ... ... 33
4. fej. Speieri gyűlés. Ágostai hitvallás. Fegyveres szövetkezések. Károly
3. és 4. franczia háborúja ... ... ... ... 36
5. fej. A schmalkaldeni háború. Augsburgi vallásbéke. Interim. Móricz
támadása. Károly lemondása .. 38
6. fej. A reform-mozgalom terjedése a Svájczban. Zwingli és Kálvin ... 42
7. fej. A franczia, németalföldi és skandiván reformáczió 44
8. fej. Az angol és skót reformáczió 46
9. fej. A magyar reformáczió... 51
10. fej. A reformáczió hatása a műveltségre. Összefoglalás 52
III. SZAKASZ.
Az ellenreformáczió és a vallásháborúk kora.
1. fej. Az egyház belső reformja 58
2. fej. A reformáczió politikai iránya... 62
a) a) II. Fülöp spanyol király és kora. 1556-93 62
b) A convent. Stuart Mária és Erzsébet 58
c) A hugenották szövetsége. Bertalan-éj. III. Henrik és a liga 61
d) A németalföldi szabadságharcz. Spanyolország hanyatlása 65
3. fej. Nemzeti és vallási háborúk Magyarországban ... 67
4. fej. A vallási és nemzeti érdekek küzdelme Európaszerte ... ... ... 70
a) A Habsburgok német ágának hatalma. Unio. Liga . 70
b) A katholikus és protestáns világ helyzete a 30 éves háború
küszöbén. - A háború okai 81
c) A cseh felkelés. Pfalz. Bethlen Gábor... ... .83
d) Az északi protestánsok beavatkozása. A dán háború ... 85
e) Kísérlet a birodalom egységének helyreállítására kath. alapon.
Vallásos és politikai ellenhatás. Svéd háború 87
f) A franczia-svéd-protestáns párt győzelme. Westfáliai béke. 1648. 92
5. fej. Vallásos és alkotmányos küzdelmek Angliában ... ... ... ... 96
a) A Stuartok politikai rendszere. A presbyterianusok és a parlament ellenhatása. A király tekintélyének hanyatlása ... ... 96
b) Polgárháború. A városok és a köznép küzdelme a király és a
nemesség ellen. A hosszú parlament. Cromwell ... ... ... ... 101
c) Anglia mint köztársaság. Írország és Skótország leigázása.
A tengeri hatalom megállapítása, háború Holland és Spanyolország ellen. Cromwell protektorátusa ... ... 105
IV. SZAKASZ.
A nagyhatalmak megalakulása és az állami élet kifejlése.
1. fej. Francziaország túlsúlya ...109
a) IV. Henrik és Richelieu az európai egyensúly elvének megalkotói. A királyságnak korlátlanságra törekvése. A hugenották
leverése. A Fronde. A spanyol-franczia háború. A pyrenaeusi béke 109
(XIII. Lajos és Richelieu) 113
(XIV. Lajos kiskorúsága. Mazarin és a Fronde) 116
b) Az állami hatalom mindenhatósága. XIV. Lajos 1661-1705.
Beluralom. Tanácsadói. Colbert. Az anyagi érdekek előmozdítása.
Hadügyi szervezet ... ... 117
c) A királyság és udvar mint a nemzeti szellem középpontja ... 120
d) A vallásos irány. A Jansenismus és a jezsuiták. A nantes-i
rendelet visszavonása . 124
e) Külső politika. Spanyolország és a német császár lealázása ... 125
2. fej. Angolország 128
a) A restauratio. II. Károly nemzetellenes politikája. Whig és thory
párt. II. Jakab. A dicsőséges forradalom 128
b) Anglia és Skótország egyesítése. Parlamentáris alkotmány alakulása. Tengeri hegemónia 132
3. fej. A Habsburg-ház mint keleti nagyhatalom 135
a) Török és franczia háborúk. A vasvári béke. Magyarország és
Erdély felszabadítása. Az örökös királyság ... 135
b) A nemzeti visszehatás. Rákóczi felkelése. A szathmári béke.
A pragmatica Sanctió 138
4. fej. A spanyol birodalom megdőlése. Örökösödési háború 1700-1713.
Utrech-rastadti béke. A Bourbonok Spanyol- és a Habsburgok
Olaszországban 141
5. fej. Az északkeleti államrendszer kifejlődése 146
a) A svéd nagyhatalom. Lengyelország feloszlásának kezdete 146
b) Oroszország emelkedése. Török és lengyel háborúk. A külföld
befolyása 148
c) Küzdelem a Balti tenger partvidékeiért. Orosz-lengyel-dánszövetség. XII. Károly és Nagy Péter 150
6. fej. Brandenburg emelkedése. Államszervezés. A «nagy» választófejedelem. Poroszország királyság lesz 154
7. fej. A Habsburgok férfiágának kihalása. Szilézia elfoglalása. Francziaország és Anglia beavatkozása 160
8. fej. Poroszország küzdelme nagyhatalmi állásáért 162
9. fej. Nagy Frigyes belső reformjai. Az állam mindenhatósága. A felvilágosodott absolutismus kora .. 165
10. fej. Lengyelország I. felosztása 1772 168
11. fej. Mária Terézia és II. József bel-uralma 170
12. fej. A keleti kérdés kezdetei, Orosz-török háborúk. A czár mint Törökország keresztény alattvalóinak védője. Törökország gyengülése.
Orosz-ausztriai szövetség 174
V. SZAKASZ.
A forradalom előzményei. Demokratikus mozgalmak.
1. fej. Angol politikai élet hatása a franczia fonradalomra. Az irodalomnak az egyház és a hagyomány ellen forduló iránya. A nemzetgazdaságtan tudományos módszere ... . ... 179
2. fej. A franczia udvar és államrendszer visszaélései. Az előjogok elleni
küzdelem ... . 187
3. fej. Francziaország és Anglia versengése Éjszak-Amerikában. A nagy
angol gyarmat-birodalom megalapítása. A spanyol és franczia kereskedés elnyomása .... 189
4. fej. Az északamerikai gyarmatok, mint a vallásos és polgári szabadság
létesítői. Szabadságharcz 1775-1783. A gyarmatok függetlensége ... 192
VI. SZAKASZ.
A franczia forradalom.
1. fej. Pénzügyi bukás. A notable-ok gyűlése. A rendek. Sieyés 198
2. fej. Az alkotmányozó nemzetgyűlés. (1789-91) 203
3. fej. A törvényhozó gyűlés. 1791-92. A régi Európa küzdelme a franczia eszmék ellen 205
4. fej. A convent 1792 szept.-1794. A rémuralom ... ... 211
5. fej. A convent visszahatása a közjóllét-bizottság és Páris ellen. A direktórium. Az I. szövetséges háború. Báseli béke. Lengyelország II. és
III. felosztása ... 214
6. fej. A direktórium, külpolitikája (1796-1799) ... ... ... 218
7. fej. A consulatus és a császárság ... .. 225
VII. SZAKASZ.
A franczia császárság emelkedése és bukása.
1. fej. A III. koaliczió 1805. Austerlitz, Ulm és Trafalgar. Pozsonyi béke.
Az ausztriai császárság. A rajnai szövetség ... 231
2. fej. A porosz-orosz háború. 1806-7. Tilsiti béke. Erfurti kongressus ... 234
3. fej. Napoleon szabadságellenes és világuralomra törekvése. Spanyol és
osztrák-háborúk. Tyrol szabadságharcza. Spanyol guerilla ... ... 238
4. fej. Poroszország ujjáalkotása. Az 1812. évi orosz hadjárat. Poroszország
és Ausztria elpártolása. A németek szabadságharcza. Páris bevétele.
I. párisi béke. Elba. ... 245
5. fej. A franczia restauratió és ellenei. A száz nap. Waterloo. A II. párisi
béke. A bécsi kongressus. Újjászervezés régi alapon 251
6. fej. A tudományok és művészetek Napoleon korában 259
VIII. SZAKASZ.
Legújabb kor. 1815-től egész mostanig.
1. fej. A szent szövetség és a reaktió kora. 1815-30. Visszahatás a szabadelvű eszmék ellen 263
2. fej. A juliusi forradalom és következményei. 1830-48 271
3. fej. Az 1848-ik évi forradalmak és a szabadelvű eszmék diadala . 243
4. fej. A reactió diadala 247
5. fej. III. Napoleon császár és kora (1850-70.) A keleti kérdés újabb
felmerülése. Az olasz egység megalapítása 252
6. fej. Ausztria és Poroszország. A német egység megalakulása 295
7. fej. Ausztria, Magyarország és nyug. Európa 1866-1894-ig ... ... 304
8. fej. Keleti Európa és a keleti kérdés az utolsó három évtizedben 308
9. fej. Amerika és a többi kontinens. Gyarmatpolitika. A vallások ujabb
terjedése ... 311
I. Kortani tábla. 1492-1555 56-56
II. « « 1555-1648. ... ... ... ... 106-107
III. « « 1648-1740 156-157
IV. « « 1740-1792. ... ... ... 176-177
V. « « 1792-1815 ... ... ... 260-261
VI. « « 1815-1850. ... 250-251
VII. « « 1850-1894 318-319
Gusztáv Adolf hadi menete. (Bajz) ... 89

Dr. Mangold Lajos

Dr. Mangold Lajos műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Mangold Lajos könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem