838.319

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szocializmus politikai gazdaságtana

Kézirat gyanánt

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 487 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat gyanánt.

Előszó

A z emberi társadalom fejlődésében törvényszerű, hogy a magát túlélt kapitalista rendet felváltja az új, egyben a legmagasabb rendű társadalom, a kommunizmus. A kommunista társadalmi rend a... Tovább

Tartalom

A kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet alapvető törvényszerűségei. A szocializmus teljes győzelme - - - - - - 3
A kapitalizmusból a szocializmusba való átmeneti korszak szükségessége - - - - - 6
Az átmeneti korszak gazdasági és társadalmi viszonyai - - - 10
Az átmeneti korszak fő ellentmondása - - - - - - - - -18
A szocializmus teljes és végleges győzelme - - - - - 20
A szocialista építés általános törvényszerűségei és sajátosságai- - - - - - 21
A szocialista állam gazdaságpolitikájának lényege és fő vonásai -- - - - - - 25
A munkásosztály és a dolgozó parasztság gazdasági összefogása
a szocialista építésben (NEP) - - - - - - - - 26
A szocialista iparosítás - - - - - -- - - - - -32
A szocialista iparosítás lényege - - - - - - - - 35
A mezőgazdaság szocialista átalakítása - - - - - - 41
A szocializmus teljes felépítése - - - - - - - - 46
A szocializmus termelési viszonyai. A gazdasági törvények jellege
a szocializmusban. A szocializmus gazdasági alaptörvénye - - - - - -- - 49
A szocialista társadalmi tulajdon kialakulása - - - - - 51
A szocialista tulajdon két formájának szükségessége - - - 51
A szocialista tulajdon két formájának jellegzetességei - - 56
Személyi tulajdon a szocializmusban - - - - - - - 59
A szocializmus tulajdonviszonyainak fejlődése - - - - 60
A szocializmus gazdasági törvényei - - - - - - - 63
A társadalmi és természeti törvények eltérő vonásai - - - 63
A szocializmus gazdasági törvényeivel kapcsolatos helytelen nézetek - - - - - - - - - 66
A szocializmus gazdasági törvényeinek érvényesülési módja - - - - - - - 68
A szocializmus gazdasági alaptörvénye - - - - - - 70
A gazdasági alaptörvény fogalma - - - - - - -70
A szocializmus gazdasági alaptörvényének követelményei - - - - - - - 73
A szocializmus gazdasági alaptörvényével kapcsolatos vita - - - - - - - 75
A szocialista népgazdaság tervszerű fejlődése - - - - - 79
A gazdasági élet tudatos fejlesztése - - - - - - - 82
Az arányosság lényege, általános és specifikus vonásai - - - 87
Arány - arányosság - - - - - - - - - - 88
Az arányosság általános lényege - - - - - - - 89
Az arányosság általános kritériumai - - - - - - - 94
Az arányosság módosult tartalma - - - - - - - 99
Az arányosság specifikus vonásai és sajátos érvényesülése - - - - - - - 103
A .szocialista gazdaság tervszerűsége - - - - - - - 107
A társadalmi tudatosság és az arányos fejlődés kölcsönös feltételezettsége. A tervszerűség lényege - - - - - - 107
A népgazdaság tervezése és szabályozása - - - - - - 112
A tervszerű arányos fejlődés törvénye és funkciója - - - - 119
A tervszerűség ellentmondása - - - - - - - 119
A tervszerű (arányos) fejlődés törvénye - - - - - - 122
A tervszerűség helye a szocialista gazdaság törvényeinek rendszerében - - - - - - - 126
A társadalmi munka termelékenységének emelkedése a szocializmusban - - - - - -131
A munkatermelékenység növekedésének mutatói - - - - 133
Az eleven munka termelékenysége és mutatói - - - - 134
Az összmunka termelékenysége és mutatói - - - - - 135
A társadalmi munka termelékenységének fogalma és mutatója 135
A termékek minőségének és választékának szerepe a munkatermelékenység fokozásában - - - - - - - 136
A termelékenység növekedésének általános törvénye, érvényesülésének legfőbb sajátosságai a kapitalizmusban és a szocializmusban - - - - - - - - - - - - - 138
A termelékenység növekedésének sajátosságai a kapitalizmusban- - - - - - 138
A munkatermelékenység növekedésének általános jellemzői a szocializmusban - - - - - 141
A munkatermelékenység növelésének főbb tényezői - - -- - 146
A technikai fejlődés - - - - - - - - - - - 148
A dolgozók szakképzettségének és gyakorlottságának fokozódása- - - - - - 154
A társadalmi, gazdasági és munkaszervezési viszonyok tökéletesedése- - - - - - 162
A természeti viszonyok - „természetes termelékenység" - - - - - -166
A munkatermelékenység növelésének jelentősége - - - - 168
A fogyasztási javak elosztása a szocializmusban - - - - - 171
A munka szerinti elosztás törvénye - - - - - - - - 173
A munkabér a szocializmusban - - - - - - - - 176
A munkabéralap felosztása az egyes dolgozók között. A kereseti arányok- - - - - -183
A bérszínvonal és a bérarányok központi szabályozása - - - - - -187
A munkabér formái. A fizikai munkások bérrendszere - - - - - -190
A termelővállalatok alkalmazottainak bérrendszere - - - 194
A vállalati dolgozók összességének kollektív ösztönzése. A 'nyereségrészesedés - - - -196
A nem termelő szféra dolgozóinak munkabére - - -198
A társadalmi fogyasztási alapok elosztása - - - - 199
A nem anyagi javak elosztása - - - - - - - - 203
A lakosság reáljövedelmének állandó növekedése - - - - 204
Árutermelés és értéktörvény a szocializmusban - - - - - 207
Árutermelés a kapitalizmusból a szocializmusba történő átmenet időszakában - - - - - -209
Árutermelés a szocialista társadalomban - - - - - - 211
Nézetek az árutermelés megszűnéséről - - - - - - 2Í1
Az árutermelés szükségessége a szocialista gazdaságban - - 217
Az árutermelés sajátosságai a szocializmusban - - - - - 229
Az értéktörvény általános követelménye - - - - - - 235
Az értéktörvény érvényesülésének jellege a szocializmusban- - - - - -238
Az áruknak értéküktől való tudatos eltérítése - - - - - 245
A szocialista árrendszer néhány kérdése - - - - - - 248
Az ár alapvető funkciói a szocializmusban - - - - - 249
Az iparvállalatok önálló elszámolása - - - - - - - - 261
Az önálló gazdaságos elszámolás - - - - - - - - 263
Az önálló elszámolás - a szocialista vállalatok tervszerű irányításának és gazdálkodásának formája - - - - - 264
A demokratikus centralizmus érvényesülése a gazdasági élet irányításában - - - - 268
A szocialista vállalatok irányításának kérdései - - - - - 272
A szocialista vállalat alapjai és azok felhasználása - - 272
A vállalati terv - - - - - - - - - - - - 277
Az önköltség a szocializmusban, csökkentésének módjai és jelentősége - - - -278
A társadalom és a vállalat tiszta jövedelme- - - - - -282
Az anyagi érdekeltség elvének érvényesítése a szocialista vállalatoknál - - - - - - -283
A vállalatok munkaerő- és bérgazdálkodása - - - - - 287
A gazdasági irányításban az utóbbi években végbement változások - - - - - - - -288
A mezőgazdaság szocialista rendszere - - - - - - - 293
Az állami gazdaságok - - - - - - - - - - - 296
A termelőszövetkezeti szektor - - - - - - - - - 298
A termelőszövetkezeti rendszer alapvonásai - - - -- - 298
A tulajdonviszonyok s az egységes paraszti osztály kialakulása a mezőgazdaság szocialista szektorában - - - - - -301
Munkaszervezés és elosztás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben - - - - - - -305
Az önálló elszámolás kérdései termelőszövetkezeteinkben - - 306
A jövedelem alapszabály szerinti felhasználása a termelőszövetkezetekben - - - - - 310
Munka szerinti elosztás a termelőszövetkezetekben - - - 313
A marxi földjáradék-elmélet szocializmusbeli érvényesülésének fontosabb kérdései - -317
Van-e a szocializmusban földjáradék, és ha igen, mi az oka keletkezésének? - - - - - 318
Mi határozza meg a mezőgazdasági termékek társadalmi értékét
a szocializmusban? - - - - - - - - - - 322
Hogyan kell a járadékot elosztani az állam és a termelőszövetkezetek között, illetve milyen legyen az elosztás módja?- - - - - - 324
Az un. földjáradék a népi demokratikus országokban - - - 326
Szocialista újratermelés, nemzeti jövedelem a szocializmusban - -- - - - - - 327
A szocialista újratermelés lényege és sajátos vonásai - - - 329
A szocialista újratermelés sajátos vonásai - - - - - 330
Anyagi javak újratermelése - - - - - - - - - 332
Nemzeti vagyon a szocializmusban - - - - - - - 332
Társadalmi termék (össztermék) a szocializmusban - - - 335
A társadalmi össztermék halmozódása - - - - - - 336
A szocialista újratermelés feltételei - - - - - - - 341
A termelési eszközök és a fogyasztási cikkek termelése közötti arány - - - - 346
Az I. osztály elsődleges fejlődése a szocialista országokban - - - - - - - 350
A munkaerő újratermelése - - - - - - - - - - 357
Nemzeti jövedelem a szocializmusbari - - - - - - - 360
A nemzeti jövedelem növekedésének tényezői a szocializmusban- - - - - - 363
A nemzeti jövedelem elosztása és újraelosztása - - - - 366
A nemzeti jövedelem felhasználása -. - - - - - - 370
Fogyasztási alap és felhalmozási alap aránya - - - - - 373
A szocialista országok gazdasági együttműködése - - - - - 379
A szocialista országok gazdasági együttműködésének főbb vonásai 381
A szocialista világgazdaság nem antagonisztikus ellentmondásai 383
A szocialista világgazdaság tervszerű arányos fejlődése - - 386
A főbb ellentmondások megnyilvánulása a szocialista tervszerű
nemzetközi munkamegosztásban - - - - - - - - 389
A szocialista nemzetközi munkamegosztás fejlődésének új vonásai - - - - - - 391
A szocialista országok gazdasági színvonalának#kiegyenlítődése - - - - - - - 401
A kiegyenlítődés történelmi folyamatának tartalma - - - - - - -401
A kiegyenlítődés tendenciajellege - - - - - -403
A kiegyenlítődési folyamat főbb vonásai - - - - - - - 405
Az értéktörvény érvényesülése a szocialista világgazdaságban,
és a szocialista világpiaci árak főbb vonásai - - - - - 409
A szocialista világpiac sajátos áruviszonyai, az értéktörvény sajátos érvényesülése - - -409
A szocialista világpiaci árak lényege - - - - - - - 411
Az értéktörvény és az árak néhány főbb funkciója a szocialista világgazdaságban - - - 414
A szocialista országok külkereskedelme - -- - - - - -415
A kommunizmus építése - - - - - - - - - - - 421
A kommunista társadalom felső foka. A szocializmusból a kommunizmusba való átmenet gazdasági jellemzői - - - 423
Á kommunizmusról szóló tanítás fejlődése - - - - - -425
A szocializmusból a kommunizmusba való átmenet gazdasági viszonyainak néhány jellemző vonása - -- - - - - -430
A kommunizmus termelőerőinek létrehozása - - - - - 435
A kommunizmus anyagi-technikai bázisa - - - - - 438
A kommunizmus anyagi-technikai bázisának megteremtése - -- - - - - -443
A termelés komplex gépesítése és automatizálása - -- - - - - -444
A szocialista termelési viszonyok átfejlődése kommunista termelési viszonyokká - - -449
A kommunizmus termelési viszonyainak kifejlődése - - - 450
A társadalmi munkamegosztás viszonyainak fejlődése - - - - - - - - 454
A szocialista elosztás elvének alkalmazása és az áttérés a kommunista elosztás elvére - 460
Iparfejlesztésünk időszerű feladatai - - - - - 465
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A szocializmus politikai gazdaságtana A szocializmus politikai gazdaságtana A szocializmus politikai gazdaságtana A szocializmus politikai gazdaságtana

A borító kissé kopott, töredezett. A címlapon bejegyzés található.

Állapot:
980 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba