859.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország története II. József korában I-II.

Szerző

Kiadó: Pfeifer Ferdinánd
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 975 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második kiadás. Az I. kötetet 1885-ben adták ki. Egy kihajtható melléklettel. Athenaeum r. társ. könyvnyomdája nyomása, Budapest.

Előszó

Előszó az első kiadáshoz.

II. József egyházi és alkotmányos reformjainak történetét fogadja e kötetben az olvasó. A szerző legalkalmasabbnak tartotta az anyag óriási halmazának olynemü... Tovább

Tartalom

I. KÖTET

Előszó
Bevezetés.
I. Magyarország 1711-40.
A török kiűzése . . 1
A szabadságharczok 2
A szatmári béke állandóságának főoka 3
A két főáramlás 4
Uj intézmények 6
A régi Magyarország; megye, országgyülés 8
A magyar főpapság 9
Katliolikus irány 11
Az akatholikusok 12
A ráczok 13
Nemzetiségek 14
Az akatliolikusok és a kormány 15
A magyar uralkodó osztály
A főnemesség 17
A békelielyreállása és az emio:ratio 24
A magyar főpapság
II. Mária Terézia uralkodásának fővonásai.
A Habsburgház európai szerepe és magyar politikája 28
A római császárság és Poroszország emelkedése . . . 30
Magyarország mint főország és Mária Terézia 31
Az 1741, ország gyűlés 33
A királynő és a ministerek 37
A magyarok mellőzése a seregben 40
Bécs marad a központ. ... 43
Érdemei; Buda elhagyatottsága 44
Az örökös tartományok anyagi fejlődése 45
Magyarország nem vállal több adót 53
A királynő előszeretete Magyarország iránt 55
Tervek a jövőre 57
1. KÖNYV.
Magyarország 1780-ban.
I. Fejezet. Gazdasági állapotok.
1. Adórendszer 64
2. Vám 80
3. Földmivelés és baromtenyésztés 88
4. Ipar és kereskedés 101
5. Eredmények 132
II. Fejezet. A társadalom.
1. A nemesség 140
Főnemesség 148
Köznemesség 161
2. Szabad királyi városok és a polgárság 178
3. Jobbágyság 196
III. Fejezet. A nemzetiség.
Uj telepitők 219
A ráczok. A németek, tótok, horvátok 222
Az Alföld magyar telepjei és magyarosodása 234
A magyarság veszélye. . . . 246
A nemzeti érzés a közéletben és irodalomban 247
Bessenyei; B. Orczi Lőrincz . 250
Ányos Pál . 251
IV. Fejezet. Az egyház.
Általános 261
A katholikus irány túlsúlya . 264
A protestánsok elnyomása Károly korában 267
M. Terézia korában. 268
A külső viszonvok befolyása . 271
Az üldözés 272
A juráméntum decretale. . . 276
A katholikus egyház szervezete és a térítés 277
A Regnum Marianum 282
A főpapság 285
Az alacsony papság 289
A piaristák s jezsuiták 290
Az unio 292
A protestantismus ereje 295
Főiskolák 297
Nemesek és papok 298
Iskolai élet 299
Kibékülés kezdetei 303
V. Fejezet A királyi hatalom és az állam kormánya.
A középkoi királyság 306
A szent korona 308
A királyi méltóság 311
Hatalomköre, patrónatns . . 312
A király mint az örökös tartományok feje 322
A király és nemzet 326
Eszközei: kanczellária . . . 329
Helytartótanács 333
Kúria 336
Kamara 340
A főispánok 342
A királyi hitlevél 344
A nádor 348
Országgyűlés 349
II. KÖNYV.
II. József mint trónörökös.
Szülei 353
Nevelése 358
Családi viszonyai és jellemének kifejlése 363
Első nyilvános fellépése . . 368
Frankfurti koronázás . . . 370
Mária Terézia és II. József. 373
A két irány küzdelme . . . 375
Korának befolyása 386
A trónörökös elvei 389
Utazások 390
Magyarországon és a bánságban 391
Szempontjai 400
Olasz és franczia utazás . . ,401
A Canal du Midinél 404
Hatása a kortársakra . . . .40(5
II. József és Magyarország. . 410
Hogyan itéli meg MáriaTerézia? 413
A régi és új nagyhatalmak. . 414
Mária Terézia hatalma. . . .416
Függelék.
1. Pest megye dicái 420
2. Porták száma az egyes években 422
3. Speculum moderni temporis 425
4. Gedanken für den Landtag (Horvátországot illet).
Repraesentationes St. et 00. Croatiae etc 428
5. II. József és a megyerendszer 434

II. KÖTET

Előszó
III. KÖNYV.
II. József reformjai.
II. József trónralépése és első intézkedései. 1-48
A koronázás kérdése
A monarchia belső és külső helyzete
Első intézkedések magyar ügyekben
A bureaukratia szervezése
Hierarchia és bureaukratia
I. RÉSZ.
II. József reformjai az egyház és iskola terén.
Bevezetés 51-57
I. Fejezet.
A kath. egyház összeköttetését a római székkel illető reformok.
Dogmatikus ellentétek 58-113
1. A Placetum Regium
2. Intézekdések a szerzetes rendek összeköttetése ellen Rómával
3. Dogmatikus kérdések. Az In coena domini és az Unigenitus bullák
Viszony a pápához
A pápa bécsi útja
A magyar püspökök Bécsben
II. Fejezet.
Az egyház belső szervezetének reformja 114-197
Az egyház mint Magyarország legfőbb szellemi tényezője. A katholikusoknál
A prtestánsoknál
A vallásos érzület gyengülése
Visszaélések
1. A klastromok korlátozása. Szerzetes rendek eltörlése
2. az egyházi bizottság felállítása
3. Az egyházi vagyon kérdése
4. A lelkészség rendezése
5. A papnevelés és a püspökök
6. Egyébb egyházi intézkedések
III. Fejezet.
A nem-katholikus felekezetek viszonyainak szabályozása 198-280
Általános
1. A keresztény tolerantia
2. A tolerantia végrehajtása
3. A görög nem egyesültek
4. A zsidók
IV. Fejezet.
Az iskola és műveltség. 280-318
Mária-Terézia tanügyi reformjai
József reformjai
A tanulmányi alap
Az egységes nemzeti nevelés kezdetei
Az egyetem
II. RÉSZ
A király és a rendek.
I. Fejezet.
Az alkotmány reformja. 321-349
Első összeütközések
A privilegiumok kérdése
A centralisatio
II. Fejezet.
A külső bonyodalmak befolyása. A nagy terv. 350-362
A török viszály
A bajor belga csere
III. Fejezet.
az alkotmányos garantiák megdöntése. 362-405
I. A szent korona
II. A conscriptio
III. A német nyelvnek állami nyelvvé tétele
IV. Fejezet.
A közigazgatás. 406-432
1. Az ujítások és a régi hatóságok
2. A visszaélések
3. Reformáló intézkedések
V. Fejezet.
A vármegye megdöntése. 433-470
Bevezetés
A döntés napjai
A személyes kormány bevitele a megyébe
FÜGGELÉK. 473-534
I. A conduite listák behozása
II. Resolution an den hungarischen Kanzler
III. IV. V. A pápa és a császár közt való alkudozás
VI. A császár kitünteti a magyar püspököket
VII. Speculum moderni cleri
VIII. A vallásalap gyarapitása
IX. Az egyházi bizottság alapitása
X. Gr. Esterházy Károly egri püspök emlékiratai
XI. Az egri püspök levele a kanczellárhoz
XII. XIII. A házasság ügye
XIV. Egyházi javak
XV. Gr. Esterházy emlékirata a császári rendeletek kihirdetéséről
XVI. A theologia és bölcsészet tanitása a klastromokban. Seminariumok felállitása
XVII. A református káté
XVIII. A tolerantia edictum eredeti szövege
XIX. A zsidók állapotának javitása
XX. Fundus studiorum
XXI. A helytartótanács s kamara egyesitése
XXII. A koronának Bécsbe vitele
XXIII. Conscriptio
XXIV. Gróf Forgács Miklós beszéde a nyitrai megye-gyülésen 1784. okt. 25.
A magyar nyelv kérdése
melléklet: Az 1782. népszámlálás fő eredményei.

Dr. Marczali Henrik

Dr. Marczali Henrik műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Marczali Henrik könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország története II. József korában I-II. Magyarország története II. József korában I-II. Magyarország története II. József korában I-II. Magyarország története II. József korában I-II. Magyarország története II. József korában I-II. Magyarország története II. József korában I-II. Magyarország története II. József korában I-II.

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot:
42.000 Ft
21.000 ,-Ft 50
105 pont kapható
Kosárba