A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kémiai Közlemények 1967/1-4.

A Magyar Tudományok Akadémia kémiai tudományok osztályának közleményei/27-28. kötet 1-4. szám

Tartalom

I. évfolyam
Beke Béla és Opoczky Ludmilla: Portlandcementklinker őrlésekor fellépő anyagszerkezeti változások (Előadás)
Benedek Pál, Garzó Tamásné és Szepesy László: A gázkromatográfia helyzete és fejlődésének irányai. Beszámoló a Rómában 1966. IX. 20 és 23 között rendezett VI. Nemzetközi Gázkromatográfiai Szimpóziumról
Bodor Géza: Polimerek kristályosságának vizsgálata a kristályos részecskenagyság függvényében. (Előadás)
Bognár Géza: Polimerek kristályosságának vizsgálata a kristályos részecskenagyság függvényében. (Előadás)
Bognár Rezső lásd Brazsnyikova, M. G.
Brazsnyikova, M. G., Lomakina, N. N., Sztaricskai Ferenc, Puskás Mária, Makleit Sándor és Bognár Rezső: A vankomicin típusú antibiotikumokról. (Előadás)
Cvetkov, V. N.: Polimermolekulák szerkezetének és konformációjának néhány fizikai-kémiai vizsgálati módszere (Előadás)
Csűrös Zoltán: Zemplén Géza emlékezete
Doleschall Gábor és Lempert Károly: Újabb vizsgálatok a gyűrűs O-acil-izokarbamidok körében. (Előadás)
Doubravszky Sándor és Geleji Frigyes: A kaprolaktán kationos polimerizációjának problémái (Összefoglaló értekezés)
Elődi Pál: A fehérjék szerkezete c. könyvének bírálata (Medzihradszky Kálmántól)
Farkas Loránd: Beszámoló egyéves tanulmányutamról az Amerikai Egyesült Államokban
Garzó Tamásné lásd Benedek Pál
Geleji Frigyes lásd Doubravszky Sándor
Hargittai István: Beszámoló a VII. Nemzetközi Krisztallográfiai Kongresszusnak a gázelektrondiffrakciós molekulaszerkezet-vizsgálatok tárgykörébe tartozó munkájáról
Helferich, B.: Megemlékezésem Zemplén Gézáról
Holzmüller, W.: Anomáliák műanyagok feldolgozás közbeni folyásánál (Előadás)
Jedlinski Z.: Hőálló polimerek szintézisének néhány problémája (Előadás)
Kalló Dénes: Beszámoló tanulmányutamról a Szovjetunióban
Kondratyev V. N.: Gázok kémiai reakcióinak kinetikája c. könyve magyar fordításának bírálata (Nagy Ferenctől)
Kőrösy Ferenc: Élő és mesterséges peremszelektív membránok. (Összefoglaló értekezés)
Ladányi László: Beszámoló franciaországi tanulmányutamról
Landa S.: Megemlékezésem Varga Józsefről
Lempert Károly lásd Doleschall Gábor
Lengyel Sándor: Beszámoló a Comité International de Thermodynamique e de Cinétique Électrochimiques (CITCE) Japánban rendezett 17. kongresszusáról és a közgyűléséről
Lomakina N. N. lásd Brazsnyikova M. G.
Macskásy Hugó és Szabó Ambrus: Műanyagok öregedésének vizsgálata természetes körülmények között (Előadás)
Makleit Sándor lásd Brazsnyikova M. G.
Mázor László: Schulek Elemér és Szabó Zoltán: A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei c. könyv bírálata
Medzihradszky Kálmán: Elődi Pál: A fehérjék szerkezete c. könyvének bírálata
Mihajlov M.: A polimerek szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálata a Bolgár Népköztársaságban (Előadás)
Nagy Ferenc: Kondratyev V. N.: Gázok kémiai reakcióinak kinetikája c. könyve magyar fordításának bírálata
Nagy Lajos György: Folyadékelegyek adszorpciója. Adszorbensek fajlagos felületének meghatározási lehetőségei folyadékelegyek adszorpciós izotermáiból (Összefoglaló értekezés)
Opoczky Ludmilla lásd Beke Béla
Az Osztály hírei
Paksy László: Az elemző szikraköz folyamatainak vizsgálata (Előadás)
Polinszky Károly: Varga József emlékezete
Puskás Mária lásd Brazsnyikova M. G.
Sándor János és Verhás József: Elektrokémiai transzportfolyamatok termodinamikája, V. Átviteli hők és átviteli entrópiák kísérleti meghatározása (Összefoglaló értekezés)
Schneider B.: Binil-polimerek molekulaszínképe és szerkezete (Előadás)
Schulek Elemér és Szabó Zoltán László: A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei c. könyv bírálata (Mázor Lászlótól)
Simándi László: Beszámoló amerikai tanulmányutamról
Solymosi Frigyes: Beszámoló a szilárdfázisú reakciók mechanizmusával foglalkozó aberdeeni, valamint az égési folyamatokkal foglalkozó berkeley-i nemzetközi szimpoziumokról
Szabó Ambrus lásd Macskásy Hugó
Szagbó Zoltán László lásd Schulek Elemér
Szántay Csaba: Beszámoló a New York-i Állami Egyetemen az 1965-1966. években végzett munkámról
Szepesy László lásd Benedek Pál
Szőr Péter: Adatok azelasztomerek fiziko-mechanikai tulajdonságainak vizsgálatáról (előadás)
Sztaricskai Ferenc lásd Brazsnyikova M. G.
Tüdős Ferenc: Beszámoló a makromolekuláris kémia területén Magyarországon folyó elektron spin rezonancia (ESR) kutatásokról
Verhás József lásd Sándor János
Wolfram Ervin: Folyadékadhézió és nedvesedés kis energiájú szilárd felületen. (Összefoglaló értekezés)
Zimmer Károly: Beszámoló a IX. Magyar Emissziós Színképelemző Vándorgyűlésről
II. évfolyam
Bajusz Sándor lásd Medzihradszky Kámán
Bartók Mihály: A négytagú gyűrűs éterek előállítása, termikus bomlásuk és kontakt katalitikus átalakulásaik vizsgálata (Összefoglaló értekezés)
Bodor Géza: Polimerek szerkezetének vizsgálata szilárd fázisban Magyarországon
Boksay Zoltán lásd Lengyel Béla
Bruckner Győző: Tájékoztató a hazai peptidkémiai kutatásokról
Burger Kálmán: Komplexek infravörös spektrometriás vizsgálatának fontosabb eredményei (Összefoglaló értekezés)
Csákvári Béla: Bírálat a Reinststoffprobleme c. könyvről (Szerk.: Rexer, E.)
Csákvári Béla lásd Lengyel Béla
Dersi Gyuláné: Kémiai Utmutató c. könyvének bírálata (Takács Vilmostól)
Erdey-Grúz Tibor: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójára
Fehér ödön és Vargha László: Új szorbózszármazékok szintézise
Fejes Pál: A reakciókinetikai kutatás nemzetközi és hazai helyzetéről (Összefoglaló értekezés)
Freund Mihály: Hozzászólás az Osztályvezetőség beszámolójához
Hedvig Péter: Rádiofrekvenciás és mikrohullámú spektroszkópia az analitikai kémiában
Hrabéczy Jenőné: Bírálat K. B. Jacimirszkij: a kémiai analízis kinetikus módszerei c. könyvének magyar kiadásáról
Jacimirszkij K. B.: A kémiai analízis kinetikus módszerei c. könyve magyar kiadásának bírálata (Hrabéczy Jenőnétől)
Kajtár Márton: Gamma-Poliglutaminsav konformációjának vizsgálata az optikai rotációs diszperzió módszerével
A Kémiai Tudományok Osztályának nyilvános osztályülése
Király János: Tanulmányutam a Szovjetunióban
Kisfaludy Lajos lásd Medzihradszky Kálmán
Kocsetkov N. K.: Új glükozidszintézis
Korányi György: A nukleáris sugárzások és az üveg (Összefoglaló értekezés)
Kováts Zoltán lásd Lengyel Béla
Lakatos Béla: Bevezetés a komplex vegyületek kristálytér- és ligandumtér elméletébe c. könyvének bírálata (Náray-Szabó Istvántól)
Lásztity Radomir: A sikerfehérjék kémiai szerkezete és reológiai sajátságai közötti összefüggések (Összefoglaló értekezés)
Lengyel Béla: Az osztályvezetőség beszámolója
Lengyel Béla: Válasza a hozzászólásokra
Lengyel Béla, Boksay Zoltán és Csákvári Béla: A szilikátüvegek elektromos tulajdonságai c. könyvének bírálata (Náray-Szabó Istvántól)
Lengyel Béla, Csákvári Béla és Kováts Zoltán: Általános és szervetlen kémiai praktikum, II. Praktikum haladók számára c. könyvének bírálata (Szarvas Páltól)
Lőrinc Imre: Hozzászólás az Osztályvezetőség beszámolójához
Medzihradszky Kálmán, Bajusz Sándor és Kisfaludy Lajos: Adrenokortikotrop hatású polipeptidek és az emberi kortikotropin teljes szintézise
Az Osztály hírei
Nagy Ferenc: Hozzászólás az Osztályvezetőség beszámolójához
Nagy Ferencné: Az ultracentrifugás molekulasúlymeghatározás alapjai
Náray-Szabó István: Bírálat Lengyel Béla, Boksay Zoltán és Csákvári Béla: A szilikátüvegek elektromos tulajdonságai c. könyvéről
Náray-Szabó István: Bírálat Lakatos Béla: Bevezetés a komplex vegyületek kristálytér és ligandumtér elméletébe c. könyvéről
Paál Zoltán és Tétényi Pál: A dehidrociklizáció mechanizmusa fémkatalizátorokon
Polgár László: Szubtilizin átalakítása új enzimmé
A "Peptidkémiai Kutatások" c. tudományos ülésszak előadásai
A Reinststoffprobleme c. könyv bírálata (Csákvári Bélától)
Rohsetzer Sándor: Makromolekulák és szolrészekcsék külcsönhatása
Schay Géza: Hozzászólás az Osztályvezetőség beszámolójához
Solymosi Frigyes: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról
Szarvas Pál: Bírálat Lengyel Béla, Csákvári Béla és Kováts Zoltán: Általános és szervetlen kémiai praktikum, II. Praktikum haladók számára c. könyvéről
Szántay Csaba: Hozzászólás az Osztályvezetőség beszámolójához
Szekerke Mária: Beszámoló angliai tanulmányutamról
Szekerke Mária: Citoaktív csoportokat tartalmazó peptidszármazékok
Takács Vilmos: Bírálat Dersi Gyuláné: Kémiai Útmutató c. könyvéről
Tar Ildikó: Kolloidkémiai tanulmányok alumínium-oxid-hidroxid géleken
Tétényi Pál lásd Paál Zoltán
Turska E.: A Lengyel Tudományos Akadémia Szerves Kémiai Intézetének Polimerfizikokémiai Osztályán folyó kutatómunka irányvonalai
Tüdős Ferenc: Hozzászólás az Osztályvezetőség beszámolójához
Vargha László lásd Fehér Ödön
Varsányi György: Tanulmányúton Indiában
Várkonyi Bernát: Durva Őrlemények üledéktérfogata szerves folyadékokban
Zsavoronkov N. K.: A szervetlen kémia fejlődése és új anyagok kidolgozása a Szovjetunióban
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kémiai Közlemények 1967/1-4. Kémiai Közlemények 1967/1-4. Kémiai Közlemények 1967/1-4.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
2.500 Ft
1.250 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba