A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Elméleti villamosságtan

Egyetemi tankönyv

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 729 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-5272-0
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi szám: 44245/1.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

A mű nyolcadik kiadásának terjedelme, szerkezeti felépítése hasonló az előző kidadásokéhoz, de minthogy az átdolgozott ötödik kiadás változatlan utánnyomása, találunk benne új anyagot tartalmazó fejezeteket is, a befejező rész pedig áttekintést ad a klasszikus elektrodinamika általánosításának különböző lehetőségeiről. A szerző a villamosságtan alapegyenleteiből kiindulva deduktív módszerrel tárgyalva jut el a gyakorlatilag fontos, magasabb matematikai apparátust felhasználó eredményekhez.

Tartalom

Előszó 13
Általános áttekintés
Bevezetés17
Induktív úton a Maxwell-egyenletekig19
A Maxwell-egyeneletek teljes rendszere26
A Maxwell-egyenletek egyszerűbb alakja29
A Maxwell -egyenletek bonyolultabb alakja34
A térjellemzők viselkedése különböző anyag állandójú térrészek határoló felületein38
Energiaátalakulások az elektromágneses térben42
Erőhatások az elektromágneses térben50
A Maxwell-egyenletek egyértelmű megoldhatósága54
Közelhatás - távolhatás55
A mértékrendszerek56
Az elektromágneses alapmennyiségek mérése60
Az elektrodinamika felosztása63
A vektoranalízis alapfogalmainak összefoglalása64
A vektoroperációk megfordítása69
Sztatikus és stacionárius terek
A villamos tér meghatározása adott töltéselrendezés esetén83
A tér meghatározása a térbeli töltéssűrűségből83
A potenciál meghatározása felületi töltés és kettősréteg esetén91
A potenciál és térerősség ugrásának szemléletes magyarázata95
A térbeli töltéssűrűség helyettesítése felületi töltéssűrűséggel ellátott zárt felülettel és kettsőréteggel101
Az eddigi eredmények gyakorlati jelentősége104
A tér meghatározása adott kerületértékek mellett a legegyszerűbb térbeli esetekben105
A gyakorlati elektrofizikai kérdései105
A vektoranalízis alapfogalmai és a Maxwell-egyenletek ortogonális görbevonalú koordináta- rendszerben106
A Laplace-egyenlet megoldása néhány egyszerű térbeli esetben112
A kerületérték probléma megoldása a síkban133
A változók szétválasztása133
Megoldás sorbafejtéssel135
Komplex változós függvények elemi tulajdonságai. A konform leképzés137
A síkprobléma megoldása komplex függvények segítségével139
Példák a komplex változó függvények alkalmazására142
A konform leképzés alaptétele149
Sokszög vezérgörbéjű elektródák tere150
Példák a Schwarz-Christoffel-féle transzformáció alkalmazására154
Hengerszimmetrikus terek157
Az elektrosztatikus tér kiszámítása hengerszimmetrikus elektróda-elrendezések esetén a változók szétválasztásával157
A Bessel-féle differenciálegyenlet megoldása. A Besel-függvények tulajdonságai159
Példák a hengerszimmetrikus terek meghatározására171
A potenciál kiszámítása a szimmetriatengely mentén fellépő potenciálelloszlás ismeretében179
A hengerszimmetrikus egyenlet megoldása sorbafejtéssel181
A Laplace-egyenlet általános megoldása hengerkoordinátákban183
A Laplace-egyenlet megoldása gömbkoordinátákban185
Hengerszimmetrikus terek tárgyalása gömbfüggvények segítségével185
A Legendre-féle polinomok tulajdonságai189
A Laplace-egyenlet általános megoldása gömbkoordinátákban192
A csatolt Legendre-függvények tulajdonságai194
Az 1/r függvény sorbafejtése felületi gömbfüggvények szerint196
Sorbafejtés a felületi gömbfüggvények segítségével198
A gömbfüggvények alkalmazása elektrosztatikus problémák megoldására200
Különleges megoldási módszerek203
A villamos tükrözés203
Adott töltéseloszlások ekvipotenciális felületeinek meghatározására208
Síkproblémák megoldása numerikus közelítő módszerrel209
A Monte Carlo-módszer210
Síkbeli és hengerszimmetrikus terek meghatározása grafikus módszerrel212
A gumimodell elmélete214
Az elektrolitikus edény216
A matematikai potenciálelmélet kerületérték-feladatai218
A térbeli Green-függvény218
A síkbeli Green-függvény220
Az integrálegyenletek módszere223
A kapacitásfogalom általánosítása225
A részkapacitás fogalma225
Az elektrosztatikus tér energiája231
Sztatikus tér anyag jelenlétében233
Elektrosztatikus tér233
Magnetosztatika236
Példák az elektrosztatikus és magnetosztatikus terek számítására anyag jelenlétében238
Stacionárius áramok mágneses tere243
A mágneses tér kiszámítása a vektorpotenciál segítségével243
A mágneses tér levezetése egy ciklikus potenciálból245
Néhány példa a vektorpotenciál meghatározásásra247
A mágneses tér energiája255
Az indukció-együttható fogalma258
Az indukció-együtthatók számítási módszere259
Az elliptikus integrálok és az elliptikus függvények260
Szingularitások a mágneses térben264
Egyenáram mágneses tere mágneses anyagok jelenlétében270
Kvázistacionárius folyamatok
Hálózatanalízis275
A Kirchoff-egyenletek275
Egyszerű időfüggésű és egyszerű geometriájú hálózatok289
Analízis a szintézis számára311
Általános időbeli lefolyású jelenségek tárgyalása328
A lineáris, koncentrált paraméterű hálózatokra vonatkozó alapösszefüggések legáltalánosabb megfogalmazása377
Időben változó paraméterű (variáns) lineáris hálózatok386
Nemlineáris hálózatok397
A térbeli áramlás törvényei409
Az ellenállás és az indukció-együttható fogalma térbeli áramok esetén409
Az elektromágneses tér véges vezetőképességű anyagokban411
Az elektromágneses tér végtelen vezető féltérben413
Végtelen vezető féltér ellenállása419
Az elektromágneses tér kör keresztmetszetű hengeres vezetőkben419
Hengeres vezetők ellenállása425
Az indukciós hevítés429
Örvényáramok vékony lemezekben431
Távvezetékek435
A távvezeték differenciálegyenletének levezetése435
A távvezeték differenciálegyenletének megoldása438
A terjedési együttható és a hullámellenállás függése a vezeték állandóitól442
A vezeték végén fellépő jelenségek450
A távvezeték bemenő impedenciája458
A véges hosszúságú vezetékdarab mint kapcsolási elem463
Változó hullámellenállású távvezetékek473
Bekapcsolási jelenségek ideális távvezetékeken477
A Laplace-transzformáció alkalmazása távvezetékeken lefolyó tranzinens jelenségek vizsgálatára481
Bekapcsolási jelenségek véges hosszúságú távvezetékeken484
Példák véges hosszúságú távvezetékek bekapcsolási jelenségeinek kiszámítására486
Végtelen hosszú kábelek vizsgálata általános esetben494
Elektromágneses hullámok
Síkhullámok499
A hullámegyenlet legegyszerűbb megoldása 499
Síkhullámok visszaverődése vezetőkről vagy szigetelőanyagokról505
Síkhullámok vezetők belsejében509
Síkhullámok giromágneses közegben512
Lineáris antennák és antennarendszerek515
A Maxwell-egyenletek megoldása a retardált potenciálok segítségével515
A Maxwell-egyenletek megoldása szigetelőanyagokban a Hertz-vektorsegítségével519
A dipólusantenna sugárzása522
Mozgó töltés sugárzó tere530
A keretantenna sugárzása530
Tetszőleges árameloszlású egyenes antennák sugárzása535
A föld befolyása a tér kialakulására545
Egyenes antennák impedanciája546
A reciprocitási törvény551
A hullámegyenlet megoldása különböző koordináta-rendszerekben554
A vektorális hullámegyenlet visszavezetése a skaláris hullámegyenletre554
Homogén és inhomogén síkhullám557
Hengerhullámok560
Gömbhullámok563
A sík-, henger-, és gömbfüggvények közötti kölcsönös kapcsolat566
Kerületérték-problémák I.571
Síkhullámok törése és visszaverődése571
Hullámterjedés egy körhenger mentén575
A kerületérték-probléma megoldása egy gömbfelületen580
A dipólusantenna sugárzó terének kiszámítása véges vezetőképességű föld esetén588
Kerületérték-problémák II. - Csőhullámok597
A térerősség kiszámítása általános vezérgörbéjű cső belsejében597
Kör keresztmetszetű csövekeben fellépő hullámformák598
A határfeltételek kielégítése599
A határhullámhossz602
Néhány egyszerűbb hullámforma tulajdonságai603
Különböző hullámformák koaxiális kábelben605
Különböző hullámformák elliptikus keresztmetszetű csövekben606
Csőhullámok négyszög keresztmetszetű csövekben608
A kör, a négyszög keresztmetszetű hullámvezetők és a koaxiális kábel összehasonlítása611
A hullámvezetők hullámellenállása613
A hullámvezetőben haladó teljesítmény kiszámítása614
Veszteségek hullámvezetőben622
Csőhullámok keltése632
Csőhullámok ferritben634
A módusok szerinti sorbafejtés638
Kerületérték-problémák III. - Üregrezonátorok645
A henger mint üregrezonátor645
A gömb mint üregrezonátor649
Üregrezonátorok jósági tényezője és áramköri paraméterei653
Általános sugárzási problémák658
A skaláris Huygens-elv658
A vektorális Huygens-elv660
A Babinet-elv az elektromágneses térben670
Befejező áttekintés
A maxwelli elektrodinamika egysége675
A relativisztikus elektrodinamika alapegyenletei691
A Maxwell-egyenletek átírása a klasszikus mechanika formanyelvére702
A kvantum-elektrodinamika elemei711
Irodalomjegyzék721
Név-és tárgymutató723

Dr. Simonyi Károly

Dr. Simonyi Károly műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Simonyi Károly könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem