821.498

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra I-II.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Helikon
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.123 oldal
Sorozatcím: Eötvös József művei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-15-1953-8

Tartalom

Eötvös József és az uralkodó eszmék (Sőtér István)5
Előszó29
Bevezetés31
Korunk uralkodó eszméi71
Hogy a szabadság és egyenlőség eszméi egymással ellenkeznek91
Hogy a nemzetiség eszméje a szólásszabadság és egyenlőség fogalmaival ellenkezésben áll107
A szabadság és egyenlőség fogalmai azon formában, melyben felállíttattak, nem valósíthatók anélkül, hogy valamennyi létező állam fel ne bomlanék127
A nemzetiségi törekvések célja csak valamennyi létező állam feloszlása által érethetik el149
A nemzetiség elve Németországban156
Ha az egyenlőség és szabadság - azon értelemben, mely e fogalmaknak jelenleg tulajdoníttatik - valósulhatnának is: ez nem eredményezné azt a megelégedést, melyet várunk tőlük179
Külügyek203
Törvényhozás203
A közigazgatás205
Egyéni szabadság208
A közterhek209
Ha a nemzetiségre törekvések a célt, melyet kitűztek, elérnek is, az európai emberiséget nem elégítenék ki246
Az eszközökről, melyektől az államok bajainak orvoslását várjuk266
Az általános választójog közvetlenül gyakorolva295
A fejenkinti választásjog közvetett módon alkalmazva302
A bizonyos cenzushoz kötött választójog315
A porosz választási törvény328
A köztársasági államszerkezet mint eszköz a társadalmat fenyegető veszélyek meggátlására341
Mily jövendőnek megyünk eléje?362
A múlt365
A jelen371
Korunk alapelvei372
A jövő388
A kommunizmus389
A fennálló rend védői398
Befejezés453
II. kötet
Bevezetés5
Mely értelemben veszik általában a szabadság, egyenlőség és nemzetiség eszméjét15
Hogy tudhatni meg, minő értelmet tulajdonít a nép bizonyos eszméknek17
A szabadság, egyenlőség és nemzetiség eszméinek eredetéről s azon értelemről, melyet ezen eszméknek polgárisodásuk folyama alatt jelen korunkig, mindenkor tulajdonítottak19
Mily értelmet tulajdonít a nép korunkban a szabadság és egyenlőség eszméinek53
Bővebb bizonyítása, hogy nem az általános egyenlőség, hanem az egyéni szabadság élvezete korunkban a törekvés tárgya51
Azon értelem, melyben a szabadság, egyenlőség és nemzetiség fogalmait az emberek legtöbbnyire veszik, ellentétben áll azzal, amely értelemben a fogalmakat az államban valósítani törekszenek59
Az állam célja63
A kérdés fölállítása65
Az állam jogalapja és az e tárgy körül fölállított elméletek nagy hibája66
Az állam céljáról75
Az államot az egyesek mindig csak személyes céljaik eszközének tekintik81
Senki sem nyúl céljai elérése végett távolabbi eszközökhöz, míg kielégítőnek találja a közelebb fekvőket: minélfogva az emberek az államot csak azon célok elérhetése végett veszik igénybe, melyeket saját erejükkel vagy kisebb társulatok alkotása által nem érhetnek el98
Az állam célja az egyéni biztosság103
A közbiztosságról, melyet az államban keresünk105
Azon javakról, melyeknek biztosítását keresi az egyén az államban109
Nem célja az államnak anyagi és erkölcsi javak élvezetét szerezni meg az egyesnek, hanem csak a javaknak biztosítása 114
Az államtudomány feladata124
Az egyéni szabadság biztosítékai127
Minden célszerű alkotmány általános kellékei129
Mely eszközökkel tarthatják fönn az államok önállóságukat131
Az alkotmány befolyása az állam hatalmára133
A központosítás szüksége136
A központosítás határai137
Mely tárgyakra nézve szükséges a központosítás minden államban141
A hatalmak megoszlásáról145
A végrehajtó hatalmat a törvényhozónak alá kell vetni; az állam kormánya pedig nem a végrehajtó hatalom egy részének tekintendő156
Az egyénnek is bizonyos biztosítékokra van szüksége az állam ellenében161
A szabadság biztosítékai az államhatalom ellenében166
A szabadság biztosítékai az államhatalom belszervezete által167
A királyság alkotmányos jelentősége169
A felsőház feladata179
A szabadság biztosítékairól az államhatalomnak a néptől függése által190
Választási jog és felelősség192
A választási jog és felelősség nem nyújt elég biztosítékot a szabadságnak195
A szabadság biztosítékairól az államhatalomnak bizonyos körre szorítása által199
A központosítás205
A központosítás kérdése és vizsgálatának helyes szempontja 207
A kérdés fölállítása215
Nem igaz, hogy az állam a közigazgatási központosítás elvének alkalmazásából több erőt és biztonságot merítene217
A központosítás befolyása az államhatalom biztosságára 221
Az ellenállásról, melyet az államhatalomnak központosított államokban le kell győznie227
Mely eszközök állanak a központosított államnak rendelkezésére?229
Az oktatásügy központosításának eredményei233
A tövénykezési központosítás eredményei246
A közigazgatási központosítás eredményei260
A központosítás befolyása az államot benn fenyegető veszélyekre271
A központosítás befolyása az államot fenyegető külveszélyekre280
Mit kíván az egyén a szabadság nevében az államtól?295
A központosítás befolyása az egyéni szabadságra305
A központosítás befolyása a politikai szabadságra312
Választási jog313
Azon jog, mely szerint feleletre vonhatják, akikre a közügyek vezetését bízták316
Az adómegtagadás joga319
Az ellenállás lehetősége322
A központosítás befolyása a haladásra331
Mely eszközökkel előzhetni meg korunk veszélyeit342
Mely eszközökkel tarthatni kellő korlátok köz az állam egyes részeinek teljes önállóságra s az államhatalomnak korlátlan uralomra törekvését351
Mely mértékben alkalmazandó az államban az önkormányzás elve353
Mily mértékben adhatni kisebb testületeknek az államban önállóságot, attól függ: milyen szilárdsággal bír az államban önállóságot, attól függ: milyen szilárdsággal bír az állam mint egész358
Ez az alapelv némely következményei362
Az államhatalom biztosítékai367
Az egyéni szabadságra törekvés mint az államhatalom biztosítéka370
Az egyesületi jog és a klubok közötti lényeges különbség374
A szabad egyesületek megszilárdítják az állam egységét387
A szükségek befolyása az állam biztosítására389
Az állam és az egyéni szabadság legfőbb biztosítékai396
A jól szerzett jogok tisztelete398
Egy legfőbb törvényszék szüksége410
A vallás befolyása az államra429
A haladás általános törvényeinek befolyása az állam szerkezetére445
Az emberiség fejlődésében bizonyos törvényeknek van alávetve, melyeket az ész szintúgy kiismerhet, mint azokat, amelyek szerint más lények fejlődnek447
Fejlődésünk törvénye454
A haladás törvényei481
A haladás első tövénye: minden haladás különböző egyéniségek érintkezésétől függ483
A haladás második törvénye: a haladás irányát mindig az uralkodó eszmék határozzák meg491
A haladás harmadik törvénye: a haladás mértéke a szükségektől függ497
A haladás törvényeinek befolyása az államszerkezetre505
A haladás első tövényének gyakorlati eredményei506
Mely gyakorlati eredményei vannak a haladás második törvényének514
A harmadik törvény gyakorlati eredményei azon szükségek, melyek az államhatalom korlátozására vezetnek522
Az államhatalom korlátozása mennyiben szükséges az államra nézve524
Az államhatalom korlátozásának szüksége az egyesre nézve542
Csak államhatalom korlátozása által felelhetni meg azon követeléseknek, melyeket a nemzetiség elve nevében tesznek az állam irányában545
Jegyzetek a Befejezéshez571
Függelék585
Utószó, névmagyarázatok - névmutató593
A sajtó alá rendező utószava595
Névmagyarázatok - névmutató623

Eötvös József

Eötvös József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Eötvös József könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem