Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára

Tartalom

Benkő Samu: A múltidéző titka: az élmény és a biztos tudás 7
Balogh Béla: Székely diákok a máramarosszigeti Református Líceumban (1682-1850) 18
Bárth János: Bálint Anna házassága 28
Benkő Elek: A bardóci harangi 44
Benkő Loránd: A székely nemzetségnevek történetéhez 53
Bereczki András: Az újabb kori gazdasági élet fejlődése az időszaki gazdasági válságok közepette 68
Bodor András: A rabszolgák ellenőrzése a Principatus első századaiban 81
Buza János: Lengyel pénzek Kassán Bethlen Gábor fejedelemsége idején 96
Cserey Zoltán: Önkormányzatiság és katonai hatalom Háromszéken a XIX. század derekán 110
Csetri Elek: Csorna és a szülőföld 122
Csucsuja István: Mocsáry Lajos ajánlásai 134
Demény Lajos: XVI. századi kiadatlan székely összeírásoké 149
Egyed Ákos: A székely határőrség az 1848-1849-es forradalomban és szabadságharcban. A határőrezredek útja Puchner generálistól Bem tábornokig 164
Glatz Ferenc: Trianon évfordulóján 174
Hermann Gusztáv Mihály: Az udvarhely széki Havasalja kiváltságos települései: a két Oláhfalu és Zetelaka 183
Jakó Klára: A Szalánczyak 199
Jakó Zsigmond: A Farnasi Veres család 211
Kiss András: A tolvajkiáltás közbiztonsági szerepe az erdélyi joggyakorlatban különös tekintettel Aranyosszékre 232
Kósa László: A Bodokiak 246
Kovách Géza: Ugocsa megye parasztsága az úrbérrendezéskor 257
Kovács András: A bágyoni régi templomban találtatott ritkaságokról 269
Kovács Kiss Gyöngy: Az oklevelek és az elbeszélő történeti források határesete: a tudósító/eseményközlő levél 279
Kovacsics József: Magyarország első királykoronázó székvárosa, Székesfehérvár 294
Köpeczi Béla: Erdély az utrechti béketárgyalásokon egy kuruc diplomata szemével 305
Magyari András: Habsburg-orientációs politikai kísérletek Erdélyben a XVII. század második felében 319
Miskolczy Ambrus: Eckhardt Sándor és Jules Michelet 326
Camil Mureganu: Luministul Thomas Jefferson 342
Nagy György): Egyetemi gondolat az 1848-as forradalom idején Erdélyben 348
Niederhauser Emil: Agrártörténet és Kelet-Európa 367
Orosz István: Mezővárosi önkormányzat Sárospatakon 1711-1835 között 371
Pál Judit: Mezőgazdaság és földközösség a székely városokban a XVIII. században és a XIX. század első felében 391
Pál-Antal Sándor: Marosszék népessége 1831-ben 409
Palkó Attila: Adatok a Felső-Maros mente etnikai változásaihoz 433
Pap Ferenc: A kolozsváriak marhakereskedése a XVI. század végén és a XVII. század első felében
Rácz István: A hajdúszabadság társadalomtörténeti összefüggései 461
Simion Retegan: Domeniul mitropoliei Blajului la mijlocul secolului al XlX-lea 470
Sas Péter: Herepei János, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatója (1938- 1945) 481
Sebestyén Mihály: Ifjabb Kemény János temetése 1701-ben 498
Sipos Gábor: A krasznai presbitérium születése 510
Spira György: Puchner altábornagy öntevékenységre kényszerülése 1848 őszhavában 523
Szabad György: Kísérletek a faúsztatás szabályozására 546
Szabó Miklós: A mezőségi paraszti gazdálkodásban dolgozó népesség a XVIII. században és a XIX. század első felében 555
Szász Zoltán: A magyar közvélemény és a Habsburg-Monarchia Balkán-politikája a XIX. század 70-es éveiben 564
R. Várkonyi Ágnes: „Elpusztult erdős bérceink" 570
Vofkori Mária: A közigazgatási és jogi intézményrendszer és annak fejlődése a székelyeknél 584
Wolf Rudolf: Bethlen Miklós tordai ősei 603
Zepeczaner Jenő: Székelyderzs templomkastélyának rendtartásai 619
Rövidítések jegyzéke 643
Imreh István irodalmi munkásságának könyvészete (Károlyiné Domahidi Jolán) 649
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem