A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye

Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 739 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Franklin-Társulat nyomdája nyomása.

Előszó

A gyakorlati jogász lépten-nyomon érzi szükségét annak, hogy a magánjogra vonatkozó forrásanyagnak legalább az a része álljon megbízhatóan összegyűjtve rendelkezésére, amelyet az ügyek ellátásánál... Tovább

Tartalom

Előszó 3
Jogforrások 5
I. Rész: Személyjog.
Az alapítvány 8
Az egyesületek 11
A közbirtokosság 14
Név- és czimerjog 14
II. Rész: Családjog.
1. A házassági jog (1894: XXXI. t.-cz.) 15
Nemzetközi házassági jog
1911 :XXI. t.-cz. 49
1911: XXII. t. -cz. 52
2. Rokonság 54
Törvényes leszármazás 54
Törvényesités 56
Örökbefogadás 56
3. A házastársak személyes vonatkozású jogviszonyai 56
A házastársak jogügyleteinek alakisága 61
A háztartás vitele 62
Házassági terhek viselése 63
Tartási kötelesség 63
4. A házastársak vagyoni vonatkozású jogviszonyai 65
A külön vagyon 65
A hozomány 66
A hitbér 68
A közszerzemény 71
5. A gyámságról és gondnokságról (1877: XX. t.-cz.)
Általános határozatok 79
Teljeskoruság 79
Törvényes gyermekek tartása 84
Törvénytelen 86
A szülők tartása 87
Az atyai hatalom 89
A gyámság és gondnokság 94
A gyám és gondnok tiszte és felelőssége 105
A gyám és gondnok jogai és kötelességei 108
a képviseletre nézve 108
- nevelésre nézve 108
- vagyonkezelésre nézve 110
- vagyontalanokra 112
- gyámhatósági jóváhagyásra nézve 112
- a számadásra nézve 114
Rokonokról 119
A családtanácsról 120
A gyámhatóságokról 122
A község teendői gyámügyekben 122
Az árvaszékek szervezete 124
A gyámhatóság illetékessége _____ ____126
A felebbezés _______________127
A közigazg. bizottság hatásköre__..._______128
Örökösödési eljárás_____________130
Gondsági eljárás_____________131
Gyámeljárás___________131
A gyámhatósági pénzkezelés_____. .135
6. A gyámság és gondnokság nemzetközi szabályozása
1911 : XXIII. t.-cz. 139
1912 : LII. t.-cz.________141
III. Rész: Öröklési jog.
Általános szabályok (hagyaték)-------146
Érdemetlenség_____________147
Öröklésről lemondás, kielégítés_____149
Örökség elidegenítése_____ ..______-151
Öröklési jog elévülése______.____151
Az 1861. évi Országbírói értekezlet------152
Öröklési rend____________152
Törvényes osztályrész = kötelesrész --------152
Lemenők öröklése.------------163
Beszámítás______________167
Felmenők és oldalágiak öröklése-----168
Hitvestársi öröklés___________-174
Özvegyi öröklés _________177
Özvegyi jog_______________177
A szent korona öröklése _ _ -------186
Nemzetközi öröklési jog _________186
3. Végrendeleti öröklés ..__________. -195
Végrendelkezési képesség__________195
A végrendelet mellékhatározmányai 196
Clausula cassatoria____________196
A végrendelet értelmezése____________196
Örökös nevezés____________197
Növedék jog„___________ -198
Örökös helyettesítés (egyszerű, hitbiz.) _„___198
Hagyomány____________203
4. 1876: XVI. t.-cz. A végrendelkezések alakú kellékei 205
- Irásbeli magánvégrendelet_________206
1876: XVI. t-cz. Szóbeli magánvégrendelet______212
- Közvégrendeletek _____214
- Közjegyzőnél letett magánvégrendelet___214
- Kiváltságos végrendeletek ___________222
- Öröklési szerződések__________223
- Halálesetre szóló ajándékozás_______223
- Külföldön alkotott végrendelet________225
- Végrendeletek visszavonása___225
- Közös, kölcsönös, viszonos végrend.________227
- Átmeneti intézkedések___ ,____________230
5. Elveszett végrendelet alapján öröklés_________ 230
6. A végrendelet megtámadása______________231
7. Az örökös jogállása az örökhagyó hitelezőjével szemben___235
8. Az örököstársak egymásközti jogi helyzete_______235
9. Örökösödési perek________________236
10. A r. k. egyház főpapjai után öröklés_____ 238
Alsórendű papok után öröklés_______________254
Szerzetesek után öröklés_________________262
IV. Rész: Dologi jog.
1. I. fejezet. A tulajdonjog, ingók_____________264
2. Ingatlanoké__________________266
Tulajdonszerzési képesség_____________267
Osztott tulajdon ________________269
Közös____________________270
Birtoklási jog__________________270
3. Szomszéd jog___________________270
4. Elidegenítési, terhelési tilalom__________ _______272-277
5. Vagyonközösség megszüntetése________________ 277
6. Elbirtoklás__________________„278
7. Birtokvédelem, sommás visszahelyezés ____________ 279-283
8. Hitbizományok___________________283
9. 1881 : XLI. t.-cz. A kisajátításról__ ________302
10. 1881: XXXIX. t.-cz. A műemlékek fentartásáról ______329
11. 1883: XX. t.-oz. A vadászatról________________334
12. 1888 : XIX. t-oz. Halászatról_______________343
13. 1885 : XXIII. t.-oz. A vizjogról_____________358
14. 1884: XVI. t.-cz. A szerzői jogról .. .__________391
15. 1895 : XXXVII. t.-cz. A találmányi szabadalmakról______407
16. 1894: XII. t.-cz. A mezőgazdaságról____________413
17. II. fejezet. Zálogjog_______________441
18. III. - Szolgalmi jog--------------------445
19. IV. - Kegyúri jog---------------447
20. V. - Telekkönyvi jog (1855. évi tlkvi pátens)_____450
V. Rész: Kötelmi jog.
1. Szerződések . . __ -------------499
Értelmezés____________- -------500
Turpis causa__________________501
Tévedés, kényszer, fenyegetés-----------504
Függőségi viszony, szerződési szabadság------- 505
Színlelés----------------------505
Feltétel ----- _ _ _ _ _ 506
Harmadik javára szóló szerződés ...____„ _ _____ _ 506
Dijkitűzés, találási dij ___ „______ _ ____ 507
2. Szerződést megerősítő kikötések .__„___„ „_____
Foglaló, bánatpénz, kötbér, óvadéka ______„___ 508
Kezesség ... -----------___ 510
Egyetemlegesség ___... ..___511
3. Változások kötelmek alanyában _ _ _ _ ____ _ _
Engedmény____..__...____ ______ 512
Tartozás átvállalás „__...___._______„ _ _ 513
- elismerés____________._______514
Utalványozás ____.______________515
4. Kötelmek megszűnése .________ __...____...
Teljesítés-------______________515
Fizetés ...---------------____ 516
Beszámítás, letétbehelyezés, egyesülés, újítás___ ____„ ____517
Jogról lemondás .--- ------__ ...____...___518
Elévülés.._____ ______________ __518
5. Károkozás, kártérítés __________________ 519
Kártérítési alapok ______ ________..___519-537
Tartozatlan fizetés _________.________ 537
1874: XVIII. t.-cz. Vaspályák felelősségéről ... _____ 538
1893: XXVIII. t.-cz. Ipari és gyári alkalmazottak védelméről 541
1907: XIX. t.-cz. Ipari és kereskedelmi alkalmazottak biztosításáról _____ ___ ... ... 542
1900: XVI. t.-cz. Gazd. munkás- és cselédpénztárról ____559
1902:XIV. t.-cz. Az 1900:XVI. t.-cz. módosításáról.__ 561
6. Kölcsön _____ ________ ...______ 564
Kamat_______________ ______-----566
Ősis. nyiltparancs____ ____ ______________566
1868: XXXI. t.-cz. Az uzsoratörvények eltörléséről ____ 566
1877: VIII. t.-cz. Az 1868:XXXI. t.-cz. módosításáról 566
1883: XXV. t.-cz. Az uzsoráról és káros hitelügyletekről ... 569
1895: XXXV. t.-cz. A törv. kamatláb meghatározásáról .. . 576
1895: XXXVI. t.-cz. A törv. kamatláb leszállításáról ___577
7. Letét _ __________„ „____ 578
8. Adásvétel ___.. ____... --------578
9. Ajándékozás ______________584
10. Ellátási szerződés____________________585
11. Bérlet és haszonbérlet____ ... .. .__________585
12. Vállalati szerződés ______.. _______... ... 593
13. Képviselet_______ ... 595
14. Megbízás________ ________.. ____595
15. Szolgálati és munkaszerződések _________597
1900 : XXVII. t.-cz. A birtokos és gazdatiszt közötti jogviszonyok
szabályozásáról..__________________... 597
1876: XIII. t.-cz. A cseléd és gazda közötti viszony szabályozásáról 604
1907 :XLV. t.-cz. A gazda és gazdasági cseléd közötti jogviszony
szabályozásáról ...__ ____________ ____.621
1898: II. t.-cz. A munkaadók és mezőgazdasági munkások közötti
jogviszonyok szabályozásáról 639
1899: XLII. t.-cz. A gazdasági munkavállalkozókról és segédmunkásokról 656
1899 :XLI. t.-cz. A vizimunkálatoknál az ut- és vasútépítésnél
alkalmazott munkásokról ______ _ ___ ___660
1900: XXVIII. tcz. Az erdőmunkásokról_________669
1900: XXIX. t.-cz. A dohánytermelők és dohánykertészek közötti
jogviszonyok szabályozásáról___________679
1884: XVII. t.-cz. Ipartörvény____________688
Függelék :
Az ausztriai polg. törvénykönyvnek a Curia itéleteiben felhívott
szakaszai____________________724
Tárgymutató____________________ 727
Jegyzet: A birói határozatok, ahol más megjelölés nincsen, a kir. Curia
határozatai.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye

A könyv gerince sérült, javított. A címlapon tulajdonosi bejegyzés, néhány oldalon bejegyzés, aláhúzás található.

Mintázott lapélekkel.

Állapot:
18.000 Ft
9.000 ,-Ft 50
45 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!
Állapotfotók
A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye A magyar magánjog tételes jogszabályainak gyüjteménye

A gerinc javított, belülről megerősített példány. A borító és a lapélek kissé foltosak.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
18.000 ,-Ft
90 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!