851.160

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világtörténelem I-III.

Középiskolák használatára/I. kötet: Ókor; II. kötet: Középkor és az ujkor 1648-ig; III. kötet: Ujkor 1648 óta s a legujabb kor

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 763 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Három kötet egy könyvben. I. kötetet 1904-ben, II. kötetet 1903-ban, III. kötetet 1902-ben adták ki. Ötödik kiadás. I-III. kötet térképekkel és illusztrációkkal. Nyomtatta Franklin-Társulat nyomdája, Budapest.

Előszó

Az új tanterv keveset változtat az ókori történet tananyagán, mindössze a magyar, különösen Pannonia- és Daciára vonatkozó adatokat kellett bővíteni. Itt-ott újabb kutatások eredményének is helyet... Tovább

Tartalom

I. kötet
Bevezetés 5
KELETI ŐSKOR.
Egyiptom 13
Elő-Ázsia. - Babylonia 20
Assyria 22
Új babyl. birodalom 27
A szent föld. - Izraeliták 29
Föníciaiak 32
Árják. - Indok 33
Buddhaismus 34
Khina. Japán 37
Eran. Zoroaster 38
GÖRÖGÖK.
I. A nevezetesebb államok alakulása.
Európa és Görögország földrajzi előnyei 40
A görögök eredete. Törzshagyományok. Nemzeti kapcsok 42
A görögök vallása 46
Dórok vándorlása. Spárta. Lycurgus 53
Athén szervezése. Solon 57
Tyrranis 61
Gyarmatok 62
Művelődési áttekintés 64
II. A perzsa háborúk kora.
A perzsa birodalom. Cyrus. Dárius 69
Athén Clisthenes alatt. A perzsa szabadságharc 75
Hellén szövetség megalakulása 81
III. Pericles és a peloponnesusi háború kora.
Pericles kora 83
A peloponnesusi háború 91
IV. Sparta és Thebae hegemóniája.
Anabasis 98
A 30 zsarnok. A corinthusi háború 99
Thebae hegemóniája 101
Művelődési áttekintés 103
V. Macedónia hegemóniája.
II. Fülöp 105
VI. Nagy Sándor kora.
Sándor uralkodása 109
A Diadochok kora 113
RÓMA TÖRTÉNETE.
Itália. Föld és nép 117
Latium. Róma alakulása 120
I. A római alkotmány megalapítása.
A királyok kora 123
II. A köztársaság 270-ig.
A köztársaság szervezése 129
A rendek kiegyenlítése 133
Latin, etruszk, gall, samnit háborúk 135
Pyrrhus elleni háború 139
Művelődési áttekintés 141
III. Róma elnyeri a világhatalmat.
A pún háborúk kora 146
Hannibal hadjárata 150
A Kelet meghódítása 155
IV. Sociális küzdelmek. A monarchia előkészítése.
A köztársasági Róma nagysága és belső gyöngéi 159
A Gracchusok 163
Jugurtha. Marius. A cimberek 165
A szövetségesek háborúja 168
Marius és Sulla. I. polgárháború. I. mithridatesi háború. Sulla dictaturája 169
Pompeius fénykora 174
Gatilina összeesküvése. Cicero 178
I. triumvirátus 180
Julius Caesar. Gallia meghódítása 181
II. polgárháború 184
Caesar monarchiája és halála 189
II. triumvirátus 191
Octavianus és Antonius. Actiumi csata 192
A RÓMAI CSÁSZÁRSÁG.
I. A császárság alapítása és szervezése.
Augustus 196
A Juliusi-Claudiusi császárok 205
A Flaviusok 208
Az adoptált császárok 211
A birodalom egysége 216
Anarchikus katonai uralom 219
Diocletianus és Constantinus 222
II. A kereszténység alapítása és emelkedése.
A kereszténység alapítása 225
Viszonya a császársághoz 227
Pogány reakció. Julianus. Nagy Theodosius diadala 229
III. A birodalom kettészakadása és a nyugatrómai birodalom
bukása.
A népvándorlás áttekintése 232
4 kortani tábla 234
Tartalomjegyzék 237

II. kötet
A KÖZÉPKOR.
Bevezetés 3
I. SZAKASZ.
A barbárok betelepedése a nyugati-római császárságba.
1. A germánok hajdana 3
i. Barbár törzsek betörései és római területre való betelepedése 7
3. Új országok római intézmények alapján. Keleti gótok 11
4. A frankok 13
5. A nyugati gótok királysága 14
II. SZAKASZ.
A kelet-római birodalom és a mohammedánus világ.
1. A görög-keleti vagy byzanczi birodalom 15
2. Az iszlám. Mohammed és utódjai. A kalifatus. Versengés a keleti
császársággal. Spanyolország meghódítása. Az arabok műveltsége 19
III. SZAKASZ.
Az egyház fejlődése és a nyugati császárság megújítása.
1. Róma, mint az egyház középpontja és az egyház hatása a barbárokra. 27
2. Szerzetesek és hittérítők 28
3. A királyi hatalom hanyatlása. A major domus emelkedése. A Karolingok és pápák közötti viszony 30
4. Nagy Károly mint hódító és térítő 32
5. Nagy Károly megújítja a nyugat-római császárságot (Kr. u. 800.) 34
6. Nagy Károly birodalmának szervezése 36
IV. SZAKASZ.
A Karolingok bukása és a pápák emelkedése.
1. A nyugat-európai nemzetek alakulása. A karolingi birodalom
felbomlása. A hivatalok örökösödése. Új nemzeti birodalmak
keletkezése 38
2. Az egyházi hatalom centralisatiója és emelkedése. A pápa mint
a királyok birája és az elnyomottak védője 41
3. A keleti egyház elszakadásának kezdete (867.) 42
4. A népvándorlás utolsó hullámai. Újabb államalakulások. Normannok és a magyarok 43
V. SZAKASZ.
A hűbériség. A pápaság és a császárság első küzdelme.
1. A hűbériség megalakulása és fejlődése. A városok és ministerialisok 48
2. Francziaország a hűbérrendszer nyűgében 51
3. A királyi hatalom Anglia egyesítője 52
4. Németország megszilárdulása a szász dynastia alatt. Olaszország
német befolyás alatt. A német császárság hegemóniájának
kezdete 53
5. A Clunyi reform. A pápák szellemi főhatalma 56
6. Térítés és államalkotás Közép- és Keleti-Európában 57
7. A német királyok mint az egyház és a világi hatalom fejei 59
8. Az egyház visszahatása a császári hatalom ellen. Hildebrand,
VII. Gergely pápa 61
9. A császárság és pápaság első küzdelme. Harcz az investituráért.
VII. Gergely és IV. Henrik. V. Henrik és a wormsi concordatum 63
VI. Szakasz.
A keresztes háborúk kora.
1. A keresztes háborúk eszméje, okai és jelentősége 68
2. Az I. keresztes háború 1096-1099. A jeruzsálemi királyság. Lovagrendek. 74
3. Az egyház uralmának, Isten államának eszméje 77
4. Welfek és Staufok. II. keresztes háború 1147-49.
5. Rőtszakállú Frigyes császár, mint a világi főhatalom képviselője, 1159-1189. A császárság és a papság második küzdelme 8°2
6. VI. Henrik császár 1190-1197. Sicilia a Hohenstaufokra száll 87
VII. Szakasz.
A fontosabb európai államok VII. Gergely, az investitura-harcz és az első keresztes háborúk korában.
1. Francziaország története 88
2. Keresztes háborúk a pyrenaeusi félszigeten 89
3. Anglia 90
4. Magyarország az investitura-harcz és az első keresztes háborúk korában 93
VIII. SZAKASZ.
Állami fejlődés a későbbi keresztes háborúk és a pápai világuralom korában.
1. III. Incze pápa, mint a pápai világuralom birtokosa, a kereszténység főbirája és hűbéres ura. A pápa és a német ellenkirályok 97
2. Anglia III. Incze korában 99
3. Francziaország ül. Incze idejében. Eretnekek elleni háborúk a
Provenceban 102
4. Inquisitió. Új szerzetesrendek. A középkori egyház hatalma 104
5. Keresztes hadjáratok a pyreneusi félszigeten 105
6. A görög-keleti császárság hanyatlása. III. Incze és a déli szláv
eretnekek ellen való háborúk. Imre magyar király és a bogumilok. IV. keresztes hadjárat. A latin császárság 105
7. Magyarország a pápai főhatóság korában. A rendi alkotmány
megalakulása 107
8. Az utolsó keresztes háborúk és azok eredménye 108
9. II. Frigyes császár. A pápaság és a császárság harmadik küzdelme. A Hohenstaufok bukása 110
IX. SZAKASZ.
A középkori intézmények bomlása.
A) A császárság hanyatlása.
1. Németország az interregnum idejében 1250-1273. Habsburgi
Rudolf és Ottokár. Dynastikus politika 115
B) A pápaság hanyatlása.
1. Visszahatás a pápai hatalom és az egyház ellen 123
2. Politikai ellentállás. Az egyház és a nemzeti királyságok harcza
VIII. Bonifácz korában. A pápák avignoni fogsága 128
3. Dogmatikus támadás az avignoni pápák ellen. A schisma kezdete. 1378. A kor vallásossága 130
4. Dogmatikus reformkísérletek. Wiclif és Husz 133
5. A keresztény világ megoszlása. A három reformzsinat 134
C) A hűbériség felbomlása.
1. Olaszország 138
2. Hübérellenes mozgalom Németországban. Az utolsó középkori
császárok 144
3. Anglia. Alkotmányos fejlődés. Selfgovernment 148
4. A száz éves angol-franczia háború, 1339-1453 150
5. A franczia állam központosítása. Állandó zsoldos katonaság és
állandó adó. A hűbéres főnemesség elnyomása 154
6. A burgundi herczegség fejlődése és bukása 1363-1477 156
7. Az angol hűbéres nemesség bukása. A fehér és piros rózsa
harcza 156
8. Portugalia fénykora, egész Spanyolország egyesülése 158
9. Magyarország mint keleti nagyhatalomnak főbb mozzanatai a
XIV-XV. században. A törökök 159
10. Európa északi és keleti államai a Középkor végén 165
A Középkor történetének rövid összefoglalása 167
Újkor.
I. SZAKASZ.
A renaissance és a nagy felfedezések.
1. A renaissance és a humanismus 177
2. A renaissance hatása a szépművészetekre 180
3. A klasszikus műveltség hatása az egyházra 183
4. A klasszikus műveltség hatása a politikára. Macchiavelli. Olaszország mint külföldi hódítások czélja 185
5. A nagy fölfedezések 188
6. Amerika őslakói. A fölfedezések következményei 191
II. SZAKASZ.
V. Károly császár és a hitújítás kora.
1. V. Károly német császár trónralépése. Németország belső állapota és a hitújítás okai. Luther Márton fellépése. A wormsi
birodalmi gyűlés 194
2. A Habsburgok háborúi a francziákkal és a törökökkel. Magyarország sorsa 1526 után 199
3. A reformáczió elterjedése Németországban. Forradalmi mozgalmak. A rendek többsége és a városok elfogadják 1526-ban a
protestáns vallást 202
4. Az 1529. évi speieri gyűlés. Ágostai hitvallás 1530. Fegyveres
szövetkezések. Károly 3. és 4. franczia háborúja. Újabb török
támadások hazánk ellen 204
5. A schmalkaldeni háború. Augsburgi vallásbéke. Interim. Móricz
támadása. Károly lemondása. A spanyol és osztrák Habsburg-ág különválása 206
6. A reformáczió terjedése Svájczban. Zwingli és Kálvin 210
7. A franczia, németalföldi és skandináv reformáczió 212
8. Az angol és a skót reformáczió 213
9. A magyar reformáczió 216
10. A reformáczió hatása a műveltségre, különösen az irodalomra 217
III. SZAKASZ.
Az ellenreformáczió és a vallásháborúk kora.
1. Az egyház belső reformja 222
2. A reformáczió politikai iránya 225
a) II. Fülöp spanyol király és kora 1556-98. 225
b) A németalföldiek szabadságharcza 227
c) A covenant. Stuart Mária és Erzsébet 230
d) Hugenotta-háborúk és II. Fülöp. Bertalan-éj 234
3. Az ellenreformáczió kezdete Magyarországban és Németországban. Unió és Liga. Bocskai István felkelése 237
IV. SZAKASZ.
A harminoz éves háború kora 1618-1648.
1. A katholikus és protestáns világ helyzete a háború küszöbén.
A háború okai 240
2. A cseh felkelés 1618-1620-ig. A Pfalz. Bethlen Gábor. 241
3. A dán háború 1625-1629-ig 243
4. Kísérlet a birodalom egységének helyreállítására katholikus
alapon. Vallásos és politikai ellenhatás. Svéd háború (1630-
1632) 247
5. A francziák és svédek győzelme. Westfáleni béke 1648 250
Térképek és tervrajzok.
Attila útja Galliába és Itáliába 9
Európa a VI. században 14- 15
Nagy Károly birodalma 32- 33
Európa a keresztes háborúk korában 72-73
Magyarország Nagy Lajos korában 160-161
A fölfedezések kora 192-193
Gusztáv Adolf hadi útja 226
Nemzedékrendi táblák.
A Karolingi-család tagjai 41
A Welfek és Hohenstaufok 81
Az angol normann királyok és a Plantagenet-család 90
Könyves Kálmán utódai 95
A Habsburgok (1526-ig) 119
I. Miksa közelebbi utódai 147
Kortani táblák.
Középkor.
I. tábla. Kr. u. 375- 500 17
II. « « « 476- 900 46- 41
ni. « « « 900-1100 70- 77
IV. « « « 1100-1250 116-111
V. « « « 1250-1400 170-173
VI. « « « 1400-1492 172-175
Újkor.
VII. tábla. Kr. u. 1492-1555 220-221
VIII. « « « 1555-1648 254-255

III. kötet
Előszó 2
Bevezetés 5
I. SZAKASZ.
A nagyhatalmak megalakulása
és az állami élet kifejlése.
I. fej. Francziaország túlsúlya.
IV. Henrik. XIII. Lajos.
Riclielieu és Mazarin kora 7
XIV. Lajos és kora 14
II. fej. Anglia a Stuartok idején.
I. Jakab. I. Károly. Polgárháború. Köztársaság.
Cromwell. Restauráczió.
Dicsőséges forradalom.
III. Vilmos 24
III. fej. A Habsburg-ház keleti
nagyhatalma.
I. Lipót és kora. Magyarország és Erdély felszabadulása. Reakczió II.Rákóczi Ferencz. Pragmatica-Sanctió 40
IV. fej. A spanyol örökösödési
háború kora.
A háború. Utrecht-rastadti
béke 49
V. fej. Az észak-keleti államrendszer kifejlődése.
A svéd hatalom. Oroszország emelkedése (Nagy
Péter). Nagy északi háború 54
VI. fej. Brandenburg emelkedése.
Államszervezés. A nagy
választó fejedelem 61
VII. fej. Osztrák örökösödési és
sziléziai háborúk 65
VIII. fej. Poroszország küzdelme
nagyhatalmi állásáért.
A 7 éves háború 67
IX. fej. N. Frigyes reformjai.
A felvilágosodott absolutismus 70
X. fej. Lengyelország első .felosztása 72
XI. fej. Mária Terézia és II. József uralkodása 74
XII. fej. A keleti kérdés kezdetei.
II. Katalin. Orosz-török
háborúké _ _ _ _ 78
II. SZAKASZ.
A forradalom előzményei.
Demokratikus mozgalom.
I. fej. A XVII. és VIII. század
tudományos élete.
Angol politikai élet hatása. Franczia forradalmi
irodalom. (Voltaire. Rouseau). A nemzetgazdaságtan (Smith) 81
II. fej. A franczia udvar és
visszaélései.
XV. Lajos és kora 89
III. fej. Angol-franczia versengés
a gyarmatokban.
Kelet-India és Észak-Amerikai gyarmatok 91
IV. fej. Az Egyesült államok szabadságharcza 94
III. SZAKASZ.
A franczia forradalom kora.
I. fej. Pénzügyi bukás. Az 1789.
rendek 102
II. fej. Az alkotmányos nemzetgyűlés 105
III. fej. A törvényhozó gyűlés. Az
I. koalicziós háború kitörése. Hatás Magyarországra 109
IV. fej. A konvent s a rémuralom 112
V. fej. A rémuralom bukása.
A direktórium megalakulása 114
VI. fej. Az I. koaliczió. Lengyelország II. és III. felosztása. Báseli béke 116
VII. fej. A direktórium politikája.
A II. koaliczió 119
VIII. fej. A consulátus. A császárság megalapítása 125
IX. fej. A tudományok és művészetek Napoléon korában
és hazánkra való vonatkozásai 130
IV. SZAKASZ.
I. fej. A III. koaliczió. 1805. évi
háború 133
II. fej. Porosz-orosz háború 1806/
1807. Kontinent zár 136
III. fej. Napoléon világuralomra
való törekvése. Spanyol,
osztrák, tyroli háború
(1809) 139
IV. fej. Poroszország ujjáalkotása. 1812. orosz háború.
A németek szabadságharcza. I. párisibéke 144
V. fej. A franczia restauráczió.
A 100 nap. Waterloo.
A II. párisi béke. Bécsi
kongressus 151
V. SZAKASZ.
Legújabb kor 1815-től kezdve.
I. fej. A szent szövetség. Metternich rendszere. Ellenhatás. (Görög-ország felszabadul) 156
II. fej. A juliusi forradalom és
következményeid 163
III. fej. Az 1848. forradalmak és
a szabadelvű eszmék diadala. 170
IV. fej. A reakczió diadala 1849. 174
1850 óta napjainkig.
V. fej. III. Napoléon és kora.
1850-70. Keleti kérdés.
Az olasz egység megalapítása 178
VI. fej. Ausztria és Poroszország.
A német egység megalakulása 184
VII. fej. Ausztria-Magyarország és
nyugati Európa 1866 óta 195
VIII. fej. Keleti-Európa s a keleti
kérdés az utolsó 3 évtizedben 199
IX. fej. Amerika és a gyarmatpolitika. A vallások elterjedése 203
X. fej. A legújabb kor művelődésének áttekintése 205
FÜGGELÉK.
Politikai földrajz.
Magyarország 214
Ausztria 221
Közös véderő. Bosznia és Herczegovina 224
Déli Európa: 1. Balkán-félsz. 2.
olasz és 3. spanyol félsziget 225
Nyugati Európa : 1. Francziaország.
2. Belgium. 3. Hollandia. 4.
Luxemburg. 5. Nagy Britannia
és Írország 233
Közép Európa : 1. Svájcz. 2. Németország 247
Skandináv-országok és Oroszország 255
Amerikának fontosabb államai 295
KÉPEK JEGYLÉKE.
Richelieu 11
XIV. Lajos 15
Cromwell 33
Szavójai Jenő 45
Nagy Péter czár 57
XII. Károly svéd király 59
Nagy Frigyes 68
Mária Terézia 74
Voltaire 83
A Bastille 88
Washington György 99
Mirabeau 105
I. Napoléon császár 234
Metternich 157
III. Napoléon 179
Bismarck 185
TÉRKÉPEK.
Anglia térképe a forradalom idején 28
Poroszország Nagy Frigyes korában 67
Az északamerikai gyarmatok 95
Európa térképe I. Napoléon korában 128-129
Felső-Itália a legújabb korban 175
Az 1870-71. német-franczia háború
színhelye 191
Metz és környéke 1870-ben 192
SZÁRMAZÁSI TÁBLÁK.
Az utolsó spanyol Habsburgok 51
A Habsburg család spanyol és német ága; a Habsburg-Lotháringiai ház 211
A Bourbon család és a Guise
család 212
A Bonaparte család 213
KORTANI TÁBLÁK.
I. tábla 1648-1700 46- 47
II. « 1700-1789 97-98
IHI. « 1789-1815 152-153
IV. « 1815-1849 166-167
V. « 1850-1902 208-209

Dr. Mangold Lajos

Dr. Mangold Lajos műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Mangold Lajos könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem