A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1987. (nem teljes évfolyam)

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 121. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Részlet a könyvből:
Tanulmányok
Gergely Jenő
A Magyarországi Katolikus Egyház és a fasizmus
(Különös tekintettel az 1930-as évektől 1944-ig)
A magyarországi katolikus egyház és a magyar... Tovább

Tartalom

1.szám
TANULMÁNYOK
Gergely Jenő: A magyarországi katolikus egyház és a fasizmus 3
Ránki György: A hadigazdaság kérdései a második világháborúban 49
KÖZLEMÉNYEK
Máté István: Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt és a nemzetiségi szociáldemokrata pártok egyesülése az OSzDMP IV. kongresszusán 85
Rózsa Mihály: A Népszövetség menekültügyi tevékenysége 134
BESZÁMOLÓ
Vitaülés Levédiáról és Etelközről (Bartha Antal) 155
Nemzetközi tudományos konferencia a Duna-hajózás kérdéseiről Budapesten (Borsi-Kálmán Béla) 170
Jászi Oszkár emlékkonferencia Oberlinben (1985. XI. 7—9.) (Pók Attila) 174
TÖRTÉNETI IRODALOM
Nina Mickun: La Mesta au XVIII* siécle. Étude d'histoire sociale et économique de l'Espagne au XVIIF siécle (Ism.: Alberto Gil Novales) 176
Riadj magyar! (Ism.: Urbán Aladár) 177
Máté Gábor: A magyar burzsoá igazságszolgáltatási szervezet kialakulása. 1867—1875. (Ism.: Rácz Lajos) 181
Jemnitz János: Fordulat a világháború történetében és a nemzetközi munkásmozgalom (1916—17. március) (Ism.: Mucsi Ferenc) 185
Gábriel Hanotaux: Carnets (1907-1925) (Ism.: Majoros István) 189
Willy Brandt: Links und frei. Mein Weg 1930—Í950, (Ism.: Tihanyi János) 190
A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa (Ism.: Tokodi Gyula) 191
Osztrákok száműzetésben (Franciaország, 1938—1945) (Ism.: Tihanyi János)
Kari Stuhlpfarrer: Umsiedlung Südtirol 1939—1945 (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 197
Gosztonyi Péter: Magyarország a második világháborúban (Ism.: Ránki György) 202
Rundolph Braham: The Hungárián Jewish Catastrophe. (Ism.: Ránki György) 204
Gergely Jenő: A katolikus egyház Magyarországon, 1944—1971. (Ism.: Balogh Margit) 206
Izsák Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon, 1944—1949 (Ism.: Gyarmati György) 208
Négy évtized sorozat. Szabó Bálint: Új szakasz az MDP politikájában 1953—1954. Balogh Sándor: Választások Magyarországon 1945. (Ism.: Mérei Gyula) 211
Vecseklöy József: A csillagsávos lobogó nyomában (Ism.: Hahner Péter) 217
Geszler Ödön: A 200 éves Budaprint PNYV Goldberger Textilművek története 1784—1984. (Ism.: Szekeres Józsefi 220
A történelem segédtudományai (Ism.: Gerics József) 223
FOLYÓIRATSZEMLE
D. Emerson: Délkelet-Ázsia: az elnevezés eredete 225 — I. N. Zaharcsenko: M. I. Tugan-Baranovszkij történeti nézetei 228 — Ursula A. J. Becher: Vége a francia forradalomnak? Politikai tapasztalatok és történelmi szimbólum Franciaországban a 20. században 229 — Santos Juliá: A népfront születése Spanyolországban 229 — H. Ben-Israel: Ellentétes célok; Nagy-Britannia és a náciellenes német ellenzék 230 — I. Levitszkij: A fasiszta Románia részvételének okai a Szovjetunió elleni háborúban 232 — O. A. Rzsesevszkij: A második világháború fordulópontjai a legújabb Polgári történeti munkában 233 — T. M. Gorjajeva: A hangdokumentumok, mint a Nagy Honvédő Háború történetének forrásai 234 — I. E. Levit: Románia felszabadításának történelmi körülményei 236 — M. Juergenmaver: Gandhi reneszánsza 237 — J. Foschepoth: Brit érdekeltség Németország második világháború utáni felosztásában 241 —Anna Kasten Nelson: Truman elnök és a Nemzetbiztonsági Tanács létrejötte 240
KRÓNIKA
Nagy Lajos 1926—1984 ( Vörös Károly) 243
Nemes Dezső 1908—1985 (Siklós András) 244
Kovács Endre 1911—1985 (Szarka László) 248
Unger Mátyás 1921—1985 (Szabolcs Ottó) 250

2-3. szám
Tartalomjegyzék
TANULMÁNYOK
Pritz Pál: Emlékirat és történeti valóság Hory András visszaemlékezései fényében 255
Strassenreiter Erzsébet: A Peyer-frakció tevékenysége 1946—47 fordulóján az SZDP-ben 299
DOKUMENTUMOK
Urbán Károly—Vida István: Részletek Barcza György emlékirataiból (1941—43) 355
Sipos Péter—Vida István: Iratok a magyar—amerikai diplomáciai kapcsolatok 1945. évi újrafelvételéhez 421
FIGYELŐ
Gazdag Ferenc: Az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének megalakítását előkészítő tárgyalások (1948—1949) (A NATO
Review cikksorozata) Beiträge zur Geschichte von Kronstadt in Siebenbürgen (Ism.: Ifj.Barta János) 479
Sz. A. Madievszkij: Politicseszkaja szisztéma Rumünyii. Poszlednaja tret' XIX — nacsalo XX. Monarhija, parlament, Pravitel'sztvo. (Ism.: Niederhauser Emil) 482
Karl Kautsky: Az út a hatalomhoz (Ism.: Erényi Tibor) 487
Weigel, Hans—Luk an, Walter—PeyfussiMax D.: Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoss ein Franzos (Ism.: Buzinkai Géza) 490
George Rudé: Zendülők, forradalmárok (Ism.: Jemnitz János) 491
Fejezetek Szentes forradalmi múltjából (Ism: Hegyi András) 495
A közép- és délkelet-európai államok a két világháború között (Ism.: Pritz Pál) 496
Anderle Ádám: A politikai mozgalmak Peruban a két világháború között (Ism.: Kukovetz György) 500
Joachim Petzold: Die Demagogie des Hitlerfaschismus (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 503
Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. Az 1941. június 26-i kassai bombatámadás dokumentációja (Ism.: Borús József) 505
Jzjaszlav Elikovics Levit: Ucsasztyije fasisztszkoj Rumünyii v agresszii protyiv SZSZSZR (Ism.: Dolmányos István) 509
Collar the lot. How Britain interned and expelled its wartime refugees (Ism.: H. Haraszti éva) 511
Burzsuaznaja isztoriografija vtoroj mirovoj vojni (Ism.: Menyhárt Lajos) 521
Salgó László: Ho Si Minh (Ism.: Egedy Gergely) 515
Allan Bullock: Ernest Bevin, Foreign Secretary, 1941—51. (Ism.: H. Haraszti Eva) 518
Deszk története és néprajza (Tanulmányok) (Ism.: Vonyó József) 523
Szabó Bálint: Az „ötvenes évek" (Ism.: Harsányi Iván) 519
FOLYÓIRATSZEMLE
V. Frevert: Az egészségügy és a munkásosztály a birodalmi Németországban 529 — Ju. Ju. Kahk: Észtország agrárfejlődése a feudális és a kapitalista korban — a kutatás eredményei 530 — N. L, Tudorjanu: Az oroszországi bevándorlók helyzete az USA-ban a századfordulón 531 — Erwin Matsch: Hat külügyminiszter, aki a régi Ausztriából jött 533 — M. A. Szvissev: Az adóstatisztikák, mint a városi társadalomszerkezet forrásai a NEP-korszakban 535 — L. N. Kutakov: A szovjet—japán diplomáciai kapcsolatok történetéhez 536 — O.-R. Vargas: A munkásmozgalom és a Sandino harca 537 — P. Renshaw: A szakszervezetek és az Egyesült Államok hadigazdasága, 1939—1945 538— V. Ja. Szipolsz: A népi Lengyelország érdekeinek védelme a Szovjetunió által a jaltai és a potsdami konferencián 539 — Michael J. Hogan: A Marshall-terv amerikai készítői és az európai neokapitalizmus keresése 540 — Richard T. Griffiths—Frances M. B. Lynch: A „kis Európa" bukása: a Fritalus—Finebel-tárgyalások (1949—1950) 542
4.szám
TANULMÁNYOK
Solymosi László: Egyházi és világi (földesúri) mortuarium a 11-14. századi Magyarországon 547
Senga Toru: IV. Béla külpolitikája és IV. Ince pápához intézett „tatár-levele" 584
KÖZLEMÉNYEK
Engel Pál: Temetkezések a középkori székesfehérvári bazilikában 613
Wolfgang von Stromer: Zsigmond császár Velence elleni kontinentális zárlata és a nemzetközi kereskedelmi utak áthelyeződése (1412-1413, 1418-1433) 638
ÁLLÁSPONTOK, VÉLEMÉNYEK
Fügedi Erik: A Mohács előtti kutatás helyzete Magyarországon 661
BESZÁMOLÓ
Vita a Magyarország története 1. kötetéről (Barabás László-Szabó Géza) 673
Vita a Magyarország története harmadik kötetéről (J. Ujváry Zsuzsanna) 687
„Buda, 1686.'9 (J. Ujváry Zsuzsanna) 705
„Bizánc és Közép-Európa népei a 7-13. században" (Szentpéteri József) 722
Kirilo-metodievszka enciklopedija. Tom. I. A-Z. (Ism,: Senga Toru) 727
Elbeszélő források a szláv írásbeliség kezdeteihez (Ism.: Dolmányos István) 729
Bolla Ilona: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon (Ism.: Horváth Pál) 730
Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg (Ism.:
Solymosi László) 733
F. Smahel: La révolution hussite, une anomalie historique (Ism.: Fügedi Erik) 737
Tanulmányok a XVI-XVIII. századi egyetemes történelem köréből (Ism.: Bessenyei József) 739
Isztorija Kijeva (Ism. : Menyhárt Lajos) 741
Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv I. (Ism.: Müller Veronika) 742
Pálmány Béla: Végvárak Nógrád megyében a török kiűzése és az újratelepítés korszakában (1663-1703) (Ism.: Fenyvesi
László) 744
Wealth and Virtue. The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment (Ism.: Tóth István György) 746
Janó, Ákos: Fejezetek a szanki és móricgáti tanyásgazdálkodás múltjából (Ism.: Szilágyi Miklós) 748
Solt László: 1787. Az amerikai történetírás évszázados vitájának újabb állomásai (Ism. : Csillag András) 749
FOLYÓIRATSZEMLE
A. A. Gorszkij: A feudalizmus kifejlődése Oroszországban: a folyamat alapvető tartalma 751 - Jan Kieniewicz: Lengyelország és a Kelet 752 - Stanislaw Plaza: A lengyel nemesi köztársaság politikai rendszerének változásai (a Jagellók kihalta után) 753 - A. P. Bogdanov, Je. V. Csisztjakova: A XVII. sz. második fele orosz társadalmi-politikai gondolkodása történetének néhány kutatási problémája 754 - V. I. Morjakov: Az orosz felvilágosodás (XVIII-XIX. sz.) kutatása a szovjet történetírásban 756 — B. G. Litvak: Az oroszországi parasztmozgalmak periodizációjáról 757 - Dániel H. Usner, Jr.: Amerikai indiánok és a gyapot-frontier: változó gazdasági kapcsolatok a polgárokkal és a rabszolgákkal a Mississippi vidékén 758 - Gregory L. Freeze A rend (soslovie) fogalma és az orosz társadalomtörténet 759 - I D. Kovalcsenko: A lehetséges, a valóságos és az alternativitás problémája a történeti fejlődésben 760 - Eiichi Hizen-Takeo Suzuki-Shuichi Koiima: Az orosz történelem kutatása Japánban a múltban és a jelenben 762
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1987. (nem teljes évfolyam) Századok 1987. (nem teljes évfolyam) Századok 1987. (nem teljes évfolyam) Századok 1987. (nem teljes évfolyam)

Könyvtári könyv volt. A borító kissé töredezett.

Állapot: Közepes
2.780 Ft
2.220 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba