Vallás témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Közlöny 1906. január-december

XI. évfolyam 1-55. szám + melléklet

Szerkesztő

Kiadó: Magyar Királyi Belügyministerium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 905 oldal
Sorozatcím: Belügyi Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Melléklet a Belügyi Közlöny 1906. évi 48. számához. Nyomatott a »Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság«-nál, Budapest. Megjelenik rendszerint minden vasárnap. Szerkeszti: Dr. Némethy Károly, belügyministeri tanácsos.

Tartalom

A)
Törvény, rendeletek, ministertanácsi- és belügyministeri elvi határozatok, valamint közigazgatási birósági döntvények sorszám, illetőleg
időrend szerinti jegyzéke.
I. Törvény.
1906 : XX. t.-c. II. Rákóczi Ferencz és bujdosó társai hamvainak hazahozataláról 469
II. Rendeletek.
1906. évi 1. Összministerium rendelete.
660. M. E. sz. A »külföldieknek a magyar korona országai területén való lakhatásáról« szóló 1903 : V. t.-c, életbeléptetése tárgyában 47
1906. évi 2. Bel- és kereskedelemügyi ministeri rendelet.
73357. B. M. sz. (1906. évi 47788. K. M. sz.) Az acetyléngáz gyártása és felhasználása körüli eljárás szabályozása, valamint az acetyléngáz-fejlesztő
készülékek szerkezetének megvizsgálására, úgyszintén a szerelői és
kezelői képesitővizsga megtartására hivatott vizsgáló bizottság szabályzata.
(Mint mellékletek: Szabályrendelet az acetyléngáz előállításáról
és világítási vagy más célokra való felhasználásáról és Szabályzat az
acetyléngázt fejlesztő készülékek, telepek és tartozékaik, mint a mosók,
a tisztitók és gázharangok megvizsgálására, úgyszintén az ezek, valamint
a gázelosztó vezetékek felszerelésére, berendezésére, képesitő vizsga
megtartására szervezett vizsgálóbizottság részére) 369
1906. évi 3. Bel- és igazságügyministeri rendelet.
43658 B. M. sz. (1906. évi 11957. I. M. sz.) A vármegyei székházakban való rabmunkáltatás különböző nemeinek megszüntetése 254
5339. B. M. sz. Az állami anyakönyvekről szóló 1894 : XXXIII. t.-c. módosításáról alkotott 1904 : XXXVI. t.-c. életbeléptetése 493
1904. évi 4. Belügyministeri körrendeletek.
57588. sz. Elhagyottnak mutatkozó gyermeknek árvaszéki intézkedés előtt a menhelybe való ideiglenes felvétele 5
1905. évi
89879. sz. Cigányzenekaroknak a katonai egyenruhához hasonló öltöny viselésétől
való eltiltása 1
90000. sz. »Külföldieknek a magyar korona országai területén lakhatásáról szóló
1903 : V. t.-c. végrehajtása. (Mint melléklet: Utasitás a »Külföldieknek
a magyar korona országai területén való lakhatásáról« szóló 1903 : V.
t.-c. végrehajtása tárgyában) 47
91502. sz. Építkezési engedélyeknek iparhatósági telepengedélyhez kötött iparüzleteknél való kiadása 6
92036. sz. Anyakönyvi nyomtatványok 77
ad 103482. sz. Atyai hatalomnak megszüntetése alkalmából való elhagyottá nyilvánítás 263
104817. sz. A világitógáz maximális kéntartalmára vonatkozólag a gázgyárakkal kötött,
illetőleg kötendő szerződésekben előforduló kikötések törlése, illetőleg
jövőben mellőzése 26
119404. sz. Állami gyermekmenhelyből kórházba beutalt gyermekek visszaadása . . 29
125113. sz. A »Cunard Steam Ship Company Ltd.« részéről szállítási szerződések
megkötése céljából alkalmazóit meghatalmazottakban beállott változások 7
129125. sz. A községek részére postán érkező pénz- és értékküldemények kézbesítése
tárgyában kiadott 87662/1905. B. M. számú körrendelet kiegészítése . . 25
134079. sz. Farkas István csavargó letartóztatása 289
134179. sz. Nógrád vármegye községei és egyéb lakott helyei neveinek megállapítása 145
134248. sz. Az örökösödési eljárásról szóló 1894 : XVI. t.-c. végrehajtása iránt 43,194.
1895. I. M. szám alatt kiadott rendelet 24. §-ának kiegészítése 17
135741. sz. Az igazolási jegyek beszerzése és azok árának kezelése 37
135890. sz. Térti vevények használata bírósági kézbesítéseknél 7
136096. sz. Az 1883 : XX. t.-c. 38 §-a alapján a vadorzások meggátlása iránt kiadott
intézkedések megszegőinek megbüntetése 10
1906. évi
319. sz. A lőfegyverek és robbanó anyagok vásárlásának és eladásának korlátozása 23
398. sz, Szepes vármegye községei és egyéb lakott helyei neveinek megállapítása 209
ad 425. sz. Horvát- és Szlavonországok, a birodalmi tanácsban képviselt országok
és tartományok (Dalmácia kivételével) és Bosznia és Hercegovina nyilvános gyógyintézeteinek 1906. évi napi ápolási díjai 307
1487. sz. Pénzhamisítás 38
1906. évi
1620. eln. sz. A vármegyei alkalmazottak állomáshelyeit képező városok és községek neveinek bejelentése . 209
2309. eln. sz. A népgyűlések tárgyában 1898. évi 766/eln. sz. a. kiadott rendelet
kiegészítése 13-2
2473. sz. A vármegyei ebadó kezelése és jövedelmének felhasználása 70
3055. sz. A vármegyei pótadók és járulékok előirása, könyvelése és nyilvántartása 18
3089. sz. Gömör és Kis-Hont vármegye községei és egyéb lakott helyei neveinek
megállapítása 97
3169. eln. sz. A népgyűlések tárgyában 1898. évi 766/eln szám alatt kiadott rendelet kiegészitéseképen 1905. évi 2,309. B. M. eln. szám alatt kibocsátott körrendelet hatályon kivül helyezése 197
4210. sz. Hartmann Ferencz illetőségének megállapithatása céljából nevezett egyén
hollétének kipuhatolása 275
4490. sz. Délamerikai kivándorlás megakadályozása 90
4798. kih. sz. Némely kihágási ügyek minősitése 573
7246. sz. A magyarországi állami gyógyintézetek, az állami, országos, köz- és nyilvános jellegű kórházak 1906. évi napi ápolási díjainak jegyzéke és az
állami gyermekmenhelyek kimutatása 33
7757. sz. Árvízvédekezés 72
8189. sz. Egyesült-Államokba szerződő gyermekzenekarok 78
8544. eln. sz. A »Belügyi Közlöny« és a »Rendőri Közlöny« 1907. évi XII. évfolyama 571
8641. sz. A rendezett tanácsú városok és községek pecsétnyomóinak és bélyegzőinek ellenőrzése 36
8939. sz. Kitiltott egyének nyilvántartására vonatkozó adatgyűjtés 69
9581. sz. Trencsén vármegye községei és egyéb lakott helyei neveinek megállapítása 417
11254. sz. Purza István holtartózkodásának nyomozása 123
11759. sz. Az anyakönyvi hivatalok átadása alkalmával felszámított napidíj és fuvarköltségek 37
13209. sz. A 112.771/1905. sz. körrendelettel engedélyezett »Henze«-féle robbanásmentes edények szerkezetének ismertetése 90
13885. sz. A XII. szünidei orvosi kurzus ajánlása 73
14128. sz. A korfui leánykereskedés korlátozása 191
15954. sz. A Balabanoff T. bulgáriai cég üzelmeitől óvás 91
16048. sz. Pénzhamisitványok ügyében megindított nyomozások 142
16761. sz. A három hónapon túli ápolás iránti kérelmek soronkivüli elintézése . . 89
17970. sz. Az országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékének kiigazítása 133
18216. sz. A »CunardSteam Ship Company Ltd.« részéről szállítási szerződések megkötése céljából alkalmazott meghatalmazottakban beállott változás . . . 113
18659. sz. »Naturlicher Gesundheitshersteller« (Natures Bealth Restorer) nevű gyógyszerkülönlegesség forgalomba hozatalának eltiltása 114
19961. sz. Ásványolajok szállítása s tartására vonatkozó 112.771/1905. sz. körrendelet életbeléptetésének felfüggesztése 88
20970. sz. A »Cunard Steam Ship Company Ltd. « részéről szállítási szerződések
megkötése céljából alkalmazott meghatalmazottakban beállott változás . 303
21691. sz. A letartóztatási intézetekben a fiatalkorúaknak a felnőttektől elkülönítése 327
21977. sz. Adatgyűjtés az útlevél kiállításánál felmerülő költségek megtérítése tárgyában 263
1906. évi
22200. sz. Hírlapok utcai árusítása. 87
23433 sz Sopron vármegye községeinek, valamint ezen vármegye és Sopron
szabad királyi város területén fekvő egyéb lakott helyek neveinek megállapítása 221
1936. sz. Az Északamerikai Egyesült Államokban elhalt vagy szerencsétlenül járt
magyar alattvalók kártérítési igénye 122
24454. sz. A Gyv. Sz életbelépte előtt elhagyottá nyilvánított gyermekek 7-ik élet
évük betöltése után is elhagyatottaknak tekintendők 255
25047. sz. A »Cunard Steam Ship Company Ltd.« részéről szállítási szerződések
megkötése céljából alkalmazott meghatalmazottakban beállott változás 123
25797. sz. A nyilvános tánctanitás szabályozására vonatkozó 50,743/1896. B. M
számú körrendelet módosítása 273
25857. sz. Az emberi hullák és hullarészek szállítása és kiásatása 393
25857. sz. Az emberi hullák és hullarészek szállítása és kiásatása . . . . .393
25863. sz. Az 57600/1903. B. M. szám alatt kiadott székesfővárosi Gyámügyi Ügy-
viteli Szabályzat 73. §-ának kiegészítése 287
26630. sz. 15 éven aluli férfiszemélyek és kiskorú nőszemélyek kivándorlása . . .207
29807. sz. Gyártelepeken alkalmazott külföldiek nyilvántartása 302
31100. sz. A sajtótermékeknek vasúton való szétküldésénél szükséges sajtórendőri intézkedések 133
1777. sz. Anyakönyvi másodpéldányoknak a törvényhatósági levéltárban való kezelése . 141
32510. sz. Eisner Frigyes csavargó osztrák állampolgár hazatoloncoltatása . . .192
33000. sz. Az ásványos és egyéb vizek szénsavval való telítésének szabályozása 174
33360. sz. Útlevelek kiállítása körül tapasztalt szabálytalanságok 208
33859..SZ. A kiskorúak főkönyvének számlalapján a kiskorúak születési idejének (év,
hó, nap) és a törvényes képviselő nevének pontos bejegyzése 187
34283. sz. Külföldiek nyilvántartása fürdőtelepeken 255
34472. sz. A »Cunard Steam Ship Company Ltd. « részéről szállítási szerződések
megkötése céljából alkalmazott meghatalmazottakban beállott változások 256
35000. sz. A közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágásokkal terhelt s
ismeretlen helyen tartózkodó egyének köröztetése 269
6619. sz. A községi és körjegyzők nyugdíjazásáról szóló vármegyei szabályrendeletek átdolgozása 188
37406. sz. Külföldön, munkaközben beállott baleset következtében elhalt kivándorlók után hozzátartozóik részéről emelt anyagi igények érvényesítése 443
37901. sz. Amerikái állampolgári okmányokkal és útlevelekkel való eljárás 357
38490. sz. A volt úrbéres erdők elidegenítésének korlátozása tárgyában 124.909/1903.
sz. a. kiadott belügyministeri körrendelet szigorú betartása 206
39200. sz. Az 1906. évben megejtendő általános képviselőválasztások 183
39201. sz. A képviselőválasztási mozgalmak 185
39840. sz. Borsod vármegye községei és egyéb lakott helyei neveinek megállapítása 233
40192. sz. A főispánok karhatalom igénybevételi jogának megszüntetése 324
40201. sz. A »sajtótermékeknek vasúton való szétküldésénél szükséges sajtórendőri
intézkedések tárgyában « kiadott rendelet hatályon kivül helyezése ... 186
40202. sz. A hírlapok utcai árusitása 186
40374. sz. A m. kir. központi statisztikai hivatal 1906. évi kiadványainak ajánlása 269
41735. sz. Az általános képviselőválasztásokhoz szükséges katonai karhatalmi segédletek 197
43286. sz. Bulgáriában az 1905. év folyamán ellopott 20-20 arany francról szóló
bankjegyek feltalálása 276
43504. sz. A tombolajáték engedélyezése alkalmából megállapított feltételek betartása * 254
44081. sz. A folyó évi junius hó 9. és 11 -én Milanóban tartandó nemzetközi lövészverseny 264
44402. sz. A községi és körjegyzők, továbbá a segédjegyzők fizetésének kiegészítése címén az állampénztárból az 1906. évre utalványozandó összegek javaslatba hozatalánál követendő eljárás és az 1905. évi hátralékos
főkimutatások megsürgetése 205
45415. sz. A »The Home Seerkers Land and Colonization Company Limited« kanadai
cégtől érkező levelek és nyomtatványok lefoglalása 253
45774. sz. Janes Károly csavargó letartóztatása 292
46750. sz. A katonai segédletek elszállásolása és élelmezése körül felmerülő költségek 276
48566. sz. Macek Rudolf munkakönyvével csavargó egyén letartóztatása 277
48943. sz. A vármegyei levéltárakban őrzött nemeslevelek összegyűjtése 301
49798. sz. A magyarországi hatóságoknak a külföldön székelő osztrák-magyar
követségekkel és konzuli hivatalokkal, továbbá a külföldi hatóságokkal
való levelezése tárgyában fennálló szabályok pontos betartása 291
52690. sz. Özvegy Sztankó Mária és Sztankó Anna kinyomoztatása 388
53856. sz. Az elhagyottá nyilvánítás előtt elbocsátott vagy elhalt gyermekek gondozási költségei 327
54617. sz. A legtöbb adót fizető törvényhatósági bizottsági tagok névjegyzékének összeállítása. 345
55987. sz. A »Cunard Steam Ship Company Ltd.« részéről szállítási szerződések
megkötése céljából alkalmazott meghatalmazottakban beállott változások 333
57891. sz. A különböző vallásfelekezethez tartozók temetkezési szabadságának biztosítása 331
58281.sz. A magyar országos tűzoltó-szövetség által 1906. augusztus hó 1 -19.
napjain tartandó XV. országos tűzoltó-szaktanfolyam . 292
58757. sz. A »Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családai« című mű ajánlása 387
63107. sz. A gazdasági munkás- és cselédlakások egészségi viszonyainak javítása . 287
63400. sz. A »Cunard Steam Ship Company Ltd.« részéről szállítási szerződések
megkötése céljából alkalmazott meghatalmazottakban beállott változások 328
63848. sz. A községi közigazgatási vizsgálatokon kitüntetéssel minősített jelöltek ajánlása 324
65953. sz. Káplány Géza nyug. kir. ítélőtáblai biró által szerkesztett »Telekkönyv« című folyóirat ajánlása 303
67220. sz. A gyámpénztári takarékalapok miként állásáról adatok szerzése . . . 460
69162. sz. Bars vármegye községei és egyéb lakott helyei neveinek megállapítása . 403
70143.sz. Külföldi oklevéllel biró bábák gyakorlatának eltiltása 338
71211.SZ. Amerikában a kihajózástól eltiltott magyar kivándorlók visszautasításának megszüntetése ... 387
72183. sz. Kivándorlás alkalmával a fiumei útirány igénybevételének előnyeit tartalmazó és a nem. érdekeltek körében való terjesztésre szánt ismertetéseknek eltiltása 336
73457. sz. A külügyi képviselettel megbízott cs. és kir. hatóságok és consulátusok
által a külföldön tartózkodó magyar állampolgárok részéről útlevél iránt előterjesztett kérelmek miként kezelése 444
74607. sz. Egy turynkai (Zolkieri kerület) illetőségű osztrák állampolgár csavargótól a szokásos községi segély megtagadása 366
75559. sz. Az 1900 : XVII. t.-c. értelmében m. kir állatorvosokká kinevezett volt
törvényhatósági, r. t. városi, községi és körállatorvosok által fizetett
nyugdíjjárulékoknak az állampénztárba beszolgáltatása 333
75915. sz. A tombolajáték engedélyezése alkalmából megállapított feltételek betartása
iránt 43,504/1906. szám alatt kibocsátott körrendelet kiegészítése . .328
76894. sz. Dalmácia nyilvános kórházai és gyógyintézeteinek az 1906. évre meg
állapított napi ápolási díjai 361
76925. sz. Transvaal és Orange államokba való bevándorlás korlátozása . . .338
78834. sz. A községi és körjegyzők és a segédjegyzők 1907. évi fizetés kiegészítésének javaslatba hozatalánál követendő eljárás 348
79083. sz. A házasság fennállása alatt született gyermekek törvénytelenitése iránt indított perekben ügygondnok kirendelése 339
79935. sz. Maros-Torda vármegye községei és egyéb lakott helyei neveinek meg állapítása 547
80000. sz. Utasítás az állami anyakönyvek vezetése tárgyában. Melléklet a 48 számhoz.
Ezen Utasítás mellékleteiként közölve vannak :
21,000/1906. 1. M. sz. Az állami anyakönyvekről szóló 1894 : XXXIÍI. t.-cikkben és
az ennek módosításáról szóló 1904 : XXXVI. t.-cikkben meghatározott bírósági eljárások szabályozása, valamint az idézett t.-cikkek értelmében közlendő bírói határozatok Utasítás 211. lapján.
116,500/1906. B. M. sz. Fegyelmi szabályzat az állami tisztviselői minőséggel biró
anyakönyvvezetőkre vonatkozólag Utasítás 219. »
Utónevek jegyzéke Utasítás 221. »
56/1896. V.K. M. eln. sz. A vallás szabad gyakorlatáról szóló 1895 : XLIII. t.-c. végrehajtása Utasítás 234. »
2600/1906. M. E. sz. A tengeri hajókon utazás közben előfordult születések és halálesetek nyilvántartása és tanúsítása Utasítás 248. »
80,001/1906. B. M. sz. Utasítás a polgári közintézetekben előforduló születések és
halálesetek bejelentésénél követendő eljárás tárgyában . Utasítás 252.
1674/1895. V, K. M. eln. sz. A gyermekek vallására vonatkozó megjegyzések és nyilatkozatok alakszerűségeinek s azok anyakönyvi nyilvántartásánál követendő eljárásnak s a gyámhatósági beleegyezés mellett való áttérésnek
szabályozása ... Utasítás 255. »
54,919/1895. B. M. sz. függeléke. A halál okának a halottvizsgálati bizonyítványba
való bejegyzése Utasítás 261. »
80,002/1906. B. M. sz. Utasítás a »Családi Értesítő«-k kiállítása tárgyában Utasítás 264. »
2700/1906. M. E. sz. A katonai egyéneknél (a fegyveres erő és csendőrség) előforduló
születések, halálesetek és házasságok anyakönyvi nyilvántartása és tanúsítása Utasítás 295. »
2800/1906. M. E. sz. A diplomáciai képviselők, konzulok és ezek helyettesei, mint
magyar állami anyakönyvvezetők által követendő eljárásnál szükséges eltérések megállapítása Utasítás 306
80001.sz. Utasítás a polgári közintézetekben előforduló születések és halálesetek
bejelentésénél követendő eljárás tárgyában 500
80002. sz. Utasítás a »Családi Értesítők« kiállítása tárgyában 501
80019. sz. A díjnoki illetmények felvételének szabályozása . 352
80200. sz. Az anyakönyvek és anyakönyvi kezelési nyomtatványok szállítása . 332
80576. sz. Boszniai és hercegovinai bordélyok kéjnőinek kórházi költségei 339
81499. sz. Egy gráczi illetőségű osztrák állampolgár csavargótól a szokásos községi
segély megtagadása 366
81695. sz. A »Cunard Steam Ship Company Ltd.« részéről szállítási szerződések
megkötése céljából alkalmazott meghatalmazottakban beállott változás . 348
82005. sz. Útlevelek helyes kiállítása 358
82027. sz. Útlevélügyben a katonai hatóságokhoz beadandó kérelmek bélyegmentessége 358
82218. sz. A bevándorlási statisztikai adatgyűjtés 450
82677. sz. A József kir. herceg szanatórium egyesület házassági emléklapjainak az
anyakönyvi hivataloknál való forgalomba hozatala 449
84721. sz. Kisázsiai chaldeus papok engedély nélküli koldulása . 451
87310. sz. A brazíliai Sao Paulo államba való kivándorlás megakadályozása . . . 365
88557. sz. A portóköltséggel terhelt postai küldemények elfogadása körüli eljárás szabályozása 397
89087. sz. A községek részére érkező postautalványok és postatakarékpénztári utalványok kézbesítése és azok összegeinek kifizetése 351
90993. sz. Járványkórházak, fertőtlenítő intézetek felállítása és a tüdővész bejelentése 457
91038. sz. A »Cunard Steam Ship Co. Ltd.« részéről szállítási szerződések megkötése céljából alkalmazott meghatalmazottakban beállott változás . . 463
91418. sz. A községi elöljáróságoknál befolyt kihágási büntetéspénzek felerészének
postatakarékpénztári uton való beküldése 451
98922. sz. A magyar korona országai Helységnévtára legújabb kiadásának ajánlása 397
99694. sz. A »Cunard Steam Ship Co. Ltd.« részéről szállítási szerződések megkötése céljából alkalmazott meghatalmazottakban beállott változás . . 445
102778. sz. A vármegyei számadási ágazatokra vonatkozó nemleges naplók beküldésének megszüntetése . . . . 452
104696. sz. Bűnjeleket tartalmazó csomagok vagy tartályok kezelése 485
106948. sz. A vármegyei alkalmazottak illetményszabályozásának az 1904 : X. t.-c.
és az 1906. évi állami költségvetésről szóló 1906: IX. t.-c. alapján leendő kiegészítése 470
106948. sz. Utasítás a vármegyei alkalmazottak (tiszti, segéd-, kezelő- és szolgaszemélyzet) illetményszabályozásának az 1904 :X. t.-c. és az 1906. évi állami költségvetésről szóló 1906 : IX. t.-c. alapján leendő kiegészítéséről 472
110075. sz. A »Hungary« című angol képes újság részéről a törvényhatóságok és
nagyobb városok ismertetése céljából tervezett közlemény-sorozat támogatása 459
113399. sz. A Hildebrand és Möller hannoveri cég által forgalomba hozott »Gáro
sörkivonat« behozatalának és elárusitásának eltiltása 486
113600. sz. O'sváth Andor »Városok Lapja« című folyóiratának ajánlása 514
116500. sz. Fegyelmi szabályzat az állami tisztviselői minőséggel bíró anyakönyvvezetőkre vonatkozólag 501
116634. sz. Tizenöt éven alóli férfiszemélyek és kiskorú nőszemélyek kivándorlása 521
117000. sz. Az uj magyar gyógyszerárszabvány megküldése 567
117000. sz. Az uj magyar gyógyszerárszabvány 568
117135. sz. A jegyzőségi és anyakönyvi kerületi egység biztosítása 486
118340. sz. Az 1904 : XXXVI, t.-c. életbeléptetésével kapcsolatos intézkedések . . 494
19148. sz. A vármegyei alapokról vezetendő tőkekönyv 522
119883. sz. A gondnokság alá helyezési eljárás megindítása előtt a gondnokság alá
helyezendő egyén vagyoni viszonyainak megállapítása 529
120460. sz. A bujakór, trachoma vagy elmebaj miatt ápolt stájerországi és krajnai illetőségűek ápolási díjai 515
122000. sz. Az országos jellegű munkásegyesületek helyi csoportjainak bejelentése körüli eljárás 511
122279. sz. Az esetleges mozgósítás alkalmával polgári alkalmazásukban meghagyandó
vármegyei és r. t. városi tisztviselőkről szerkesztett kimutatások felterjesztése 516
122800. sz. Az 1904: XXXVI. t.-c. életbeléptével forgalomba hozandó anyakönyvi kezelési nyomtatványok 502
124197. sz. Az esetleges mozgósítás alkalmával polgári alkalmazásukban meghagyandó
t. h. városi tisztviselőkről szerkesztett kimutatások felterjesztése . . . 517
127573. sz. A járási számvevők uti előlegének elszámolása 574
131060. sz. A vármegyei évi közigazgatási, árva- és gyámhatósági költségvetések összeállítása és felterjesztése 557
131416. sz. A polgári közintézetekben előforduló születések és halálesetek bejelentésénél követendő eljárásra vonatkozó 80 001/1906. B. M. számú rendelet kiegészítése 558
132261. sz. A vármegyék által 1906. évre kivetett pótadókról készítendő kimutatások felterjesztése 575
134373. sz. Az 1907. évi anyakönyvi tiszteletdíjak és államsegélyek folyóvá tétele s
az 1904 : XXXVI. t.-c. életbeléptetésével kapcsolatos ujabb intézkedések 559
135404. sz. A községi szabályrendeletek címeiről felterjesztendő kimutatás 576
1906. évi Honvédelmi ministeri rendelet.
10607. H. M. sz. A katonai segédletek elszállásolása és élelmezése körül felmerülő költségek 277
1905. évi 6. Igazságügyministeri rendeletek.
135. I. M. sz. Az örökösödési eljárásról szóló 1894: XVI. t.-c. végrehajtása iránt
43194/1895. I. M. sz. a. kiadott rendelet 24. §-ának kiegészítése ... 17
39609. I. M. sz. Térti vevények használata bírósági kézbesítéseknél 8
1906. évi
1043. I. M. sz. Pénzhamisítások ügyében megindított nyomozások 143
1906. évi 7. Kereskedelemügyi ministeri rendeletek.
45606. K. M. sz. A községek részére érkező postautalványok és postatakarékpénztári utalványok kézbesítése és azok összegeinek kifizetése 352
1905. évi 8. Pénzügyministeri rendeletek.
71363. P. M. sz. Az ércpénz-hamisitványokról 39
94938. sz. P. M. sz. A vármegyei pótadók és járulékoknak miként való előírása,
könyvelése és nyilvántartása s a hátralékoknak behajtás végett való kimutatása iránt 1410/1903. P. M. szám alatt kiadott körrendelet módosítása 18
1906. évi
78205. P. M. sz. A vármegyei számadási ágazatokra vonatkozó nemleges naplók
beküldésének megszüntetése 453
80433. P. M. sz. A vármegyei alapokról vezetendő tőkekönyv 522
96775. P. M. sz. A járási számvevők uti előlegének elszámolása 574
III. Hatásköri összeütközési esetben hozott ministertanácsi 1906. évi határozat.
április 30. Magántulajdonban nem álló köztérnek, magán egyén által, falépitésével
történt elfoglalása miatt keletkezett vitás kérdésben az eljárás közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik 281
1904. évi IV. Elvi jelentőségű belügy ministeri határozatok.
118700 sz. A községi vagyonról vezetendő törzskönyvek és vagyonleltárak 11
1905. évi
1205. sz. Községi elöljárónak betegség okából való nyugdíjazási ügye a vármegyei th. bizottsági közgyűlés illetékessége alá tartozik 73
6209. kih. sz. Templom közelében levő italmérési üzletekben az isteni tisztelet tartama alatt elkövetett kihágások megtorlása 124
82724. sz. Az állami gyermekmenhelyekhez intézett gondozási díjak portókötelesek 169
87620. sz. Elhagyottá nyilvánított gyermek jótevőnél csak abban az esetben helyezhető el, ha a jótevő kellő erkölcsi és anyagi biztosítékot nyújt a gyermek sorsának biztosítására nézve 135
99730. sz. Körjegyző a székhelyén kívül - körletéhez tartozó külközségben -
végzett hivatalos teendői alkalmával fuvardíjat vagy természetbeni fuvart
csak abban az esetben igényelhet, ha a községi szervezési szabályrenrendelet vagy valamely más jogérvényes határozat, vagy törvényszerű gyakorlat alapján ilyen őt megilleti 198
117816. sz. Az erdőőrök fegyvertartási joga 78
118872. sz. Elhagyott gyermekek feltételes kiadása 249
122097. sz. Kivételes nősülési engedélyekhez szükséges orvosi bizonyitványok kiállítási díja . . . 117
1905. évi
122631. sz. Eltoloncoltatásra elitélt külföldi egyén állampolgárságának és illetőségének megállapithatása és átvétele iránt szükséges tárgyalások megindithatása végett az ügyiratok a belügyministerhez felterjesztendők . . . , 74
126822. sz. A főszolgabíró által magánérdekű ügyben kirendelt szolgabírónak utazási előlegre joga van 282
129850. sz. Cselédügyekben az elsőfokúval lényegileg egybehangzó másodfokú határozat ellen semminő felebbvitelnek nincs helye 74
133477. sz. Községi pótadóhátralékok után késedelmi kamat szedhető 80
ad 135438. sz. Tényleges szolgálatban álló póttartalékosok csakis a katonai hatóság
engedélyével köthetnek házasságot 19
1906. évi
110. sz. Kórházi beteg gyanánt szereplő ápolttól az ápolási díj megtérítésén kívül
egyéb díj fizetése nem követelhető 199
4829. sz. Nem elhagyott gyermeknek állami gyermekmenhelybe való felvételét az
árvaszék csak a törvényes képviselő beleegyezése mellett rendelheti el . 80
5195. sz. A mult évi újoncozás elmaradása folytán állítási kötelezettségüknek
eleget nem tett, de a III. korosztályból 1905. december 31-én kilépett
hadkötelesek kivételes engedély nélkül nősülhetnek 19
6302. sz. Az állami gyermekmenhely kötelékébe tartozó elhagyott gyermekek tartásdíja 271
6413. sz. Elhagyottá csupán oly gyermek nyilvánítható, kinek az elhagyottá nyilvánítás idejében eltartásra és nevelésre köteles és képes hozzátartozói nincsenek 278
8074. sz. Szomszéd telekre néző ablak befalaztatását a szomszéd csak abban az
esetben követelheti, ha erre a tulajdonos jogát korlátozó szolgalmi joga
van. Az erre vonatkozó kérelem a bíróság előtt érvényesítendő 92
9739. sz. Betegápolási költség kifizetése után, a telekkönyvi kitörlés iránt, a tiszti
főügyész a betegápolási alap nevében haladéktalanul, hivatalból és költségmentesen köteles intézkedni 79
10070. sz. A községi (kör-) orvos tb. járási orvossá kinevezhető, tb. vármegyei
főorvossá azonban nem 118
14889. sz. A Jogorvoslati Utasítás 5. § ának értelmezése 169
15775. sz. Körbábának aggsági munkaképtelenség címén állásától elmozdítása a
vármegye törvényhatósági bizottsági közgyűlésének hatáskörébe tartozik 192
19179. sz. Községi elöljáróság gyámpénztárból történő utalványozási jogának terjedelme 256
20455. sz. Állami gyermekmenhely kötelékébe tartozó elhagyott gyermekeknek a
nevelő szülőknél való elhelyezése és visszavitele kizárólag az igazgatófőorvos hatáskörébe tartozik 249
24307. sz, A női kereskedelmi tanfolyamot végzettek képzettsége az 1883 : I. t.-c.
19. §-ában a segédhivataloknál alkalmazottakra nézve megkívánt minősítéssel egyenlő értékűnek tekintendő 264
25972. sz. Az örökbefogadás az örökbefogadott gyermek vallására, illetőleg annak
megváltoztathatására semmi kihatással nem bír 170
28046. sz. Tanuknak közigazgatási hatóságok által megkeresés folytán való kihallgathatása 340
29293. sz. A községi vicinális útbiztos nem vármegyei, de községi alkalmazott
lévén, az illetőnek a főszolgabirói irodai személyzet munkakörbe utalt
teendők végzésével megbízása szabálytalan s az illetőnek helyettesítésével járó költségek fedezésével a vármegyei házipénztár meg nem terhelhető 200
33943. sz. Magánegyénnél szülő által elhelyezett kiskorú gyermek tartásdíja az orsz.
betegápolási alapból meg nem téríthető 250
39933. sz. Husz éven aluli törvénytelen származású házasulónál, akinek anyja nincs
vagy nem létezőnek tekintendő, a gyámhatóság jóváhagyása nem
mellőzhető akkor, ha a gyám a kiskorúnak természetes atyja 257
42979. sz. A község felebbviteli beadványainak előterjesztési módja 321
49472. sz. Építés vagy átalakítás utján keletkezett helyiségnek minő célra használhatása felett az épitésrendőri hatóság van hivatva határozni 530
52774. sz. Névváltoztatás iránti kérvények felszerelése 282
55881. sz. A törvényhatósági és a városi közkórházak által az ápolási díjak felvételéről kiállított nyugtatványok bélyegmentesek 283
56489. sz. Magánszemélyeknek saját céljaikra országos könyöradománygyűjtési
(koldulási) engedély nem adható 295
57953. sz. Az ügy érdemében is végső fokon határozni hívatott hatóság által a
felfolyamodás visszautasítása iránt hozott végzés ellen felebbvitelnek helye nincs 334
58917. sz. Hét éven felüli gyermekek tartásköltségeinek kiutalása 321
61340. sz. Községi közigazgatási tanfolyami képesítési bizonyítványok másodlatainak kiállítása 322
63548. sz. A közigazgatási bírósági határozatok kézbesítése 4600/1902. M. E. sz.
»Kézbesítési Utasitás« értelmében foganatosíta a A községi kézbesítők által ezen rendszer életbelépte előtt vezetett jegyzék többé nem vezetendő 304
88224. sz. Szolgalommal terheh erdőkben a használatra jogosultak által a hatóságilag jóváhagyott üzemtervek ellenére gyakorolt használatok erdei kihágásoknak tekintendők 530
90157. sz. Bérkocsi-árszabályzat nem létében a viteldíj-követelés bírói úton érvényesíthető ... 526
108639. sz. Iparos özvegye uj iparígazolvány váltására nem kötelezhető s néhai
férje iparígazolványának megfelelő árulási helyre - feltéve, hogy férje
iparát folytatja - igényt tarthat 531
108803. sz. Az elhagyott gyermek átvételének a tartásra kötelezett által való megtagadása esetén eljárás 526
112221. sz. Vevőnek birtokba helyezése vételi bizonyítvány alapján csak addig az
időpontig rendelhető el, míg a telekkönyvi hatóság az árverésen eladott
ingatlanra nézve a tulajdonjognak a vevő nevére kebelezését jogerősen el nem rendelte 531
114750. sz. A tevékenységi kimutatások szerkesztése 564
V. A m. kir. közigazgatási bíróság általános közigazgatási osztályának döntvényei.
XII. számú döntvény. Az öt évet meghaladó szolgálat után két évi fizetéssel végkielégitett állami alkalmazottak özvegyeit és gyermekeit az 1885 : XI. törvénycikk 34. §-a alapján állandó ellátás és ugyanezen törvény 53. §-a
értelmében temetési járulék illeti meg.
Az állandó ellátás az 1885 : XI. törvénycikk rendelkezései szerint
szabandó meg a törvény 46. §-ában felállitott azon korlátozással, hogy
az özvegy és gyermekek járandósága sem egyenkint, sem együttvéve
nem lehet nagyobb annál a nyugdíj összegénél, mely a férjet, illetőleg
atyát a végkielégítés alapjául szolgált javadalmazás és tiz évi szolgálat
után megillette volna.
Ugyanez az összeg szolgál alapul a temetési járulék megállapításánál.
Az ily módozatok mellett megszabandó özvegyei nyugdíj, gyermeknevelési járulék és temetési járulék folyósításának idejére nézve az 1885 : XI. törvénycikk 17. §-ának rendelkezései irányadók, az állandó ellátásra vonatkozó oly korlátozással, hogy ha a végkielégitett állami alkalmazott
a tényleges szolgálat alól történt felmentéstől számított 2 éven belül hal
meg, az özvegyi nyugdíj és gyermeknevelési járulók csak ennek a két évnek elteltével folyósítandó
XIII. számú döntvény. A törvényhatósági útadót nem minimumban, hanem százalékos összegekben kell kiróni a fél lakóhelyéül nem szolgáló törvényhatóságban akkor, ha a lakóhelyül szolgáló törvényhatóságban utadóminimum alá esik és ha a lakóhelyül nem szolgáló törvényhatóságnak területén fizetett állami adója oly csekély, hogy az az után számításba vehető útadószázalék menynyisége még három kézi napszám folyó árát sem éri el 316
XIV. számú döntvény. A házastársakra közösen használt birtokuk után az útadóminimum nem külön-külön mindkét házasfélre, hanem csak egyszer vetendő ki abban az esetben is, ha a közösen használt birtok tulajdonjoga mindkét házasfelet illeti 318
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Belügyi Közlöny 1906. január-december Belügyi Közlöny 1906. január-december Belügyi Közlöny 1906. január-december Belügyi Közlöny 1906. január-december Belügyi Közlöny 1906. január-december Belügyi Közlöny 1906. január-december Belügyi Közlöny 1906. január-december Belügyi Közlöny 1906. január-december Belügyi Közlöny 1906. január-december

Könyvtári könyv volt. A borító kissé kopott, foltos. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak. Néhány lap enyhén szakadozott, rajta bejegyzések találhatók.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
24.000 ,-Ft
120 pont kapható
Kosárba