802.067

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes és hazai történelem I-VI.

Az ókor története/A középkor története/Az újkor története/A legújabb kor története/Magyarország története I-II.

Szerző

Kiadó: Anno Bt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 2.124 oldal
Sorozatcím: Egyetemes és hazai történelem
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7830-78-2
Megjegyzés: A kötetek az Athenaeum Rt. kiadásában megjelent Egyetemes és hazai történelem című hatkötetes mű változatlan utánnyomásai. Fekete-fehér és színes fotókkal illusztrálva.

Tartalom

I. kötet
A történelem3
A történelem előtti idők10
Az ősemberek
A csiszolatlan kőeszközök kora
A csiszolt kőeszközök kora
A fémeszközök kora
A mesés Lemuria és Atlantisz
Történelmi egyidejűség
Az ókor története
A turániak5
Belső-Ázsia
A sumirok országa
Három faj versengése Martu (Nyugat) uralmáért
A sumirok műveltsége
Kina és a hunok
A hámiak és a sémiek70
Egyiptom Krisztus előtt 1800-ig
Egyiptom 1800-tól 332-ig
Fönicia és Karthagó
A zsidók Palesztinában
Az asszirok
Új-Babilónia
Az ázsiai árják109
India
Média és Perzsia
Az európai történelem kezdete121
A görögök őskora
A spártai szociális állam
Kivándorlások és gyarmatosítások
A városok és a nemzeti műveltség
Athén és a vagyonos osztály
Athén és a demokrácia
Az euráziai történelem kezdete153
A perzsa háboruk
Perikles kora
A peloponnesosi háboru
Spárta hegemóniája (404-379)
Thba hegemóniája (379-362)
A makedón-görög világbirodalom190
A makedón-görög birodalom megalapítása
Alexandros (Nagy Sándor) világbirodalma
A hellén világ207
A diadochosok és epigonosiak birodalmai
Hellén világszellem
A római királyság223
A honalapító Romulus
Numa Pompilius államvallása
Az etruszk királyok
A római köztársaság kezdete237
Az osztályharcok
Közép- és Dél-Itália egyesítése
Az első nagy köztársaság252
Itália tengerpartjainak megszerzése
Karthagó nagyhatalmának bukása
A római világbirodalom megalapítása
A görögösség kezdete
A római szociálizmus270
A Gracchusok
Marius és Cinna
Az oligarchia
A császár eszméje284
A katonai monarchia eszméje és a triumvirátus
Julius Caesar névtelen monarchiája
A római császárság alapítása299
A köztársaság bukása
A fölséges első polgár
Az írók és a hatalom
Jézus és a nép
A zsarnokság322
Tiberius
A Claudiusok
A Flaviusok
Császári világpolgárok "arany korszaka"
A rómaiság és a kereszténység345
A keresztény kezdete
A klasszicizmus esthajnala
Művészetek a császárok korában
A római állam és népe
A római birodalom bomlása369
A katonai önkényuralom
Diocletianus négyes császársága
Nagy Constantius egységes keresztény monarchiája
Julianus pogány monarchiája
Nyugat- és Kelet-Róma különválása
Külön mellékletek jegyzéke
Barlanglakók a jégkorszakban (Színes műmelléklet)18
Borostyánkő-faragványok a kőkorszakból és későbbi érctárgyak26
Cölöpös falú a zürichi tónál a kőkorszakban (Színes műmelléklet)32
Bronz- és vasfegyverek (Színes műmelléklet)36
Vadászat barlangi medvére (Színes műmelléklet)42
Előázsia és Aegyptus (Térkép)52
Aranytartalmú kövek feldolgozása Egyiptomban (Színes műmelléklet)80
II. Salmanasszár áldozata a Van-tó partján104
Görögország és Kisázsia (Térkép)120
Perikles162
Az athéni akropolis168
Egy gazdag athéni ház főterme (Színes műmelléklet)170
Nagy Sándor és Dárius issosi csatája (Színes műmelléklet)198
Nagy Sándor200
Itália (Térkép)252
Római ostromgép264
A római birodalom Augustus korától a népvándorlásig298
Augustus a szenátustól adott tölgykoszorúval304
Traianus császár336
A Forum Romanum a császárok korában358
Ókori pénzek368
II. kötet
A középkor története
A népvándorlás kora3
A barbárok
A germánok Alarich korában
Közép-Ázsia egyesítése
A hunok Attila korában
A nyugat-római császárság vége
Keletróma és a germánok30
Nyugat új urai
Itália mint a keleti gótok királysága
Gallia mint frank királyság
Kelet-Róma és a germánok
A rómaiság Keleten
A rómaiság Nyugaton
Európa átalakulása50
A germán szellem erősödése
Langobardia
A nyugati gótok
A frankok a Merovingok idejében
Nagy Szent Gergely pápasága
Ázsia hatása64
Az új perzsa birodalom
Az arabok és az iszlám
Az arab kalifaság
Európa magatartása
A nyugati keresztény császárság78
Nagy Károly és a birodalmi eszme
Németek egyesítésének terve
Az arab és avar háboruk
Az új római császárság
A Karolingok császárságának válsága és bukása
Az európai viszonyok megszilárdulása98
A német királyság alapítása
A normán államok alapítása
A turániak hatása Európára
A hűbériség
Egyház és állam119
A német-római császárság első korszaka
A keresztény szellem terjedése
Az állam és az egyház
Az első mohamedán világbirodalom139
Az arabok világbirodalma
Az arabok műveltsége
Keresztesek és lovagok151
A keresztes háboruk kezdete
A lovagok
A keresztes háboruk Ázsiában és Afrikában
Európai keresztes háboruk
A keresztes háboruk hatása
A hohenstaufok kora175
Az első Hohenstaufok
Ince és Szent Ferenc kora
Az utolsó Hohenstaufok
A nemzeti eszme192
Az első két alkományos királyság
A francia korlátlan királyság
A keresztény társadalom aranykora205
A XIII. század tudása
Irodalom
Művészetek
A városok
Az ókori birodalmi eszme bukása231
A szent római birodalom
A keletrómai császárság vége
Kelet népei241
A mongolok világbirodalma
Magyarország mint nagyhatalom
A török birodalom és Európa
Dél-Európa nemzeti államai255
Spanyolország és Portugália
Olaszország államai
Nyugat-Európa nemzeti államai266
Az első parasztköztársaság és a parasztkérdés
Franciaország
Normán és szláv államok276
Észak-Európa nemzeti államai
Angolország
A normán államok egyesítése
Kelet-Európa szláv nemzetei
Lengyelország
Csehország
Oroszország
Az újjászületés (reneszansz)287
Bevezetés
Az új irodalom és a tudomány
Egyetemek, tudós társaságok, gyüjtemények
A találmányok
A művészetek
Külön mellékletek jegyzéke
Európa a népvándorlás korában (Térkép)4
Európa 750-tól 1200-ig (Térkép)76
III. Leó pápa esküje Nagy Károly előtt84
Nagy Károly megkoronáztatása86
Kopasz Károly (840-877) (Színes műmelléklet)96
Bizánci egyházi régiségek130
A keresztes hadjáratok korszaka (Térkép)152
Francia lakás belseje a XII. században162
II. Henrik császár feleségének, Kunigundának tüzes vassal való próbája190
Pénzek Krisztus születésétől fogva a középkor végéig208
Európa 1200-tól 1500-ig (Térkép)230
VII. Kontsantinos Porphirogenetos (913-959) (Színes műmelléklet)232
III. kötet
Az újkor története
Új világ és új világbirodalom3
Az óceánok megnyitása
Észak- és Közép-Amerika a középkorban
Dél-Amerikai államai a középkorban
A negyedik földrész (Amerika) meghódítása
Augustisima Casa de Austria
A török kalifaság
Új hitvallások45
Az egyházi reform kérdése
Luther Márton reformációja
Reformáció, társadalom, állam
A svájci hitújítás
Az angol reformáció
A reformáció terjedése
Az első vallásháboruk112
Németországban
Loyola és a jezsuiták
Németalföld szabadságharca
Anglia asszonykirályai
A hugenották
Az első vallásháborúk eredménye
A harmincéves háború112
A csehek felkelése
Európa a Habsburgok ellen
A középeruópai válság megoldása
Az újkori műveltség kezdete129
Eppur si muove
Nemzeti irodalmak
A művészetek
Gazdasági állapotok
Az angol forradalom160
A népfölség elve
Az angol köztársaság
Az alkotmányos királyság biztosítása
XIV. Lajos kora181
A nagy miniszterek és a fronde
XIV. Lajos korlátlan uralma
A nyugati kérdés
A keleti kérdés205
A török világbirodalom hanyatlása
A legszélsőbb Kelet
Az északi kérdés221
A három vetekedő állam
Az északi háboru
A habsburgok öröksége246
A spanyol örökösödési háború
Az osztrák örökösödési háború
Poroszország emelkedése264
A királyság alapítása
Nagy Frigyes
Országok feldarabolása279
Lengyelország első felosztása
Törökország felosztásának terve
Finis Poloniae
A minta-államok290
Az önkényes uralom Franciaországban
Az alkotmányos uralom Angolországban
A felvilágosultság kora305
A támadás (akció)
Montesqueiu, Rousseau és Voltaire triumvirátusa
A tudósok
Az eszmék egyeztetői és terjesztői
A védelem (reakció)
Nagy Frigyes felvilágosult abszolutizmusa
Az osztrák abszolutizmus
Abszolutizmus a latin és román népeknél
II. Katalin felvilágosult abszolutizmusa
A gyarmatok333
Az első nagy gyarmatosító birodalom
XIV. Lajos rendszerének bukása348
XIV. Lajos francia király
A francia rendek utolsó országgyűlése
Külön mellékletek jegyzéke
Amerika természetes népeinek életmódja az újkor elején4
Vespucci Amerigo a "Déli keresztcsillag" megfigyelése közben8
I. Miksa császár (1493-1519)30
V. Károly császár (Színes műmelléklet)32
II. Gyula pápa34
VIII. Henrik angol király74
Európa a XVI. században (Színes térkép)82
II. Fülöp spanyol király90
Erzsébet királyné diadalmenete 1588. november 24-én, az Armada legyőzésekor102
IV. Henrik francia kirly108
Európa a XVII. században (Színes térkép)112
Tengeri hajó a XVI. században154
I. Károly angol király160
Richelieu herceg és bíbornok182
A fontainebleaui kastély XIV. Lajos korában (Színes műmelléklet)192
Frigyes Vilmos, a brandenbrugi nagy választófejedelem200
Sobieskij János lengyel király208
Nagy Péter cár240
Nagy Frigyes272
Egy szabadkőműves páholy belseje316
Az États Généraux megnyitása Versaillesban 1789. május 5-én358
Európa 1789 óta (Színes térkép)360
IV. kötet
A legújabb kor története
A francia alkotmányos királyság3
A forradalom kitörése
Népfölség a nemzetgyülésben és az utcán
Alkotmányos újítások
Az alkotmány szentesítése
A királyság bukása
A francia köztársaság33
A köztársaság megalapítása
A girondiak bukása
Robespierre névtelen diktátorsága
A katonák köztársasága55
Az új taktika
Bonaparte első hadjárata
A directoire bukása
Bonaparte konzulsága
Két új császárság a rómaiság romjain85
A francia és az osztrák császárság alapítása (1804)
A római szent birodalom bukása
A világuralom kérdése
Az európai egyensúly helyreállítása114
A népek
A fejedelmek
A szent szövetség alakítása
A szabadság szelleme139
A latin népek ébredése
Amerika az amerikaiaké
"Hellásznak kincse"
"Angliának kincse"
A harmincas évek171
A júliusi forradalom (1830)
A személyes unióban élő országok
Az 1848. évi forradalmak188
Franciaországban
Európa többi forradalma
A forradalmak elnyomása202
Francia- és Olaszországban
A középeurópai forradalmak bukása
A reakció
A keleti kérdés224
A krimi háború és következtései
Orosz- és Törökország utolsó mérkőzése
"Szabadság a hó alatt"
Unió és dualizmus241
Olaszország egyesítése
Ausztria és Magyarország dualizmusa
Franciák és németek257
A harmadik francia köztársaság
A német császárság
Angol világszellem271
A britt impérium és az indiai császárság
Az amerikai egyesült államok válsága
Amerika egyesítésének terve
Más földrészek politikai viszonyai289
Ausztrália és Oceánia szervezése
Afrika felosztása
Ázsiai kérdés
A legújabb kor műveltsége305
Irodalom
Művészetek
A társadalmi tudományok
A természet és matematikai tudományok
A munka százada327
A találmányok és a fölfedezések
Gazdasági és társadalmi állapotok
Külön mellékletek jegyzéke
Jelenet a francia háboruból44
Az 1795 október 5-iki utcai harc Párisban56
A franciák bevonulása Velencében 1797 május 16-án64
Bonaparte Napoleon tábornok a fáraók mumiái előtt68
Az abukiri tengeri csata 1798 augusztus 1-én72
Napoleon császár (Színes műmelléklet)88
I. Napoleon90
A párisi kongresszus 1856-ban120
I. Napoleon hazaindulása Elba szigetéről126
A Waterloói csata 1815 június 18-án128
Európa a XVIII. században (Színes térkép)138
Európai divat, 1841-1848188
A párisi nép a Tuileriák tróntermében 1848 februárius 24192
A szövetségesek hadvezérei a krimi háboruban224
A Malakoff-torony bevétele 1855 szeptember 8.226
I. Ferencz József256
A német császárság kikiáltása Versaillesben 1871 januárius 18-án266
Bismarck Ottó (Színes műmelléklet)268
Az uralkodók átkelése a Szuezi csatornán 1869 november 17.292
Oshima japán tábornok támadása a Ta-Tong folyónál levő Ping-Fan ellen, északnyugati Kínában (Színes műmelléklet)302
Az első tengeralatti kábel elhelyezése Valentia szigetén 1857 augusztusában328
Gyarmatárú-kereskedés Rochefortban336
V. kötet
Bevezetés
A Föld első lakói1
Kelet és Nyugat küzdelme8
A patriarchális kor
A magyar nemzet eredete és alakulása21
Az első állami szervezet31
A honfoglalás36
A kalandozások kora45
Az augsburgi katasztrófa és következései54
A keresztény királyság megalapítása59
A függetlenség és keresztyénség biztosítása79
A birodalom belső és külső kiépítése90
A görög beavatkozás kora119
Balkáni politika127
A rendi élet megalakulása
Az Aranybulla kora136
A tatárjárás és következései154
Az Árpádház kihalása171
A társadalom megszilárdulása183
Magyarország és a Balkán215
A rendi korszak
A rendek fejlődése és küzdelme idegen királyok alatt235
A nemzeti királyság. Hunyady Mátyás313
Állami és társadalmi bomlás364
Külön mellékletek jegyzéke
A magyarok vándorlásának térképe (Színes műmelléklet)5
A magyar szent korona (Színes műmelléklet)62
Kállay Pál kérvénye Mátyás király kézjegyével328
Mátyás király trónkárpitja (Színes műmelléklet)336
VI. kötet
Az ujjáalakulás kezdetei393
Erdély önállósága405
A török háboruk kora410
A belső viszonyok átalakulása422
A reformáció és az irodalom430
A szabadságharcok kora
A Báthoryak és a török háboru440
Nemzeti ellenállás. Bocskay István453
Az ellenreformáció kora467
Erdély bukása és a török háboru481
Az abszolutizmus és a kurucvilág487
Magyarország fölszabadítása502
Közállapotok a XVII. században516
Az örökös királyság531
Rákóczi Ferenc fölkelése540
A pragmatica Sanctio kora554
Magyarország helyreállítása. Mária Terézia563
A magyar nemzeti állam alakulása
A felvilágosodott abszolutizmus és a nemzeti ellenállás583
A reakció kora596
A legnagyobb magyar kora612
Az átalakulás és nehézségei627
A nemzetiségi kérdés628
A társadalmi és gazdasági kérdés. Széchenyi és Kossuth632
A megye és az állam. Az adminisztratív rendszer és a parlamentárizmus640
Erdély az átalakulás korában645
Az 1848-iki törvényhozás647
A szabadságharc657
Az abszolutizmus és a porvizórium683
A kiegyezés és fejleményei699

Dr. Márki Sándor

Dr. Márki Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Márki Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Egyetemes és hazai történelem I-VI. Egyetemes és hazai történelem I-VI. Egyetemes és hazai történelem I-VI. Egyetemes és hazai történelem I-VI. Egyetemes és hazai történelem I-VI.

Könyvtári könyv volt. A kötetek borítója enyhén megtört, elszíneződött.

Állapot: Közepes
15.000 Ft
12.000 ,-Ft 20
60 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Egyetemes és hazai történelem I-VI. Egyetemes és hazai történelem I-VI. Egyetemes és hazai történelem I-VI. Egyetemes és hazai történelem I-VI. Egyetemes és hazai történelem I-VI.

A kötetek borítója kissé kopott.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba