A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Millenniumi magyar történet

Magyarország története a honfoglalástól napjainkig

Szerző

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 719 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN: 963-389-144-2
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Az Osiris Kiadó egy egykötetes Magyarország története közrebocsátásával is köszönti a magyar államiság millenniumát.
A magyar könyvkiadás nem szűkölködik a Magyarország történetét tárgyaló... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ 15
A HONFOGLALÁS KORA
Engel Pál
KRÓNIKÁK ÉS OKLEVELEK 19
A KÁRPÁT-MEDENCE LAKÓI
A HONFOGLALÁS ELŐTT 21
A „KETTŐS HONFOGLALÁS" ELMÉLETE 24
A MAGYAROK TÖRTÉNETÉNEK KEZDETEI 26
A honfoglalás 27
A kalandozások 29
A pogány társadalom 32
MAGYAR KÖZÉPKOR:
AZ ÁRPÁDOK ÉS AZ ANJOUK
(950-1382)
Zsoldos Attila
ÁRPÁD UTÓDAI 37
Törzsszövetségből „törzsi államok" 37
Árpád törzse 39
SZENT ISTVÁN, AZ ÁLLAMALAPÍTÓ 41
A Kárpát-medence egyesítése 42
A keresztény királyság 43
Az új társadalmi rend 45
A királyi hatalom alapjai 47
Az egyházszervezet kiépítése 48
BELVISZÁLYOK KORA 53
Orseolo Péter és Aba Sámuel 53
Vazul fia, I. András 54
Salamon és a Béla-fiak 56
Szent László 57
Kálmán és Álmos 59
A 12. SZÁZAD 60
A társadalom rendje 60
A trónkövetelők kora 61
III. Béla reformjai 62
Az ország kepe 63
ÚJ ERŐK A HATALOMBAN 64
Új berendezkedés 64
A szerviensek és az Aranybulla 65
Hódítási kísérletek 67
A TATÁRJÁRÁS ÉS IV. BÉLA 68
„A király és a magyarok közötti gyűlölség" 68
Muhitól Trauig 69
A romok 70
IV. Béla reformjai 71
Harc a Babenberg-örökségért 73
V. István 75
AZ ÁRPÁD-HÁZ KIHALÁSA 76
A hatalmaskodók kora: nemesség és familiaritás 76
IV. László és kunjai 77
Trónkövetelők 79
III. András és az államszervezet rendi átalakítása 80
A királyi hatalom és a nemesség 81
KIRÁLYOK ÉS KISKIRÁLYOK 83
A tartományuraságok 83
Királyok és koronázások 84
AZ ANJOU-MONARCHIA 87
I. Károly és az ország egyesítése 87
A kormányzat rendje és a király támaszai 88
Dénár, garas, forint 89
Nagy Lajos állama 90
Egyazon nemesi szabadság és ősiség 91
Nagy Lajos háborúi 94
A lengyel trón 97
GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 98
Az ország gazdagsága és népei 98
A jobbágyság egységesülése 100
Városok és lakóik 101
EGYHÁZI ÉS VILÁGI KULTÚRA 102
Egyház és kultúra 102
A világi művelődés: lovagok és deákok 105
Legendák, geszták, krónikák 106
Oklevelek, kancelláriák 110
MAGYARORSZÁG A KÉSŐ
KÖZÉPKORBAN (1382-1526)
E. Kovács Péter
LUXEMBURGI ZSIGMOND URALKODÁSA 117
Erőszak és zűrzavar 117
A konstanzi zsinat és a császári trón 119
Parasztfelkelés 120
HUNYADI JÁNOS ÉS A TÖRÖK VESZÉLY 121
Az ifjú katona 121
Új védelmi rendszer 122
A törökverő 123
Sikertelen kísérletek 125
Kormányzó és főkapitány 126
„Lászlóé a királyi cím, Hunyadié a hatalom" 128
A nándorfehérvári diadal 128
MATTHIAS CORVINUS 132
Hunyadi János fiai 132
A polgárháború 134
Béke és koronázás 136
A reformok 137
Az idegen zsoldossereg 139
A cseh háborúk 140
Az osztrák háborúk 142
Közvetlen szomszéd a török 144
Reális kompromisszum délen 145
Kettős végvárrendszer 147
A RENESZÁNSZ MAGYARORSZÁGON 148
Királyi udvar és építkezések 148
Egyetem és könyvtár 150
A mecénás király 151
AJAGELLÓ-KOR 152
Mátyás örökösei 152
II. Ulászló és a török veszély 153
II. Lajos 156
A végvárrendszer felbomlása 157
Mohács 158
A KÖZÉPKOR VÉGI TÁRSADALOM 161
Az arisztokrácia 161
A nemesség 164
Az egyházi rend 168
A városok lakói 172
A jobbágyság és a parasztháború 176
A HÁROM RÉSZRE SZAKADT
MAGYARORSZÁG (1526-1711)
A MOHÁCSI CSATÁTÓL
A TIZENÖT ÉVES HÁBORÚIG 183
Tóth István György
A szultán tervei és a két király 183
Török kudarcok 186
Béke és viszály: Buda elvesztése 188
Megszilárdul a török hatalom 193
Erdély különválása 194
Az Erdélyi Fejedelemség születése 198
A tizenöt éves háború 201
A 17. SZÁZAD TÖRTÉNETE 207
Tóth István György
Rudolf és a rendek 207
A Bocskai-felkelés 208
Utódlási harcok keleten és nyugaton 211
A harmincéves háború kora 214
Erdély végveszélyben 217
Zrínyi sikerei és a sokkoló béke 221
Főúri összeesküvés 223
Thököly Imre felkelése 225
Buda visszavívása cs az ország egyesítése 227
A Rákóczi-szabadságharc 230
REFORMÁCIÓ ÉS KATOLIKUS MEGÚJULÁS 233
Tóth István György
Képlékeny kezdetek 233
A reformáció diadala 235
A reformáció Erdélyben 238
A hódoltság keresztény egyházai 239
Katolikus megújulás és ellenreformáció 243
AZ ORSZÁG ÉS NÉPE 248
Ágoston Gábor
Környezet és időjárás 248
A népesség száma 251
Az etnikai viszonyok 253
Járványok, háborúk, éhínség 254
A TÁRSADALOM 255
Parasztság és mezőgazdaság 255
Tóth István György
A nemesek világa 260
Városok és céhek 264
Kalmár János
Az erdélyi társadalom 267
Oborni Teréz
A család a kora újkorban 271
Tóth István György
A HÁROM ORSZÁGRÉSZ 276
A királyi Magyarország kormányzata 276
Borsodi Csaba
A török Magyarország szervezete és kultúrája 279
Ágoston Gábor
Az Erdélyi Fejedelemség igazgatása és gazdasága 284
Oborni Teréz
MŰVELŐDÉS ÉS KULTÚRA 288
Tóth István György
Egyetemek, líceumok 288
Gimnáziumok 290
Kisiskolák 292
Az udvari kultúra 294
MAGYARORSZÁG
A 18. SZÁZADBAN
III. KÁROLY ÉS MÁRIA TERÉZIA URALKODÁSA 301
Tóth István György
A Habsburgok birodalma 301
Magyarország a birodalomban 303
Mária Terézia trónja 305
Az úrbérrendezés 307
LÁZAS ÉVTIZED 309
Tóth István György
Reformok mindenáron 309
Fokozódó ellenállás 313
Minden összeomlik 314
GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 316
Kalmár János
Fejlődő gazdaság 316
Soknemzetiségű, sokvallású társadalom 321
FELVILÁGOSODÁS ÉS MŰVELŐDÉS 324
Kalmár János
Anyanyelvi mozgalom 324
A művészetek 325
A NEMZETI ÉBREDÉS KORA
(1790-1848)
A NEMZETI MOZGALOM
ÉS A FRANCIA HÁBORÚK 331
Fónagy Zoltán
Tervek, elképzelések, országgyűlés 331
A francia forradalom és a magyar jakobinusok 333
I. Ferenc rendszere 335
A francia háborúk kora 336
AZ ABSZOLUTIZMUS ÉS A RENDEK 339
Dobszay Tamás
Rendeleti irányítás 339
Abszolutizmus 339
A rendi-nemzeti ellenállás és a kompromisszum 340
A REFORMKOR 341
Dobszay Tamás
Széchenyi István és a reformtábor 341
Wesselényi Miklós programja 343
Az 1832-1836. évi országgyűlés 344
Kormányterror és kompromisszum 346
Kossuth Lajos programja 346
A magyar nacionalizmus 348
Széchenyi és Kossuth vitája 348
Az újkonzervatívok 349
Az 1843-1844. évi országgyűlés és következményei 349
Pártok és programok 351
A GAZDASÁG 352
Fónagy Zoltán
Mezőgazdaság és ipar 352
Kereskedelem és közlekedés 354
AZ ORSZÁG NÉPE 356
Fónagy Zoltán, Dobszay Tamás
A népesség 356
Nemzetiség és vallás 357
Járványok, éhínség és egészségügy 358
A TÁRSADALOM MINDENNAPJAI 359
Fónagy Zoltán
A főnemesség 359
A régi jó táblabírák 360
Polgárság és városok 363
A parasztság 365
MŰVELŐDÉS, NEMZETI KULTÚRA
ÉS POLGÁROSODÁS 366
Fónagy Zoltán
A közoktatás 366
A felsőoktatás 368
A tudományok 368
A nyelvújítás 370
Irodalom és színház 371
A modern sajtó születése 373
FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC (1848-1849)
Hermann Róbert
A FORRADALOM, EREDMÉNYEK ÉS KUDARCOK 377
Európa és a magyar átalakulás 377
A törvényes forradalom és az áprilisi törvények 378
Kül- és belpolitikai gondok 381
Önálló hadsereg és népképviseleti országgyűlés 383
A nemzetiségi kérdés 385
A SZABADSÁGHARC 387
Az önvédelmi háború 387
Sikerek a harctereken 391
A független Magyarország és bukása 393
Megtorlás 396
ÖNKÉNYURALOM ÉS
ABSZOLUTIZMUS (1849-1867)
Veliky János
A BACH-RENDSZER 401
Mi legyen Magyarországgal? 401
A nemzetiségek 402
A magyar törekvések 403
Ajobbágyfelszabadítás 404
KIÚTKERESŐK 405
Kemény, Eötvös, Széchenyi 405
A társadalmi „közérzület" 408
Kossuth és az emigráció 408
GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM 410
A gazdaság fellendülése 410
A polgári társadalom kialakulása 413
KULTURÁLIS ÉLET 414
Szakmai és tudományos egyesületek 414
Művészetek és tudományok 415
AZ ÖNKÉNYURALOM VÁLSÁGA ÉS A KIEGYEZÉS 417
Hatalmi változások Európában 417
A birodalmi politika válsága 418
A provizórium 419
A kiegyezés 420
A DUALIZMUS KORA
(1867-1914)
Fónagy Zoltán
POLITIKAI BERENDEZKEDÉS 425
A dualista rendszer 425
A polgári állam kiépítése 427
A POLITIKA SZÍNPADÁN 429
A kormánypártok 429
Az ellenzéki oldal 432
A dualizmus nyugalmi időszaka 433
A HANYATLÁS JELEI 435
A rendszer válsága 435
Csökkenő nemzetközi tekintély 438
Széthúzó nemzetiségi érdekek 441
Új politikai erők 444
A GAZDASÁGI FELZÁRKÓZÁS 447
Az állam és a gazdaság 447
A mezőgazdaság 443
Az ipar 450
A közlekedés forradalma 453
A kereskedelem 454
A hitelszervezet 455
AZ ORSZÁG NÉPE 457
Javuló életkilátások 457
A mozgásba jött társadalom 459
Nemzetiségek és vallások 460
A TÁRSADALOM 461
A polgárosodás és hiányai 461
Arisztokrácia és nagypolgárság 463
Úri és polgári középosztály 464
Kispolgárok és parasztok 464
Falusi és városi proletárok 465
A SZELLEMI ÉLET 466
A közoktatás 466
A felsőoktatás 467
A tudományok 468
A sajtó 470
Magasművészet és szórakoztatóipar 471
HÁBORÚ, FORRADALMAK,
ELLENFORRADALOM -
TRIANON (1914-1920)
Romsics Ignác
AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 477
Hadicélok, haditervek, frontok 477
Háborús veszteségek és változások 479
Célok a háború végén 481
A POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM 482
Összeomló frontok, őszirózsás forradalom 482
Képlékeny határok 482
Magyarország köztársaság 484
Megerősödő jobb- és baloldal 485
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 487
Radikális átalakítások 487
Az új rend hívei és ellenfelei 489
Sikeres hadjárat, rossz alku 490
AZ ELLENFORRADALOM 491
Megszállt ország, politikai káosz 491
Lassú konszolidáció 492
Horthy Miklós kormányzó 494
A rendszer megszilárdul 495
A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS 496
Kilátástalan tárgyalások 496
Embermilliók, országrészek sorsa
Megszilárduló határok 499
A HORTHY-KORSZAK
(1920-1944/45)
Romsics Ignác
A POLITIKAI RENDSZERJELLEGE 503
Bethlen államrendje 503
A parlamenti pártok 505
Az országgyűlés és a kormányzó 506
A kormányzói jogkör 507
A kormányok 508
A közigazgatás 509
Külpolitikai elszigeteltség 509
A hadsereg 510
A GAZDASÁG 511
Az örökség 511
Pénzügyi stabilizáció 512
Fejlődő ipar 513
Stagnáló mezőgazdaság 514
A gazdasági válság és hatásai 516
Ismét gazdasági fellendülés 517
AZ OKTATÁS 519
A népiskolák 519
A középfokú oktatás 520
Változó szellem 521
A felsőoktatás 522
A diákok 523
A tudományos élet 524
TÁRSADALMI VISZONYOK
ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEK 525
A népesség 525
Az úri emberek világa 526
Középrétegek és antiszemitizmus 528
A parasztság 529
Munkásság és társadalombiztosítás 531
Társadalmi mobilitás 532
Lakóhelyek és közegészségügy 533
KULTÚRA, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS 535
Irodalmi irányzatok 536
Köznapi és magaskultúra 537
Életformaváltás: film, rádió, sport 538
REVÍZIÓK ÉS A II. VILÁGHÁBORÚ 540
Új külpolitikai keretek 540
Német támogatással: a Felvidék majd Kárpátalja 541
Észak-Erdély és a német befolyás erősödése 543
Német szövetségben: a Délvidék 544
Út a Don-kanyarig 546
A hátország 547
Háborúellenes akciók 548
Óvatos lépések, megszállás, holokauszt 549
Sikertelen kiugrási kísérlet 550
A nyilas rémuralom 553
MAGYARORSZÁG
AII. VILÁGHÁBORÚTÓL
NAPJAINKIG (1944/45-2000)
Gyarmati György
A PRÓBÁLKOZÓ DEMOKRÁCIA (1945-1948) 557
A megnyerés taktikája 557
Ideiglenes Nemzetgyűlés és fegyverszünet 559
Kétarcú berendezkedés 560
A háború mérlege 561
Földreform, választások 562
A belpolitikai erőegyensúly éve 564
Béketárgyalások, lakosságcsere 567
Békeszerződés és jóvátétel 569
A kisgazdapárt szétverése 570
Úton a diktatúrába 573
A RÁKOSI-KORSZAK (1948-1956) 575
A rettenet állama 575
A diktatúra berendezkedése 576
A Rajk-per és háttere 578
A totális diktatúra 579
Az ipar és mezőgazdaság átalakítása 581
Társadalmi változások 583
Erőszak és megfélemlítés 585
Nagy Imre miniszterelnök programja 587
A másik hatalmi centrum 589
A sztálinizmus agóniája 590
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 592
Megpezsdülő közélet - tétova pártvezetés 592
Tüntetésből forradalom 593
Sortüzek, harcok, tárgyalások 596
Szovjet intervenció 599
Kádár kormánya és a társadalom 600
A kádár-KORSZAK (195^1989) 602
A társadalom megfélemlítése 602
A hatalom megszilárdítása 605
Gazdasági fejlődés, politikai konszolidáció 606
A „szocialista világrendszerben" 608
A „kádári kompromisszum" 609
A „legvidámabb barakk" 612
A reformok hatása 613
A hanyatlás kezdete 616
Társadalom és életmód 617
A „másik Magyarország" színre lép 619
Új politikai szervezetek 622
A „tárgyalásos forradalom" 623
A RENDSZERÁTALAKÍTÁS ÉVTIZEDE 627
Elvárások és körülmények 627
Az Antall-kormány és a társadalom 628
A parlament működése és zavarai 631
Tétova lépések, élesedő ellentétek 632
A Horn-kormány és a stabilizáció 634
Újabb fordulat 638
EPILÓGUS 638
FÜGGELÉK
A MAGYAR KIRÁLYOK KORONÁJA
A TÖRTÉNELEMBEN
ÉS A NEMZETI HAGYOMÁNYBAN
Zsoldos Attila 643
Jogar, palást, országalma és kard 643
Korona és koronázás 645
Szabályok és hagyomány 646
A Szent Korona 647
Szent István koronája 648
Bizonytalan századok 649
A „szent korona" hagyománya és a Szent Korona 650
Mohácstól napjainkig 651
A Szent Korona-tan 653
KRONOLÓGIA 657
Kocsis Gabriella
MAGYARORSZÁG ÁLLAM- ÉS KORMÁNYFŐI 694
Államfők 694
Erdélyi fejedelmek 695
Kormányfők 695
IRODALOM 697
Kocsis Gabriella
KÉPEK JEGYZÉKE 711
TÉRKÉPEK JEGYZÉKE 719
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Millenniumi magyar történet Millenniumi magyar történet Millenniumi magyar történet Millenniumi magyar történet

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba