821.374

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1987. (fél évfolyam)

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 121. évfolyam 4-6. szám

Előszó

Részlet a könyvből:
Solymosi László
EGYHÁZI ÉS VILÁGI (FÖLDESÚRI) MORTUARIUM
A 11 — 14. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON
A középkori Európában a mortuarium elsődlegesen jövedelmet, illetve bizonyos... Tovább

Tartalom

TANULMÁNYOK
Solymosi László: Egyházi és világi (földesúri) mortuarium a 11-14. századi Magyarországon 547
Seriga Toru: IV. Béla külpolitikája és IV. Ince pápához intézett „tatár-levele" 584
KÖZLEMÉNYEK
Engel Pál: Temetkezések a középkori székesfehérvári bazilikában 613
Wolfgang von Stromer: Zsigmond császár Velence elleni kontinentális zárlata és a nemzetközi kereskedelmi utak áthe-
lyeződése (1412-1413, 1418-1433) 638
ÁLLÁSPONTOK, VÉLEMÉNYEK
Fügedi Erik: A Mohács előtti kutatás helyzete Magyarországon 661
BESZÁMOLÓ
Vita a Magyarország története 1. kötetéről (Barabás László-Szabó Géza) 673
Vita a Magyarország története harmadik kötetéről (J. Ujváry Zsuzsanna) 687
„Buda, 1686." (J. Ujváry Zsuzsanna) 705
„Bizánc és Közép-Európa népei a 7-13. században" (Szentpéteri József) 722
Kirilo-metodievszka enciklopedija. Tom. I. A-Z. (Ism.: Senga Toru)
Elbeszélőforrások a szláv írásbeliség kezdeteihez (Ism.: Dolmányos István)
Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon (Ism.: Horváth Pál) 730
Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, ödenburg und Eisenburg (Ism.:
Solymosi László) 733
F. Smahel: La révolution hussite, une anomalie historique (Ism.: FügediErik) 737
Tanulmányok a XVI-XVIII. századi egyetemes történelem köréből (Ism.: Bessenyei József) 739
Isztorija Kijeva (Ism.: Menyhárt Lajos) 741
Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv I. (Ism.: Müller Veronika) 742
Pálmány Béla: Végvárak Nógrád megyében a török kiűzése és az újratelepítés korszakában (1663-1703) (Ism.: Fenyvesi
László) 744
Wealth and Virtue. The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment (Ism.: Tóth István György) 746
Janó, Ákos: Fejezetek a szanki és móricgáti tanyásgazdálkodás múltjából (Ism.: Szilágyi Miklós) 748
Solt László: 1787. Az amerikai történetírás évszázados vitájának újabb állomásai (Ism.: Csillag András) 749
FOLYÓIRATSZEMLE
A. A. Gorszkij: A feudalizmus kifejlődése Oroszországban: a folyamat alapvető tartalma 751 - Jan Kieniewicz: Lengyelország és a Kelet 752
Stanislaw Plaza: A lengyel nemesi köztársaság politikai rendszerének változásai (a Jagellók kihalta után) 753
A. P. Bogdanov, Je. V. Csisztjakova: A XVII. sz. második fele orosz társadalmi-politikai gondolkodása történetének néhány kutatási problémája 754
V. I. Morjakov: Az orosz felvilágosodás (XVIII-XIX. sz.) kutatása a szovjet történetírásban 756
B. G. Litvak: Az oroszországi parasztmozgalmak periodizációjáról 757
Dániel H. Usner, Jr.: Amerikai indiánok és a gyapot-frontier: változó gazdasági kapcsolatok a polgárokkal és a
rabszolgákkal a Mississippi vidékén 758
Gregory L. Freeze A rend (soslovie) fogalma és az orosz társadalomtörténet 759
I. D. Kovalcsenko: A lehetséges, a valóságos és az alternativitás problémája a történeti fejlődésben 760
Eiichi Hizen-Takeo Suzuki-Shuichi Koiima: Az orosz történelem kutatása Japánban a múltban és a jelenben 762

Varga János: Amnesztia januárban (Táncsics és az 1861. évi közbocsánat) 757
Palotás Emil: A császárok szövetségének kudarca (osztrák-magyar—orosz viszony az 1885—87-es balkáni válság időszakában) 811
KÖZLEMÉNYEK
Hermann Róbert: Görgei váci manifesztumának historiográfiája 849
Gunst Péter: Marczali Henrik történetírói pályakezdése 903
DOKUMENTUMOK
Bodrogi Rezső—Borsi-Kálmán Béla: Kossuth rendíthetetlen híve: Ihász Dániel 923
TÖRTÉNETI IRODALOM
Ferdinánd Hengl: Deutsche Kolonisten in Komitat Baranya/Ungarn 1688—1752 (Ism.: Kőhegyi Mihály) 962
Táncsics Mihály. A Magyar Történelmi Társulat, az Irodalomtörténeti Társaság és a Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága által 1984. május 7—8-án tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga. (Ism.: Pajkossy Gábor) 963
S. Lengyel Márta: Egy tévelygő Habsburg-alattvaló a XIX. század derekán (Ism.: Vörös Károly) 966
Jakab Elek: Tanulmányok (Ism.: Trócsányi Zsolt) 967
Borsi-Kálmán Béla: Együtt vagy külön utakon. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti mozgalom kapcsolatának történetéhez. (Ism.: Urbán Aladár) 969
Heiszler Vilmos: Az osztrák katonai vezetés és az Osztrák—Magyar Monarchia külpolitikája 1867—1882 között. Értekezések a történeti tudományok köréből (Ism.: Tefner Zoltán) 973
Franz-Josef Kos: Die Politik Österreich—Ungarns während der Orientkrise 1874/75—1879 (Ism.: Palotás Emit) 977
P. G. Ründzjonovszkij: Kresztyjanye i gorod v kapitaliszticseszkoj Rosszii vtoroj polovinü XIX. veka (Ism.: Tagányi Zoltán) 979
Lothar Gall: Europa auf dem Weg in die Moderne 1850—1890. (Ism.: Erdődy Gábor) 981
Milán Podrimavsky: Slovenska narodna strana v druhej polovini XIX. storocia (Ism.: Szarka László) 984
Patrick Verley: La révolution industrielle (Ism.: Majoros István) 986
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez. Magyarország a dualizmus korában VI, 1913—1914 (Ism.: Jeszenszky Géza) 988
FOLYÓIRATSZEMLE
N. F. Kotljar: A városok és a feudalizmus kialakulása Oroszországban 991
H. Vertebsky: San Martin 992 — P. G. Ejmontova: A művelődésügy Oroszországban a XIX. sz. első felében 993 — V. N.
Vinogradov: A Dunai Fejedelemségek egyesítése körüli diplomáciai harc (1856—1859) 995
Je. L. Rudnyickaja: A „Népfelszabadítás társaságé" kialakulásának körülményei 996
N. M. Pirumova: Bakunyin Szibériában 998
V. G. Csernuha: A cári kormányzat és a sajtó (Az 1860—70-es évek) 999 —A. Ju. Mierin: A 19. századi lett kultúra 1000
V. Ja Lavericsev, N. M. Pirumova: Az oroszországi felszabadítási mozgalom XIX. századi történetének néhány problémája 1001
Anna Zarnowska: A munkásosztály kultúrája vagy a munkások kultúrája? A munkásosztály kultúrájának problémája Lengyelországban a századfordulón 1002
KRÓNIKA
TANULMÁNYOK
Jemnitz János: Spanyolország és a spanyol munkásmozgalom 1917-ben 1015
Pándi Lajos: A Salazar-diktatúra évei (1926—1961) 1061
KÖZLEMÉNYEK
Majoros István: A keleti front és Oroszország a francia politikában (1917. II.—1918. X.) 1101
Baksay Zoltán: A munkanélküliség felszámolására irányuló hatósági elképzelések és intézkedések az ellenforradalmi Magyarországon 1119
Tilkovszky Lóránt: Német nemzetiségi munkás művelődés a mecseki bányavidéken (1919—1945)
FIGYELŐ
Semsey Viktória: Spanyolország a polgári átalakulás útján. Az 1820—23-as forradalom 1176
BESZÁMOLÓ
A magyar—csehszlovák történész vegyesbizottság negyedszázada 1190
Benoît Frachon: Emlékeim 1902—1939. (Ism.: Jemnitz János) 1257
Horthy-Magyarország részvétele Jugoszlávia megtámadásában és megszállásában 1941—1945 (Ism.: A Sajti Enikő) 1260
R. H. Tawney 1880—1962 (Megemlékezés születésének 100. évfordulója alkalmából) (Ism.: H. Haraszti Éva) 1263
Jacques Dános—Marcel Gibelin: Die Volksfront in Frankreich Generalstreik und Linksregierung im Juni '36 (Ism.: Jemnitz
János) 1264
Elbeszélt történelem. Ellenállók és üldözöttek beszámolói. (Ism.: Tihanyi János) 1268
Tilkovszky Lóránt: A Szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés
Magyarországon (Ism.: Vonyó József) 1269
A magyar állam szervei, 1944—1950.1—II. (Ism.: Gyarmati György) 1271
Tanulmányok Csongrád megye történetéből (Ism.: Dóka Klára) 1273
Balkanisztika v Ukrainszkoj SZSZSZR. Bibliograficseszkij ukazatel' 1917—1980. (Ism.: Niederhauser Emil) 1276
R. R. James: Anthony Eden. E. Shuckburgh: Descento to Suez: Diaries 1951—56. (Ism.: H. Haraszti Éva) 1277
FOLYÓIRATSZEMLE
Alan J. Kidd: A szociáldemokrata Föderáció és a népi mozgalmak a munkanélküliek körében az edwardi időkben Manchesterben 1280
Andreas Kunz: Az állami alkalmazottak munkaviszonyai és munkaügyi konfliktusai 1281
Nancy L. Green: Szocialista antiszemitizmus. A burzsoá zsidók védelme és a zsidó proletariátus felfedezése. A francia szocialisták változó magatartása 1914 előtt 1283 — Jürgén Rojahn: Az Internacionálé megújulása körül: Rosa Luxemburg Peter Jelles Troelstra ellen 1284
John Home: A CGT és a francia szocialista párt Akció Bizottsága és a szakszervezeti reformizmus kezdetei az I. világháború éveiben (1914—1916) 1286
N.G. Getmanova, M. Sz. Kuzmin: A szovjet—svájci kulturális és tudományos kapcsolatok 1917—1937 1288 — S. Cullen: A Brit Fasiszta Unió eszméinek és politikájának alakulása, 1932—40 1289
Marian M. Drozdowski: A Sikorski-kormányzat magatartása a lengyel zsidóság tragédiájával kapcsolatban (1939—1944) 1290
R. Beaumoní: A Németország elleni légi háború, mint második front 1292 — A. V. Antoszjak: A iasi—kisinyovi áttörés és az 1944. aug. 23-i felkelés győzelme Romániában 1293
Anthony Carew: Szakadás a Szakszervezeti Világszövetségben: a kormány és a szakszervezeti diplomácia 1295
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1987. (fél évfolyam) Századok 1987. (fél évfolyam) Századok 1987. (fél évfolyam) Századok 1987. (fél évfolyam) Századok 1987. (fél évfolyam) Századok 1987. (fél évfolyam)

Könyvtári könyv volt. Néhány oldal és a lapélek foltosak. A kötés megtört.

Állapot: Közepes
1.980 Ft
1.580 ,-Ft 20
8 pont kapható
Kosárba