A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1912. január-december

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - VIII. kötet, 1-10. szám (71-80. füzet)

Szerző

Kiadó: Magyar Nyelvtudományi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 480 oldal
Sorozatcím: Magyar Nyelv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: A Magyar Nyelvtudományi Társaság megbizásából szerkeszti Szily Kálmán elnök és Gombocz Zoltán titkár. Július és augusztus hónapban nem jelent meg. Thomsen Vilmos fekete-fehér képével illusztrált. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája nyomása, Budapest.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Előszó

Részlet a könyvből:

Thomsen Vilmos.

Új évfolyamunk első száma ünnepnapon jelenik meg. Január 25-én ünnepli a kopenhágai egyetem és a dán királyi akadémia Thomsen Vilmos hetvenedik... Tovább

Tartalom

-Á -A. : Levél a szerkesztőkhöz 288
Alexics György : Fattyú 365
Bán Aladár: Az észtek neve 134
Barsi Frigyes : Tányér - tenyér 96
Bayer József: Szellemdús 33
Bellosics Bálint: Fogazott élű sarló 74
Bod Károly: Még egyszer "pesti lélek" 412
Csapodi István : Tanulni fogtam 93
Hályog-műtettek 93
Fulák 94
Csókán Pál : A hódmezővásárhelyi nyelvjárásból 380, 427
Csűri Bálint: A nyelvjárás-kutatás módszertanához 421
Czirbusz Géza : Levél a Szerkesztőkhöz 431
Dobóczki PÁL: János pap országa 37
Karakalla 143
Erdős János : Hályog-műtettek 143
Cohoc 240
Fabó Bertalan : Lárma-fa 75
Firtos Ferencz: A Calepinus-szótár kiadásaihoz 134
Még egyszer a "c'ohoccal" szóról 174
Gagyi Jenő: XVI. századi magyar levelek 35
-gdi: Krisztkindli 187
Gombocz Zoltán : Thomsen Vilmos 1
A magyar magánhangzók történetéből 97
Bog és családja 119
Bibasz 120, 239
A Thomsen-ünnepről és az Emlékkönyvről 131
Karakalla 143
Mutatvány a készülő Magyar Etymologiai Szótárból 241, 292
Régi török jövevényszavainkhoz 401
Grammaticus: A Magyar Figyelő nyelve 82
Gyárfás Tihamér: Nyelvtörténeti adatok 269, 371, 418
H. A. : A mi édes magyar nyelvünk 186
Heinlein István: Adalék a magyar mesterszók gyűjtése történetéhez 331
Hellebrant Árpád: A magyar nyelvtudományi irodalom 1911-ben 260
H. I.: Pásztor 288
Horger Antal: Esztováta és zarándok 11
Rajt, -ról és reá alaktanához 199
Horger Antal: Bolgár-török jövevényszavaink . . . 445
Horváth Endre: Pozdorjára való. Tüskére való . . . 284
Horváth János. Ignotus felolvasása a Nyugat magyartalanságairól 5
Imre József: Tanulni fogtam és hályog-műtettek. . 93
Iványi Béla: Nyelvtörténeti adatok 227
Kardos Lajos: Észrevétel Vörösmarty nyelvtudományi
dolgozataihoz 453
Kemenes Pál: Mostoha-atya 287
Te nem szeretsz Pesten? 336
Kisejlik 336
Bors helyett borsó 336
Kertész Manó: Ludas 106
Szólásmagyarázatok (Tündér Ilona. Küldött farkas) 433
Kollányi Ödön: A dunaradványi molnárok mesterszavai 44, 90
Komáromy Lajos: Burjánirtás 279
Komlóssy Artúr: Tíz év előtt, tíz év után 95
Kozma Andor: Apacs [„Az Ujság"-ból] 373
K. P.: Csonk 376
Pali 432
Legel 432
Vidla = villa 466
Kräuter Ferencz: Fattyú 167, 413
Parázs 225
Lampérth Géza: Apacs [„Az Ujság"-ból] 374
Legányi Gyula: Szellemdús és társai 142
Lehr Albert: Tíz év előtt, tíz év után 39, 78
Arany-magyarázatok. XXXII. El merte
mondani 117
Arany-magyarázatok. XXXIIL Reminiscentiák 164
Arany-magyarázatok. XXXIV. Szántatlan, vetetlen maradtam 220
Egy szál ingbe 238
Anachronismus Arany Toldijában . . 285
Visszaperdül mint a gyűrű 286
Rémlátó 287
Közmondások 335
A ivetterleuchten magyar neve. . . . 335
Arany-magyarázatok. XXXV. Javítások 356
Szagát érez . 383
Arany-magyarázatok. XXXVI. 1. Madárlátta. 2. Plágium. 3. Szőlősgazda. 4. Dorongot ő is hirtelen kapott fel 405
Üsti 444
Megrágta a szíjat 458
Mágócsy-Dietz Sándor: Fulák 94
Melegdi János: Még egyszer a c'ohoccal 29
Lyczei János Szójegyzéke 126
Vácz = Voácz? 133
Omsóér 364
Bajza 409
Melegdi János: A Szepes név eredete 427
Berneker, Slav. EtWb 432
Melich János: Fulák 28, 122, 231
Hiedelem 143
A tővégek palatalisatiójáról 145
Hungari 192
A jász népnévről 193, 262
Mutatvány a készülő Magyar Etymologiai
Szótárból . 241, 292
Pesti lélek = bestye lélek? 326
Borkút 336
A magyar Tátra-uév eredetéről . . . 337
Erdősi Sylvester nevéről 368
A nájnagyobb-féle felsőfokról, . . . 385
Bútor 408
Tátra 431
Gereblye 432
Mészöly Gedeon: Rokon 121
Erdő 366
M. J.: Új szó? 48
Vajákol 96
Moenich Károly: Székes-Fehérvár városa levéltárából . 75
Német Károly: Nyúlhistória 240
- Nyi: Kaiblinger Fülöp, Alkotó nyelvtudomány 231
Paal Gyula: Fulák 240
Pais Dezső: Göcsej 124
Színt jelentő melléknevek lappangó kicsinyítői 300
A hőke etymologiájához 367
Az aszó elhomályosult összetételei . . 391
Magyar szövegmaradványok 415
Palkovics Sándor: Följegyzések különféle helyekről . . 379
Ponori Thewrewk Emil: A rácz és szerb 240
Te nem szeretsz Pesten? 384
Putnoky Imre: Szerb 33
Visszaszívni 34
Szőke Duna 72
A sövényt hágni 72
Megölő betű 73
Budapest 172, 287
Budapest, az ország szíve 225
János pap országa 264
Anyó 264
Nyúlhistória . 287
Szalmaözvegy 367
Réthei Prikkel Marián: Ludas 157
A borbélyok régi magyar nevei . . . 262
Veres ének 263
Versezet 264
Egy régi németesség 325
Bír valamivel 325
Érzéketlen 367
Védelem 411
Réthei Prikkel Marián: Illa berek 436
Jótét-lélek 459
Rubinyi Mózes: Révai Miklós magyar nyelvtudományi
kézikönyve 54
Sági István: Nyelvújítási adatok 375
A magyar-oláh érintkezések kérdéséhez 419
Tátra - Fátra 462
Schuchardt Hugó: Koponya 29
Simai Ödön: Letartóztat 30
Perújítás 31
Vagyon 31
Kazinczy Ferencz nyelvújítása 61, 109,
210, 312, 346
Földi János Magyar Grammatikája . . 177
Nyelvújítási adatok 274
Simonfi János: Dugába dől 460
Serleg és ajak széle közt 461
Szabó Endre: Bibasz 239
Szabó Márton: Sajógömöri tájszók 429
Székely István: Szőke Duna 143
Szembeny János: Még egyszer szemben 233
Szerkesztőség: A Magyar Nyelvőr jubileuma 38
A Bécsi-codex forrása 134
Codex-irodalmunk forrásjegyzéke . . 230
Magyar és új magyar 230
Gagyista [„Az Újságából] 374
Mesterségek szótára 468
Szigetvári Iván: Kocsonya 94
Szily Kálmán: Váránkozik 34
A Döbrentei-codex viszonya a Münchenivel 49
Dörög, dördül és görög, gördül ... 73
Németből csinált latin szók a magyarban 136
Világít 226
Dicsekedik 268
Révai Miklós „Elaboratior Grammatica
Hung."-ja történetéhez 277
Kassai József Magyar-Diák szókönyve
történetéhez 278
Dávid Ferencz: „Rövid magyarázat" . 278
Ady, Edvy 287, 468
A -kod és -kodik igeképzők történetéhez 328
Suhancz és suhanczár 362
Szinnyei József: A magyar ablativus-rag eredete . . . 289
A mi „nincs meg a M. Tájszótárban" . 389
Sz. K.: Budapest utczanevei 38
Békít, negyedévi 48
Mihamarább 93
Bált - bálat 192
Méltatlankodik 384
Omsós és imsós 466
Sztrokay Lajos: Vízfulás 383
Tolnai Vilmos: Ágról szakadt, fától szakadt 69
Tolnai Vilmos: A nagyság átka 70
Parázs 70
Szíszó 71
Bogara van 224
Följött a hava 225
Irodalom 265
Nyék 266
Serleg és ajak széle közt 267
Döbög: Katona Bánk bánjához . . . 410
Ragaszt: Arany János „Első Lopás"-ához 410
Föltekeri az eszét 461
Erdősi Sylvester nevéről 462
János pap országa 466
Tömlő Lajos: Tanulni fogtam 48
Önmagam 96
Tömörkény István: A kalaposság mesterszavai 138
Trencsény Károly: Életpuszta 122
Szemben 135
Szembenyvei szemben 376
Trócsányi Zoltán: Járvány-tanító 74
Nyúl-história 74, 192
Rakhely 75
Dr. Béla Obál: Hungarica Vitebergensia
129, 176
Suvanczár 414
Tr. Z.: A Magyar Merkúr 1794. évfolyamából. 272
Túri Mészáros István: Hortobágyi tájszók 90, 139, 187, 236,
282, 334, 378
Vargha Damján: Adalék a Moson-Szentmiklósi nyelvjáráshoz 235
Velledits Lajos: Adalékok Pápay Sámuel nyelvészetéhez 17
Tábornok. Szócsaplár. Farkasság. Véren
folyt 36
Kresznerics Ferencz kéziratai. ... 59
Az ünnepnapok magyar nevei 204, 249, 344
Vidéki Magyar: Az a bizonyos „pösti nyelv" (az „Alkotmány"-ból) 376
Viszota Gyula: Vörösmarty ismeretlen nyelvtudományi
dolgozatai 214, 255, 308, 350
Wichmann György: Arasz 320
Erdő 320
Ördög, érdég 321
Múlik . 324
Orom 325
Závodszky Levente: Nyelvtörténeti adatok 330, 369
Zsinka Ferencz: A -nyi képzőhöz 14ö
Nyelvtörténeti adatok 370
Zsiros Lajos: Magas paripára ül 377
Levélszekrény: 48, 93, 142, 192, 238, 285, 335, 383, 431, 466
Népnyelv: 44, 90, 138, 187, 235, 282, 334, 378, 427
Rovás: 39, 78, 135, 281, 376
Társasági ügyek: 47, 92, 141, 144, 189, 237, 285, 381, 430
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1912. január-december Magyar Nyelv 1912. január-december Magyar Nyelv 1912. január-december Magyar Nyelv 1912. január-december Magyar Nyelv 1912. január-december Magyar Nyelv 1912. január-december Magyar Nyelv 1912. január-december

A borító kissé kopott, foltos. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
7.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba