Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.508

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Egyetemes állam- és jogtörténet

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 516 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 18 cm
ISBN: 963-17-6489-3
Megjegyzés: Tankönyvi száma: 40102.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés
Az egyetemes állam- és jogtörténet szerepe a jogi felsőoktatás rendszerében15
Az egyetemes állam- és jogtörténet korszakai18
A rabszolgatartó állam és jog története
Az ókori Kelet állam- és jogtörténete23
Az ókori Kelet főbb államalakulatai24
Az állam szervezete az ókori Kelet országaiban25
Az ókori kelet jogfejlődése29
Az ókori görög állam- és jogfejlődés38
Az államszervezet fejlődése40
Az államszervezet módosulása a poliszrendszer hanyatlása idején és a hellenisztikus korban44
A görög jog főbb jellemzői47
A görög jog intézményei47
A feudális állam és jog története
A feudális állam és jog történetéhez57
A feudalizmus társadalmának a főbb jellemzői58
A feudális állam és jog fejlődésének korszakai61
A feudális jog főbb jellemzői67
A főbb feudális jogterületek. A főbb jogcsoportrégiók jellemzői73
A burzsoá állam és jog története
Bevezetés a burzsoá állam és jog történetéhez85
A burzsoá állam és jog kialakulása88
Az antifeudális küzdelmektől az első győztes polgári forradalomig88
A burzsoá állam és jog fejlődési fázisai90
A burzsoá államberendezkedés alapvető elvei92
A burzsoá jog fejlődésének főbb vonásai96
A burzsoá jogrendszerek (jogcsoportrégiók)99
Az angol burzsoá állam- és jogfejlődés kezdetei104
Az angol polgári forradalom, a forradalom előzményei105
A Tudor-abszolutizmus állama108
A Stuart-abszolutizmus államszervezete111
A forradalom, a köztársaság és a lordprotektorátus korszaka112
Az államszervezet a forradalom, a köztársaság és a lordprotektorátus idején115
A burzsoá parlamentáris monarchia kialakulása Angliában117
A burzsoá parlamentáris monarchia államszervezetének a kiépülése118
A burzsoá parlamentáris monarchia jogfejldődése125
A burzsoá szabadságjogok érvényesülése127
A büntetőjog és a büntető eljárási jog jellemzői128
Az angol parlamentáris burzsoá állam és jog a 19. sz. elejétől a monopolkapitalizmus kialakulásáig 131
Anglia mint vezető tőkés nagyhatalom131
Az államszervezet alakulása132
A jogfejlődés. Büntetőjog és büntető eljárási jog136
Az Amerikai Egyesült Államok állam- és jogtörténete (18-19. sz.)141
Az amerikai angol gyarmatok kiépülése a 17-18. században141
Az amerikai angol gyarmatok politikai berendezkedése a függetlenségi harc által létrehozott burzsoá államszervezet144
A Függetlenségi Nyilatkozat (1776)145
Az Amerikai Egyesült Államok (USA) alkotmánya (1787)146
A jogfejlődés az Egyesült Államokban. Az amerikai angol gyarmatok jogéletének az elkülönülése151
A függetlenségi harc utáni jogfejlődés. Az alkotmány hatása az amerikai jogfejlődésre152
Az Egyesült Államok a függetlenségi harc után153
Az USA alkotmányberendezkedése a 18. század végétől a polgárháború befejezéséig157
A jogintézmények fejlődése a 19. században160
A francia burzsoá állam és jog kialakulása és megszilárdítása (1789-1814)163
A francia feudális abszolutizmus (ancien régime) válsága164
A burzsoá államszervezet kiépítése és megszilárdítása Franciaországban169
Deklaráció az Ember és Polgár Jogairól171
Az 1791. évi polgári monarchikus alkotmány174
Az 1793. évi jakobinus, burzsoá demokratikus alkotmány177
A jakobinus diktatúra forradalmi államberendezkedése179
A thermidori ellenforradalom 1795. évi alkotmánya181
A konzulátus és a császárság államberendezkedése184
A francia burzsoá jogfejlődése 1789-1814186
A francia burzsoá állam és jog a restaurációtól a második császárság felbomlásáig (1814-1870)197
A restauráció és a júliusi monarchia államszervezete197
A második köztársaság létrejötte és alkotmánya201
Bonaparte Lajos alkotmánymódosításai és a második császárság206
A francia magán- és büntetőjog fejlődése a napólaoni kodifikációktól a második császárság bukásáig209
A német államszervezet és jog fejlődése a 19. század kezdetétől az egységes Németország megteremtéséig tartó időszakban211
Az államszervezet fejlődése212
A Német Szövetség szervezete és működése 1815-1848 között216
Az 1848/49-es forradalom hatása a német államszervezet fejlődésére: a frankfurti parlament tevékenysége; az osztrák és a porosz alkotmány változásai a forradalom és az ellenforradalom időszakában218
A német államok fejlődése az 1848/49-es forradalmak és az Északnémet Szövetség létrehozása közötti időszakban227
A német jog fejlődése (1789-1866)229
A burzsoá állam és jog fejlődésének útja az olasz államokban. Itálisa egyesítése237
Az államszervezet fejlődése a Bécsi Kongresszusig. A francia megszállás hatása az államszervezet fejlődésére237
Az olasz államok államszervezetének fejlődése a restaurációtól az 1848/49-es forradalmak leveréséig tartó időszakban242
Az olasz egység megteremtése. Az államszervezet egységesítése247
A jogrendszer fejlődése a francia forradalom és az állami egység megteremtése közötti időszakban251
Oroszország állam- és jogfejlődése a feudalizmus válsága idején (a 18. sz. végétől az 1860-as évek végéig)257
Államszervezet. A cári feudális abszolutizmus átalakítására irányuló törekvések259
A cári feudális abszolutizmus erőszakos uralma. Reformok263
Polgári reformok szerepe az államberendezkedés általakításában265
Oroszország jogfejlődése a feudalizmus válsága a jobbágyreformok korában268
A polgári reformok hatása a jogfejlődésre276
A burzsoá állam és jog kiépítésének a kora Délkelet-Európa területein281
Történelmi előzmények281
A burzsoá állam és jog kialakulásának a sajátosságai a Balkánon286
A párizsi kommün
A Párizsi Kommün állama és joga291
A Párizsi Kommün államszervezete294
A Párizsi Kommün szociális, kultúrális és büntető jogalkotásai297
A Párizsi Kommün tanulságai és jelentősége299
A burzsoá állam és jog az imperializmus korában
A monopolkapitalista állam- és jogtörténet általános vonásai303
Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka; fő jellegzetességei304
A monopolkapitalizmus kialakulásának a hatása a burzsoá állam fejlődésére305
Az imperializmus hatása a burzsoá jog fejlődésére307
Az angol burzsoá állam és jog (1870-1917)309
Államszervezet az imperializmus korszakában, a parlamentarizmus válsága310
A jogfejlődés316
Nagy-Britannia és az angol gyarmatok319
Az USA állam- és jogfejlődése az imperializmusra történő átmenet időszakában323
Az Amerikai Egyesült Államok a polgárháború befejezése után323
Az államszervezet és a politikai viszonyok alakulása a polgárháború után324
Az államszervezet társadalmi és politikai bázisai326
Jogfejlődés a polgárháború után329
Szociális reformok, a munkásarisztokrácia kifejlesztésének jogi eszközei331
A francia harmadik köztársaság állama és joga333
A harmadik köztársaság gazdasági, társadalmi alapjai és a köztársaság létrejötte333
A harmadik köztársaság alkotmányjogi alapjainak a kiépítése 1875-ben335
Az államszervezet módosulásai338
A polgári szabadságjogok a harmadik köztársaság korában341
A magán- és a büntetőjog módosulásai343
A német (osztrák) burzsoá államszervezet és jog fejlődése az imperializmus kialakulásának időszakában (1866-1918)345
Németország államszervezete 1866 után345
Ausztria államszervezetének fejlődése a kiegyezés után355
A német jog fejlődése359
A burzsoá államszervezet és jog fejlődése Itáliában az imperializmus időszakában363
Az államszervezet fejlődésének sajátosságai363
A jogfejlődés sajátosságai368
Oroszország a kapitalizmus korszakában, áttérés az imperializmusra376
Az államszervezet és a politikai viszonyok átalakulása Oroszországban380
A cárizmus állama az 1905-1907. évi polgári demokratikus forradalom és a sztoplini reakció időszakában383
Az 1917. évi polgári demokratikus forradalom állama, a kettős hatalom389
Oroszország jogfejlődése a jobbágyfelszabadítás és a polgári reformok után392
A burzsoá jog szerepének fokozódása, monopóliumok395
Az első orosz polgári demokratikus forradalom hatása a jogfejlődésre398
A burzsoá állam és jog története a világháborúk periódusában (1917-1945)
Az imperialista államok (1918-1945)405
A burzsoá versailles-washingtoni rendszer406
Az első világháború után létrejött alkotmányok407
A fasizmus uralomra jutása az imperialista államokban408
A fasiszta állam jellegzetes intézményei410
A versailles-washingtoni rendszer felbomlása415
Az Amerikai Egyesült Államok (USA) állam- és jogfejlődése (1918-1945)416
Az angol burzsoá állam és jog421
A francia burzsoá állam és jog426
A német állam és jog változásai432
Az olasz burzsoá állam és jog441
A közép- és délkelet-európai államok a két világháború között445
A lengyel állam445
A csehszlovák állam448
Bulgária 451
Románia454
Jugoszlávia457
A szocialista jogtípus fejlődéstörténete
A szovjet állam és jog kialakulása463
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom előkészítése464
Az Összoroszországi Szovjet Kongresszusok államszervező tevékenysége466
A szovjet hatalom központi szerveinek a kialakulása471
A népgazdasági és művelődésügyi igazgatás alapjainak a lerakása475
A szovjet hatalom helyi igazgatási mechanizmusának a kifejlődése477
A törvénykezési szervezet alapjainak a lerakása479
A föderatív jellegű állami mechanizmus kialakulásának a kezdetei481
A szovjet jog alapjainak a lerakása484
A birtoklási-vagyonjogi, család- és örökjogi viszonyok átalakulása486
A munkajog önálló jogággá válása488
Födljog, mezőgazdasági jog489
A szocialista jellegű anyagi büntetőjog és a peres eljárás alapjainak lerakása490
Név- és tárgymutató495
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem