Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.968

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A katolikus egyház története I-II.

Szerző

Kiadó: Ecclesia Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 1.645 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-364-415-6
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér reprodukciókkal illusztrálva. Az első kötet kiadási éve 1983.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I.Kötet
Előszó11
Bevezető rész. Bevezetés az egyháztörténelembe13
Az egyháztörténelem fogalma, tárgya, módszerei forrásai és jelentősége13
Az egyház történetének felosztása13
Az egyháztörténetírás története23
Az egyház kialakulása és fejlődése a hellenisztikus-római világban. A hellenisztikus-római világban történő kibontakozás kora:
A keresztény ókor
A keresztény ókor első korszaka
Az egyház története alapításáról állami elismeréséig 313-ig29
Bevezetés29
Az egyház keletkezésének történeti kerete: A hellenisztikus-római világ Jézus Krisztus korában30
A zsidóság Jézus Krisztus korában30
Jézus Krisztus és az egyház37
A jeruzsálemi ősegyház40
Szent Pál, a nemzedékek apostola52
Az egyház terjedése a II.század elejétől a korszak végéig74
A kereszténység összeütközése a római államhatalommal, ennek okai, jogi alapja és következményei80
A keresztényüldözések története az első három században84
A pogányság szellemi támadása és a keresztény hit védelme a II.században89
Az első századok eretnekségei96
A hit tisztaságának megvédése és a hit tartalmának mélyebb kifejtése a II-III.században104
Az egyház istentiszteleti élete és megszentelő tevékenysége az első századokban112
Az első századok bűnbánati fegyelme és erkölcsi élete120
Az egyházszervezet továbbfejlődése a II-III.században128
A kereszténység végleges győzelme és következményei132
A keresztény ókor második korszaka
Az egyház története felszabadulásától a II. troulloszi zsinatig (692)
Bevezetés141
A kereszténység államvallása, a keresztény egyház birodalmi egyházzá válása144
Szentháromsági viták Krisztus istenségével kapcsolatban, az arianizmus149
A Konstantinápolyi Egyetemi Zsinat és a Szentháromságról szóló dogmatikus tanítás továbbfejlődése157
Viszályok, vallási és társadalmi zavarok, szakadások a IV-V.században162
Istenanya-e Mária? A nesztorainizmus és az Efezusi Egyetemes Zsinat170
A momofiztizmus és a Khalkédóni IV.Egyetemes Zsinat175
A Krisztussal kapcsolatos viták utolsó szakasza: az "újkhalkédóni korszak"184
Szent Ágoston és az emberi természettel s üdvözítésével kapcsolatos vélemények, hitviták191
Az egyház alkotmányának és kormányának fejlődése198
Az egyház istentiszteleti élete és megszentelő tevékenysége a IV-VII-században199
Bűnbánati fegyelem és valláserkölcsi élet a IV-VII-században202
A szerzetesi élet kezdete és kibontakozása228
Missziós tevékenység a germánok között235
A frankok megtérése és jelentősége244
Az egyház a Brit-szigeteken248
A kereszténység elterjedése Ázsiában és Afrikában253
A keresztény középkor
Általános bevezetés261
A nyugati keresztény népközösség kialakulásának és a feudális hatalom egyház feletti gyámkodásának a kora, a korai középkor (692-1073)
A kereszténység elterjedése egész Európában267
A pápaság eltávolodása Bizánctól, az egyházi állam és a nyugatrómai császárság megalakulása279
A pápaság sorsa a reformpápák fellépéséig280
A görög egyház a képrombolás korában280
A görög és latin egyház szétválása300
A magyar kereszténység története a korai középkor végéig301
A nyugati egyház művelődéstörténete és az egyházi tudományok fejlődése322
A korszak liturgikus élete, lelkigondozása és egyházművészete333
A korai középkor egyházfegyelme és valláserkölcsi élete338
A szerzetesség helyzete. A clunyi reform és a Gergely előtti reformpápák tevékenysége354
A függetlenségért, a Nyugat feletti főhatalomért folytatott harcoknak és az egyházi élet felvirágzásának kora a virágzó középkorban (1073-1303)
Bevezetés363
A Gergely-féle reformmozgalom és következményei364
A pápaság első küzdelme a Staufiakkal és az egyház szabadságáért373
A pápaság hatalma csúcsán: III.Ince theokratikus reformpápasága380
A pápaság újabb küzdelem a Staufiakkal az egyház függetlenségéért és a harcok következménye389
A francia befolyás további növekedése. Küzdelem a befolyás visszaszorítására és a pápaság egyetemes hatalmának megörzése érdekében392
Az egyház helyezete az Árpád-házi királyok idején395
A keresztes hadjáratok412
Az egyház missziós tevékenysége, a virágzó középkorban425
Az egyházkormányzat fejlődése a középkorban424
A középkori szerzetesség története425
Eretnekség és inkvizició a virágzó középkorban439
Az egyházi tudományosság és a misztika fejlődése447
Az egyház kulturális élete a virágzó középkorban458
Az egyház liturgikus élete és megszentelő tevékenysége a virágzó középkorban467
Egyházfegyelem és valláserkölcsi élet a virágzó középkorban474
A keresztény népközösséget összetartó erők meggyengülésének és az egyház irányító szerepe csökkenésének kora a hanyatló vagy késői középkor (1303-1517)
Bevezetés483
A pápág avignoni fogsága485
A nagy nyugati egyházszakadás és következményei485
A Konstanzi XVI. Egyetemes Zsinat500
A Basel-Ferrara-Firenzei Egyetemes Zsinat (1431-1443) és az unio 504
A reneszánsz pápák története510
A magyar egyház külső a politikai élettel kapcsolatos története vegyes házasságbeli királyaink idején521
A magyar egyház belső élete a vegyes házasságbéli királyaink idején534
Tudományos és irodalmi tevékenység a késői középkor egyházában540
A késői középkor liturgikus élete, bűnbánati fegyelme, jámborsága és a hivek lelkigondozása550
Az Apostoli Szentszék, az egyházmegyés papság, a szerzetesség helyzete és a világi hivek valláserkölcsi élete569
Összefoglaló helyzetkép az egyház reformáció előtti állapotáról576
Függelék
Rövidítések jegyzéke és általános irodalom581
Jegyzetek és speciális irodalom588
Időrendi táblázat590
A római pápák és a jelentősebb államok uralkodóinak jegyzéke658
Név- és tárgymutató700
Térkép- és képjegyzékek711
Hibajegyzék712
II.Kötet
Előszó11
Általános bevezetés13
A keresztény újkor 1517-1914
A keresztény újkor első korszaka: a reformáció és a katolikus megújulás kora (1517-1648)
A reformáció és katolikus megújulás korának jellemzése19
A reformáció története
Bevezetés19
A reformáció okai22
A lutheri reformáció története Luthernek az egyházzal való teljes szakításáig27
A reformáció megerősödésének folyamata a német parasztháború leveréséig35
Hitújítás a német Svájcban. A Zwingli - féle reformáció43
A vallási elkülönülés fokozódása és Németország politikai szétszakadása48
A reformáció további sikerei Luther haláláig55
A reformáció végleges győzelme Németországban59
A protestantizmus elterjedése az európai szárazföldön65
Kálvin és a genfi reformáció71
Egyházszakadás és hitújítás Angliában78
A kálvinizmus elterjedése Európában79
A reformáció Magyarországon94
A reformáció öröksége és jelentősége (összefoglalás)106
A katolikus megújulás története
Bevezetés113
Katolikus reformtörekvések a Trienti Zsinat előtti időkben125
A Trineti Zsinat130
A reformpápák mint a katolikus megújulás legfőbb irányítói136
A főpapság és a szerzetesség a katolikus megújulás szolgálatában140
A katolicizmus megerősödése Európában150
A katolikus egyház megszentelő tevékenysége és a valláserkölcsi élet fellendülése a katolikus megújulás időszakában171
Az egyházi tudományosság felvirágozása a katolikus restauráció korában178
A katolikus megújulás kapcsolata a kor művészetével és irodalmával187
A hitterjesztés története az újkorban193
A harmincéves háború és a katolikus előretörés megállása205
A keresztény újkor második korszaka: a fejedelmi abszolutizmus és a felvilágosodás kora
A keresztény újkor második korszakának általános jellemzése217
A francia egyház története az európai francia hegemónia időszakában223
A pápaság a francia hegemónia korában231
Az egyház belső élete és megszentelő tevékenysége az abszolutizmus és a felvilágosodás korában236
A protestantizmus a XVII-XVIII- a keleti ortodoxia a XVI-XVIII-században244
A felvilágosodás254
A pápaság a felvilágosodás és az államegyházi törekvések fokozódása korában261
Az egyház helyzete Európában268
A német birodalmi egyház és a német episzkopalizmus268
Az államegyházi rendszer kiépítése a német birodalom világi főhatósága alatt álló országaiban280
A magyar katolikus egyház története 1648-1711-között285
A magyar katolikus egyház felvirágozása 1711-1780 között296
A keresztény újkor harmadik korszaka: a kapitalizmus kiteljesedésének és az egyház viszonylagos elszigetelődésének kora (1789-1914)
A kapitalizmus kiteljesedése az egyház viszonylagos elszigetelődése időszakának általános jellemzése319
A kapitalizmus kiteljesedése és az egyház viszonylagos elszigetelődése korának első szakasza (1789-1878)
Bevezető áttekintés329
Az 1789-es francia forradalom és az egyház331
Az egyház helyezete Napóleon uralma idején340
Az Egyházi Állam helyreállítása és a restaurációs pápák egyházpolitikája349
XVI. Gergely és a liberalizmus350
IX. Pius pápasága (1846-1878)363
Az I.Vatikáni Zsinat369
A katolicizmus megerősödése Németországban, s az egyház sorsa Ausztriában, valamint Svájcban376
Az egyház helyzete Európa többi országában387
A magyar katolicizmus története 1790-1875 között398
A katolikus egyház Amerikában415
Az egyház missziós tevékenysége és az egyesült keleti egyházak helyzete 1914-ig422
A keresztény újkor harmadik korszakának második szakasza: Az egyház fokozódó útkeresésének és belső fejlődésének időszaka a vallástalanná vált fejlett tőkés társadalomban (1878-1914)
Bevezetés437
XIII.Leo pápasága és a szociális kérdés440
A teológia helyzete, fejlődés és téves irányzatai 1789-1914 között458
Az egyház belső élete és megszentelő tevékenysége 1789-1914 között467
Az egyház helyzete Európa és Amerika államaiban 1878-1914 között479
A magyar katolikus egyház története 1875-1914 között492
A különböző protestáns és a keleti egyházak története 1914-ig513
A keresztény legújabb kor 1914-től napjainkig
Az elszigeteltségből való kilépés és a modern egyház megerősödésének kora
Bevezetés533
A két világháború korának pápái354
Az egyház életének főbb eseményei Európában550
A magyar katolikus egyház legújabb kori története572
Az egyház sorsa a többi világrészen621
A II.Vatikáni Zsinat és pápái: XXIII.János és VI.Pál651
Az egyház belső élete: szervezete, tanítása, liturgiája, papsága, lelkipásztorkodása, vallásos buzgósága és művészete a legújabb korban676
A különböző keresztény egyházak helyzete 1914 után711
Zárszó731
Függelék
Rövidítések jegyzéke és általános irodalom737
Jegyzetek és speciális irodalom746
Időrendi táblázat883
A római pápák és a jelentősebb államok uralkodóinak jegyzéke885
Az I.és II.kötet térkép- és képjegyzéke, valamint az I.kötet hibajegyzéke886
Név- és tárgymutató889

Dr. Szántó Konrád

Dr. Szántó Konrád műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Szántó Konrád könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A katolikus egyház története I-II. A katolikus egyház története I-II. A katolikus egyház története I-II. A katolikus egyház története I-II. A katolikus egyház története I-II. A katolikus egyház története I-II.

Az I. kötet védőborítója foltos. A védőborítók védőfóliája felhólyagosodottak.

Állapot:
8.600 ,-Ft
43 pont kapható
Kosárba