A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1987. (fél évfolyam)

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 121. évfolyam 4-6. szám

Előszó

Részlet a könyvből:
Solymosi László
EGYHÁZI ÉS VILÁGI (FÖLDESÚRI) MORTUARIUM
A 11 — 14. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON
A középkori Európában a mortuarium elsődlegesen jövedelmet, illetve bizonyos... Tovább

Tartalom

TANULMÁNYOK
Solymosi László: Egyházi és világi (földesúri) mortuarium a 11-14. századi Magyarországon 547
Seriga Toru: IV. Béla külpolitikája és IV. Ince pápához intézett „tatár-levele" 584
KÖZLEMÉNYEK
Engel Pál: Temetkezések a középkori székesfehérvári bazilikában 613
Wolfgang von Stromer: Zsigmond császár Velence elleni kontinentális zárlata és a nemzetközi kereskedelmi utak áthe-
lyeződése (1412-1413, 1418-1433) 638
ÁLLÁSPONTOK, VÉLEMÉNYEK
Fügedi Erik: A Mohács előtti kutatás helyzete Magyarországon 661
BESZÁMOLÓ
Vita a Magyarország története 1. kötetéről (Barabás László-Szabó Géza) 673
Vita a Magyarország története harmadik kötetéről (J. Ujváry Zsuzsanna) 687
„Buda, 1686." (J. Ujváry Zsuzsanna) 705
„Bizánc és Közép-Európa népei a 7-13. században" (Szentpéteri József) 722
Kirilo-metodievszka enciklopedija. Tom. I. A-Z. (Ism.: Senga Toru)
Elbeszélőforrások a szláv írásbeliség kezdeteihez (Ism.: Dolmányos István)
Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon (Ism.: Horváth Pál) 730
Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, ödenburg und Eisenburg (Ism.:
Solymosi László) 733
F. Smahel: La révolution hussite, une anomalie historique (Ism.: FügediErik) 737
Tanulmányok a XVI-XVIII. századi egyetemes történelem köréből (Ism.: Bessenyei József) 739
Isztorija Kijeva (Ism.: Menyhárt Lajos) 741
Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv I. (Ism.: Müller Veronika) 742
Pálmány Béla: Végvárak Nógrád megyében a török kiűzése és az újratelepítés korszakában (1663-1703) (Ism.: Fenyvesi
László) 744
Wealth and Virtue. The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment (Ism.: Tóth István György) 746
Janó, Ákos: Fejezetek a szanki és móricgáti tanyásgazdálkodás múltjából (Ism.: Szilágyi Miklós) 748
Solt László: 1787. Az amerikai történetírás évszázados vitájának újabb állomásai (Ism.: Csillag András) 749
FOLYÓIRATSZEMLE
A. A. Gorszkij: A feudalizmus kifejlődése Oroszországban: a folyamat alapvető tartalma 751 - Jan Kieniewicz: Lengyelország és a Kelet 752
Stanislaw Plaza: A lengyel nemesi köztársaság politikai rendszerének változásai (a Jagellók kihalta után) 753
A. P. Bogdanov, Je. V. Csisztjakova: A XVII. sz. második fele orosz társadalmi-politikai gondolkodása történetének néhány kutatási problémája 754
V. I. Morjakov: Az orosz felvilágosodás (XVIII-XIX. sz.) kutatása a szovjet történetírásban 756
B. G. Litvak: Az oroszországi parasztmozgalmak periodizációjáról 757
Dániel H. Usner, Jr.: Amerikai indiánok és a gyapot-frontier: változó gazdasági kapcsolatok a polgárokkal és a
rabszolgákkal a Mississippi vidékén 758
Gregory L. Freeze A rend (soslovie) fogalma és az orosz társadalomtörténet 759
I. D. Kovalcsenko: A lehetséges, a valóságos és az alternativitás problémája a történeti fejlődésben 760
Eiichi Hizen-Takeo Suzuki-Shuichi Koiima: Az orosz történelem kutatása Japánban a múltban és a jelenben 762

Varga János: Amnesztia januárban (Táncsics és az 1861. évi közbocsánat) 757
Palotás Emil: A császárok szövetségének kudarca (osztrák-magyar—orosz viszony az 1885—87-es balkáni válság időszakában) 811
KÖZLEMÉNYEK
Hermann Róbert: Görgei váci manifesztumának historiográfiája 849
Gunst Péter: Marczali Henrik történetírói pályakezdése 903
DOKUMENTUMOK
Bodrogi Rezső—Borsi-Kálmán Béla: Kossuth rendíthetetlen híve: Ihász Dániel 923
TÖRTÉNETI IRODALOM
Ferdinánd Hengl: Deutsche Kolonisten in Komitat Baranya/Ungarn 1688—1752 (Ism.: Kőhegyi Mihály) 962
Táncsics Mihály. A Magyar Történelmi Társulat, az Irodalomtörténeti Társaság és a Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága által 1984. május 7—8-án tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga. (Ism.: Pajkossy Gábor) 963
S. Lengyel Márta: Egy tévelygő Habsburg-alattvaló a XIX. század derekán (Ism.: Vörös Károly) 966
Jakab Elek: Tanulmányok (Ism.: Trócsányi Zsolt) 967
Borsi-Kálmán Béla: Együtt vagy külön utakon. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti mozgalom kapcsolatának történetéhez. (Ism.: Urbán Aladár) 969
Heiszler Vilmos: Az osztrák katonai vezetés és az Osztrák—Magyar Monarchia külpolitikája 1867—1882 között. Értekezések a történeti tudományok köréből (Ism.: Tefner Zoltán) 973
Franz-Josef Kos: Die Politik Österreich—Ungarns während der Orientkrise 1874/75—1879 (Ism.: Palotás Emit) 977
P. G. Ründzjonovszkij: Kresztyjanye i gorod v kapitaliszticseszkoj Rosszii vtoroj polovinü XIX. veka (Ism.: Tagányi Zoltán) 979
Lothar Gall: Europa auf dem Weg in die Moderne 1850—1890. (Ism.: Erdődy Gábor) 981
Milán Podrimavsky: Slovenska narodna strana v druhej polovini XIX. storocia (Ism.: Szarka László) 984
Patrick Verley: La révolution industrielle (Ism.: Majoros István) 986
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez. Magyarország a dualizmus korában VI, 1913—1914 (Ism.: Jeszenszky Géza) 988
FOLYÓIRATSZEMLE
N. F. Kotljar: A városok és a feudalizmus kialakulása Oroszországban 991
H. Vertebsky: San Martin 992 — P. G. Ejmontova: A művelődésügy Oroszországban a XIX. sz. első felében 993 — V. N.
Vinogradov: A Dunai Fejedelemségek egyesítése körüli diplomáciai harc (1856—1859) 995
Je. L. Rudnyickaja: A „Népfelszabadítás társaságé" kialakulásának körülményei 996
N. M. Pirumova: Bakunyin Szibériában 998
V. G. Csernuha: A cári kormányzat és a sajtó (Az 1860—70-es évek) 999 —A. Ju. Mierin: A 19. századi lett kultúra 1000
V. Ja Lavericsev, N. M. Pirumova: Az oroszországi felszabadítási mozgalom XIX. századi történetének néhány problémája 1001
Anna Zarnowska: A munkásosztály kultúrája vagy a munkások kultúrája? A munkásosztály kultúrájának problémája Lengyelországban a századfordulón 1002
KRÓNIKA
TANULMÁNYOK
Jemnitz János: Spanyolország és a spanyol munkásmozgalom 1917-ben 1015
Pándi Lajos: A Salazar-diktatúra évei (1926—1961) 1061
KÖZLEMÉNYEK
Majoros István: A keleti front és Oroszország a francia politikában (1917. II.—1918. X.) 1101
Baksay Zoltán: A munkanélküliség felszámolására irányuló hatósági elképzelések és intézkedések az ellenforradalmi Magyarországon 1119
Tilkovszky Lóránt: Német nemzetiségi munkás művelődés a mecseki bányavidéken (1919—1945)
FIGYELŐ
Semsey Viktória: Spanyolország a polgári átalakulás útján. Az 1820—23-as forradalom 1176
BESZÁMOLÓ
A magyar—csehszlovák történész vegyesbizottság negyedszázada 1190
Benoît Frachon: Emlékeim 1902—1939. (Ism.: Jemnitz János) 1257
Horthy-Magyarország részvétele Jugoszlávia megtámadásában és megszállásában 1941—1945 (Ism.: A Sajti Enikő) 1260
R. H. Tawney 1880—1962 (Megemlékezés születésének 100. évfordulója alkalmából) (Ism.: H. Haraszti Éva) 1263
Jacques Dános—Marcel Gibelin: Die Volksfront in Frankreich Generalstreik und Linksregierung im Juni '36 (Ism.: Jemnitz
János) 1264
Elbeszélt történelem. Ellenállók és üldözöttek beszámolói. (Ism.: Tihanyi János) 1268
Tilkovszky Lóránt: A Szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés
Magyarországon (Ism.: Vonyó József) 1269
A magyar állam szervei, 1944—1950.1—II. (Ism.: Gyarmati György) 1271
Tanulmányok Csongrád megye történetéből (Ism.: Dóka Klára) 1273
Balkanisztika v Ukrainszkoj SZSZSZR. Bibliograficseszkij ukazatel' 1917—1980. (Ism.: Niederhauser Emil) 1276
R. R. James: Anthony Eden. E. Shuckburgh: Descento to Suez: Diaries 1951—56. (Ism.: H. Haraszti Éva) 1277
FOLYÓIRATSZEMLE
Alan J. Kidd: A szociáldemokrata Föderáció és a népi mozgalmak a munkanélküliek körében az edwardi időkben Manchesterben 1280
Andreas Kunz: Az állami alkalmazottak munkaviszonyai és munkaügyi konfliktusai 1281
Nancy L. Green: Szocialista antiszemitizmus. A burzsoá zsidók védelme és a zsidó proletariátus felfedezése. A francia szocialisták változó magatartása 1914 előtt 1283 — Jürgén Rojahn: Az Internacionálé megújulása körül: Rosa Luxemburg Peter Jelles Troelstra ellen 1284
John Home: A CGT és a francia szocialista párt Akció Bizottsága és a szakszervezeti reformizmus kezdetei az I. világháború éveiben (1914—1916) 1286
N.G. Getmanova, M. Sz. Kuzmin: A szovjet—svájci kulturális és tudományos kapcsolatok 1917—1937 1288 — S. Cullen: A Brit Fasiszta Unió eszméinek és politikájának alakulása, 1932—40 1289
Marian M. Drozdowski: A Sikorski-kormányzat magatartása a lengyel zsidóság tragédiájával kapcsolatban (1939—1944) 1290
R. Beaumoní: A Németország elleni légi háború, mint második front 1292 — A. V. Antoszjak: A iasi—kisinyovi áttörés és az 1944. aug. 23-i felkelés győzelme Romániában 1293
Anthony Carew: Szakadás a Szakszervezeti Világszövetségben: a kormány és a szakszervezeti diplomácia 1295
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem