864.670

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A filozófia története

Szerző

Kiadó: Szerzői magánkiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 665 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN: 963-460-420-X

Fülszöveg

Az ókori Keleten több helyütt már nagyon régen fejlett civilizációk jöttek létre. Ezek világlátását azonban még majdnem teljességgel a természetfölöttibe vetett hit uralta. S ha bennük itt-ott (pl. Kínában és Indiában) felbukkantak is a racionalizmus csírái, azokat szinte mindjárt a maga hatalma alá gyűrte a vallás.
Az antik görögöknél viszont, akik időbelileg csak jóval a fejlett kultúrájú keleti népek után léptek a történelem színpadára, megszületett a realitás vallástól független szemlélete: a filozófia. Ez az új típusú látásmód - a bölcselet - ugyanazokra a fontos világnézeti kérdésekre igyekszik feleletet adni, mint a vallási-mindennapi tudat, amelyből kiemelkedett. Ám egészen más módon. Nem fogadja ugyanis el szülőanyja szóláskényszerén, dogmatizmuson alapuló hiedelmeit, hanem kétellyel illeti azokat, és a tényekre támaszkodó logikus gondolkodással törekszik meglelni az igazságot.
Pais István most megjelent munkája. "A filozófia története" a bölcseletnek erről, a valóság hű... Tovább

Tartalom

Mottók5
Előszó13
Bevezetés19
Mi a filozófia?21
Filozófia és köznapi tudat23
Filozófia és vallás24
Filozófia és művészet31
Vallás és művészet32
A filozófia és a szaktudományok33
A filozófia alapvető kérdései és irányzatai38
Az idealizmus fő formái: az objektív és a szubjektív idealizmus40
A materializmus történeti formái55
A görög történelem sajátos jellege és a filozófia kialakulása61
A filozófiai gondolkodás előkészítői67
Homérosz68
Hésziodosz71
"A hét bölcs" és a gnómaköltők76
A milétoszi iskola81
Thalész: "a filozófia atyja"81
Anaximandrosz86
Anaximenész90
A Janus-arcú püthagoreizmus92
A politeizmust bíráló rhapszódosz: Xenophanész99
A dialektika atyja: Hérakleitosz104
Az eleai iskola113
Parmenidész113
A zénóni aporiák115
Akragaszi Empedoklész120
Az ésszerűség bölcselője: Anaxagorasz127
Arkhék a szpermák131
Az atomista iskola. Démokritosz134
Athom-arkhé és ismeretelmélet135
Démokritosz a társadalomról, az erkölcsről, a nevelésről és a vallás keletkezéséről139
A görög felvilágosodás és a szofisták144
A szofisták tevékenysége és világnézeti radikalizmusa148
A szofisták szekularizált társadalomszemlélete156
Ismeretelméleti relativizmus: "az ember a mérték"161
A "bábáskodó" Szókratész166
Szókratész élete és "bábáskodó" módszere168
A dualista rendszer megteremtése170
A peloponnészoszi háború és a racionalista etika172
Szókratész daimonionja és pere176
Az "Akadémia" bölcselője: Platón180
Teleologikus és dualista világmagyarázat184
Ideatan és ismeretelmélet190
Társadalomfilozófia és társadalomutópia195
Pedagógia és esztétika201
A künizmus. Szinópéi Diogenész205
A "Lükeion" filozófusa: Arisztotelész211
Arisztotelész élete, művei és Makedónia fölemelkedése211
Az árucsere történeti elemzése és a platóni társadalomutópia bírálata215
A lehetséges legjobb állam tervezete és a nevelés központi szerepe218
Arisztotelész etikája és "Poétiká"-ja221
A platóni ideatan kritikája és a kozmikus dualizmus225
Lélektan és ismeretelmélet231
Az "első filozófia"235
Az "Organon": a logikai tudomány megalapozása237
Geocentrikus világkép240
A hellenisztikus világ243
A "Tarka Csarnok" filozófusai: a sztoikusok249
Panteista szemlélet249
Az etikai központ szerepe256
A "Kert" bölcselete: az epikureizmus262
Az atomelmélet és a metakoszmionok istenei263
Harc a vallás, az antropocentrizmus és a finalizmus ellen269
Etika és történetfilozófia272
A szkepticizmus277
A józan kételkedő: Karneadész279
A szkeptikus troposzok283
A kereszténység kialakulása és a patrisztika290
Az egyházatyák tevékenysége296
A kereszténység kritikusai: Lukianosz, Julianus császár és Kelszosz299
A középkor és a skolasztika304
Boethius: "A filozófia vigasztalása"306
Az arab filozófia308
A skolasztika315
Aquinói Tamás319
Francis Bacon: az újkori filozófia atyja323
Bacon élete és munkássága327
Az idolumok kritikája330
A "törzs" - "ködképek"330
A "barlang" - "ködképek"335
A "piac" - "ködképek"336
A "színház" - "ködképek"339
Az új tudományos módszer, az indukció kidolgozása342
Az "Új Atlantisz" utópiája347
Galilei: a természettudományos gondolkodás megteremtése352
Az itáliai reneszánsz352
Az olasz természetfilozófia357
Galilei: "Dialogo..." az arisztotelészi-ptolemaioszi és a kopernikuszi világrendszerről360
Harc a tekintélyelvűség ellen365
A Föld - miként a többi bolygó - forog és kering370
Küzdelem az antropocentrizmus és a finalizmus ellen376
Descartes racionalizmusa381
Franciaország a 16. és 17. században381
Az esszét megteremtő Montaigne383
A protestantizmus térhódítása386
Descartes élete és munkássága389
A módszeres kételkedés és a "gondolkodom, tehát vagyok" elve398
Az ontikus istenérv410
A külvilág léte és a dualista emberkép415
Hobbes materializmusa426
Mechanisztikus materializmus és ismeretelmélet427
A "Leviatán" társadalmi utópiája431
Radikalizálódó valláskritika435
A humanizmus és a gondolatszabadság bölcselője: Spinoza440
Spinoza élete és kiátkozása441
Spinoza művei és filozófiai rendszere446
Társadalmi szerződés és etika458
Az antropomorfizmusok, a teleologikus és az antropocentrikus szemlélet bírálata463
A vallás és a Biblia kritikája466
A vallás természete és társadalmi szerepe467
A Biblia-értelmezés joga és módszere470
A Biblia emberi alkotás472
Ószövetségi könyvek vizsgálata474
Újtestamentumi iratok elemzése477
A Jézus-alak élettörténete478
A Jézus-alak tanításai481
A próféták nem istenség szószólói, hanem emberek485
Kiválasztott nép-e a zsidóság?488
A vallási szertartások493
Mi a csodahit?493
Az ótestamentumi frigyláda: bálvány-istenség496
Locke: szenzualizmus és idealizmus500
Szenzualista kiindulópont500
Sajátos idealizmus509
Társadalmi nézetei515
Leibniz objektív idealizmusa517
A monászok tana518
Ismeretelmélet520
Berkeley szubjektív idealizmusa522
Hume mérsékelt szkepticizmusa531
A mérsékelt vagy "akadémikus" kétely532
Az okság: szubjektív megszokás536
Az "akadémikus" kétely és vallás539
Voltaire546
A francia felvilágosodás deizmusa546
Voltaire élete és filozófiája548
Montesquieu553
Rousseau558
Lamettrie565
A francia felvilágosodás materializmusa565
Az orvos-filozófus Lamettrie gondolatvilága566
A lélek testi jelenség566
Az ember és az állat: fejlődés eredménye568
Az erkölcs evilági természetű569
Helvétius571
Az érdek mint a társadalom mozgatóereje571
Nevelés és társadalom575
Az enciklopédista Diderot579
Az "Enciklopédia" megteremtése579
Deizmuson át a materializmusig580
Tapasztalaton nyugvó ismeretelmélet585
A materializmus rendszerezője: Holbach591
Mechanisztikus materializmus591
Vulgáris társadalomelmélet595
Következetes ateizmus597
A "Szentek képtára"601
Kant kriticizmusa607
A klasszikus német filozófia kialakulása607
Kant élete és kriticizmus előtti korszaka609
Mi a kriticizmus? A "kopernikuszi fordulat"611
A "Ding an sich"614
A priori szemlélet616
Az a priori szintetikus ítélet617
A metafizika kérdései619
Az istenérvek bírálata621
"A gyakorlati ész kritikája": a kanti etika625
Hegel dialektikus idealizmusa631
A fichtei szubjektív idealizmus631
Schelling azonosság-filozófiája634
A dialektikus módszer és az idealista rendszer Hegelnél636
Logikája639
Természetfilozófiája641
A szellem filozófiája641
A szubjektív szellem tana641
Az objektív szellem tana644
Az abszolút szellem tana646
Feuerbach antropológiai materializmusa650
Az ifjúhegeliánusok valláskritikája651
Feuerbach következetes evilágisága653
A vallás az ember önkivetítése659
A vallási antropomorfizmus történeti mozgása663
A vallási antropocentrizmus664
Epilógus666

Dr. Pais István

Dr. Pais István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Pais István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A filozófia története
Állapot:
2.760 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba