814.443

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar református egyháztörténet I.

1520 tájától 1608-ig

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Magyar Református Egyház
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés
Oldalszám: 408 oldal
Sorozatcím: Református Egyházi Könyvtár
Kötetszám: 20
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:

Előszó

A Magyar Református Egyháztörténet az első kötete magában is önálló egész. Remélhető, hogy ha szerzője egészségének és munkabírásának kedvezend az Úr, a véges emberi erőktől telhető leggyorsabb... Tovább

Tartalom

Bevezetés1
Célunk1
Egyház és "egyházak"1
Az egyház a történetben; reformáció2
Református és "protestáns" egyháztörténelem4
Magyar református egyháztörténelem6
Módszer8
Felosztás10
Az ősmagyar vallás és a magyar keresztyénség kezdetei13
Az ősmagyarság vallási képe13
Első érintkezések a keresztyénséggel14
Géza és István király döntő lépése15
Az egyházszervezés17
A középkor magyar egyháza20
Az államvezetés keresztyén szelleme20
A pápasághoz való viszony21
A magyar keresztyén lelkiség22
Egyház és művelődés a középkor alkonyán25
Repedések és bomlások a középkori egyházegységben28
A főpapság elvilágiasodása28
Világias közszellem31
Schisma, zsidóság, pogányság33
Eretnekségek; huszitizmus36
Renaissance, humanizmus39
Nemesség és polgárság a papsággal szemben40
Első korszak48
Reformátori mozgalmak a mohácsi vész előtt43
A tiszta Evangélium megjelenése Magyarországon; reformátori jelenségek egyes városokban s egyebütt42
A királyi hatalom, az udvar és az országgyűlés magatartása; üldözések49
A reformáció elterjedése és szervezkedése 1526-tól 1550 tájáig55
A régi egyház a katasztrófa után; a világi nagybirtok55
Buda, Dévai59
Székesfehérvár, Pápa; a Török-család63
Nádasdy Tamás birtokai; Sylvester63
Batthyányak, Zrínyiek; szlovén-horvát reformáció65
Tolna, Baranya: Sztárai66
A Dunántúl többi része; a felső Dunamellék; bányavárosok; anabaptizmus67
Az északi Felvidék69
Zemplén: Perényi Péter; Abauj, Borsod, Heves71
A Duna-Tisza köze: Szegedi Kis István73
A Tiszántúl: Ozorai Imre76
Debrecen; szatmár-szilágyvidéki zsinatok78
Erdélyi szászság: Honter; oláh reformáció81
Erdélyi magyarság: Heltai és Dávid85
Harc a Stancaróval90
A református egyház megalakulása a Tiszán túl és Erdélyben97
Általános előzmények97
Kálmáncsehi; harcok a Tiszavidéken és Erdélyben104
Méliusz; összefogás az erdélyiekkel; Marosvásárhely108
Küzdelem Erdélyben; Blandrata, a nagyenyedi zsinat114
A Tiszántúl; a Debrecen-Egervölgyi Hitvallás és az 1567-i debreceni zsinat120
A református egyház megalakulása az északi és északkeleti Felvidéken129
A kezdetek Kassán és egyebütt; Huszár Gál; tarcali zsinatok129
Nagy pártfogók; Eger; Perényi Gábor; Thuri Pál; Károlyi Gáspár; gönci zsinat132
Az északibb Felvidék; Kaasa; a kryprocalvinista küzdelmek137
A református egyház megalakulás a Duna-Tisza közén, az alsó Dunamelléken és a Dunántúl hódoltsági részén141
Kezdetek az ötvenes években141
A hercegszőllősi zsinat142
A superintedentia egysége143
A református egyház megalakulása a felső Duna-melléken és a Dunántúl Habsburg-uralom alatti részén144
Előzmények144
Felsődunamellék; a superintendentia kailakulása145
Dunántúl; Beythe István; a csepregi colloquium; a superintendentia kialakulása146
A református egyház küzdelme az antitrinitárizmussal és az anabaptizmussal151
A propagandát lehetővé tevő körülmények151
Arany Tamás és társai Debrecenben152
Dávid fellépése, Méliuszék szerepe a gyulafehérvári első hitvitán; a marosvásárhelyi zsinat, a Catechismus Ecclesiarum Dei154
Egri Lukács; a gönci zsinat157
Dávidék továbbhaladása, az 1567-i debreceni zsinat; az 1568. év jelentősége; a tiszajobbparti harc, Egri Lukács vége159
Gyulafehérvári második és nagyváradi hitvita162
Propaganda Erdélyen kívül; szélsőséges tanuok; a kritikus 1570. év, a fekete ember164
Visszaesés és meghasonlás Erdélyben; Karádi, a szombatosság kezdetei167
Az unitárizmus a Dunán túl; a nagyharsányi katasztrófa; a pécsi disputa171
A református egyház missziója az oláhok közt176
Református vallási irodalom oláh nyelven176
Állami támogatás177
A református egyház területi egységei; alkotmánya, szervezete és kormányzata; fegyelmi rendje, jogi viszonyai180
A területi egységek kialakulása180
Kánonok185
Az egyházalkotmány eredete, típusa186
Esperes és püspök193
Kormányzás és zsinatok198
A helyi gyülekezet, a lelkészek alkalmazása204
A világi hatóság egyházi szerepe208
Egyházfegyelem210
Házasságjog213
Anyagi viszonyok és jogrend217
A református egyház istentisztelete és istenfélelme225
Liturgiák, ágendák225
Istentisztelet, szertartások, ünnepek, templom, lelkészi öltözet26
Igehirdetés; a magyar Biblia229
Egyházi ének; énekeskönyvek233
Egyéb építő irodalom; Báthory István, az imádkozó238
Átlagos vallási és erkölcsi színvonal241
Lelkészek és nemlelkészek közti fegyelem246
Népfélék; babonaság, ördöngösség, boszorkányásg, istenkáromlás249
A református egyház nevelő és művelő munkája256
Kátétanítás és magyaráás256
A magyar református iskola259
A külföldi tanulmányozás268
A lelkészképzés271
A theologiai irodalom273
Egyetemes művelő hatások279
Az erdélyi állam valláspolitikája és a református egyház284
Az erdélyi valláspolitika eredete és jelleme284
Az ágostai hitvallású protestantimus szabad gyakorlatának kivívása a Zápolyai-uralom alatt286
A református vallás szabad gyakorlatának kivíváa292
A rajongó hullám valláspolitikája295
Ellenreformciós törekvések a Báthory- és Habsburg-korszakban; végeredmény300
A református egyház és a török uralom310
A hódoltsági protestantizmus helyzete általában310
A református egyház sorsának mérlege315
A református egyház és a Habsburg-királyság319
Általános helyzetkép319
"Interimisticus" valláspolitika; az 1548-i törvények320
Oláh Miklós ellenreformációs tevékenysége324
A protestantizmus többségrejutása325
Országgyűlési vallásügyek 1550-1563327
Miksa331
Rudolf 1588-ig333
Kassai templomügy; XXII. artikulus337
Bocskay István és műve347
Bocskay élete, jelentősége egyháztörténelmi szempontból347
A fölkelés; a hajdúk; Bocskayék egyházpolitikai programmja352
A kassai országgyűlés; a bécsi béke358
Az 1608-i törvények363
Az erdélyi helyzet alakulása; összefoglalás, visszatekintés az egész korszakra367
Mutató372
Pótlások és javítások407
Utóhang409

Dr. Révész Imre

Dr. Révész Imre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Révész Imre könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem