Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes Philologiai Közlöny 1909.

Harminczharmadik évfolyam

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 800 oldal
Sorozatcím: Egyetemes Philologiai Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Francia   Latin  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Értekezések
Bauer Herbert: Hebbel Frigyes pantragizmusa41
Császár Elemér, Gyulai Pál721
Chebe Gyula: Az athéni társadalom Alkiphron leveleiben188
Czeizel János: Horatius és Kazinczy668
Elek Oszkár: Pán halála204
Ferenczi Sári: A "Lelki hódolás" első kézirata422
Gulyás Pál: Adatok Maupassant írói fejlődéséhez401
Hegedűs István: Adalékok a magyarországi latin költészet történetéhez321
Hornyánszky Gyula: A görög orvos a Kr. e. V. században346
Horváth Cyrill: Pázmány és Bellarmin33
Katona Lajos: Egy magyar vonatkozású olasz legenda661
Király György: A Törökországi Levelek forrásaihoz257
Pecz Vilmos: Az irodalmi nyelv kérdése a mai görögöknél1
Schmidt Henrik: Goethe olaszországi drámái105
Tárczy Károly: Az Arciopagos története732
Vári Rezső: A Ciris-monda649
Vértesy Jenő: A nemzeti színház megnyitása előtt577
Zambra Alajos: Pamphilia723
Hazai irodalom
Alszeghy Zsolt: Illei János élete és írói működése691
Baltavári Jenő: Catullus a magyar irodalomban757
Berneker Erich: Tolsztoj élete317
ifj. Bittenbinder Miklós: A Humájun Namé első magyar származéka221
Boccaccio Giovanni Decameronja620
Bódis István: M. Minucius Felix Octaviusa749
Bódis Jusztin: Xenophon "Sokrates emléke" czímű munkájának hjiperkritikusai és pedagogiai értéke624
Bodola Gyula: Dobó István a magyar költészetben377
Comedia Erdély siralmas állapotjáról755
F. Deák Ferencz: Irodalomtörténeti tanulmányok a kurucz költészet köréből690
Euripides: Herakles210
Éber László: Művészettörténeti olvasmányok712
Gárdonyi Zseni: A magyar szentimentális regény főbb képviselői57
Gerencsér István: Adalékok a magyar iskolai drámák történetéhez755
Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok374
Hornyánszky Aladár: Héber nyelvtan142
Irsai Á. Ernő: Heine két verseskönyve56
Kelemen Béla: Német helyesírási szótár462
Dr. Koltai Virgil válogatott munkái55
Kottasch L. Rudolf: A hajdankori Róma és a római nők439
Közlemények Szepes vármegye multjából645
Krohn Gyula: A finnugor népek pogány istentisztelete141
Kullervo énekei140
Dr. Kundt Ernő: Lenau és a természet283
Madarász Flóris: Gárdonyi Géza627
Magyar Regényírók, VIII. sor.167
Magyar Regényírók IX. sor.784
Meltzl Hugó Petőfi-tanulmányai689
Mező Ferencz: Tibullus a magyar irodalomban285
Dr. Némethy Géza: Ciris Epyllion Pseudovergilianum612
Némethy Géza: Ovidius és Lygdamus433
Petrik Géza: Magyar könyvészet 1886-1900220
Pintér Jenő: A magyar irodalom története a legrégibb időktől Bessenyei György fellépéséig685
Platon válogatott művei288
Porsche Rezső: Harteneck alakja a magyar és német költészetben773
Revue de Hongrie462
Sántha György: Lenz mint drámaíró774
Segédkönyvek, Iskolai317
Shakespeare-Tár240
Simonyi Zsigmond: Helyesírási szótár76
Stefanie József: Kisfaludy Károly és Bolyai Farkas310
Szász Béla: Az emberiség jóltevői291
Toldy Géza: Varázsrontó645
Váczy János: Kazinczy Ferencz747
Várdai Béla: Egressy Gábor mint Shakespeare-színész717
Vári Rezső: A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya208
Velledits Lajos: Révai és Adelung144
Zoványi Jenő: Bessenyei György, mint ref. főconsistoriumi titkár759
Külföldi irodalom
Anglade, Joseph: Les Troubadours63
Baldensperger, Fernand: Bibliographie eritique de Goethe en France150
Bartels, A.: Fritz Stavenhagen146
Baud-Body, Daniel et Boissonas, Frid.: En Gréce par monts et par vaux60
Báki's Diwán Ghazaliját. Hrsg. von dr. Rudolf Dworák699
Boehme, Dr. Erich: Russische Literatur317
Boer, R. C.: Untersushungen über den Ursprung und die Entwicklung der Nibelungensage301
Böckel, O.: Psychologie der Volksdichtung66
Brighenti, E.: Crestomazia neoellenica381
Calderini, Aristide: La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia294
Christensen, Arthur: L'empire des Sassanides298
Cramer, O.: Afrika in seinen Beziehungen zur antiken Kulturwelt634
Das Saurapuranam: v. W. Jahn382
Dauzat, Albert: La langue francaise d'aujourd'hui62
Deissmann, A.: Licht vom Osten224
Dietrich, Karl: Taschenwörterbuch der neugriechischen Umgangs- u. Schriftsprache762
Euripide, Les Bacchantes: Éd. p. G. Dalmeyda694
Firdausi of Tús: Jusuf and Zalikhá698
Fonsegrive, George: Ferdinand Brunetiére636
Francotte, H.: La polis grecque767
Gendarme de Bévotte, G.: La légende de Don Juan228
Hatvany, Ludwig: Die Wissenschaft des nichts Wissenwerten443
Heintze, Richard: Virgils epische Technik702
Hirsch, Siegmund: Das Alexanderbuch Johann Hartliebs692
Karl, Ludwig: Sully Prudhomme222
Kont, I.: La Littérature hongroise d'aujourd'hui147
Kroll, W.: Geschichte der Philologie297
Kúnos, Ignaz: Türkisches Volksschauspiel633
Küchler, Walther: Französische Romantik386
Lenz, Anmerkungen übers Theater, hrsg. v. Th. Friedrich 378
Lenz Jakab munkái393
Mau, August: Pompeji in Leben u. Kunst629
Meier, J.: Werden und Leben des Volksepos763
Partsch, J.: Das Alter der Inselnatur von Leukas58
Plato, Apology and Crito628
Reynier, Gustave: Le Roman sentimental avant L'Astrée65
Schelandre, Jean de: Tyr et Sidon ou les funestes amours de Belcar et Meliane440
Schlaf Johannes: Novalis und Sophie von Kühn393
Soltau, Wilhelm: Das Fortleben des Heidentums in der altchristichen Kirche700
Stapfer, Paul: Bécréations grammaticales et littéraires293
W. F. Allen: Tacitus, The Annals I-VI.385
Mitchell Carroll: The Attica of Pausanias383
J. Hertel: The Panchatantra383
Thumb, Albert: Die neugriechische Literatur761
Thumb, Albert: Handbuch der griechischen Dialekte697
Universität und Schule313
Veit, Fr.: Platens Nachbildungen aus dem Diwan des Hafiz145
Walzel, O. F.: Deutsche Romantik387
Winterfeld, Achim von: Friedrich Hebbel und seine Werke 448
Philologiai programm-értekezések
Barabás Ábel: Petőfi vallásos világfelfogása307
Dr. Barta Mór: Falusiak705
Bászel Ernő dr.: Petőfi Sándor emléke308
Dr. Böszörményi Géza: Herder és Kant231
Cserép József dr.: Homeros Ithakéja704
Demiány Ervin: Jelzős szóösszetételek772
Erdélyi Irén: A hazafias bánat költészete a szabadságharcz után452
Gagyhy Dénes: Kozma Andor költeményei307
Göbl Alajos: Lenau231
Horváth János: Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai304
Irovics Tamás: Plutarkhos, mint moralista451
Janicsek József dr.: Pár szó Arisztotelesz ethikájáról 389
Kardos Albert: Vitás nyelvi kérdések772
Krebsz Ernő: Buda halála és a Nibelung-ének231
Láng Margit dr.: A mykenei vár úrnői703
Mészöly Gedeon: Részletek L. A. Seneca tragédiájából450
Négyesy László: Volf György emlékezete772
Polgár György Ödön: Szigeti József mint színműíró152
Schill Fülöp: Petőfi mint a világszabadság s a hazaszeretet költője306
Szlávik Ferencz: Egy csíyksomlyói iskoladráma150
Szőts Farkas: Ballagi Mór emlékezete772
Vadász Norbert: Vas vármegye a magyar irodalomban151
Varvasovszky János: Róma története alapításától fogva391
Weigl Géza: Platon és a lélek halhatatlansága389
Budapesti Philologiai Társaság
A Társaság XXXIV. közgyűlése 1909. január 9-épn153
Elnöki megnyitó153
Titkári jelentés153
A pénztárvizsgáló bizottság jelentése157
Jegyzőkönyv a közgyűlést megelőző választmányi ülésről161
Jegyzőkönyv a közgyűlésről161
Fölolvasó és választmányi ülések71
A B. Ph. T. könyvállománya784
A B. Ph. Társaság tagjai799
Vegyesek
A byzantiumi kultúra alapjairól639
Adalékok az antik lövegtan történetéhez778
Adalék Pálóczi Horváth Ádám életéhez73
A "Fenhéjázó"165
A Fen-héjázóhoz316
A Feralia datuma Ovidius Fasti-jában163
A görög nyelv őj thesaurusa454
A "Ködképek a kedély láthatárán" forrásához236
A közép- és újkori görögnek fontosságáról455
A "LEGVD" czímének igazolása Potaissából234
A mai görögök irodalmi nyelvének kérdéséről709
A nemzetközi latin költői verseny459
A philologia halottai 1908-ban238
A trieri amphitheatrum457
A várfalak magasságának meghatározása a rómaiaknál72
Az "idő egysége" és a legújabb Euripides-leletek640
Bartal Antal638
Csokonai három dala460
Darkó Jenő és Pápay József székfoglaló előadásai395
Egy ismeretlen XVIII. századi Tartuffe-fordításunkról457
Egy modern Herakles-drámáról709
Egy Névtelennel kevesebb776
Engelmann Richard777
Fabaria316
Felelet Karl Lajos válaszára460
Görögországi ásatások712
Hadad és Atargatis temploma a Janiculuson311
Heltai Gáspár születésének ideje714
Kassai Gusztáv707
Kazinczy két ismeretlen Moliére-fordítása458
Két új Menandros-kéziratlap312
Külföldi bírálat a magyar Shakespeare-Tárról459
Lenau a gimnáziumban309
Megjegyzések Binder Jenő bírálatára783
Megjegyzéseim "Homeros Ithakéja" cz. értekezésem bírálatára782
Murány ostroma latinul71
Név- és tárgymutató787
Ocskai László a német költészetben164
Pheidias és a Lemnia455
Szamos János454
Szeget szeggel311
Temesvári János deák életéhez643
Temesvári Pelbárt származásához74
Válasz Gulyás Pál bírálatára396
Vörösmarty "Gondolatok a könyvtárban" cz. költeménye első alakjában639
Könyvészet
A magyar philologiai irodalom 1908-ban463
Külföldi könyvészet
Modern philogia79
Classica philologia397
Philologiai doktori dissertatiók az 1908. évben77
Philologiai programm-értekezések 1907/876
Beküldött könyvek jegyzéke75
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Egyetemes Philologiai Közlöny 1909. Egyetemes Philologiai Közlöny 1909. Egyetemes Philologiai Közlöny 1909.

A gerinc kissé foltos.

Állapot:
12.000 Ft
6.000 ,-Ft 50
30 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!