808.013

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A gyámügyi igazgatás kézikönyve 1994.

Szerző
Lektor

Kiadó: Novorg International Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 323 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-485-004-5

Előszó

előszó Magyarországon a gyámság és gondnoksági ügyek rendezéséről szóló, a gyámügyi eljárást is magában foglaló, a jogalkotás számára mindmáig pozitív példát szolgáltató első törvényt az 1877. évi... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ 3
I. A HÁZASSÁGKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 5
1. Kiskorú házasságkötésének feltételei 5
2. Gyámhatósági eljárás 6
3. Engedélyező - elutasító határozat 8
4. Eljárás külföldi házasulandó esetében 9
H. CSALÁDI JOGÁLLÁS RENDEZÉSE 11
1. Az apaság vélelme 11
2. A vélelem megdöntése 13
2.1. A megtámadásra jogosultak 13
2.2. A megtámadásra nyitvaálló határidő 14
2.3. A gyámhatósági eljárás 15
2.4. Vélelem megdöntésére irányuló eljárás szabályai, ha a jogviszony egyik alanya
nem magyar állampolgár 21
3. Rendezetlen családi jogállással született kiskorú gyermekek családi jogállásának rendezése 21
3.1. Apai elismerő nyilatkozat 22
3.2. Utólagos házasságkötés hatálya 24
3.3. Külföldi állampolgár által tett elismerő nyilatkozat 24
Külföldi állampolgárságú gyermek tekintetében tett elismerő nyilatkozat 24
3.4. Méhmagzat elismerése 26
3.5. Apaság bírói úton történő megállapítása 26
Képzelt személy bejegyzése 26
III. ÖRÖKBEFOGADÁS 37
1. Az örökbefogadás célja 37
2. Az örökbefogadás feltételei - feltételek az örökbefogadó oldalán 37
2.1. Az örökbefogadó cselekvőképessége 37
2.2. Állampolgárság 37
2.3. Szülői felügyelet 38
3. Feltételek az örökbefogadott oldalán 40
4. Közös gyermekké fogadás 41
Örökbefogadás egyedülálló örökbefogadó által 41
5. Az örökbefogadási eljárás megindulása 42
6. Nyilatkozatok 42
7. Nyílt örökbefogadás 44
8. Házastársi örökbefogadás 48
9. Titkos örökbefogadás 48
10- Örökbefogadhatóvá nyilvánítás 51
11. Hatáskör az örökbefogadási eljárásban 56
12. Örökbefogadást engedélyező határozat 57
13. Az örökbefogadás joghatásai 58
14. Árvaellátás 59
15. Az örökbefogadás megszűnése 60
16. Az örökbefogadás nemzetközi jogi vonatkozásai 63
17. A külföldre örökbeadott gyermekek pénzvagyonának kezelése 66
IV. A KISKORÚ GYERMEK TARTÁSA 69
1. A gyámhatóság perindítási joga tartásdíj ügyekben 69
2. Tartásra köteles személy végleges külföldre távozása 70
3. Külföldi jogosultat megillető tartásdíj 70
V. A SZÜLŐI FELÜGYELET 75
1. Gondozás és nevelés 75
1.1. Személyes gondoskodás 75
1.2. A kiskorú elhelyezése 76
1.3. A kiskorú állandó bejelentett lakcíme 76
1.4. A szülői ház elhagyása 77
1.5. A kiskorú végleges külföldre távozása 78
1.6. Képzési irány, életpálya meghatározása 79
1.7. A kiskorú munkavégzése 80
2. Vagyonkezelés 80
2.1. Általános szabályok 80
2.2. A vagyonkezelés korlátai 82
3. A törvényes képviselet 84
3.1. A törvényes képviselet tartalma 84
3.2. Törvényes képviselet a gyermek személyét érintő kérdésekben 84
3.2.1. A családi jogállás rendezése és a törvényes képviselet 84
3.2.2. A gyermek nevének meghatározása 85
3.2.3. Eljárások kezdeményezése 85
3.2.4. Személyiségi jog védelme 86
3.2.5. A kiskorú egyesülési joga és a törvényes képviselet 86
3.2.6. A szociális biztonsághoz való jog 86
3.2.7. A törvényes képviselet és a gyógyítás 86
3.2.8. A kiskorú oktatása 87
3.3. Törvényes képviselet a kiskorú vagyoni ügyeiben 87
3.3.1. Meghatalmazás 87
3.3.2. A vagyonkezelés körében a képviseleti jog korlátai 88
3.3.3. A kiskorú keresménye 88
3.3.4. A 14. életévét betöltött kiskorú vagyonkezelői joga 89
3.3.5. A kiskorú végrendelkezési joga 91
3.3.6. A törvényes képviselő jognyilatkozatának gyámhatósági jóváhagyása 92
3.3.7. A kiskorú ingatlantulajdonára vonatkozó szabályok 93
3.3.8. A kiskorú ingó vagyona, megterhelése, elidegenítése 95
3.3.9. Hagyatéki eljárás 95
3.4. A törvényes képviselet akadályai 96
4. A gyámnevezés 96
5. A gyámságból való kizárás 96
6. A szülői felügyelet változása 97
6.1. A szülői felügyelet szünetelése 97
6.1.1. A szülő cselekvőképtelensége vagy korlátozott cselekvőképessége 97
6.1.2. Ismeretlen helyen távollét, illetve akadályoztatás 97
6.1.3. A kiskorú elhelyezése harmadik személynél 98
6.1.4. A kiskorú elhelyezése egyik szülőjénél 99
6.1.5. Szünetelés egyéb feltételei 100
6.2. A szülői felügyelet megszűnése 100
6.3. A szülői felügyelet megszüntetése 100
6.3.1. A megszüntetés hatásköre 100
6.3.2. A kiskorú súlyos veszélyeztetése 101
6.3.3. A kiskorú gondozásának, nevelésének akadályozása 101
6.3.4. A szülő a gyermeke sérelmére elkövetett bűncselekménye 102
6.3.5. Együttélés a nevelésre alkalmatlan másik szülővel 102
6.3.6. A megszüntetés következménye a megszüntetést követően született gyermekre 103
6.3.7. A megszüntetés egyéb jogkövetkezményei 103
6.3.8. A szülői felügyelet visszaállítása 104
6.3.9. A szülői felügyelet megszűnése, illetve megszüntetése és a másik szülő
felügyeleti joga 104
VL KAPCSOLATTARTÁS 107
1. A szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás szabályozása 107
2. A döntésre jogosult hatóság 108
3. A kapcsolattartás formái, szabályozásának mikéntje 109
3.1. A kapcsolattartás formái 109
3.2. A kapcsolattartás végrehajtása, szankciók 111
3.3. A kapcsolattartás korlátozása 113
3.4. A nagyszülő kapcsolattartása unokájával 114
VII. A KISKORÚAKRÓL VALÓ ÁLLAMI GONDOSKODÁS 115
1. A kiskorú veszélyeztetettsége 115
2. Védő-és óvóintézkedések 117
2.1. A kiskorú figyelmeztetése 117
2.2. A szülő kötelezése 118
2.3. A kiskorú munkába állásának elősegítése 119
2.4. Szakértő igénybevétele 119
2.5. Egészségügyi probléma elhárítása 120
2.6. A szülő figyelmeztetése 121
2.7. A szülő munkáltatójának, társadalmi szervezetnek a megkeresése 122
2.8. Pártfogó rendelése 122
2.9. Segélyezés 123
2.10. A Szociális törvény és a védő-óvó intézkedések 124
2.11. Egyéb védő-óvó intézkedések 126
3. A kiskorú családból történő kiemelése 126
3.1. A kiskorú intézeti elhelyezése 126
3.2. Intézeti nevelésbe vétel 129
3.2.1. Az intézeti nevelésbe vétel alkalmazása 129
3.2.2. Teendők az intézeti nevelésbe vétel előtt 131
3.2.3. Az intézeti nevelésbe vételt elrendelő határozat 133
3.2.4. Jogorvoslat 135
3.2.5. Feladatok az intézeti nevelésbe vételt követően 135
4. Az ideiglenes hatályú beutalás és az ideiglenes elhelyezés 138
4.1. Az ideiglenes intézkedések 138
4.2. A kiskorú ideiglenes hatályú beutalása 139
4.3. Az ideiglenes elhelyezés 143
5. A kiskorú állami nevelésbe vétele 147
5.1. Az állami nevelésbe vétel alkalmazása 147
5.2. Az állami nevelésbe vételt elrendelő határozat tartalma 148
6. Az intézeti elhelyezett, az intézeti, illetőleg állami nevelésbe vett kiskorú gondozási díja 150
VIII. GYÁMSÁG - GONDNOKSÁG 157
1. Gyámrendelés 158
2. Gyámság viselése 164
3. Gyámrendelésre irányuló eljárás 165
4. A gyám jogai és kötelezettségei 166
5. Gyámság megszűnése 171
6. Intézkedések önjogúvá válás esetén 173
7. A gyámsággal kapcsolatos nemzetközi vonatkozású rendelkezések 174
8. Gondnokság 175
9. Gondnokrendelés 178
9.1. A gondnokság nemzetközi jogi vonatkozásai 181
9.2. A gondnokság megszűnése 181
9.3. A gondnok tisztsége megszűnik 182
9.4. Ideiglenes gondnok 183
9.5. Hivatásos gondnok 184
9.6. Zárgondnok 184
9.7. Méhmagzat gondnoka 185
9.8. Ügygondnok 187
9.9. Ügyeinek vitelében akadályozott személy képviselete 188
9.10. Eseti gondnok 189
IX. A GYÁMÜGYI IGAZGATÁS SZERVEZETE ÉS A GYÁMHATÓSÁGI ELJÁRÁS 193
1. A gyámügyi igazgatás helye a közigazgatás rendszerében 193
2. Hatáskörök 194
2.1. A települési önkormányzat 194
2.2. A megyei és a fővárosi önkormányzat 194
2.3. A megyei, fővárosi közgyűlés 194
2.4. A települési önkormányzat képviselőtestülete 195
2.5. A gyámügyi igazgatás hatáskörének telepítése 195
3. A gyámügyi eljárás, a gyámhatóság illetékessége 200
3.1. A gyámhatóság illetékessége 200
3.1.1. Általános illetékesség a gyámhatósági ügyekben 200
3.2. A gyámügyi eljárás 203
X. MELLÉKLETEK 209
1. Iratminták 210
Fogantatási időnaptár 297
2. Rövidítések gyűjteménye 309
3. Tárgymutató 310
4. Jogszabálymutató 322
5. Irodalom 323
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A gyámügyi igazgatás kézikönyve 1994. A gyámügyi igazgatás kézikönyve 1994. A gyámügyi igazgatás kézikönyve 1994. A gyámügyi igazgatás kézikönyve 1994. A gyámügyi igazgatás kézikönyve 1994.

A lapélek enyhén foltosak. A borító kissé sérült, enyhén kopottas, elszíneződött. A gerinc kissé sérült. A könyv több lapján bejegyzés és aláhúzás található.

Állapot: Közepes
1.980 Ft
790 ,-Ft 60
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A gyámügyi igazgatás kézikönyve 1994.
Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba