A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világi jogi ismeretek

Jegyzet a világi jogi ismeretekből - Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Szerző

Kiadó: Jel Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 293 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-8344-65-2

Előszó

Visszatekintve a negyvennyolc évvel ezelőtt kezdődött jogászi múltamra, a jog útjára lépéstől napjainkig mindenkor az önkéntes tanulás az az uralkodó elem, ami reányomta a bélyegét életemre. A... Tovább

Tartalom

előszó 5
BEVEZETÉS 7
ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS TAHÓK ÉS POLGÁRI JOGOK 29
A. Szemelvények a történelmi fejlődésből 31
B. Az erkölcs, a jog és a politika viszonyáról mai aktualitással 34
a.) A politika tudománya, mint az emberi együttélés alakítója 34
b.) Az erkölcs és a jog, mint a társas élet két szabálya 36
c.) Erkölcs-jog - politika
A politikai erkölcsről 38
A politikai erkölcsről aktuálisan 38
d.) Jogalkotási erkölcs - jogalkalmazási erkölcs 40
e.) Az ország népe, mint politikai tényező 47
f.) Egyéni erkölcs - állami erkölcs; A személyi erkölcs - politikai erkölcs 48
C. Kultúra és politikai műveltség 54
D. Jogszabálytan 59
E. Alanyi jogok-jogalanyok-jogtárgyak 63
I. Alanyi jogok, kötelezettségek, jogviszonyok 63
II. Jogtárgyak 65
F. Jogügyletek tana
I. A jogügylet fogalma 69
II. A jogügyletek osztályozása 70
III. A kötelmekről röviden 71
IV. Átvezető gondolatok 72
G. A polgári jogi jogviszony fogalma és elemei 73
1. A polgári jogi jogviszony fogalma 73
2. A polgári jogi jogviszony elemei 74
a.) A polgári jogi jogviszony alanyai 74
aa.) Az ember 75
A cselekvőképesség fokozatai 76
ab.) Az állam 81
ac.) Jogi személyek 82
b.) A polgári jogviszony tárgya 83
c.) A polgári jogviszony tartalma 84
d.) A kötelezettség és a felelősség viszonya 84
da.) Egyenes felelősség 84
daa.) Közvetett vagy mögöttes felelősség 85
dab.) Közvetlen felelősség 85
db.) Korlátlan felelősség 85
e.) Az alanyi jog, mint igény 85
f.) Jogi tények 86
g.) A polgári jogviszony fajai 86
H. A tulajdonjogviszony 87
1. A tulajdonjogviszony fogalma 87
2. A tulajdonjogviszony tárgya 87
3. A tulajdonjogviszony tartalma 87
4. A közös tulajdon 90
5. A tulajdon megszerzése 91
6. A tulajdonjog megszűnése 93
I. A szellemi alkotások jogviszonya 94
I. Általános tanok 94
II. Szerzői jogok 94
III. Iparjogvédelem 95
1. A szabadalmi jogviszony 95
2. Védjegyoltalom 96
3. Ipari minta 97
4. Használati mintaoltalom 97
5. A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalma . 98
6. Származásjelzés 98
7. Eredetmegjelölés 99
J. Kötelmi jog 100
I. A szerződés fogalma és elemei 101
1. A szerződés fogalma 101
2. A szerződés elemei 102
3. Szerződési elvek 102
4. A szerződés alanyai 103
5. A képviselet 105
6. A szerződés megkötése 105
Az ajánlati kötöttség 106
II. A szerződés alakja 107
III. A szerződés tartalma és tárgya 108
a.) A szerződés tartalma 108
b.) A szerződés tárgya 108
IV. A szerződés módosítása 110
V. A szerződést biztosító mellék-kötelezettségek 111
1. A foglaló 111
2. A kötbér 112
3. A jótállás 112
4. A bankgarancia 113
5. Jogvesztés kikötése 113
6. Zálogjog 113
a.) A zálogjog fogalma 113
b.) Zálogjog keletkezhet 114
c.) A zálogjog jellemzői 114
d.) A zálogjog fajtái 114
da.) A kézizálog 114
db.) A jelzálog 114
dc.) Zálogjog jogokon és követeléseken 115
dd.) A zálogjog megszűnése 115
7. Óvadék 115
8. Kezesség 116
9. A Polgári Törvénykönyv módosítása 117
Zálogjog 117
a.) Általános szabályok 117
b.) A zálogjog tárgya 118
c.) A zálogjog fajtái 119
d.) A zálogjog keletkezése 120
e.) A zálogjog érvényesítése 121
f.) A zálogjog megszűnése 122
g.) Önálló zálogjog 123
VI. A szerződés teljesítése 125
a.) A teljesítés helye 125
b.) A teljesítés ideje 126
c.) A teljesítés módja 127
VII. A szerződésszegés 132
ad.a. Kötelezetti késedelem 133
aa.) A kötelezett késedelembe esik 133
ab.) Hibás teljesítés 134
ac.) A teljesítés megtagadása a kötelezett részéről 136
ad.) A teljesítés lehetetlenné válása (meghiúsulása) a kötelezett hibájából 137
ae.) A jogosult késedelme 137
VIII. A szerződés megszűnésének esetei, az elévülés 139
Változás a felek személyében 142
a.) Az engedményezés 142
L. Egyes szerződésfajták 143
I. Adásvétel 144
II. Az adásvétel különös nemei 146
III. Csere 148
IV. Vállalkozás 149
1. A vállalkozási szerződésről általában 149
V. Bérlet 152
Mellékkötelezettségek 152
VI. Fuvarozás 154
Mellékkötelezettségek 155
VII. Megbízás 157
1. A megbízási szerződésről általában 157
2. A megbízás különös nemei 158
a.) Ügyvédi megbízás 158
b.) Kereskedelmi képviselet 158
c.) Külföldiek magyarországi kereskedelmi képviseletei, információs és szervizirodái 159
VIII. Bizomány 160
IX. Szállítmányozás 162
X. Biztosítás 163
XI. Licencia 166
XII. Koncesszió 168
XIII. Lízing 169
1. Pénzügyi lízing
2. A lízing különböző változatai 170
3. A lízingszerződés alanyainak kötelezettségei 171
XIV. Privatizációs lízing 173
XV. Nemzetközi pénzügyi lízing 174
XVI. nemzetközi faktoring 176
A felek jogai és kötelezettségei 177
XVII. Ajándékozás 178
XVIII. Haszonkölcsön 180
XIX. A tartási és életjáradéki szerződés 182
XX. Életjáradéki szerződés 184
XXI. Öröklési szerződés 185
XXII. Díj kitűzés 186
XXIII. Kötelezettségvállalás közérdekű célra 187
XXIV. Kereskedelmi képviselet 189
XXV. Vevőszolgálat 192
M. Öröklési jog 194
c.) Hatályos Polgári Törvénykönyvünk öröklésre vonatkozó rendelkezései 196
cba.) Érdemtelenség 196
cbaa.) Az örökhagyó életére törés 199
cbb.) Lemondás az öröklésről 200
cc.) Törvényes öröklés 202
ccb.) Törvényes örökösök 203
A törvényes öröklés általános rendje 203
ccc.) Ági öröklés 205
ccd.) Végintézkedésen alapuló öröklés 206
ccda.) A végrendelet 207
Közvégrendelet 208
írásbeli magánvégrendelet 209
Szóbeli végrendelet 210
A végrendelet tartalma 211
A törvényes és a végrendeleti öröklés kapcsolata 211
Kizárás 211
Örökrész meghatározás. - Növedékjog. - Helyettes örökös nevezése. - Hagyomány meghagyás 215
ccdab.) A végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága 212
ccdaba.) Érvénytelenség 2i2
Hatálytalanság 213
ccdac.) A végrendelet megtámadása 213
ccdb.) Öröklési szerződés 213
ccdc.) Halál esetére szóló ajándékozás 213
ccdd.) Rendelkezés várt öröklésről 214
ccde.) Köteles rész 214
A köteles rész mértéke, alapja 215
Betudás 216
A köteles rész kielégítéséért való felelősség 216
A köteles rész kiadása 217
A köteles rész kiadásának módja 217
cd.) Az örökös jogállása 218
cda.) Az örökség visszautasítása 218
cdb.) Hagyatéki tartozások 219
cdc.) Felelősség a hagyatéki tartozásokért 221
edd.) Az özvegyházastárs felelőssége a hagyatéki tartozásokért . 221
cde.) Az örököstársak közössége és egyetemleges felelőssége . 222
Hagyaték átadása örökösödési viták 223
cdg.) Az örökség költségei 224
MÁSODIK RÉSZ
CSALÁDJOG
A házasságról, családról és gyámságról 229
A házasság fogalma a jogszabályok tükrében 231
I. Általános bevezető 231
II. A házasság meghatározása 232
III. A családjogi törvény meghatározása 234
IV. A család fogalma 238
V. A házasságkötésre vonatkozó egyéb rendelkezések 240
VI. A házasság érvénytelensége 241
a.) Érvénytelenségi okok 241
b.) A házasságkötés érvénytelenné nyilvánítása 242
c.) A házasság megszűnése 243
ca.) Törvényi meghatározás 243
cb.) Az Egyházi Törvénykönyv egyes rendelkezései 245
d.) A házastársak jogai és kötelességei 246
e.) Házassági vagyonjog 251
f.) A házastársak lakáshasználatának kérdése 254
g.) A házastárs költségei - tartás 256
ga.) A közös háztartás költségeinek fedezése 256
gb.) A házastárs tartása 257
h.) Vélt házasság vagyonjogi hatásai 257
VII. A család 258
1. A családi jogállás 258
a.) Rokonság 258
b.) A családi jogállás megállapítására irányuló perek közös szabálya 263
2. Az örökbefogadás 263
a.) Az örökbefogadás fogalma 263
b.) Az örökbefogadás célja 263
c.) Az örökbefogadás feltételei 263
d.) Az örökbefogadási eljárás 266
e.) Az örökbefogadás joghatásai 267
f.) Az örökbefogadás hatálytalanná válása 268
g.) Az örökbefogadás megszűnése 269
h.) Az örökbefogadással kapcsolatos nyilatkozatok 270
3. A rokonok eltartása 271
a.) Felmenők tartása 271
b.) Leszármazók tartása 272
ba.) Gyermektartás 272
bb.) Unokatartás 273
c.) Testvér tartása 273
4. A szülői felügyelet és a kiskorúakról való állami gondoskodás 274
a.) A szülői felügyeletről általában 274
b.) A gondozás és nevelés 275
c.) Vagyonkezelés 275
d.) A törvényes képviselet 276
e.) A szülői felügyelet megszűntetése és szünetelése 277
ea.) A szülői felügyelet megszűntetése 277
eb.) A szülői felügyelet szünetelése 278
ec.) Kapcsolattartás joga 278
f.) A kiskorúakról való állami gondoskodásról röviden 279
5. A gyámság 281
a.) Gyámrendelés 281
b.) A gyámság ellátása 283
c.) A gyámságnak és a gyám tisztének megszűnése 284
Számadás 284
ca.) A gyámság megszűnése 284
cb.) A gyám tisztségének megszűnése 284
cc.) A gyám felmentése 284
cd.) A gyám elmozdítása 285
ce.) A gyám felfüggesztése
cf.) Számadási kötelezettség 285

Dr. Tarr György

Dr. Tarr György műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Tarr György könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Világi jogi ismeretek Világi jogi ismeretek

A borító enyhén sérült.

Állapot:
1.780 Ft
890 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!
Állapotfotók
Világi jogi ismeretek
Állapot:
1.780 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!