859.793

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az uráli népek ismertetése/A magyar nyelv finnugor alapjai/A magyar nyelvtan tanítása

Kézirat

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 425 oldal
Sorozatcím: Finnugor jegyzetek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az I. kötet 1969-ben jelent meg 170 példányban. Tankönyvi száma: J2-699. Néhány fekete-fehér ábrát tartalmaz. Kötetsorszáma: 13. A II. kötet 1971-ben jelent meg 170 példányban. Tankönyvi száma:J2-700. Kötetsorszáma: 11. A III. kötet 1968-ban jelent meg 420 példányban. Tankönyvi száma: J2-632. A kötet nem tartozik a sorozathoz. Kéziratok.

Tartalom

I. KÖTET
Előszó .............................................3
Bevezetés ......................................5
A "finnugor" és az "uráli" elnevezés.........6
Uráli és finnugor őstörténeti kérdések ....................7
Az ún. finnugor őshaza 7
Az ősi uráli szállásterület ............... 11
Az ősi műveltség körvonalai ........... 13
Az ősi finnugorság érintkezése más népekkel.............18
Az uráli közösség felbomlása 19
A finnugorság tagjai ................... 21
Az ugor ág .................... 21
Az obi-ugorok története .................. 23
A manysi vagy vogul nép 25
A chanti vagy osztják nép 28
A finn-permi ág...................................29
A permi finnugorság.............................. 30
A komi vagy zűrjén nép ..........32
Az udmurt vagy votják nép .....32
A volgai finnugorság 40
A mari vagy cseremisz nép 42
A mordvinok 46
Kihalt volgai-finnugor népek ............52
A finnségi népek .....................53
A kozfinn korszak ......54
A finnek ...................................... 57
A finnek története ......58
Finnország gazdasági élete 64
A finn művelődéstörténet vázlata 65
A finn népköltészet. A Kanteletar és a Kalevala .......... 68
Írott költészet...............................70
A finn nyelv történetének vázlata ...........74
A karjaiaiak.............................76
A vepszék ................................... 79
A vótok ...........................79
A lívek .....................................80
Az esztek...................................81
Az észtek története .......................83
Észtország gazdasági élete ................86
Az észt közművelődés vázlata .......86
Az észt népköltészet és irodalom ..........88
A lappok..........................................90
A lapp nép és nyelv.............................90
A lappok elnevezései..........................92
A lappok története ..............................94
A lappok életmódja ..............................96
A szamojédok ........98
Az ősnép .........................................................................98
Csoportjaik és elhelyezkedésük 98
A szamojédok neve .........................................99
Történetük................................. 99
Térképek...................................................................105
II. KÖTET
Előszó . . ......................................3
E jegyzet célja és használatának módja . . . ....................5
Rövidítések és jelek ..............................8
A hangjelölés ...... . . ...........................11
BEVEZETÉS ........................ 15
A magyar nyelv rokonai . ................. . . 17
A finnugor nyelvrokonság mibenléte ....... ...........18
A finnugor nyelvek egymásközti rokonságának fokozatai . 20
A rokon nyelvek különbözése a magyartól és ennek okai. 20
A rokon nyelvek tanulmányozásának célja, módszere és jelentősege .....................25
HANGTAN ..............................29
A finnugor összehasonlító hangtan viszonya a magyar
hangtörténethez . ........... . . ..................31
A finnugor összehasonlító hangtan feladatai ....... . 31
A finnugor összehasonlító hangtan anyaga és forrásai . . 32
Hangfejlődési tendenciák érvényesülése a finnugor nyelvekben . ...................... 38
A finnugor alapnyelv fogalma és jellege .................45
A finnugor alapnyelv hangállománya ............ 47
A finnugor alapnyelvi hangok folytatói az egyes finnugor nyelvekben .............53
Megjegyzések a közölt etimológiákhoz. . . ....... 53
Mássalhangzók................................55
A) Szókezdő mássalhangzók...................57
Összefoglalás ....................67
Összefoglaló táblázat ............... 67
B) Szóbelseji mássalhangzók..... 68
A fgr. (uráli) fokváltakozás elmélete ....... 69
Felpattanó zárhangok (explosivák)..................72
Rövid explosivák ......................72
Réshangok (fricativák) ................................78
Mássalhangzó-csoportok ...................92
Összefoglalás és összefoglaló táblázat ... 92
Magánhangzók . ..................................94
A) Első szótagi magánhangzók ............................94
B) Második szótagi magánhangzók . . .........99
Szómutató ......... ........... . ... . .101
Irodalom...............106
III. KÖTET
Bevezetés...................... .........3
A szakmódszertan általános kérdései ........................3
A nyelvtantanítás történetének áttekintése ............. 9
A nyelvtantanítás feladatai a szocialista iskolában........ 17
A nyelvtantanítás közvetlen feladatai.................. 18
A nyelvtantanítás közvetett feladatai................. 26
A nyelvtantanítás tantárgypedagógiai elvei ................. 33
A tananyag tartalmának elvi kérdései.............. 33
A tananyag feldolgozásának elvi kérdései.............. 36
Az anyanyelvi oktatás és képzés tartalma ................... 43
A nyelvtantanítás tantervei ....... 43
A nyelvtantanítás pedagógiai egysége ..............44
A nyelvtani tantervek szerkezete.................... 44
Az általános iskola nyelvtani tanterve ...........45
A gimnázium nyelvi tanterve ..................... 46
A tantervek követelményrendszere ....... 49
A nyelvtantanítás tankönyvei ........... 51
Az általános iskola nyelvtankönyvei .................51
A középiskolai nyelvi tankönyvek ....................... 55
A taxikönyvek szerepe az oktatásban 55
A nyelvtantanítás didaktikai feladatai és módszerei ........ 59
A nyelvtantanítás didaktikai feladatai ....................59
A nyelvtantanítás módszereinek általános kérdései .....................60
Az u;j ismeretek feldolgozásának módszerei .................. 62
A bemutatás vagy szemléltetés ................. 62
A beszélgetés ................................69
A tanári közlés................................ 74
Az ismeretek megszilárdításának módszerei .........................76
A tankönyv anyagának megtanulása ........... ........... 77
Az ismétlés........................................... 78
A jártasságok és készségek kialakításának módszere: a gyakorlás...................... 81
A nyelvtani elemzés ......................83
Szintetikus gyakorlatok ............................................96
Az ismeretek, a jártasságok és készségek ellenőrzésének módszerei ............ 101
A feleltetés ..................101
Az írásbeli munkákkal való ellenőrzés....... ..............103
A programozott nyelvtantanítás ............106
A nyelv tantanítás tervezése és szervezése 115
A nyelvtani tanmenet.....115
A tematikus tervezés ..........................115
A tanmenet elkészítése 117
A nyelvtanóra felépítése .....................................120
A nyelvtanóra típusai 120
A vegyes típusú /vagy kombinált/ óra 122
Az új ismeret feldolgozására szánt óra 133
Az ismétlő-rendszerező óra..............................................134
Az ismeretek gyakorlati alkalmazására szánt óra...................136
Az ellenőrző óra ............138
Előkészülés a tanítási órára...........................141
Hogyan készüljünk a nyelvtanórára? 141
Az óravázlat ............................................................146
A nyelvtanóra elemzése 150
A helyesírás tanítása .......................155
A helyesírás-tanítás alapvető követelményei.........155
A tudatosítás.....................................157
A gyakorlás ............................ 158
Az ellenőrzés ..................161
A kifejezőképesség fejlesztése a nyelvtanórán.........................168
A kifejezőképesség fejlesztésének tantervi kérdései............168
A kifejezőképesség fejlesztésének módszeres eljárásai...................171
A szókincs fejlesztése....................172
A szerkesztő- és formálóképesség fejlesztése.............177
Az anyanyelvi oktatás különleges feladatai ....................185
Nyelvtantanítás a felnőttoktatásban..............185
Anyanyelvi oktatás %z órán és az iskolán kívül.............191
Az órán kívüli oktató-nevelő munka ......................191
Az iskolán kívüli oktató-nevelő munka 195
A nyelvtantanítás módszertani irodalma és segédkönyvei 199
Módszertani művek ...................................199
Folyóiratok.......................................... 199
Önállóan megjelent kiadványok .....................................200
A tanítás segédkönyvei.............202
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem