864.561

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világtörténelem I-VIII.

Világtörténelem a mívelt magyar közönség számára - Az ó-kor története I.-A keleti népek története/Az ó-kor története II.-Görögország és Macedonia története/Az ó-kor története III.-A Római Birodalom története/A középkor története I.-A népvándorlástól a keresztes háborúkig/A középkor története II.-A tatárjárástól a reformatio kezdetéig/Az ujkor története I.-A reformatiótól a vesztfáliai békeig/Az ujkor története II.-A harminczéves háborutól a nagy franczia forradalomig/Az ujkor története III.

Szerző

Kiadó: Mehner Vilmos
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott félbőr kötés
Oldalszám: 5.748 oldal
Sorozatcím: Világtörténelem
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Aranyozott gerincű félbőr kötésben. Földabroszokkal, arcz- és mívelődés-történeti képekkel díszített kiadás. Franklin-Társulat nyomdája nyomása. A kötetek kiadási évei a következők: I. kötet 1879., II-III. kötet 1880., IV. kötet 1881., V. kötet 1882., VI. kötet 1883., VII. kötet 1884., VIII. kötet 1885.

Előszó

Midőn a kiadó fölszólítására egy nagyobb, nyolcz kötetes világtörténelem írására határoztam el magamat, tudom oly nagy föladatot tűztem ki czélúl, melynek sikereért a felelősség súlyosan nyomja... Tovább

Fülszöveg

I. kötet térképek és képek jegyzéke.

Térképek.
Cyrus és Nagy Sándor birodalma 450
Egyiptom 112
Palaestina és Phoenicia 158
Mellékelt képek.
Az iramszarvas-korszak művészei 13
Kroesus király a máglyán 525
Emberfajok 47
Építkezés és a szobrok felállítása Egyiptomban 224
A fáraó diadalmenetele 182
Egyiptom művelődésének vázlata 110
A perzsák menekülése Marathonnál... 578
Héber templomi szent edények 308
Assyriai mívelődési kép 394
Csata- és történelmi képek.
Bábel tornya és a népek elszéledése ... 54
A sémi néptörzs bevándorlása 116
A hikszósz-uralom kezdete 120
József és testvérei ... 169
A kheták csata után 189
Ramzesz Kades alatt 198
A gyermek Mózes megmentése 209
Ramsinit király kincstára 220
A fáraó áldozata 227
A zsidó nép kiköltözése Egyiptomból... 240
Jósua bevonulása Kánaánba 251
Sámson halála 256
Sámuel királylyá keni föl Sault 258
Phoeniciek fogadtatása Tarsus előtt ... 268
Saul... Tovább

Tartalom

I. kötet
Bevezetés17
Az őskor három fő korszaka
Az ember legelső megjelenése a földön11
A barlangi ember és életviszonyai16
Dán konyhahulladékok, Kiökhen-möddings22
Az újabb kőkorszak, a csiszolt kő kora24
Czölöpépitmények25
Sírhalmok és nagy kövekből készült emlékek28
A bronzkorszak33
Vaskor35
Az őskor áttekintése38
Az emberi nem eredete és felosztása
Az emberi nem egysége és helye a természetben40
Az emberi nem őshazája és elterjedése43
Az emberiség feloszlása fajok szerint47
A nyelv eredete49
Az emberiség felosztása nyelvcsaládok szerint52
Társadalom60
A vallás eredete és fejlődése63
Ó-kor
Keleti népek története
Egyiptom őskora, a királyság alapítása
A Nilus völgye73
Az egyiptomi nép vallása82
A végitélet és szertartásai, a szent állatok89
Egyiptom történetének belföldi kútfői91
A pyramisok kora
A királyság alapítása, az első két dynastia97
A három memphisi uralkodóház101
Egyiptom irodalma a memphisi uralkodók korában106
A VI. dynastia uralma s az ország hanyatlása109
Egyiptom történelmének középkora
A XI. és XII. dynastia, Moeris tava és a labyrinth112
A hanyatlás kora a XIII. és XIV. dynastia alatt s a hikszósz uralom118
Első államalakulások Elő-Ázsiában
A Tigris és Eufrát folyók köze123
Khaldéa őstörténete130
Khaldéa mondai története138
Khaldéa a történeti korszakban143
Khaldéa művelődési viszonyai az ó-birodalom korában148
Assyria őskora a nagy birodalom alapításáig153
A kánaani és sémi népek vándorlása158
A zsidónép ősatyái162
Az új birodalom: Egyiptom fénykora
A hikszósz királyok elleni harczok171
A XVIII. dynastia (1750-1450) királyai175
A XIX. dynastia 1450-1312; Sesostris kora188
II. Ramzesz belkormánya és építkezései201
Meremptah, Ptah kedveltje208
Manetho tudósítása a zsidókról211
A Ramesszidák, mint a XX. uralkodóház214
III. Ramzesz uralmának eredményei, utódai és a XXI. dynastia217
A régi Egyiptom társadalmi viszonyai222
Közigazgatás és törvénykezés226
Törvények és szokások230
Írásmód és írásjegyek233
A Földközi-tenger mellékén alakult országok
A zsidók kiköltözése Egyiptomból237
A zsidók a pusztában; Mózes törvényhozása241
A syriai népek vallása246
Kánaán meghódítása (1280)250
A bírák kora253
Eli és Sámuel; a királyság kezdete257
Phoenicia és gyarmatai260
Kis-Ázsia népei és a phoeniciai gyarmatok266
A régibb assyr birodalom
A nagy birodalom alapítása278
Assyria a 13. és 12-ik században282
Tigláth-Pileszár és utódai; syriai hódítások292
Az assyr birodalom hanyatlási kora (823-745)301
A királyság Iszraelben és szomszédországai
Saul kormánya és Dávid fölkenetése (1080-1058)305
Dávid uralkodása 1058-1018309
Salamon uralkodása 1018-987315
Az elvált Juda és Iszrael országai321
A próféták kora; Iszrael bukása324
Egyiptom belküzdelmei e korszakban (1100-725)331
Elő-Ázsia és Egyiptom a Szárgonidák korában
Az assyr birodalom ujjászületése337
A Szárgonidák; Szárjukin 721-704340
Szin-akhi-irib (Szennakherib) 704-680347
Asszárhaddon (Asszúr-akhi-idin) 680-tól 667-ig359
Asszúr-ban-habal vagy Asszúr-bani-pál 667. évtől363
Assyria hanyatlása és Ninive elpusztulása370
Juda országa; Jerusalem elpusztulása376
Egyiptom az ethiópi és assyr királyok uralma alatt 725-665-ig383
Babylon, Lydia, Egyiptom és Arabia a perzsa hódítás előtt
Az új khaldéai birodalom helyzete és művelődési viszonyai389
Nabopolasszár utódai399
Babylonia társadalmi viszonyai és vallása412
Egyiptom utolsó fáraói415
Lydia fénykora426
Arabia őskora és lakosai433
Hedsász lakóinak ős vallása és külviszonyai440
Arámi és iszmaeli arab törzsek442
Az árja népek zend ága
Az árja népek őshazája és műveltsége450
Irán és Turán; ősmondák456
Baktra, Media őskora461
A scythák betörése és pusztításai467
Astyages és az ifju Cyrus473
Cyrus a perzsa birodalom alapítója478
A perzsák művelődési viszonyai482
A zend népek ősvallása, Zoroaszter hazája493
A dualismus fejlődése500
A dualismus és magiszmus egyesülése505
A zend vallás papjai, szertartásai, erkölcsi tanok510
Cyrus megszilárdítja hatalmát; Örményország515
A lydiai háború, Kroesus bukása 148 K. e.521
A kis-ázsiai görög városok meghódítása528
Babylon elfogadása és a zsidók kiszabadulása fogságukból532
Cyrus állami intézkedései és halála537
Kambyzes (529-522), Egyiptom meghódítása542
Kambyzes további tervi és eljárása545
Bardija uralma és Dárius fölemelkedése552
Dárius kormánya, Babylon és a tartományok fölkelése554
Dárius belintézkedése562
Dárius hódításai Indiában; a scythák elleni hadjárat, s a kis-ázsiai görögök fölkelése570
Xerxes (Ksatrája) 485-465579
A birodalom hanyatlása és bukása586
Az árja népek hindu ága
Elő-India őskora592
Az árja hinduk beköltözése601
A Vedák eredete, s az árják művelődési viszonyai e korszakban604
Époszi korszak, Mahabharata és Ramajána611
A Mahabharata tárgya és keletkezésének ideje614
Ramajána618
Manu törvénykönyve és a kasztrendszer621
Kormányforma, ksatriák, brahminok626
Polgári és büntetőjogi törvények631
A brahmai vallás alakulása635
Hitregetan a világeredete és a brhmaiszmus bölcsészete641
Visnu, Szíva és a Trimurti647
Budha születése és élete651
Budha tanai és vallásrendszere657
Elő-India története az őskorban661
Nagy Sándor hadjárata665
Elő-India sorsa Nagy Sándor után670
Tudomány és művészet673
Szobrászat, építészet676
II. kötet
A görög nép hazája és őskora
Görögország természeti viszonyai5
Éghajlat, termékek, a természeti viszonyok befolyása Görögország lakóira12
Görögország korábbi lakói s a pelasg népcsalád15
A mívelődés első elemei a pelasgoknál és helleneknél18
A pelasg-hellen törzsek beköltözése Görögországba24
A görögök vallása az őskorban és későbbi fejlődése34
A föld és víz istenségei40
Hellen törzsek és első vállalataik46
Az archiv törzs mondai hősei52
A legrégibb görög államok57
Az Ilias és Odyssea mondája64
A hőskor társadalmi viszonyai72
A királyság helyzete, törvényhozás, családi viszonyok, hadi szervezet77
A vándorlások és államalakulások kora
Az éjszaki görög törzsek mozgalmai86
A dór vándorlás és a Heraclidák visszatérése90
A helleneket összekötő intézmények94
A hellen nép közös jósdái, játékai és ünnepei97
A görög gyarmatosítás áttekintése105
A gyarmatok virágzása és míveltsége112
A gyarmatok veszélyei és hanyatlása122
Sparta és Peloponnesus dór államai
Laconia Lycurgus előtt127
Lycurgus élete és viszontagságai131
Lycurgus törvényei; az államhatalmak kölcsönös korlátozása134
Vagyonfölosztás és a néposztályok140
A köznevelés és családi viszonyok147
A spartaiak életmódja és szokásaik151
A spartaiak hadi szervezete157
Sparta emelkedése, az első messeni háború159
A második messeni háború164
A dórok egyéb államai168
Athén a perzsa háborúk előtt
A királyság bukása Athénben178
Az alkotmány átalakulása, belzavarok; Darco törvényhozása183
További zavarok, Epimenides, Solon élete189
Solon arachonsága, a teherkönnyités193
Néposztályok, azok jogai és kötelességei198
Közigazgatás és törvénykezés201
Solon polgári és büntetőjogi törvényei207
Család és köznevelés211
Solon törvényeinek méltatása; pártzavargások216
A Pisistratidák kényuralma218
Clisthenes alkotmány-módosításai222
A perzsa háborúk kora
A kis-ázsiai jónok fölkelése225
Attica és Görögország viszonyai közvetlen a perzsa háborúk előtt232
Mardonius hadjárata és a marathoni csata236
Xerxes hadjárata, Thermopylae, Artemision243
Salamis és Plataea254
Plataea és Mycale következményei268
Cimon hadjáratai, a harmadik messenei háború277
Pericles kora
Pericles föllépte és küzdelmei az aristocrata párttal282
Pericles reformja az athéni alkotmányon288
Pericles bel- és külügyi politikája; a delosi szövetség294
Pericles föntartja a szövetséget; a lázadó Samos megfenyitése295
Athéni társadalom, tudomány és művészet; Aspasia299
A peloponnesusi háború okai és előzményei307
A háború első évei, Pericles halála312
A peloponnesusi háború folytatása, Mitylene, Plataea és Corcyra sorsa317
Pylos, Sphacteria, Amphibolis321
Athén belélete, Spartával való viszonyai a siciliai háború kitöréséig326
Siciliai viszonyok a siciliai hadjárat előtt332
A siciliai hadjárat előzményei, Athén belviszonyai334
Syracusae ostroma, a spartaiak beavatkozása338
Decelia elfoglalása343
A democratia bukás, Alcibiades visszahivatása346
Alcibiades diadalai, fogadtatása Athénben és száműzetése351
A háború befejezése, Athén bukása356
Athén ostromoltatása, a harmincz zsarnok uralma361
Athén fölszabadulása a zsarnokság alól366
A democratia helyreállitása, Socrates vád alá helyeztetése és halála369
Görögország a peloponnesusi háború végétől a chaeroneai csatáig
Sparta főuralma és tűrhetetlen zsarnoksága374
Az ifjú Cyrus hadjárata és a cunaxai csata376
A 10,000 görög visszavonulása381
Sparta, s kivált Agesilaus ázsiai hadjárata386
A boeot-corinthi háború390
Sparta erőszakoskodása; Thebae elfoglalása, oligarchai zsarnokság és fölszabadulása394
A thebaeiek jellemzése, Pelopidas és Epaminondas életrajza395
A háború Thebae és Sparta közt egész a leuctrai csatáig404
Thebae és a thessaliai fejedelmek közti viszonyok. Pelopidas halála408
A háború folytatása Sparta és Thebae közt; Epaminondas első hadjárata Peloponnesusba, Megalopolis alapítása, Messene helyreállitása411
Theabae hegemoniája, a mantineai csata; Epaminondas halála415
Siciliai viszonyok, a két Dionysius420
Dionysius visszatérte, Timoleon hadjárata, az elűzött Dionysius corinthi életmódja426
A görök erkölcsök hanyatlása, Fülöp trónra lépte és a szövetségesek elleni háború430
Amphibolis elfoglalása, az első szent háború433
Demosthense föllépte, Olynth ostroma és bukása439
Görögország szabadságának végnapjai és a chaeroneai csata446
Görögország műveltségi állapota a macedon uralom előtt
A görögök költészete az ötödik és negyedik században Kr. e.452
Prosai irodalom. Bölcsészet Socratesig464
Plato és Aristotales bölcsészete473
Történetírók: Herodot, Thucydides, Xenophon stb.478
Építészet, szobrászat és festészet481
Ipar és kereskedelem489
Családi élet, öltönyök és divat491
Macedonia az őskorban. Fülöp és Nagy Sándor hódításai
Macedonia II. Fülöp előtt493
II. Fülöp kormányzása499
Nagy Sándor első hadjáratai; Thebae lerombolása505
Nagy Sándor előkészületei a hadjáratra, átkelés a Hellesponton és a Granicus melletti csata512
A Granicus melletti csata következményei513
Az Issus melletti csata és következményei526
Syria, Palaestina és Egyiptom elfoglalása, Alexandria alapítása534
Gaugamela melletti csata és legközelebbi következményei541
Sándor Persepolist leromboltatja, Dáriust űzőbe veszi, ki megöletik545
Indiai hadjárat, visszatérés Babylonba555
Sándor utolsó intézkedései és halála560
A diadochok uralma
Sándor halálának legközelebbi következményei570
Görögország újabb fölkelési kisérlete. A lamiai háború576
A diadochok viszálykodása. Phocion halála584
Háborúk a vezérek között, új királyságok alapítása588
Az acaiai és aetoli szövetsége
Aratus és az achaiai szövetség600
Alkotmány-változások Spártában, III. Agis és III. Cleomenes királyok reformjai604
Az achaiai és aetol szövetség versenye, az aetolok rablásai611
Görögország állapota közvetlen a római uralom előtt613
A rómaiak Görögországban. Flaminius consul a görögöket szabadokna nyilvánitja618
Görögország lassú haldoklása624
Görögország bukása. Római tartománnyá lesz628
Syracusae a rómaiaktól való elfoglaltatásáig631
Görögország műveltségi állapota a Nagy Sándor utáni korban
Az alexandriai könyvtár és Muzeum. Tudomány635
Költészet- és prosa-irodalom638
Bölcsészet. A Stoa és Epicureismus639
Képzőművészetek642
Mívelődési képek magyarázata655
Térképek és képek jegyzéke656
Név- és tárgymutató658
III. kötet
Bevezetés
Italia földirati áttekintése1
Italia természeti viszonya4
Italia történetének kezdete; az ősnépek8
Az Aeneas-monda12
Róma a királyok alatt
Róma hét királya (753-509 Kr. e.)
Romulus az első király 753-71615
Numa Popilius, a második király, 715-67221
Tullus Hostilius, a harmadik király, 672-64024
Ancus Martius, a negyedik király, 640-61628
Lucius Tarquinis Priscus, az ötödik király, 616-57829
Servius Tullius, a hatodik király, 578-53432
Tarquinius Superbus, a hetedik király, 534-51035
A köztársaság megszilárditása40
A római nép fejlődésének kezdetei
A római nép politikai s családi viszonyai a királyok korában44
A rómaiak vallása48
A művészet a rómaiaknál53
Ipar és kereskedelem57
Mérték és írás60
Hadügy61
Róma a köztársaság korában
A köztársaság további szervezése
A köztársasági alkotmány63
A néptribunok67
A rómaiak, latinok és hernikek szövetsége70
Háborúk a volskokkal71
Háború az aequekkel73
Háború Vejivel75
Spurius Cassius telektörvénye77
A decemviratus és a tizenkéttábla-törvény78
Az alkotmány helyreállitása a decemviratus megszüntetése után81
A plebejusok jogainak fejlődése
Spurius Maelius82
Háborúk a gallok betöréséig85
A gallok betörése90
A római alkotmány befejezése s Közép- s Alsó-Italia leigázása
Róma küzdelmei a szomszéd népekkel96
A plebjusok mostoha állapota. M. Manlius97
A licinius törvények100
Az első samnit háború102
Népfelkelés 342-ben Kr. e.105
A nagy latin háború107
A Publilius-féle törvények112
A római uradalom kiterjesztése Campaniába s az italiai görög gyarmatok113
A második samnit háború 326-312. Kr. e.117
A samnitek, etruskok és senonok szövetsége (311-280)
A harmadik samnit háború 311-303. Kr. e.122
A samnitek, etruskok, umbrok és gallok szövetsége (300-290. Kr. e.)124
Az etruskok és senonok szövetsége, háború a lucanok ellen (283-281.)127
Háború Pyrrhusszal 280-272. Kr. e.129
Pyrrhus Siciliában. Tarent elfoglalása, 272. Kr. e.132
Változások Róma beléletében
A római alkotmány továbbfejlődése; az állam szervezetére szolgáló intézmények135
A vallás. Családi és társadalmi viszonyok139
Irodalom és művészet144
Ipar, kereskedelem és pénzügyek153
Az I. és II. pún háború kora
Karthágó154
Az első pún háború, 264-241. Kr. e.157
A második pún háború, 218-202. Kr. előtt166
Az ó-világ állapota 200 körül Kr. e.182
Macedónia és Syria elleni háborúk, Görögország meghódítása 200-146. Kr. e.
Az első háború Macedónia ellen187
Háború Syria ellen189
A második macedóni háború191
Macedónia s Görögország római tartományokká lesznek197
Karthagó elpusztulása, Hispania és Pergamum
A harmadik pún háború, 149-146. Kr. e.201
Hispania meghódoltatása. Pergamum elbukása205
A római provincziák szervezése212
A római birodalom belállapotai a Gracchusok előtt
E korszak általános jellemzése219
A köztársaság alkotmánya a pún háborúk végével. Társadalmi és családi állapotok224
Irodalom és művészet240
A Gracchusok kora 133-100. Kr. e.
A siciliai rabszolga-háború248
A gracchusi mozgalmak255
Tiberius Sempronius Gracchus258
Scipio Aemilianus263
Cajus Sempronius Gracchus 153-121. Kr. e.267
Marius, Jugurtha és a címberek
A szegénység első és második lázadása közötti idő 121-101-ig Kr. e.275
A Jugurtha elleni háború277
A cimberek és teutonok286
A második siciliai rabszolga-háború s Róma rövid beltörténete 106-tól 101-ig Kr. e.296
Marius és Sulla s versengéseik 100-től 78-ig Kr. e.
Pártküzdelmek Rómában s a szövetségesekkel való háború 100-tól 88-ig Kr. e.298
Marius és Sulla versengése304
A Mithridates elleni háború, Sulla dictatorsága
Az első mithridatesi háború314
Sulla győzelme és dictatorsága317
Sulla alkotmánya, intézkedései és halála321
Pompejus kora, 83-63-ig Kr. e.
A Lepidus és Sertorius elleni háború325
A rabszolga-háború, 72-71-ig Kr. e.330
Az alkotmány helyreállitása és a kalózháború332
Második háború Mihtridates ellen, 75-63-ig Kr. e. Pomepjus Ázsiában334
Caesar, Cicero és Catilina, vagyis Róma beltörténete a tribuni hatalom helyreállitásától az első triumviratusig, 63-60. Kr. e.347
C. Julius Caesar
Caesar, ifjusága358
Az első triumviratus 60-ban Kr. e.361
Pompejus és Crassus halála363
Caesar galliai hadjárata 58-50-ig Kr. e.365
A második polgárháború 49-48. Kr. e.377
Caesar győzelmei és halála385
Caesar reformjai és jellemzése395
A második triumviratus és a duumviratus 43-30-ig Kr. e.
Caesar halála utáni események, 44-43. Kr. e.400
A második triumviratus 43-36. Kr. e.409
Ostavianus és Antonius423
Tudomány és művészet
Róma a császárság korában440
Az egyeduralom megalapítása
A köztársaság bukásának okai s az egyeduralom jellemzése455
Az egyeduralom megalapítására tett lépések458
Augustus kormányzása Rómában és Italiában467
Augustus kormányzása a tartományokban472
Augustus háborúi476
Augustus családja, az örökösödés kérdése és Augustus halála478
Két új hatalom
A germanok482
A germanok intézményei489
Jézus Krisztus499
Róma aranykora az irodalom és művészet s általában a haladás terén
A finomabb műveltség Rómában506
Az irodalom508
Építészet516
Ipar, kereskedelem és fényűzés521
A Claudia-Julia nemzetségből származó császárok
Tiberius 14-37-ig, Kr. u.524
Caligula 37-41-ig, Kr. u.538
Claudius 41-54-ig, Kr. u.541
Nero 54-68-ig, Kr. u.546
A kereszténység további terjedése552
A két évig tartó fejetlenség, 68-69. Kr. u
Áttekintés559
Galba 68-ban, Kr. u.560
Otho 69-ben, Kr. u.561
Vitellius 69-ben, Kr. u.562
A Flaviusok uralkodása 69-96-ig
Vespasianus uralkodása 69-79-ig, Kr. után563
Titus 79-81-ig, Kr. u.571
Domitianus 81-96-ig, Kr. u.575
A római császárság legboldogabb százada 96-180-ig, Kr. u.
Nerva 96-98-ig, Kr. u.582
Trajanus 98-117-ig, Kr. u.584
Hadrianus 117-138-ig, Kr. u.596
Antonius Pius 138-161-ig, Kr. u.603
Marcus Aurelius 161-180., Kr. u.606
Tudomány és irodalom
A kor általános jellemzése610
Költői és tudományos irodalom612
Bölcsészet és vallás623
Vallásbölcsészet és mysticismus627
Nép- és államvallás629
A római birodalom határai, tartományai és hadügye630
Fényűzés, építészet, pénzügyek634
A teljes katonai önkényuralom
Commodus (130-192.) és első utódai640
Septimius Severus (183-211.) és családja644
Maximius Thraxtól Diocletianig (235-285.)654
Diocletian és Constatin (285-337.)667
Constantin utódai és a pogány reactio679
IV. kötet
Bevezetés8
A hun-germán-szláv népvándorlás és első államalkotásai
A népvándorlás előzményei. A german őskor23
A gótok. Az első hun népáradat33
Nagy Theodosius. A római birodalom utolsó egyesülése37
Stilicho. A népvándorlás ujabb rohamai43
Alarik. A nyugati gót birodalom megalakulása50
A vandalok Afrikában, az angolszászok Britanniában56
Attila és birodalom62
Genserik. A nyugatrómai birodalom bukása74
Nagy Theorodik. Az itáliai ostrogot állam megalakulása81
A vandal és ostrogot birodalom bukása89
Itália a ravennai exarchatus és a longobardok alatt102
A visigót állam fénykora és hanyatlása110
A frank monarchia megalapítása. Chlodovigtól Martell Károlyig123
Martell Károly és Kis Pipin. A frank germánok a merovingi korszak alatt132
Nagy Károly mint frank király. A szászok elleni hadjáratok143
Justinan és kora151
Kelet Justinian első utódai alatt165
Az avar állam bukása176
A nyugatrómai birodalom helyreállitása. Nagy Károly utódai a verduni szerződésig185
Az Islam népvándorlása és első államalkotásai
Mohammed201
Mohammed társaink kalifasága213
Az Islam terjedése az Omejjadák alatt226
Az Abassidák és a nyugati kalifaság241
Az arab államok hanyatlása252
A nyugati kalifaság bukása262
Byzancz a macedoni dynastia trónralépéseig269
Byzancz a Kommenekig279
Az angolszász-normann népvándorlás és első államalkotásai
Az angolszász foglalás és az északi népek291
A normannok308
A normann hóditás Angliában322
Az utolsó karolingiak330
A honfoglalás és a magyar királyság megalapítása
A magyarok beköltözése és a honfoglalás343
A vezérek kora355
A magyar királyság megalapitása367
A magyar királyság szent László haláláig383
Németország a szász dynastia alatt397
A szász dynastia kihalásától a Hohenstaufenekig410
A keresztes háboruk kora
Az első keresztes hadjáratok433
Kelet az első és második keresztes háboru között448
A második keresztes hadjárattól Jeruzsálem bukásáig458
A harmadik keresztes hadjárat466
A keresztesek és a byzanczi császárság477
Az ötödik keresztes hadjárat488
Az utolsó keresztes hadjárat498
A keresztes háboruk eredményei508
Francziaország az első capetingiek alatt521
Francziaország IX. Lajos haláláig529
Anglia Hódító Vilmos első utódai alatt547
Az angol képviseleti alkotmány kezdetei573
A Hofenstaufenek és a pápaság593
Az utolsó Hohenstaufenek és az első Anjouk622
A szellemi ujraéledés uttörői Itáliában641
Magyarország a tizenkettedik században651
Magyarország II. Endrétől a tatárjárásig666
V. kötet
Kelet a keresztes háborúk után
A tatárjárás Ázsiában és Oroszországban9
A tatárjárás Lengyel- és Magyarországban20
Ázsia népei a tatárjárás után31
Az osmanok I. Bajazet trónralépéséig39
Magyarország a tatárjárás után51
Az Árpád-korszak végső évei61
Európai államélet a tizennegyedik század végéig
Franczia- és Olaszország VIII. Bonifácz haláláig73
Az "avignoni számkivetés" kezdetétől Valois Fülöp trónralépéséig87
Angolország a franczia örökösödési háború kitöréséig105
Franczia- és Angolország a Lancester-ház trónralépéséig116
A német-római birodalom Habsburgi Rudolf és első utódai alatt142
Német- és Olaszország VII. Henrik és Bajor Lajos alatt154
IV. Károly és kora169
Olasz- és Németország a nagy schisma időszakában190
A humanismus és a renaissance kezdetei Olaszországban202
Az Anjouk kora Magyar- és Lengyelországban217
Magyarország közállapotai az Anjouk alatt237
A tizenötödik század
Zsigmond király és kora251
Zsigmond uralkodásának végszakasza280
A Mediciek Florenczben297
Itália állami és culturai élete a tizenötödik században318
A kora-renaissance társadalma Italiában349
A félhold Byzancz romjain359
Albert trónralépésétől a várnai csatáig374
A várnai csatától Konstantinápoly elfoglalásáig387
Konstantinápoly bukásától Mátyás trónralépéseig398
Corvin Mátyás409
Mátyás cseh háborúitól haláláig425
Magyarország közállapotai Mátyás alatt445
Francziaország és Anglia VI. Károly haláláig469
Franczia- és Angolország VII. Károly haláláig480
Franczia- és Angolország XI. Lajos trónralépésétől VIII. Károly haláláig505
A pyrenei félsziget és a nagy felfedező utak
Castilia563
Aragonia585
Granada bukása594
Portugalia és az első felfedező utak612
Amerika felfedezése623
Az indiai s amerikai felfedező utak651
Táblázatok a középkor történetéhez
A Karolingok680
A Hohenstaufok és Welfek680
Az utolsó Capetingek és a Valois-ház681
A normann és a Plantagenet-ház681
A Lancaster és York-ház682
Magyarország683
VI. kötet
Előszó7
Bevezetés9
A külföldi beavatkozás Olaszországban, franczia, spanyol, német versengés11
A cambray-i liga19
A szent liga. Háború a francziák ellen25
Háború Milanó birtokáért28
Macchiavelli34
A Habsburgház emelkedése. Németország I. Miksa korában38
Reformkisérletek a birodalom egységének helyreállitására42
Németország a reformátió előtt47
V. Károly birodalma. A franczia-spanyol rivalitas. I. Ferencz. Róma megvivása 53
Császárválasztás55
I. Háború. V. Károly és I. Ferencz között60
Róma megvivása68
Második háború V. Károly és I. Ferencz közt spanyol hegemonia Itáliában70
A nyugat-európai nagy nemzetek szervezése. A királyi hatalom kifejlése73
Magyarország és a törökök89
A reformatio kora
A reformatio kezdetei107
Az egyház javai. Visszaélések. Saecularisatio vágya108
A humanismus hatása az egyházra. Tudományos oppositio111
A hit és cselekedet tana. A bünbocsánat. Luther fellépése115
Luther Márton124
A wormsi országgyülés129
Luther a Wartburgon. Bibliafordítás133
Uj egyházi és iskolai szervezet139
A nagy német parasztháború144
Münzer Tamás146
A reformatio terjesztése és első veszélyei148
Első szövetségek vallásos alapon151
Magyarország bukása. A mohácsi vész153
A törökök hódításai. Belgrád és Rhodus153
Magyarország a mohácsi vész előtt158
A mohácsi vész166
Az ország megoszlása175
Az ellenkirályok viszonya a külhatalmakhoz és a törökökhöz179
A svajczi reformatio. Zwingli185
Zwingli Ulrik185
Ellentét Luther és Zwingli közt. Az úrvacsora fölötti vita187
A német és svájczi reformatio egyesitésének megkisértése. Marburgi vitatkozás190
A katholikusok győzelme Svájczban. Zwingli halála193
A császár és a protestánsok. A német reformatio megszilárdulása196
A speieri országgyülés. A protestatio196
Az ágostai országgyülés és hitvallás198
A smalkaldi szövetség201
Az anabaptisták Müntersben203
A ptorestantismus diadala északi Németországban206
V. Károly császár politikája211
V. Károly és a törökök215
V. Károly és I. Ferencz harmadik és negyedik háborúja218
V. Károly egyházi politikája. A concilium és a protestánsok220
V. Károly császár diadala és bukása226
Az interium231
Szász Móricz. A császár megaláztatása234
V. Károly lemondása és halála239
A reformatio Skandináviában242
Wasa Gusztáv244
Kálvin reformja249
A franczia reformatio kezdetei249
Kálvin János. A praedestinatio tana250
Kálvin Genfben. Egyházi rendszerek kifejtése. Genf mint vallásos központ252
A franczia reformatio. Hugenották258
A skót reformatio. Knox János259
A németalföldi reformatio261
A reformatio Magyarországban. Dévay Biró Mátyás264
Az initáriusok265
Az angol reformatio267
VI. Eduard uralkodása. A reformatio behozása272
Mária királyné. A katholikus restauratio273
Erzsébet trónralépése. Az angol egyház megalapítása277
A katholikus egyház belső reformja280
A pápai udvar reformja281
A szerzetes rendek reformja285
Loyola Ignácz. A jezsuita-rend alapitása286
A jezsuita-rend szervezete290
A trienti concilium291
Az inquisitio és az index295
A spanyol hóditás és gyarmatositás Amerikában299
Mexiko meghóditása. Hernando Cortez299
Peru meghóditása310
Az amerikai spanyol birtokok szervezése318
Spanyolország II. Fülöp korában323
Franczia háború. Cateau-cambrésis-i béke323
II. Fülöp és kormánya325
A spanyol birodalom belső viszonyai329
Olaszország a spanyol túlsuly korában334
Don Carlos344
II. Fülöp és az izlám352
Portugalia elfoglalása357
Angolország Erzsébet korában363
Erzsébet és tanácsosai364
Anglia gazdasági átalakulása367
Erzsébet és a parlament369
Az életmód és műveltség371
Az angol irodalom virágzása. A szinművészet. Shakespeare373
Irország meghóditása379
A vallásos és alkotmányos küzdelmek kora
Stuart Mária és a skótok386
A németalföldi fölkelés400
Az oppositio kezdetei400
Alba kormánya. A rémuralom411
A németalföldi szabadságharcz. A genti béke417
Don Juan. Az utrechti unio419
Farnese Sándor. A Németalföld kettészakadása421
A franczia vallás és polgárháboruk428
A vallásháboru kitörése434
A vérnász. Sz.-Bertalan éj442
A negyedik polgárháboru448
A katholikusok szervezkedése: a liga452
A döntés évei457
A győzhetetlen Armada458
A döntés Francziaországban. A Valois család kihalása. IV. Henrik trónrajutása461
A nantesi edictum474
A pápaság helyzete. V. Sixtus476
A spanyol hatalom hanyatlása486
A közgazdaság hanyatlása486
III. Fülöp trónralépése. A moriszkók kiüzése494
A spanyol irodalom és műveltség fénykora499
A protestans országok nyugoti Európában506
Erzsébet utolsó évei. A Stuartok az angol trónon506
Az egyesült tartományok szervezkedése. Oraniai Móricz509
Gazdasági fejlődés515
Földrajzi és csillagászati felfedezések518
A katholikus Németalföld állapota521
A háború folytatása, befejezése523
Francziaország szervezkedése. IV. Henrik527
A belső kormány. Vallásos béke527
A korlátlan királyi hatalom megalapitása528
Gazdasági és pénzügyi szervezkedés530
Hadi szervezkedés. Külső politika533
A "nagy terv". IV. Henrik halála536
A franczia irodalom és művészet a XVI. században537
Németország az ellenreformatio korában542
II. Miksa. A két protestans felekezet küzdelme544
II. Rudolf. Az ellenreformatio547
Az ellenreformatio Ausztriában és Csehországban553
Bajor Miksa. Az unio és a liga554
Németország belső állapota a vallásbéke után556
Tudomány és művészet a reformatio korában559
Magyarország és a török564
Alkudozás Ferdinánd és Szapolyai közt. A nagyváradi béke564
Török beavatkozás. Buda elvesztése. Az ország feldarabolása566
Erdély különválása és szervezkedése. Frater György570
Török háboru579
Szigetvár ostroma. A török hódítás megállapodása584
Erdély az első fejedelmek alatt593
Báthory Zsigmond. A török háború megujitása596
A háború folytatása. Erdély pusztulása. Mihály vajda606
Magyarország belső állapota a XVI. században618
A királyok619
A magyar kormány és a rendek624
A megye. Igazságszolgáltatás és hadügy629
Erdély belső alkotmányos fejlődése633
Horvát- és Tótország641
A török hódoltság644
Magyarország egyházi és műveltségi viszonyai654
Az ellenreformatio kezdetei661
A műveltség és az életmód664
Az irodalom667
Az első szabadságharcz. Bocskay István. Viszony a cseh-osztrák tartományokhoz672
A szabadságharcz és a bécsi béke672
Török béke. Bocskay halála677
Testvérharcz a Habsburgházban678
Keleti Európa a reformatio korában687
Oroszország687
Trónviszályok. Oroszország veszélye és emelkedése695
Lengyelország698
A választókirályság. Báthory István és Zsigmond. A katholikus reaktio700
VII. kötet
A harminczéves háború kora
Mátyás uralkodása. A cseh háború7
Báthory Gábor és Bethlen Gábor8
Az örökösödés kérdése12
A cseh viszályok15
A harminczéves háború a restitutio edictumig20
Csehország elszakadása. Fridrik pfalczi választó mint cseh király21
A fehérhegyi csata következései28
A pfalczi háború34
Dánai beavatkozása. Wallenstein fellépése37
Wallenstein visszalépése43
Gusztáv Adolf és Wallenstein
Gusztáv Adolf uralkodása. Svédország állapota45
Első diadalai Németországban47
Wallenstein uj fellépése és Gusztáv Adolf halála51
Wallenstein katastrophája, a prágai béke55
Francziaország beavatkozása. A harminczéves háború vége63
A vestfáliai béke69
A harminczéves háború következései74
A franczia-spanyol háború
Az olasz ügyek. Veltlin és Mantua77
A spanyol udvar a harminczéves háború korában79
A spanyol birodalom felbomlása és Portugál felkelése82
A háború befejezése87
A pyrenaei béke91
Vallásos és alkotmányos küzdelmek Angliában
A Stuartok politikai rendszere93
A parlament és a presbyterianusok ellenhatása100
Ir és skót ügyek. A királyság tekintélyének bukása106
A polgárháború113
A hosszu parlament és Cromwell Olivér118
A vallásos és demokr. mozgalom diadala. Károly halála127
A köztársaság129
Irország és Skótország meghóditása130
A tengeri hatalom megalapitása. Háború Hollanddal és Spanyolországgal138
A nagyhatalmak megalakulása és az állami élet kifejlése
Richelien és Mazarin kora145
A hugenotta háború. Richeliu kormányra jutása147
A nemesség oppositioja151
Mazarin és a Fronde158
XIV. Lajos kora. Az állami állami hatalom mindenhatósága167
A miniszteriumok. Colbert és Louvois168
XIV. Lajos és udvara179
A királyság mint a nemzet szellemi központja
A jansenismus és a jezsuiták. Port Royal186
A gallikán egyház szervezése. Bossuet189
Az irodalom és művészet195
Francziaország hegemoniája
Az első hódító háború209
A második hódító háború211
Réuniók XIV. Lajos erőszakossága216
Hollandia aranykora
Alkotmányos és vallásos küzdelmek222
A köztársaság szárazföldi és tengeri politikája225
A közélet és műveltség234
Anglia a restauratio korában
A restauratio. A "cabal" miniszterium245
Szövetség Francziaországgal és a katholicizmussal. Alkotmányos küzdelmek248
II. Jakab. A Stuartok bukása252
Orániai Vilmos258
Az angol forradalom261
Vilmos trónra lépése. Az alkotmányos kormány megalapítása267
Anglia mint az európai egyensúly fenntartója. A tengeri hegemonia274
Anglia társadalmi és müveltségi fejlődése a XVII. században281
Tudományos fejlődés283
A politikai tanok fejlődése285
Az irodalom és müvészet289
Ausztria mint nagyhatalom295
A török háború megujulása300
Erdély Bethlen és a Rákóczyak korában
Részvétel a harminczéves háborúban308
Bethlen Gábor318
Brandenburgi Katalin és a Rákóczyak322
Rákóczy György felkelése. A linczi béke327
A lengyel háború. II. Rákóczy György bukása332
Magyarország belső viszonyai a török kiűzéséig
Az ellenreformatio. Pázmány Péter337
Az 1662-iki országgyülés és Vesselényi összeesküvése344
Az alkotmány felfüggesztése. A protestansok üldözése352
A kurucz-labancz háború. Tököly Imre355
Magyarország felszabaditása. A karloviczi béke360
A háború kezdete. Bécs ostroma és felmentése362
Magyarország felszabaditása. Buda ostroma366
Az eperjesi vértörvényszék és a pozsonyi országgyülés372
Erdély visszafoglalása377
A török háború befejezése379
Velencze és Lengyelország háborúja a török ellen387
A karloviczi béke390
A spanyol örökösödési háború
Spanyolország belső állapotai az utolsó Habsburgok alatt392
Az örökösödés kérdésének diplomatiai tárgyalása396
A nagy szövetség. A háború kezdete402
Eugén és Marlborough hadjáratai406
A spanyol háború414
Angolország politikájának változása. A háború befejezése417
Az utrechti, rastadti és badeni békekötések420
Rákóczi Ferencz szabadságharcza424
Kollonics terve. A neoacquistica commissio. Katonai és financialis elnyomás425
II. Rákóczi Ferencz felkelése429
A háború. A szécsényi gyülés435
Az ónodi gyülés. A felkelés hanyatlása440
A felkelés vége. A szatmári béke443
Az északkeleti Európa államrendszerének kifejlése
Krisztina és Károly Gusztáv uralkodása446
A békekötések. A királyi hatalom megszilárdulása Svédországban és Dániában450
Brandenburg emelkedése. A nagy választó453
III. Fridrik. A porosz királyság megalapitása459
Oroszország emelkedése. Nagy Péter
Az első Romanovok463
Nagy Péter ifjusága és utazása Európában465
Nagy Péter reformjai470
Külső politika. Az északi háború kezdete476
XII. Károly diadalai478
Az orosz hódítás. Sz. Pétervár halála478
A poltavai csata482
A török háború. XII. Károly halála485
A béke. Oroszország mint nagyhatalom488
Nagy Péter és Alexei491
Nyugot-Európa az utrechti béke után
Francziaország XIV. Lajos halála korában. A regens495
A fináncziák és a külső politika498
A spanyol politika. Alberoni500
Angolország a hannoverai ház uralma alatt. Walpole502
Francziaország Fleury korában506
A pragmatica sanctió
A török háború509
Magyarország a szatmári béke után514
A trónörökösödés. A pragmatica sanctio518
A török háboru. Magyarország állapota524
A felvilágosodott absolutismus kora
Az angol politikai élet és az irodalom hatása Francziaországra534
Németország szellemi élete a harminczéves háború után545
Poroszország szervezése. I. Fridrik Vilmos548
A hadsereg és pénzügy szervezése549
A közigazgatás. A jobbágyság553
A király és fia554
Külföldi politika. Fridrik Vilmos halála558
Az osztrák örökösödési háború560
Nagy Fridrik trónralépése. Szilézia elfoglalása563
Francziaország és Bajorország beavatkozása. A császárválasztás566
Mária Terézia és a magyarok567
A háború571
A második sziléziai háború575
A németalföldi háború. Az aacheni béke576
A hétéves háború580
A háború kitörése582
Nagy Fridrik veszélye és győzelme590
A békekötés594
Az angol-franczia tengeri háborúk
Az angol uralom megalapítása Kelet-Indiában és Észak-Amerikában596
Első háború. A tengeri egyensúly597
Kelet-Indiai viszonyok598
Pitt Vilmos. A tengeri háború600
Az angolok keletindiai birodalmának alapítása605
Az angolok diadala Észak-Amerikában. A párizsi béke612
A felvilágosodás irodalmának politikai hatása Poroszországban és Ausztriában616
Nagy Fridrik országlása617
Sans-couei626
Mária Terézia országlása629
A külügyi viszonyok Kaunitz634
A császárné és családja637
Mária Terézia és II. József642
Reformok az egyház és iskola terén646
Gazdasági reform652
A kormány, közigazgatás és igazságszolgáltatás reformjai656
Magyarország Mária Terézia és II. József halála661
Az alkotmányos és gazdasági kérdés összefüggése662
Az urbér szabályozása668
Az összeirás és az adóreform672
Egyházi és iskolai intézkedések Mária Terézia korában674
Mária Terézia uralkodásának befolyása és eredményei679
II. József reformjai az egyház és iskola terén683
A nyelvkérdés685
Alkotmányos és közigazgatási reform687
A reformok Erdélyben, Hóra lázadása692
A magyar nemzetiség veszélye és megmentése694
Oroszország terjeszkedése. II. Katalin
I. Katalin, Péter, Anna és Erzsébet uralkodása702
III. Péter és Katalin706
A török háború710
Lengyelország első feloszlása712
Belső reformok. Pugacsev715
Orosz-osztrák szövetség. II. József halála
A bajor örökösödési háború719
Krimia elfoglalása720
A bajor-belga csere. A német fejedelmek szövetsége721
A török háború és a belga zavarok723
A magyar nemzeti mozgalom. II. József halála727
VIII. kötet - A demokratikus mozgalmak és a franczia forradalom kora 1774-1830.
A franczia forradalom előkészitői3
Rousseau5
Az irodalom és a tényleges állapot ellentéte. A jezsuita-rend eltörlése15
A jezsuitarend eltörlése Francziaországban19
Az uj eszmék hatása Dél-Európában21
Az észak-amerikai angol gyarmatok fejlődése31
Anglia és a coloniák37
A szabadságharcz kezdete43
A függetlenségi nyilatkozat50
Francziaország beavatkozása. A szabadságharcz befejezése54
Az Egyesült Államok uj alkotmánya61
A demokratikus mozgalom haladása Angliában66
Az egyházi reform Angliában. A methodisták67
A politikai reform70
A közgazdasági reform76
A tudományos nemzetgazdaság megalapitása. Smith Ádám77
Anglia küzdelme tengeri hegemóniája megtartásáért81
Irország és Anglia89
Az ifjabb Pitt92
A franczia forradalom
Bevezetés97
A régi társadalom és az uj eszmék küzdelme XVI. Lajos korában99
A pénzügyi krizis100
XVI. Lajos trónralépése. A reformtörekvések. Turgot103
A reactió. Necker. A notableok gyülése110
Francziaország állapota a forradalom előtt115
A király és az udvar. A nyakék pöre116
Az egyház és a nemesség123
A polgárság129
A köznép131
A hadsereg134
A forradalmi szellem terjedése135
Az alkotmányos gyülés142
Az états généraux nemzetgyüléssé alakulnak át144
Páris forradalmi szerepe. A Bastille bevétele148
A nemzetőrség. A kiváltságok megszüntetése157
A nemzetgyülés és a király164
Első összeütközések166
A nemzetgyülés pártjai és vezérei169
Mirabeau172
Az emberi és polgári jogok kijelentése177
Az alkotmányos kérdések180
A király és a nemzetgyülés Párisban183
Az október 5- és 6-iki forradalom184
A forradalom megállapodása. Mirabeau és a királyság190
A jakobinus klubb193
Az uj alkotmány196
Az alkotmányos királyság197
Egyházi reformok202
A közigazgatási és birósági reform205
Financzialis reformt206
Az alkotmány keresztülvitele210
A fegyveres hatalom felbomlása212
A foedaratiók214
A régi társadalom és az uj alkotmány217
Mirabeau halála. A király szökése223
Kelet-Európa a forradalom korában231
II. Leopold trónralépése. A reichenbachi conventió232
Az orosz-svéd-török háború. A szisztovai béke235
Svédország és Dánia belső viszonyai238
Összeütközés Francziaország és Európa közt246
A pillnitzi összejövetel248
A nemzetgyülés befejezése250
A törvényhozó testület252
A király és a törvényhozás254
A hadizenet257
A háború és a királyság bukása264
Hadikészületek. A háború kezdete265
Belső állapotok. A junius 20-iki fölkelés266
A szövetségesek manifestuma. Az augusztus 10-ki fölkelés273
A külső veszély. A septemberi gyilkosok281
A conventió. A terület felszabadítása286
Dumouriez haditerve. A valmyi ágyúzás287
A girondisták és a hegypárt. Robespierre288
Dumouriez hadjárata Belgiumban291
A király pöre294
A királyi család a fogságban294
Belső zavarok. A Vendée301
Hatás a külföldön. Burke303
A rémuralom kezdete306
A belga háború. Dumouriez szökése306
A girondisták bukása307
A comité du salut public. Charlotte Corday311
A polgárháború315
A rémuralom318
A coallitió elleni háború325
Carnot. A forradalmi hadsereg326
Az 1793. évi hadjárat328
Robespierre dictaturája331
Vallásos mozgalmak333
A visszahatás. A Hébertisták bukása336
Danton és a mérsékeltek bukása338
A rémuralom tetőpontja340
Robespierre bukása347
A rémuralom vége354
A köztársaság győzelmei. A baseli béke355
A tengeri háború. Hollandia elfoglalása359
A baseli béke361
Finis Poloniae363
Lengyelország belső állapota364
Az 1791. évi conventió369
Lengyelország második felosztása374
A szabadságharcz. Lengyelország vége377
A conventió befejezése385
A jakobinusok utolsó kisérlete386
A royalisták és a Vendée391
Az 1795. évi alkotmány395
A conventió befejezése397
A katonai monarchia
Bonaparte Napoleon olasz hadjárata403
Bonaparte ifjusága404
Lombardia elfoglalása407
A német hadjárat. Károly főherczeg411
Mantua ostroma. A felmentési kisérletek és meghiusulások413
Uj államalakulás Itáliában. Az alpesi hadjárat420
Velencze bukása. A campoformioi béke422
Az aegyptusi hadjárat426
Aegyptus elfoglalása429
Syriai hadjárat. Bonaparte hazatérése436
Francziaország a directorium korában440
A mandatok. A pénzügyi bukás442
Badeuf összeesküvése443
A directorium és a tanácsok. A fructidori államcsiny445
A directorium külső politikája. A liguriai, római és helvét respublikák alapitása448
A rastatti congressus452
A belső viszonyok453
Bonaparte és a directorium455
A második coalitió és a brumaire-i államcsiny457
A nápolyi respublica459
A háború kitörése460
A coalitió győzelmei462
Szuvarov alpesi hadjárata. A coalitió felbomlása466
A brumaire-i államcsiny471
A consulatus476
Hadi előkészületek478
A marengói csata481
Moreau hadjárata Németországban. A lunevillei béke484
A tengeri hatalmak. Az aegyptusi hadjárat befejezése. Amiensi béke487
Bonaparte adiministratiója491
A concordatum492
A közigazgatási reform és a törvényhozás495
A közoktatás szervezése497
A financiális reform. A franczia bank498
A közszellem és az alkotmány változása500
Az uj udvar és az uj társadalom. Napoleon csatája503
Az összesküvések. Az enghieni herczeg megöletése507
A császárság és a harmadik coalitió509
A külföldi helyzet. Az osztrák császárság512
Az angol-franczia háború kitörése. Változások Németországban és Olaszországban514
Az orosz trónváltozás és következései520
A harmadik coalitió létrejövése522
A trafalgari, ulmi és austerlitzi csaták524
A békekötés530
A rajna szövetsége. Poroszország megalázása532
Napoleon családi politikája. Nápoly meghódítása. Hollandia királyság lesz532
A rajnai szövetség535
A porosz háború kitörése537
A jénai ütközet. A porosz sereg megsemmisitése541
A negyedik coalitió. A continentalis zár544
Az eylaui csata548
A friedlandi csata. A tilsiti béke552
A spanyol nemzeti háború557
Bonaparte József királysága560
Az angol segitség. A szabadságharcz szervezése563
Az erfurti találkozás. Napoleon Spanyolországban566
A háború folytatása571
Az uj spanyol alkotmány573
Az osztrák-magyar monarchia küzdelme Napoleon ellen573
A háború kitörése. Abesnbergi és eckmühli csaták576
Az asperni csata. A tyroli felkelés577
A francziák Magyarországban. Az insurrectió. A győri csata582
A wagrami csata585
A walcherni expeditió. A schönburnni béke586
A pápa fogsága591
Napoleon hatalmának tetőpontja594
A continentalis zár595
Napoleon elválása és második házassága597
Napoleon600
A császári család, az udvar és a társaság603
Páris608
A birodalom kormányzása és terjesztése610
Poroszország belső szervezése és emelkedése615
A politikai és közigazgatási reform. Hardenberg. Stein615
A katonai reform. Scharnhorst621
A nemzeti ébredés623
Észak-keleti Európa császárság korában627
Oroszország belső állapota. I. Sándor czár627
A török reformok. A szerb forradalom630
Az orosz-török háború632
Skandináv viszonyok634
Az orosz hadjárat637
Szmolenszki és borodinói csaták640
Moszkva és Berezina642
A német szabadságharcz648
Franczia hadikészületek651
Poroszország fegyverkezése654
A lützeni és bautzeni csaták. A fegyverszünet656
Metternich és Napoleon658
A nagy szövetség. Napoleon bukása662
A német hadjárat. A lipcsei csata663
A császárság melléktartományainak elvesztése. Spanyolország, Hollandia, Svajcz, Italia670
A szövetségesek Francziaországban672
Napoleon lemondása676
A párisi béke és a bécsi congressus679
A Charte. A párisi béke680
A bécsi congressus684
A lengyel és a szász kérdés688
A congressus megállapitása690
Németország rendezése694
Waterloo697
A Bourbonok és Francziaország697
Napoleon visszatérése699
A száz nap701
Hadikészületek. Murat703
A waterlooi csata706
Napoleon lemondása. A második párisi béke. Szent Ilona709
A szent szövetség kora714
A congressusok717
A görög szabadságharcz724
Amerika a forradalom korában730
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII.

Belülről megerősített példányok. Az I-VI. kötet lapjai foltosak. A VII-VIII. kötet lapjai sérülékenyek.

Mintázott lapélekkel.

Állapot:
160.000 Ft
80.000 ,-Ft 50
400 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII. Világtörténelem I-VIII.

A kötetek borítója kopott, éleik enyhén sérültek, több lapjuk kissé foltos.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
160.000 ,-Ft
800 pont kapható
Kosárba