928.145

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története II.

Kisfaludy Károlytól napjainkig/Középiskolák használatára

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet a könyvből:

MÁSODIK FEJEZET.
A nemzeti költészet kora (1822 -1842).
1. Politikai állapot (1820-1849). Nemzetünk politikai politikai átalakulása szorosabban véve a XIX. század húszas... Tovább

Tartalom

Második fejezet.
A nemzeti költészet kora
(1822-1842).
1. Politikai állapot (1820-1849). - 2. Közműveltség ___ ,„. ____ „„ ___ 1-7
I- A nemzeti költészet, vagy Kisfaludy Károly és Vörösmarty kora.
I. Kisfaludy Károly.
3. Kisfaludy Károly élete. - 4. Kisfaludy
Károly költészete; lyrai és epikai művei,
o. Prózai elbeszélései. - 6. Kisfaludy
Károly mint drámaíró 7-29
7. Kisfaludy Károly kortársai és követői.-
Fáy András_ _ _ 29-34
II. Katona József.
8. Katona József élete. - 9. A Bánk bán 34-50
III. Vörösmarty Mihály.
10. Vörösmarty Mihály élete. - 11. Vörösmarty Mihály epikai költészete. - 12. Vörösmarty Mihály drámái. - 13. Vörösmarty lyrai és kisebb elbeszélő költeményei. - 14. Vörösmarty általános hatása 50-70
IV. A klasszikai eposzírók.
íj. P. Horváth Endre. - 16. Czuczor Gergely. - 17. Debreczeni Márton. - 18.
Garay János 70-84
V. Bajza József; az Athenaenm
köre.
19. Visszapillantás a magyar kritikai törekvésekre. - 20. Bajza József. - 21. Az
Athenaeum köre, lyrikusok, drámaírók 84-96
VI. Az elbeszélő próza; Jósika
Miklós b.
22. Vajda Péter. - 23. Jósika Miklós b.
élete. - 24-. Jósika Miklós b. regényeid 96-105
VII. Az értekező és szónoki próza;
Széchenyi István gr.
25. Visszatekintés. - 26. Széchenyi István
gr. pályájának első fele. -27. Széchenyi
István gr. pályájának második fele -
28. Wesselényi Miklós b___ _ _ 105-116
29. Összefoglalás „. _ 116-119
II. A nemzeti költészet aranykora,
vagy Petőfi, Arany János és Jókai
kora.
I. A magyar népköltészet és
gyűjtői.
30. Előzmények. - 31. Jelesebb gyűjteményeink. - 32. Erdélyi János. - 33. Kriza
János _ _ __ 120-130
II. Petőfi Sándor.
34. Petőfi Sándor élete. - 35. Petőfi Sándor
költészete _ _ _ _ _130-143
III. Tompa Mihály.
36. Tompa Mihály élete. - 37. Költészete 143-156
IV. Arany János.
38. Arany János élete. - 39. Arany János
epikai költészete. - 40. Arany János balladái, lyrája_ _ „„ _ _ _ ™ 150-179
V. A dráma.
41. Szigligeti Ede pályája ; tragédiái. -42.
Szigligeti Ede vígjátékai. -43. Szigligeti
Ede népszínművei. - 44. Czakó Zsigmond. - 45. Obernyik Károly. - 46.
Hugó Károly. - 47. teleki László gr. _ 179-192
VI. Az elbeszélő próza ; történeti
regény. Eötvös József b.; Kemény Zsigmond b.
48. Eötvös József b. élete. - 49. Eötvös József költészete; a Karthausi. - 50. A falu
jegyzője és a Magyarország 1514-ben. -
51. Eötvös mint politikai író és szónok. 192-207
52. Kemény Zsigmond báró élete. - 53.
Kemény Zsigmond b. regényei; a Gyulai
Pál és a Rajongók. - 54. Kemény Zs.
regényei; a Zord idő. - 55. Kemény
Zsigmond b. írói tulajdonságai. - 56.
Kisebb elbeszélők ____ ______ 207-226
VII. A szónoki és értekező próza;
Kossuth Lajos.
57. Kossuth Lajos élete. - 58. Kossuth szónoki művei. - 59. A kor többi kiváló
szónokai 226-235
60. Összefoglalás _234-235
Harmadik fejezet.
szabadságharc utáni irodalmunk.
1. Politikai állapot. - 2. Közműveltség 236-241
I. Lyrai és epikai költészet. -
Tóth Kálmán; Vajda János
3. Petőfi követői. - Tóth Kálmán. - 5.
Vajda János 241-246
II. Lyrai és epikai költők: Gyulai
Pál; Szász Károly; Levay
József.
Gyulai Pál; élete. - 7. Gyulai Pál
költészete. - 8. Gyulai Pál tanulmányai s kritikái. - 9. Szász Károly. -
10. Lévay József 246-261
III. Újabb lyrai és epikai költészetünk.
11. Újabb lyrai költőink. - 12. Újabb epikai
költészetünk (Arany László) 261-265
IV. A dráma : Madách Imre. -
Csiky Gergely; újabb drámaírók.
13. Madách Imre élete. - 14. Madách költészete ; lyrája. - 15. Madách mint drámai költő. - 16. E kor többi drámaírói.
17. Tóth Ede. - 18. Csiky Gergely 265-273
V. Az elbeszélő próza: Jókai
Mór; Mikszáth Kálmán;
Ujabb regény- és beszélyirók.
19. Jókai Mór élete. - 20. Jókai Mór regényei. - 21. Az Egy magyar nábob és Az
új földesúr. - 22. Jókai írói tulajdonságai.- 23. Mikszáth Kálmán; élete. -
24. Mikszáth K. regényei. - 25. Mikszáth K. írói sajátságai. - 26. Az
elbeszélő próza más nevezetesebb művelői. - 27. Újabb elbeszélőink. „„ 275-289
VI. A történelmi próza.
a) Politikai történetíróink. 28. Jászay Pál
és Teleky József gr. - 29. Horváth Mihály. - 39. Szalay László. - 31. Salamon Ferenc.- 32. A kor többi jelesebb
történetíróid 289-305
I)) A magyar műveltségtörténet. - 33.
Gsengery Antal. - Más nevezetes írók 305-309
VII. A szónoki próza; Deák
Ferenc.
34. Deák Ferenc élete. - 35. Deák Ferenc
mint szónok és író. - 36. A szónoki
próza más művelői. - 37. Az egyházi
szónoklat 305-318
VIII. Az értekező próza.
a) Irodalomtörténeti és kritikai értekezések. 38. Toldy Ferenc élete. - 39.
Toldy Ferenc, az irodalomtörténet meg-
alapítója. - 40. Beöthy Zsolt s más kiválóbb irodalomtörténetírók _ 319-326
b) Jogi és publicistikai értekezések. 41.
Jelesebb jogtudósaink és publicistáin 326-327
c) Bölcseleti értekezések. 42 A bölcselet
lassú fejlődése; kiválóbb íróink _ 327
d) Esztétikai értekezések. 43. Greguss
Ágost.- 44. Ujabb esztétikusaink; Péterfy Jenő _ 327-336
e) A nyelvtudomány. 45. Kiválóbb nyelvtudósaink _ 336-338
fj A természettudomány. 46. Jelesebb természettudósainké 338-339
47. Összefoglalás _ 339-340
OLVASMÁNYOK.
I. A nemzeti költészet kora.
I. Kisfaludy Károly.
1. Honvágy _____ - - - - - 9
2. Rákosi szántó a török alatt 10
3. Pipadal. 10
4. Vedd sarlódat 11
5. Epigrammák (a-b) 11
6. Eprész leány _ 12
Tollagi Jónás viszontagságai :
a) 8. Maji. - b) 15-a Novembris. - c) 22-a
Novembris__14
Iréne V. felvonásából 18
A kérők III. felv. 9-11. jelenete _ - 22
A Csalódások III. felv. 17-21. jelenete _ 24
Bánóczi József: a magyar romanticizmus 27
Fáy András meséi:
1. A juhász és szamara 30
2. A róka fortélya 30
3. Az ökör és gazdája 30
A Különös Testamentom- ból 31
Gaál József:
Az ólmos botok 33
II. Katona József.
A Bánk-bán II. felv. 2. jelenete - a III. felv.
3 jelenete 37
Gyúlai Pál: a Bánk-bán jellemei 42
III. Vörösmarty Mihály.
A Zalán futása bevezetése 52
a « « X. ének 192-286. sorai 53
A két szomszéd vár I. ének 87-133. sorai 56
A Marót bán V. felv.-ból- 58
A Csongor és Tünde V. felvonásából 60
Lyrai müvei:
1. Élő szobor 62
2. Jóslat 63
3. A vén cigány 64
4. A kis leány baja 64
5. A merengőhöz 65
6. Tót deák dala 65
7. Epigrammák - 66
Gyulai Pál: Vörösmarty általános hatása 68
IV. A klasszikai eposzírók.
P. Horváth Endre:
Az Árpád III. könyvéből 71
Czuczor Gergely :
A Botond III. énekéből_ 73
Kisebb művei:
1. A legszebb ének 75
2. A falusi kis leány Pesten 76
3. Fúj, süvölt a Mátra szele 77
4. Sárga csikó a paripám 77
5. Temetőben _ ___ 78
Debreczeni Márton:
A kióvi csata VII. énekéből 79
Garay János:
A Szent László Előhangja 80
Kisebb müvei:
1. A zarándok 82
2. Kelet népéhez 82
V. Bajza József:
A Kritikai Lapokból: Vezérszó _ 85
Lyrai művei:
1. Sóhajtás 87
2. Ébresztő (18-15.) 87
3. Nyugasztaló (1851.) 88
Az apáca 89
Vachott Sándor:
A külföld rabja ________ 90
Kerényi Frigyes:
Honvágy 93
Sárosy Gyula:
Ingeborg önszületése napján _ _ 94
Szemere Miklós:
Kedvteléseim-. 95
Az elbeszélő próza.
Vajda Péter:
A reggel 97
Jósika Miklós b.:
Az Abafi-ból: Szeszély 100
Gyulai Pál: Jósika Miklós b. jellemzése 104
VII. Az értekező és szónoki próza.
Széchenyi István gr.:
A Hitel Bevezetése _ 106
« a Végszó 109
A Kelet népe Bevezetése _ _ 110
Wesselényi Miklós b.:
A Szózatból: Intő szó a hont s nemzetiséget fenyegető veszélyről 115
Gyulai Pál: Az Auróra-kör törekvései 117
II. A nemzeti költészet aranykora.
I. A magyar népköltészet és gyűjtői.
Regösének (Dozmátról) 122
Erdélyi János:
1. Piros a te kendőd 125
2. Egy gyermek születésére 125
3. A menekültek 125
A népköltészetről 126
Kriza János:
1. Erdővidék az én hazám 129
2. A kis leány kertjibe 129
II. Petőfi Sándor.
Salamon Ferenc: Petőfi újabb költeményei 137
III. Tompa Mihály.
1. A jávorfáról 146
2. Őszi tájnak 150
3. A gólyához (1850.) 150
4. Pusztán (1850.) 151
5. Új Simeon 152
6. Sírboltban 153
7. Népdalok (a-b-c) 154
8. Utolsó verseim (a-b) 154
IV. Arany János:
A Toldi Szerelme II. ének 24.41. versszakai 160
A Toldi Szerelme V. ének 102. versszaka 160
A Toldi Szerelme VI. ének 58. 59. 64-68.
versszakai 161
A Toldi Estéje VI. énekének 11. 12. versszaka 162
A Buda Halála XII. énekéből az 56-74. ver-
szakok 164
Balladái:
1. Szondi két apródja 166
2. A walesi bárdok 167
3. Tetemre hívás 169
Lyrai művei:
4. Letészem a lantot 170
5. Ősszel _ 170
6. Epilógus _ 171
Gyulai Pál: Arany J.-ról 174
V. A dráma.
Szigligeti Ede:
A trónkereső V. felv. 3. 4. jelenete 180
A Fenn az ernyő, nincsen kas I. felv. vége 183
A Csikós IH. felvonásából 185
B a y e r J ó z s e f: Szigligeti Edéről 187
Teleki László gr.:
A Kegyenc II. felvonásából 190
VI. Az elbeszélő próza.
Eötvös József b.:
Búcsú 194
A Karthausi végéből 196
Pap Endre: Karthausi 196
A falu jegyzője II. köt. 19. fejezete - -197
Törvényhozásun 203
Emlékbeszéd Szalay Lászlóról _ _ _ 205
Végrendelet 207
Kemény Zsigmond b.:
A Gyulai Pál-ból 211
A Rajongók IV. részének X. XI. fejezete _ 213
A Zord idő III. részének VI. fejezetéből _ 219
13. Wesselényi mint szónok 223
VII. A szónoki és értekező próza.
Kossuth Lajos:
Márc. 17. (1848.) tartott beszéde 228
Deák Ferenchez írt levele 230
Harmadik fejezet.
A szabadságharc utáni irodalmunk.
Lyrai és epikai költészet.
Tóth Kálmán.:
1. Dalok : a) Fütyül a szél ...b) Naptól virít...
c) Sírjon, ríjjon a hegedű- 242
2. Előre 242
Vajda János:
1. Az üstökös 244
2. Luzitán dal 244
3. A virrasztók 245
4. Nyári les 245
Gyulai Pál:
1. Szeretnélek még egyszer látni 248
2. Szüreten 249
3. Horatius olvasásakor 249
4. Dalaimról 250
5. A népszerűség 251
Szász Károly:
1.Iduna 254
2. A kis Ilonka emlékezetéből (a-b) 254
3. Madách Imréhez (1863). 255
4. Dante Isteni Színjátékából: a Pokol V. éneke 256
Lévay József:
1. Fehér galamb 258
2. Ha meghalok 258
3. Mikes 259
4. Arany János emlékezete 259
Arany László:
A Délibábok hőse II. ének 35-41. versszakai. 264
A dráma.
Madách Imre:
1. A halál költészete 266
2. Dalforrás 267
Az ember tragédiája I. színe . 268
«« « XV. színe 270
Az elbeszélő próza.
Jókai Mór:
Az Egy magyar nábob II. köt. XIII. fejezete,,,, 278
Az új földesúr V. fejezetéből 284
« « « XI. fejezete ; Az a bizonyos szegény asszony_ _ 286
Mikszáth Kálmán:
1. Szent Péter esernyője I. r. 4. fejezetéből „„ 295
2. A Noszty-fiú esete Tóth Marival III. köt. 20.
fejezetéből 298
A történelmi próza.
Teleky József gr.:
Hunyadi János jelleme 306
Horváth Mihály:
Fráter György egyezkedése Castaldóval (a monographia (IV. CV. része) 308
Szalay László:
Sz. István kormányzásának kezdete 313
Salamon Ferenc:
A történelmi vizsgálatról 316
Csengery Antal :
Deák Ferenc jellemzéséből 322
A szónoki próza.
Deák Ferenc.
A lengyelek ügyében 326
Az 1861-iki második felirati javaslatából 329
Még néhány szó a «Botsehafter»-nek április
3-iki cikkére (Húsvéti cikk) _ _ _ 330
Az értekező próza.
Toldy Ferenc:
Széchenyi István (1860). 337
Greguss Ágost: 1. Mesék.
a) A csillagok 341
b) Régi történet 343
c) A lakatosok .. 344
2. Epigrammák (a-d) 344
3. A stílről 345
Péterfy Jenő:
Kemény Zsigmond jellemei. 349
Hasonmás ük.
1. Vörösmarty M. : A Szózat első kétversszaka 68
2. Széchenyi István gr. naplójából 111
3. Petőfi Sándor első levele Arany Jánoshoz „, 132
4. Tompa Mihály utolsó levele Arany Jánoshoz 144
5. Arany János: Szép ősz 158
6. Eötvös József b. Vachott Sándornéhoz írt levele 193
7. Kemény Zsigmond b. levele Petőfi Sándorhoz 208
8. Madách Imre : Az ember tragédiájából 266
9. Jókai Mór levele Eötvös Lóránd b.-hoz _ 276
10. Deák Ferenc levele Ráth Mórhoz _ _ ... 332
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II. A magyar irodalom története II.

A borító enyhén kopott, a lapélek és néhány lap kissé foltosak. Néhány lapon ceruzás aláhúzások láthatók.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba