A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A filozófia története

Szerző

Kiadó: Stampfel Károly
Kiadás helye: Pozsony-Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 164 oldal
Sorozatcím: Stampfel-féle Tudományos Zseb-Könyvtár
Kötetszám: 156-157
Nyelv: Magyar 
Méret: 16 cm x 10 cm
ISBN:
Megjegyzés: Készítette Wigand F. K. könyvnyomdája, Pozsonyban.

Fülszöveg

Ez a kisméretű összefoglalás egészen gyakorlati célt akar szolgálni.
A mindennapi tudományos élet szükséges tudnivalóit ezért mondja el részletesebben, mint a történeti fejlődés folyamán önállóvá lett, de immár a mult emlékeivé vált egyes rendszereket. Ezek közül azokat ismerteti bővebben, melyekből vagy a következők sarjadtak; vagy a melyek nem pusztán a filozófiának továbbfejlesztésében jelölnek kisebb-nagyobb korszakokat, de az összes vagy legalább a rokontudományokban is maradandó nyomot vertek.
E célhoz képest a laikus olvasó mindent megtalál benne, mit egyéb tanulmányai folyamán idézetekből s néha rejtelmes vonatkozásokból a filozófia tartalmát illetőleg névszerint emlegetni kénytelen. A vérbeli filozófus pedig - mélyebben szántogatván - a gondolatrendszerek továbbfejlődésében a vezetőeszmék egymásrahatását minden bizonnyal megleli.
Célja egyuttal módszerét is megmagyarázza. Az egyes rendszerek rövid, de hű jellemzése; a történeti fejlődés tárgyilagos ismertetése; a... Tovább

Tartalom

Általános tudnivalók
Bölcselkedés4
Kezdő mozzanatai, történeti forrása
Célja, kezdete
Racionális és pozitiv vallás
A filozófia név jelentése és tartalma a történeti fejlődésben
A filozófia tartalmának megosztása8
A metafizika, a noetika (ismeretelmélet) és történeti fejlődésük
A logika: Aristoteles Organonja
A logika mai tartalma: Wolff Ker, Kant, Hegel, Herbart, J. Stuart Mill
A különös vagy alkalmazott bölcselkedés29
A természetbölcselet, kezdete, történeti fejlődése, hatása
A lélektan, kezdete, fejlődése
Fiziologiai lélektan
A lélek a theologiában s a mai pozitiv pszichologiában
Az ethika, jelentése, tartalma
A klasszikus, a keresztény és a modern ethika
A belátás (intutitio) és a mértékelés (ponderatio, utilitarizmus) elmélete
Determinizmus, indeterminizmus
A jogbölcselet: a jog forrása, tartalma
Ius naturae, ius civilie v. gentium, - a tételes jog
A jogbölcselet rövid fejlődése
Az esztétika; a szép és felfogása
Objektiv és szubjektiv szép
Tartalmi és alaki szép
Az egyéni állapot
Taine milieu-je az esztétikában s az evolució
A vallásbölcselet célja és eszközei; fejlődése
A történet bölcselet s a szociologia32
Spencer Herbert társadalmi evolució elmélete
A társadalom statikája és dinamikája
A fejlődés három fokozata
A filozófia két legrégebben "elvált" alapvető tudománya: a mathematika s a nyelvbuvárlat34
A bölcselkedés irányai s ezeknek elágazása a vezető elvek szerint:
A metafizikában a végső ok quantitas-a, qualitas-a (klasszikus metafizika); továbbá az isten, az emberi akarat és az emberi lélek felfogása folytán35
A noetikában az ismeret forrásának, érvényességének, tartalmának felfogása szerint37
Az ethikában az erkölcsiség (ethos) végső mozzanatának, indító okának, tárgyának, végre céljának felfogása szerint38
A bölcselkedés története
A klasszikus filozófia korszakai
Első korszak Anaxagorasig42
A természet keletkezését magyarázó iskolák
A végős ok: konkrét
Ion iskola: Thales, Anaximander Anaximenes (a miletosi triász)43
Hippo és Apolloniai Diogenes
Dór iskola: Pythagoras, Architas, Philolaos (metempsychosis)43
Eleai iskola: Xenophanes, parmenides, Zenon (az első dialektikus); Melissos44
Herakleitos: Világ-égés45
Az emberi lélek isteni szikra
Kratylos
Empedokle: A négy ős-elem s a két ős-elv46
Orphikusok (metamorphosis)47
Atomisták: Leukippos, Demokritos47
Anaxagoras: a mindenség végső oka: a rendező értelem48
Második korszak a szofistáktól Aristotelesig49
A szofisták: Protagoras (az ember a mértéke mindennek)49
Gorgias (az első nihilista)
Prodikos, Thrasymachos, Hippias
Filozófiai fatalizmus
A szofisták hatása
Sokrates: a fogalom, a tudás a mértéke mindennek50
Az erény
A félszeg Sokratikusok: a megarai Euklides, Diodoros, Stilpo; - az elisi Phaidon; a cynikus antisthenes, Diogenes; - és a cyrenei Aristippos51
Platon: az ideák, a teremtő értelem; a lélek; az állami rend52
Aristoteles: a tiszta fogalom54
Fizikája, ethikája; hatása
Aristoteles epigonjai: Teophrastos, Eudemos, Strato (az első igazi materialista)57
Harmadik korszak Plotinosig58
A stoikusok: Kleanthes, Krysippos58
Az ismeret vizsgálása
Ethikájuk, apathia
Az epikureusok: a kánon, a gyönyörüség; ataraxia59
A skeptikusok: Pyrrho, Karneades, Enesidemos, Sextus Empirikus; a tudományos kritika kezdete60
A római bölcselkedés: Cicero, Seneca60
Marcus Aurelis, Musonius, Epiktetus
Az alexandriai bölcselkedő iskola: a neopythagoreusok és a neo-platonisták61
Philon és Plotinos
A filozófia visszatér a vallásba
A kereszténység és a filozófia
A patrisztika: a gnosztikusok; szent Agoston64
A skolasztika; tanitása, érdemei, hatása
A modern bölcselet
Humanizmus, reneszánsz, reformáció68
Antik és modern bölcselkedés
I. korszak Bacon és Descartestől - Kantig71
Bacon: a realisztikus irány
Descartes: a racionalisztikus irány72
"Ocassio"-nisták: Genulinx és Malebranche73
A velünk született eszmék
Spinoza: A mathematikai szükségesség; pantheizmusa; ismeret elmélete74
Az angol nemzeti bölcselkedés: Hobbes: a mathematikai naturalizmus
Locke: objektivizmus
Berkeley: szubjektivizmus
Hume: szkepticizmus75
A francia materalizmus: condillac, Cabanis, Destutt de Tracy77
Voltaire
Az enciklopedisták
A német nemzeti filozofálás kezdete78
Leibniz: monaszok; harmonia és a szép
A német eklektikusok
II. korszak Kanttól - Hegelig79
Kant: alapelvei
Az ismeret eredete
A priori és a posteriori ismeretek
A tiszta ész
Tér és idő
Kategoriák
Öntudat
Moralfilozófiai elvei
Kategorikus imperativus
Az itélőképesség; az esztétikai eszme
Célszerűség
Ész-vallás
Erkölcs
Jog
Hatása
Kant ellenei: Jacobi87
Követői: Humboldt V. Schiller
Krug
Fries
Kant filozófiája nálunk
Az idealizmus:
Fichte: az egységes Én90
Kant és Fichte
Az öntudat; az Én objektivizálódása; az abszolut Én
Schleiermacher és Schelling: a világlélek
Pantheizmusa
Objektiv idealizmus
Hegel: Az idealizmus betetőzése95
Abszolut idealizmus
Természetbölcselete: panlogizmus
Hegel epigonjai: a jung-hegelianerek, alt-hegelianerek97
Hegel a mi főiskoláinkon
III. korszak Herbarttól napjainkig98
A reálizmus kora
Herbart reálé-i s a régi iskolák atomja, ideája, monasz-ai99
Ellenmondások képzése
A lélek: eszes reále
Exakt bölcselet
Beneke: lélektani alapelvek100
Schopenhauer: a pesszimizmus101
A világ nem más, mint az akarat evoluciója
Ethikája: az én érvényesülése
A Nirwana
Hartmann Ed102
A lét elve
Transzcendentális realizmus
Pesszimizmusa és hédonizmusa
Ujabb rendszerek104
A materiális és reális irány egybeolvadása
Lotze: abszolut szubstancia, ember, isten, Tanitványai105
Fechner: az életműködés107
Uj Kantizmus: Lange, Paulsen, Ritschl109
Uj materiálizmus112
Feuerbach, Büchner, Vogt, Moleschott
Ellenhatás: Cousin
A pozitivizmus: neve, mivolta, keletkezése117
Comte Ágost: előzői és rendszerének alaptételei119
A tudományok osztályozása
A lélek
Az emberi gondolkodás fejlődése
A pozitiv filozófia vallása, nevelése
Szociológiája
Comte tanitványai: Neolog és ortodoksz pozitivisták127
Littré és Lafitte
Antoine
Mill Stuart: a pozitiv logika130
Lélektana
Determinizmusa
Ethikája
Taine: metafizikai illuzió133
Spencer Herbert: A megismerés igazsága134
A fejlődés folyamat (evolució)
Erkölcstana
Lewes György: szenzualizmus; módszere136
Igazolás módja
Értékelés
A német pozitivizmus és neokantizmus138
Dühring: dualizmusa és pozitív materálizmusa139
Riehl: Kritikus reálizmusa
Laas
Wundt: kozmologikus, pszichologiai és metafizikai alapelve140
A pozitivizmus a külföldön
Hatása a tudományos életben143
Richet, Bresson
A büntetőjog
Nietzsche Fr. Übermensch147
A pozitivizmus a mi irodalmunkban149
Bezáró150

Dr. Serédi Lajos

Dr. Serédi Lajos műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Serédi Lajos könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A filozófia története A filozófia története A filozófia története A filozófia története A filozófia története

A gerinc vászonnal pótolt, belülről megerősített példány. A borító sarkai kissé sérültek.

A lapélek színezettek.

Állapot:
2.940 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba