819.732

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A katolikus egyház története I-III.

A katolikus egyház története alapításától a reformációig/A katolikus egyház története a reformációtól napjainkig/Az egyháztörténet forrásai - Szöveggyűjtemény

Szerző
Lektor

Kiadó: Ecclesia Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 2.890 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-363-416-4
Megjegyzés: Színes reprodukciókkal illusztrálva.

Előszó

A magyar katolikus könyvkiadás hazánk felszabadulása óta számos kitűnő munka megjelentetésével igyekezett a katolikus olvasóközönség szellemi igényeit kielégíteni. Ezek között a könyvek között,... Tovább

Tartalom

I.Kötet
Előszó11
Bevezető rész. Bevezetés az egyháztörténelembe13
Az egyháztörténelem fogalma, tárgya, módszerei forrásai és jelentősége13
Az egyház történetének felosztása13
Az egyháztörténetírás története23
Az egyház kialakulása és fejlődése a hellenisztikus-római világban. A hellenisztikus-római világban történő kibontakozás kora:
A keresztény ókor
A keresztény ókor első korszaka
Az egyház története alapításáról állami elismeréséig 313-ig29
Bevezetés29
Az egyház keletkezésének történeti kerete: A hellenisztikus-római világ Jézus Krisztus korában30
A zsidóság Jézus Krisztus korában30
Jézus Krisztus és az egyház37
A jeruzsálemi ősegyház40
Szent Pál, a nemzedékek apostola52
Az egyház terjedése a II.század elejétől a korszak végéig74
A kereszténység összeütközése a római államhatalommal, ennek okai, jogi alapja és következményei80
A keresztényüldözések története az első három században84
A pogányság szellemi támadása és a keresztény hit védelme a II.században89
Az első századok eretnekségei96
A hit tisztaságának megvédése és a hit tartalmának mélyebb kifejtése a II-III.században104
Az egyház istentiszteleti élete és megszentelő tevékenysége az első századokban112
Az első századok bűnbánati fegyelme és erkölcsi élete120
Az egyházszervezet továbbfejlődése a II-III.században128
A kereszténység végleges győzelme és következményei132
A keresztény ókor második korszaka
Az egyház története felszabadulásától a II. troulloszi zsinatig (692)
Bevezetés141
A kereszténység államvallása, a keresztény egyház birodalmi egyházzá válása144
Szentháromsági viták Krisztus istenségével kapcsolatban, az arianizmus149
A Konstantinápolyi Egyetemi Zsinat és a Szentháromságról szóló dogmatikus tanítás továbbfejlődése157
Viszályok, vallási és társadalmi zavarok, szakadások a IV-V.században162
Istenanya-e Mária? A nesztorainizmus és az Efezusi Egyetemes Zsinat170
A momofiztizmus és a Khalkédóni IV.Egyetemes Zsinat175
A Krisztussal kapcsolatos viták utolsó szakasza: az "újkhalkédóni korszak"184
Szent Ágoston és az emberi természettel s üdvözítésével kapcsolatos vélemények, hitviták191
Az egyház alkotmányának és kormányának fejlődése198
Az egyház istentiszteleti élete és megszentelő tevékenysége a IV-VII-században199
Bűnbánati fegyelem és valláserkölcsi élet a IV-VII-században202
A szerzetesi élet kezdete és kibontakozása228
Missziós tevékenység a germánok között235
A frankok megtérése és jelentősége244
Az egyház a Brit-szigeteken248
A kereszténység elterjedése Ázsiában és Afrikában253
A keresztény középkor
Általános bevezetés261
A nyugati keresztény népközösség kialakulásának és a feudális hatalom egyház feletti gyámkodásának a kora, a korai középkor (692-1073)
A kereszténység elterjedése egész Európában267
A pápaság eltávolodása Bizánctól, az egyházi állam és a nyugatrómai császárság megalakulása279
A pápaság sorsa a reformpápák fellépéséig280
A görög egyház a képrombolás korában280
A görög és latin egyház szétválása300
A magyar kereszténység története a korai középkor végéig301
A nyugati egyház művelődéstörténete és az egyházi tudományok fejlődése322
A korszak liturgikus élete, lelkigondozása és egyházművészete333
A korai középkor egyházfegyelme és valláserkölcsi élete338
A szerzetesség helyzete. A clunyi reform és a Gergely előtti reformpápák tevékenysége354
A függetlenségért, a Nyugat feletti főhatalomért folytatott harcoknak és az egyházi élet felvirágzásának kora a virágzó középkorban (1073-1303)
Bevezetés363
A Gergely-féle reformmozgalom és következményei364
A pápaság első küzdelme a Staufiakkal és az egyház szabadságáért373
A pápaság hatalma csúcsán: III.Ince theokratikus reformpápasága380
A pápaság újabb küzdelem a Staufiakkal az egyház függetlenségéért és a harcok következménye389
A francia befolyás további növekedése. Küzdelem a befolyás visszaszorítására és a pápaság egyetemes hatalmának megörzése érdekében392
Az egyház helyzete az Árpád-házi királyok idején395
A keresztes hadjáratok412
Az egyház missziós tevékenysége, a virágzó középkorban425
Az egyházkormányzat fejlődése a középkorban424
A középkori szerzetesség története425
Eretnekség és inkvizició a virágzó középkorban439
Az egyházi tudományosság és a misztika fejlődése447
Az egyház kulturális élete a virágzó középkorban458
Az egyház liturgikus élete és megszentelő tevékenysége a virágzó középkorban467
Egyházfegyelem és valláserkölcsi élet a virágzó középkorban474
A keresztény népközösséget összetartó erők meggyengülésének és az egyház irányító szerepe csökkenésének kora a hanyatló vagy késői középkor (1303-1517)
Bevezetés483
A pápág avignoni fogsága485
A nagy nyugati egyházszakadás és következményei485
A Konstanzi XVI.Egyetemes Zsinat500
A Basel-Ferrara-Firenzei Egyetemes Zsinat (1431-1443) és az unio 504
A reneszánsz pápák története510
A magyar egyház külső a politikai élettel kapcsolatos története vegyes házasságbeli királyaink idején521
A magyar egyház belső élete a vegyes házasságbéli királyaink idején534
Tudományos és irodalmi tevékenység a késői középkor egyházában540
A késői középkor liturgikus élete, bűnbánati fegyelme, jámborsága és a hivek lelkigondozása550
Az Apostoli Szentszék, az egyházmegyés papság, a szerzetesség helyzete és a világi hivek valláserkölcsi élete569
Összefoglaló helyzetkép az egyház reformáció előtti állapotáról576
Függelék
Rövidítések jegyzéke és általános irodalom581
Jegyzetek és speciális irodalom588
Időrendi táblázat590
A római pápák és a jelentősebb államok uralkodóinak jegyzéke658
Név- és tárgymutató700
Térkép- és képjegyzékek711
Hibajegyzék712
II.Kötet
Előszó11
Általános bevezetés13
A keresztény újkor 1517-1914
A keresztény újkor első korszaka: a reformáció és a katolikus megújulás kora (1517-1648)
A reformáció és katolikus megújulás korának jellemzése19
A reformáció története
Bevezetés19
A reformáció okai22
A lutheri reformáció története Luthernek az egyházzal való teljes szakításáig27
A reformáció megerősödésének folyamata a német parasztháború leveréséig35
Hitújítás a német Svájcban. A Zwingli - féle reformáció43
A vallási elkülönülés fokozódása és Németország politikai szétszakadása48
A reformáció további sikerei Luther haláláig55
A reformáció végleges győzelme Németországban59
A protestantizmus elterjedése az európai szárazföldön65
Kálvin és a genfi reformáció71
Egyházszakadás és hitújítás Angliában78
A kálvinizmus elterjedése Európában79
A reformáció Magyarországon94
A reformáció öröksége és jelentősége (összefoglalás)106
A katolikus megújulás története
Bevezetés113
Katolikus reformtörekvések a Trienti Zsinat előtti időkben125
A Trineti Zsinat130
A reformpápák mint a katolikus megújulás legfőbb irányítói136
A főpapság és a szerzetesség a katolikus megújulás szolgálatában140
A katolicizmus megerősödése Európában150
A katolikus egyház megszentelő tevékenysége és a valláserkölcsi élet fellendülése a katolikus megújulás időszakában171
Az egyházi tudományosság felvirágozása a katolikus restauráció korában178
A katolikus megújulás kapcsolata a kor művészetével és irodalmával187
A hitterjesztés története az újkorban193
A harmincéves háború és a katolikus előretörés megállása205
A keresztény újkor második korszaka: a fejedelmi abszolutizmus és a felvilágosodás kora
A keresztény újkor második korszakának általános jellemzése217
A francia egyház története az európai francia hegemónia időszakában223
A pápaság a francia hegemónia korában231
Az egyház belső élete és megszentelő tevékenysége az abszolutizmus és a felvilágosodás korában236
A protestantizmus a XVII-XVIII- a keleti ortodoxia a XVI-XVIII-században244
A felvilágosodás254
A pápaság a felvilágosodás és az államegyházi törekvések fokozódása korában261
Az egyház helyzete Európában268
A német birodalmi egyház és a német episzkopalizmus268
Az államegyházi rendszer kiépítése a német birodalom világi főhatósága alatt álló országaiban280
A magyar katolikus egyház története 1648-1711-között285
A magyar katolikus egyház felvirágozása 1711-1780 között296
A keresztény újkor harmadik korszaka: a kapitalizmus kiteljesedésének és az egyház viszonylagos elszigetelődésének kora (1789-1914)
A kapitalizmus kiteljesedése az egyház viszonylagos elszigetelődése időszakának általános jellemzése319
A kapitalizmus kiteljesedése és az egyház viszonylagos elszigetelődése korának első szakasza (1789-1878)
Bevezető áttekintés329
Az 1789-es francia forradalom és az egyház331
Az egyház helyezete Napóleon uralma idején340
Az Egyházi Állam helyreállítása és a restaurációs pápák egyházpolitikája349
XVI.Gergely és a liberalizmus350
IX.Pius pápasága (1846-1878)363
Az I.Vatikáni Zsinat369
A katolicizmus megerősödése Németországban, s az egyház sorsa Ausztriában, valamint Svájcban376
Az egyház helyzete Európa többi országában387
A magyar katolicizmus története 1790-1875 között398
A katolikus egyház Amerikában415
Az egyház missziós tevékenysége és az egyesült keleti egyházak helyzete 1914-ig422
A keresztény újkor harmadik korszakának második szakasza: Az egyház fokozódó útkeresésének és belső fejlődésének időszaka a vallástalanná vált fejlett tőkés társadalomban (1878-1914)
Bevezetés437
XIII.Leo pápasága és a szociális kérdés440
A teológia helyezete, fejlődés és téves irányzatai 1789-1914 között458
Az egyház belső élete és megszentelő tevékenysége 1789-1914 között467
Az egyház helyzete Európa és Amerika államaiban 1878-1914 között479
A magyar katolikus egyház története 1875-1914 között492
A különböző protestáns és a keleti egyházak története 1914-ig513
A keresztény legújabb kor 1914-től napjainkig
Az elszigeteltségből való kilépés és a modern egyház megerősödésének kora
Bevezetés533
A két világháború korának pápái354
Az egyház életének főbb eseményei Európában550
A magyar katolikus egyház legújabb kori története572
Az egyház sorsa a többi világrészen621
A II.Vatikáni Zsinat és pápái: XXIII.János és VI.Pál651
Az egyház belső élete: szervezete, tanítása, liturgiája, papsága, lelkipásztorkodása, vallásos buzgósága és művészete a legújabb korban676
A különböző keresztény egyházak helyzete 1914 után711
Zárszó731
Függelék
Rövidítések jegyzéke és általános irodalom737
Jegyzetek és speciális irodalom746
Időrendi táblázat883
A római pápák és a jelentősebb államok uralkodóinak jegyzéke885
Az I.és II.kötet térkép- és képjegyzéke, valamint az I.kötet hibajegyzéke886
Név- és tárgymutató889
III.Kötet
Előszó11
Rövidítések jegyzéke14
Általános bevezetés18
A keresztény ókor
Az egyház kialakulása és fejlődése a hellenisztikus-római világban, a hellenisztikus -római világban történő kibontakozás kora (30-692)21
A keresztény ókor történetének általános jellemvonásai23
A hellenisztikus - római világban uralkodó állapotok Jézus Krisztus korában25
A zsidóság Jézus Krisztus korában33
Jézus Krisztus személye és az egyház alapítása35
A jeruzsálemi ősegyház48
Szent Pál működése55
Az egyház belső élete és elterjedése az apostolok korában61
Az egyház elválása a zsidóságtól és szervezetének megszilárdulása az apostolok utáni időszakban67
Az egyház elterjedése a II.század elejétől a IV. század elejéig72
A keresztényüldözések okai és következményei76
A keresztényüldözések története az első három évszázadban80
A pogányság szellemi támadása és a keresztény hit védelme a II.században89
Eretnekségek az első századokban94
A hit tisztaságának megvédése és tartalmának mélyebb kifejtése a II-III.században105
Istentiszteleti élet és megszentelő tevékenység az első századokban110
Bűnbánati fegyelem, szentgyónás, böjt az első századokban115
Az egyházszervezet továbbfejlődése a II-III.században134
A kereszténység végleges győzelme139
Az állami elismeréstől (313) a második troulloszi zsinatig (691-692) eltelt időszaknak, a keresztény ókor második korszakának életét bemutató történeti források
A kereszténység államvallássá, a keresztény egyház birodalmi egyházzá válása147
Szentháromsági viták: az arianizus154
A Konstantinápolyi Egyetemes Zsinat és a Szentháromságról szóló dogmatikus tanítás továbbfejlődése165
Viszályok, vallási és társadalmi zavarok, szakadások a IV-V.században176
Istenanya-e Mária? A nesztorianizmus és az Efezusi Egyetemes Zsinat185
A monofizitizmus és a Khalkédóni IV.Egyetemes Zsinat190
A Krisztussal kapcsolatos viták utolsó szakasza: az "újkhalkédóni korszak"196
Szent Ágoston és a pelagianizmus203
Az egyház alkotmányának és kormányzatának fejlődése az ókor második felében212
A IV-VII.század liturgikus élete223
A bűnbánati fegyelem és a szentek tisztelete a IV-VII-században225
A szerzetesi intézmény kialakulása és felvirágozása246
Missziós tevékenység az európai szárazföldön élő germánok között257
A Brit-szigetek népeinek megtérítése265
A kereszténység terjedése Ázsiában és Afrikában269
A keresztény középkor
A nyugati keresztény népközösség vallási egységének a kora (692-1517)275
A keresztény középkor történetének általános jellemvonásai277
A korai középkor egyházi életét bemutató történeti források
A kereszténység elterjedése egész Európában279
Az egyházi állam keletkezése és a nyugatrómai császárság felújítása287
A pápaság sorsa a reformpápák fellépéséig292
A görög egyház a képrombolás korszakában (726-843)300
A görög és latin egyház szétválása306
A magyar kereszténység története a korai középkor végéig312
A nyugati egyház művelődéstörténete és az egyházi tudományok fejlődése322
Az egyház liturgikus élete a korai középkorban330
Egyházfegyelem és erkölcsi élet a korai középkorban339
A cluny-i reform és a VIII.Gergely előtti reformpápák tevékenysége350
A függetlenségért, a Nyugat feletti főhatalomért folytatott harcok és az egyházi élet felvirágozása korának, a virágzó középkornak életét bemutató történeti források
A Gergely-féle reformmozgalom355
A pápaság küzdelme az egyház függetlenségéért a XII.században361
A pápaság hatalma csúcsán: III.Ince theokratikus reformpápasága368
A pápaság újabb küzdelme a Staufiakkal az egyház szabadságáért373
VIII.Bonifác (1249-1303) sikertelen kísérlete a francia befolyás visszaszorítására és a pápaság egyetemes hatalmának megőrzésére379
Az egyház helyzete az Árpád-házi királyok idején384
A keresztes hadjáratok390
Hittérítő tevékenység a virágzó középkorban407
A központi egyházkormányzat fejlődése a középkorban414
A középkori szerzetesség története420
Eretnekség és inkvizíció a virágzó középkorban434
Az egyházi tudományosság fejlődése a virágzó középkorban442
Az egyház kultúrális élete a virágzó középkorban458
Liturgikus élet és megszentelő tevékenység a virágzó középkorban458
Egyházfegyelem és valláserkölcsi élet a virágzó középkorban466
A hanyatló vagy késő középkor (1303-1517) történetével kapcsolatos szemelvények
A pápák avignoni fogsága472
A nagy nyugati egyházszakadás480
A Konstanzi, XVI.Egyetemes Zsinat (1414-1418)486
A Basel-Ferrara-Firenzei Egyetemes Zsinat (1341-1445) és az unió491
A reneszánsz pápák497
A magyar egyház külső története a vegyes házasságbeli királyok uralkodása idején504
A magyar egyház belső élete a vegyes házasságbeli királyok idején519
Tudományos és irodalmi tevékenység a virágzó középkorban535
A késői középkor liturgikus élete, bűnbánati fegyelme és jámborsága545
Az Apostoli Szentszék, az egyházmegyés papság, a szerzetesség helyzete és a világi hívek valláserkölcsi élete556
Harmadik rész
A keresztény újkor
A hitegység felbomlásának, az egyház megjújulásának, majd viszonylagos elszigetelődésének a kora (1517-1914)563
A keresztény újkor történetének általános jellemvonásai565
A keresztény újkor első szakasza, a reformáció és a katolikus megújulás kora (1517-1648)568
A reformáció történetét bemutató források
Luther Márton fellépése és működése az egyházzal való teljes szakításig (1520)569
A reformáció megerősödésének folyamata a német parasztháború leveréséig (1521-1525)578
Hitújítás a német Svájcban. A Zwingli-féle reformáció586
A vallási elkülönülés fokozódása és Németország politikai szétszakadása (1525-1532)591
A reformáció további sikerei Luther haláláig (1532-1564)596
A reformáció végleges győzelme Németországban601
A protestantizmus elterjedése az európai szárazföldön605
Kálvin és a genfi reformáció605
Egyházszakadás és hitújítás Angliában616
A kálvinizmus elterjedése Európában623
A reformáció Magyarországon633
A katolikus megújulás történetét bemutató korabeli dokumentumok
Katolikus reformtörekvések a Trienti Zsinat előtti időkben647
A Trienti Egyetemes Zsinat (1545-1563)655
A katolikus megújulás legfőbb irányítói a reformpápák664
A főpapság és a szerzetesség a katolikus megújulás szolgálatában674
A katolicizmus megerősödése Európában686
A katolikus egyház magára találása Magyarországon694
Az egyház megszentelő tevékenysége a katolikus megújulás korában710
Az egyházi tudományosság felvirágzása a katolikus restauráció korában723
A katolikus megújulás korának egyházművészete és vallásos irodalma732
A hitterjesztés története az újkorban740
A harmincéves háború és a katolikus előretörés megállása751
A keresztény újkor második korszakának, a fejedelmi abszolutizmus és a felvilágosodás korának (1648-1789) történetét bemutató források
A francia egyház sorsa az európai hegemónia időszakában760
A pápaság a francia hegemónia korában769
Az egyház belső élete és megszentelő tevékenysége az abszolutizmus és a felvilágosodás korában775
A protestáns és a keleti ortodox egyházak helyzete783
A felvilágosodás794
A pápaság a felvilágosodás és az államegyházi törekvések fokozódása idején800
Az egyház helyzete Európában808
Az egyház sorsának alakulása a Német Birodalomban816
A magyar katolikus egyház 1648-1711 között816
A magyar katolikus élet felvirágzása 1711-1780 között841
A keresztény újkor harmadik korszakának, a kapitalizmus kiteljedése és az egyház viszonylagos elszigetelődése korának első szakaszát: a francia forradalom, a restauráció, a liberalizmussal való összeütközés és a belső erők összefogása időszakát (1789-1878) bemutató források
Az 1789-es francia forradalom és egyház863
Az egyház helyzete Napóleon uralma idején873
Az Egyházi Állam helyreállítása és a restaurációs pápák egyházpolitikája882
XVI.Gergely pápa és a liberalizmus891
IX.Pius és az I.Vatikáni Zsinat898
A katolicizmus sorsa Európa német nyelvű államaiban911
Az egyház helyzete Európa többi országában922
A magyar katolicizmus története 1790-1875 között935
A katolikus egyház Amerikában961
Az egyesült keleti egyházakkal is kapcsolatos missziós tevékenység 1914-ig973
A keresztény újkor harmadik korszakának második szakaszát, az egyház fokozódó útkeresését és a vallástalanná vált fejlett tőkés társadalomban való belső fejlődését ábrázoló dokumentumok
XIII.Leó pápasága és a szociális kérdés984
X.Pius konzervatív reformpápasága994
A teológia helyzete, fejlődése és téves irányzatai 1789-1914 között1003
Az egyház belső élete és megszentelő tevékenysége 1789-1914 között1012
Az egyház helyzete Európa és Amerika államaiban 1878-1914 között1025
A magyar katolikus egyház története 1875-1914 között1041
A különböző protestáns és keleti egyházak története 1914-ig1062
Negyedik rész
A keresztény legújabbkor
Az elszigeteltségből való kilépésnek, valamint a modern egyház megerősödésének időszaka (1914-1978)1075
A legújabb kor egyháztörténetének fontosabb jellemvonásai1077
A legújabb kor történetét bemutató források
A két világháború korának pápái1079
Az egyház életének főbb eseményei Európában1100
A magyar katolikus egyház legújabb kori története1118
Az egyház sorsa a többi világrészen1171
A II.Vatikáni Zsinat és pápái: XXIII.János és IV.Pál1171
Az egyház belső élete a legújabb korban1203
Az ökumenikus mozgalom és a katolikus egyház1203
Név-és helymutató1211
Tárgymutató1225

Dr. Szántó Konrád

Dr. Szántó Konrád műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Szántó Konrád könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem