A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Magyar Népköztársaság polgári törvénykönyve

Az 1959. évi IV. törvény és a törvény javaslatának miniszteri indoklása, továbbá a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. számú törvényerejű rendelet

Szerkesztő

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 862 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:

Előszó

„A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve" című kiadvány egységes szerkezetbe foglalva közli a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény szövegét és e törvény... Tovább

Tartalom

Tartalomjegyzék 3
Tájékoztató 11
Általános indokolás 15
ELSŐ RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A törvény célja (1-3. §) 32
A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése (4-7. §) 35
MÁSODIK RÉSZ
A SZEMÉLYEK
I. Cím. Az ember mint jogalany 42
I. Fejezet: Jogképesség (8-10. §) 43
II. Fejezet: Cselekvőképesség (11-21. §) 45
Korlátozott cselekvőképesség (12-14. §) 46
Cselekvőképtelenség (15-18. §) 52
Közös szabályok (19-21. §) 54
III. Fejezet: A jogképesség megszűnése; holtnak nyilvánítás (22-25. §) 58
II. Cím. Az állam mint jogalany 62
IV. Fejezet: Jogképesség (26-27. §) 62
III. Cím. A jogi személyek 63
V. Fejezet: Jogképesség; a jogi személy létrejötte és megszűnése (28-30. §) 65
VI. Fejezet: A' jogi személyek egyes fajtáira vonatkozó külön rendelkezések (31-80. §) 69
1. Az állami vállalat (31-38. §) 69
2. Egyéb állami gazdálkodó szervek (39. §) 74
3. Állami költségvetési szervek (40-42. §) 74
4. A szövetkezet (43-47. §) 76
A szövetkezet szervei (48. §) 77
A közgyűlés (49-53. §) 77
Az igazgatóság és a felügyelőbizottság
(54-57. §) 79
A jövedelem elosztása. Felelősség a szövetkezet tartozásaiért (58-59. §) 80
A szövetkezetek átalakulása, egyesülése,
szétválasztása és megszűnése (60-64. §) 80
A szövetkezetek szövetségei és központjai
(65-66. §) 81
Vegyes rendelkezések (67. §) 82
5. A társadalmi szervezetek (68-70. §) 91
6. Az egyesület (71-80. §) 92
IV. Cím. A személyek polgári jogi védelme 100
VII. Fejezet: A személyhez fűződő jogok (81-87. §) 100
HARMADIK RÉSZ
A TULAJDONJOG
I. Cím. A tulajdonjog általános szabályai 106
VIII. Fejezet: A tulajdonjog formái (88-93. §) 106
1. Társadalmi tulajdon (88. §) 108
Állami tulajdon (89. §) 108
Szövetkezeti tulajdon (90. §) 108
2. Magántulajdon (91. §) 109
3. Személyi tulajdon (92-93. §) 111
IX. Fejezet: A tulajdonjog tárgyai (94-97. §) 113
X. Fejezet: A tulajdonjog tartalma és védelme (98-116. §) 119
A birtoklás joga (98. §) 120
A használat és a hasznok szedésének joga (99-111. §) 121
A rendelkezési jog (112-114. §) 130
A tulajdonjog védelme (115-116. §) 133
XI. Fejezet: A tulajdonjog megszerzése (117-138. §) 135
Tulajdonszerzés átruházással (117-119. §) 135
Tulajdonszerzés hatósági határozattal és árverés útján (120. §) 143
Elbirtoklás (121-124. §) 144
Termékek, termények és szaporulat elsajátítása (125. §) 148
Növedék (126. §) 150
Gazdátlan javak elsajátítása (127. §) 150
Vadak és halak tulajdonjogának megszerzése (128. §) 151
Találás (129-132. §) 152
Feldolgozás és egyesítés (133-138.§) 154
XII. Fejezet: A közös tulajdon. (139-149. §) 159
A közös tulajdon megszüntetése (147-149. §) 164
XIII. Fejezet: Használati jogok (150-167. §) 166
Földhasználat juttatás alapján (150-154. §) 166
Haszonélvezet és használat (155-163. §) 171
Telki szolgalom (164-167. §) 179
II. Cím. A társadalmi tulajdonra vonatkozó külön szabályok 182
XIV. Fejezet: Az állami szocialista tulajdonjog (168-178. §) 182
Az állami szocialista tulajdon tárgyai (168-169. §) 183
Az állami szocialista tulajdon kezelése (170-171. §) 186
Kisajátítás (172-174. §) 187
Az állami szocialista tulajdon védelme (175-178. §) 188
XV. Fejezet: A szövetkezeti szocialista tulajdonjog (179-186. §) 193
A szövetkezeti szocialista tulajdon alanyai
(179. §) 193
A szövetkezeti szocialista tulajdon tárgyai
(180. §) 194
A szövetkezeti szocialista tulajdon kezelése
(181-183. §) 195
A szövetkezeti szocialista tulajdon védelme
(184-186. §) 196
III. Cím. A birtok 198
XVI. Fejezet: Birtok és birtokvédelem (187-197. §) 198
A birtok (187. §) 198
A birtokvédelem (188-192. §) 200
Birtoklás jogalap nélkül (193-195. §) 206
Felelős őrzés (196-197. §) 210
NEGYEDIK RÉSZ
KÖTELMI JOG
I. Cím. A szerződés 215
XVII. Fejezet: Általános szabályok (198-206. §) 215
XVIII. Fejezet: A szerződés megkötése (207-218. §) 230
A szerződési akarat és kifejezése (207-211. §) 230
A szerződés létrejötte (212-215. §) 236
A szerződés alakja (216-218. §) 240
XIX. Fejezet: A képviselet (219-225. §) 243
Meghatalmazás (222-223. §) 246
Ügyeinek vitelében akadályozott személy képviselete (224. §) 248
Eseti gondnokság (225. §) 249
XX. Fejezet: A szerződés tárgya és tartalma (226-233. §) 250
Feltétel és időhatározás (227-229. §) 251
Vagylagos szolgáltatás (230. §) 253
Pénztartozás. Kamat (231-232. §) 254
Harmadik személy javára szóló szerződés
(233. §) 258
XXI. Fejezet: Semmisség és megtámadhatóság (234-238. §) 258
XXII. A szerződés módosítása. Tartozáselismerés
(239 242. §) 264
Módosítás szerződés útján (239. §) 265
Egyezség (240. §) 266
Szerződésmódosítás bírósági úton (241. §) 267
Tartozáselismerés (242. §) 268
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
(243-276. §) 269
Foglaló (243-245. §) 269
Kötbér (246-247. §) 270
Jótállás (248. §) 273
Jogvesztés kikötése (249. §) 274
Zálogjog
1. Közös szabályok (250-256. §) 275
2. Kézizálogjog (257-261. §) 280
3. Bankhitelt biztosító zálogjog (262. §) 284
4. Zálogjog jogokon (263-264. §) 284
5. Jelzálogjog (265-269. §) 286
Óvadék (270-271. §) 289
Kezesség (272-276. §) 291
XXIV. Fejezet: Teljesítés és beszámítás (277-297. §) 294
Teljesítés (277. §) 294
A teljesítés helye (278-279. §) 296
A teljesítés ideje (280-282. §) 298
A teljesítés módja (283-287. §) 302
Fajta és mennyiség szerint meghatározott szolgáltatás teljesítése (288-291. §) 307
A pénztartozás teljesítése (292-294. §) 310
Jognyilatkozat adása (295. §) 311
Beszámítás (296-297. §) 312
XXV. Fejezet: A szerződésszegés (298-318. §) 314
A kötelezett késedelme (298-301. §) 317
A jogosult késedelme (302-304. §) 321
Hibás teljesítés (305-308. §) 326
A teljesítés lehetetlenné válása (309-312. §) 334
A teljesítés megtagadása (313. §) 337
A szerződésszegés közös szabályai (314-318. §) 337
XXVI. Fejezet: A szerződés megszűnésének egyes esetei. Elévülés (319-327. §) 339
A szerződés megszűnésének egyes esetei (319-323. §) 340
Elévülés (324-327. §) 343
XXVII. Fejezet: Engedményezés és tartozásátvállalás (328-333. §) 351
Engedményezés (328-331. §) 351
Tartozásátvállalás (332-333. §) 354
XXVIII. Fejezet: Több jogosult vagy több kötelezett a szerződésben (334-338. §) 355
II. Cím. Felelősség szerződésen kívül okozott károkért és jogalap
nélküli gazdagodásért 264
XXIX. Fejezet: A kártérítés általános szabályai (339-344. §) 363
XXX. Fejezet: A felelősség egyes esetei (345-355. §) 374
Veszélyes üzem működéséből eredő károk
(345 1347. §) 375
Az alkalmazott, szövetkezeti tag, képviselő és
megbízott károkozása (348-351. §) 381
Felelősség olyan személyek károkozásáért,
akiknek belátási képessége hiányzik vagy
korlátozott (352. §) 391
Állattartók felelőssége (353 393
Épületről lehulló tárgy által okozott kár
(354-355. §) 394
XXXI. Fejezet: A felelősség módja, a kártérítés mértéke
(356-360. §) 396
XXXII. Fejezet: Jogalap nélküli gazdagodás (361-364. §) 402
III. Cím. Egyes szerződések 404
XXXIII. Fejezet: Adásvétel és csere (365-386. §) 404
1. Adásvétel (365-385. §) 404
A felek jogai és kötelezettségei (368-371. §) 408
Szavatosság a tulajdonjog átruházásáért és
tehermentességéért (372-373. §) 409
Az adásvétel egyes különös nemei (374-382. §) 413
Szavatosság állatok adásvétele esetén (383-385. §) 421
2. Csere (386. §) 426
XXXIV. Fejezet: Vállalkozás (387-396. §) 426
A felek jogai és kötelezettségei (388-396. §) 427
XXXV. Fejezet: Tervszerződések (397-409. §) 438
A tervszerződések megkötése (398-399. §) 441
A tervszerződések tartalma (400-402. §) 441
A tervszerződések módosítása és megszűnése (403 §.) 442
A tervszerződések megszegése (404-408. §) 442
Vegyes rendelkezések (409. §) 443
XXXVI. Fejezet: Termelési és terményértékesítési szerződés
(410-422. §) 447
1. Növénytermelési szerződés (410-418. §) 449
A felek jogai és kötelezettségei (411-414. §) 451
A szerződés megszegése (415-418. §) 455
2. Állatnevelési és hizlalási szerződés (419-420. §) 459
3. Terményértékesítési szerződés (421. §) 460
4. Közös rendelkezés (422. §) 460
XXXVII. Fejezet: Bérlet (423-451. §) 461
1. Dolgok bérlete (423-433. §) 462
A felek jogai és kötelezettségei (424-429. §) 463
A bérlet megszűnése (430-433. §) 472
2. Lakásbérlet (434-451. §) 475
A lakásbérlet létrejötte (434-435. §) 475
A felek jogai és kötelezettségei (436-440. §) 477
A lakásbérlet megszűnése (441-446 §) 481
Albérlet (447-450. §) 483
Vegyes rendelkezések (451. §) 485
XXXVIII. Fejezet: Haszonbérlet (452-461. §) 486
A felek jogai és kötelességei (453-456. §) 489
A haszonbérlet megszűnése (457-460. §) 492
Vegyes rendelkezések (461. §) 493
XXXIX. Fejezet: Letét (462-473. §) 497
A felek jogai és kötelezettségei (463-465. §) 499
A letét megszűnése (466. §) 502
A letét különös nemei (467-473. §) 504
XL. Fejezet: Megbízás. Megbízás nélküli ügyvitel (474-487. §) 512
1. Megbízás (474-483. §) 513
A felek jogai és kötelezettségei (475-480. §) 514
A megbízás megszűnése (481-483. §) 520
2. A megbízás nélküli ügyvitel (484-487. §) 523
XLI. Fejezet: Fuvarozás (488-506. §) 527
Fuvarlevél (489. §) 529
A felek jogai és kötelezettségei (490-499. §) 530
A fuvarozó és a feladó felelőssége (500-505. §) 542
Egyéb rendelkezések (506. §) 544
XLII. Fejezet: Bizomány (507-513. §) 551
XLIII. Fejezet: Szállítmányozás (514-521. §) 559
A felek jogai és kötelezettségei (515-519. §) 561
A szállítmányozó felelőssége (520. §) 564
Egyéb rendelkezések (521. §) 564
XLIV. Fejezet: Bank- és hitelviszonyok (522-535. §) 567
1. Kölcsön (522-528. §) 567
2. Takarékbetétszerződés (529-531. §) 572
3. Számlaszerződések (532-535. §) 573
XLV. Fejezet: Biztosítás (536-570. §) 575
1. Közös szabályok (536-547. §) 577
2. Vagyonbiztosítás (548-559. §) 588
Felelősségbiztosítás (560. §) 598
3. Életbiztosítás (561-567. §) 600
4. Balesetbiztosítás (568-569. §) 607
5. Vegyes rendelkezések (570. §) 607
XLVI. Fejezet: Polgári jogi társaság (571-578. §) 609
A tagok jogai és kötelezettségei (572-575. §) 613
A társaság megszűnése (576-578. §) 618
XLVII. Fejezet: Ajándékozás (579-582. §) 621
XLVIII. Fejezet: Haszonkölcsön (583-585. §) 631
XLIX. Fejezet: Tartási és életjáradéki szerződés (586-591. §) 635
1. Tartási szerződés (586-590. §) 637
2. Életjáradéki szerződés (591. §) 643
L. Fejezet: Díjkitűzés. Kötelezettségvállalás közérdekű
célra (592-597. §) 644
1. Díjkitűzés (592. §) 644
2. Kötelezettségvállalás közérdekű célra (593-597. §) 646
ÖTÖDIK RÉSZ
ÖRÖKLÉSI JOG
I. Cím. Az öröklési jog általános szabályai 651
LI. Fejezet: Általános szabályok (598-606. §) 651
Hagyaték, örökség, öröklés (598-599. §) 651
Kiesés az öröklésből (600-601. §) 654
Érdemtelenség (602. §.) 657
Lemondás az öröklésről (603-605. §) 659
A kiesésre vonatkozó rendelkezések alkalmazása (606. §) 662
II. Cím. Törvényes öröklés 662
LII. Fejezet: Törvényes örökösök (607-622. §) 662
A törvényes öröklés általános rendje (607-610. §) 663
Ági öröklés (611-614. §) 666
A házastárs haszonélvezeti joga (615-616. §) 672
Az örökbefogadással kapcsolatos öröklési jogi
szabályok (617-618. §) 674
Osztályrabocsátás (619-622. §) 676
III. Cím. Végintézkedésen alapuló öröklés 680
LIII. Fejezet: A végrendelet (623-635. §) 680
A végrendelkezés joga (623. §) 680
A végrendelet fajai (624. §) 680
Közvégrendelet (625-626. §) 682
Írásbeli magánvégrendelet (627-632. §) 683
Közös rendelkezések az írásbeli végrendeletekre (633. §) 687
Szóbeli végrendelet (634-635. §) 688
LIV. Fejezet: A végrendelet tartalma (636-643. §) 689
Örökösnevezés (636. §) 689
A törvényes és a végrendeleti öröklés kapcsolata. Kizárás (637. §) 690
Az örökrész meghatározása. Növedékjog (638-639. §) 691
Helyettesörökös (640. §) 693
Hagyomány. Meghagyás (641-643. §) 693
LV. Fejezet: A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága (644-654. §) 696
A végrendelet érvénytelensége (644-649. §) 696
A végrendelet hatálytalansága (650-651. §) 701
A végrendelet részleges érvénytelensége, illetőleg hatálytalansága (652. §) 703
A végrendelet megtámadása (653-654. §) 704
LVI. Fejezet: Öröklési szerződés (655-660. §) 705
Az öröklési szerződés általános szabályai (655-658. §) 706
Halál esetére szóló ajándékozás (659. §) 709
Rendelkezés várt örökségről (660. §) 710
IV. Cím. Kötelesrész 710
LVII. Fejezet: A kötelesrész és annak kielégítése (661-672. §) 710
Kötelesrészre jogosultak (661. §) 711
Kitagadás (662-664. §) 712
A kötelesrész mértéke és alapja (665-667. §) 714
A kötelesrész kielégítésére szolgáló érték. Betudás (668. §) 719
Felelősség a kötelesrész kielégítéséért (669-670. §) 722
A kötelesrész kiadása (671-672. §) 726
V. Cím. Az öröklés jogi hatásai 727
LVIII. Fejezet: Az örökség megszerzése (673-676. §) 727
Az öröklés megnyílta (673. §) 727
Az örökség visszautasítása (674-675. §) 728
Külön rendelkezések a hagyomány és a meghagyás tekintetében (676. §) 731
LIX. Fejezet: Az örökös jogállása (677-684. §) 731
Hagyatéki tartozások (677-678. §) 732
Felelősség a hagyatéki tartozásokért (679. §) 733
Kielégítés az örökös által' (680. §) 734
A hagyatéki hitelezők felhívása (681. §) 734
Az örökös jogállása (682-683. §) 736
A hagyományos felelőssége a hagyatéki tartozásokért (684. §) 738
ZÁRÓ RENDELKEZÉS (685. §)
FÜGGELÉK
A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és
végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. számú törvényerejű rendelet 739
Jogszabálymutató 795
Tárgymutató 803
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem