864.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bér, profit, adóztatás

Tanulmányok a kapitalizmus politikai gazdaságtanának vitatott kérdéseiről

Szerző

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 550 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-220-206-6
Megjegyzés: Angol, német és orosz nyelvű tartalomjegyzékkel.

Előszó

Ez a munka bizonyos értelemben folytatása az "Adalékok a mai tőkés pénz, a konjunktúraingadozások és a gazdasági vlságok" c. könyvemnek, amelynek első kiadása nyolc évvel ezelőtt jelent meg... Tovább

Fülszöveg

A könyv négy fő részben vizsgálja és tárja fel a kapitalizmus plitikai gazdaságtanának azokat az elméleti problémáit, amelyeket részben Keynes és a keynesisták, részben a kapitalizmusnak állami monopolkapitalizmussá történt átalakulása vetett fel, s amelyeket - a szerző megítélése szerint - a marxista elmélet eddig mgé nem válaszolt meg kielégítően.
Részletesen a kvöetkező témaköröket taglalja:
Az értékelméletrl általában - A pénz csereértékéről és az Árszintről - A profitelméletről - Az improduktív foglalkoztatás és az állami monopolkapitalizmus.
A mű ngyrészt oylan kategóriákat és törvényszerőségeket vizsgál, amelyeket Marx elemzett "A tőke" három kötetében. A szerző bemutatja, hogy Marx tételei hogyan függnek korának gazdasági-társadalmi viszonyaitól, és bebizonyítja, hogy a gazdasági-társadalmi viszonyok változásával a marxista közgazdaságtudomány vizonyos tételeinek is szükségképpen változniuk kell. A kötet a marxi módszer alkalmazásának kitűnő példája.
A szerző jelentős... Tovább

Tartalom

Előszó15
Az értékelméletről általában17
Az értékelmélet ricardói fejlettségi foka19
Definíció-e az értéknek munkával való meghatározása?20
Az "érték" szó köznapi kifejezés21
Ricardo értéken a természetes árat érti21
Ricardo értékfogalma és az abszolút érték23
Ricardo értékelmélete: költségelmélet26
Miért lenne csak az eladók versenye fontos?27
A ráfordítások és a szükségletek28
A ráfordítások és szükségletek egybevetésének társadalmi realitása28
Haszonhatás, árak, kereslet32
A szükségletek és maradékszükségletek32
Abszolút és viszonylagos hasznosság33
A "határhaszon-forradalom"35
A határhaszon-gondolat racionális magva35
A haszonintenzitás elmélete árelméletté válik37
Menger árelmélete, a szubjektív árelméletek primitív alakja38
A "határforradalom" elméleti ellenforradalom41
Marshall eklektikus, Menger hajthatatlanul reakciós "értékelmélete"43
Menger gazdálkodásfogalma: a politikai gazdaságtan karikatúrája45
Walras kifinomultabb modellje50
A határhaszon-elmélet polgári kritikája, ennek következetlensége51
Telljes lemondás az értékelméletről54
Óvás a felületes bírálattól57
A munkaérték-elméletről60
Logikai érvek a haszonhatások összemérhetősége ellen60
Antimarxizmus vagy nem az?61
Nem bizonyítás, hanem kifejtés63
Marx tagadta, hogy értékfogalma külön bizonyításra szorulna64
Az értékfogalomban az elkülönült árutermelők csereviszonyai nyernek tudományos általánosítást66
Az árnagyságnak nem egyedüli meghatározója az értéknagyság66
Az értéktörvény modellszerű igazolása68
Marx néhány utalása a modellről69
A modell első attributuma: a tökéletes verseny70
A modell második attributuma: a motiváció72
A modell harmadik attributuma: az árváltozás és az azt követő keresletváltozás negatív korrelációja74
A modell működése75
Modellünk és a neoklasszikus modell76
Munkaérték-elmélet kontra neoklasszikus árelmélet77
Még egy lehetséges ellenvetés80
Zárókövetkeztetések81
Egy kitérés: Engels modellje81
Marx értékfogalmáról: összefoglalás84
Néhány részletkérdés a munkaérték-elmélet köréből87
Egyszerű és bonyolult munka87
Meek a bonyolult munkáról88
Saját véleményem a kérdésről90
A termelési árról93
A termelési ár Ricardo fogalomrendszerében93
A termelési ár Marx fogalomrendszerében95
Az értéktörvény Marx fogalomrendszerében97
Gondolatok és elméletek az állótőke, illetve a lekötött eszközök értékeléséről98
Mivel indokolja Marx a termelési ár meglétét a kapitalizmusban?99
Költség és ráfordítás101
Böhm-Bawerk elmélete102
A lekötött eszközök jelentősége a szocializmusban103
A túl egyszerű elmélettől közelebb a valósághoz!104
Átlagmunka vagy határmunka?107
Ricardo álláspontja107
A pénz csereértékéről és az árszintről111
A bérek és a pénz vásárlóereje113
A fogyasztási cikkek árszorzója113
Bérszint, beruházási ráta, árszint116
A polgári jövedelmi pénzelméletek felbukkanása117
O. Zwiedineck jövedelmi pénzelmélete118
Rober Liefmann elméletéről121
Keynes jövedelmi pénzelmélete121
Keynes definíciói123
Keynes "alapegyenletei"127
Az árszorzó és a társadalmi tőke újratermelése130
Kozlov Keynes-bírálatának bírálata133
Keynes jövedelmi pénzelméletének bírálata137
Marx és mások a munkaerő értékéről143
Marx a munkaerő értékéről143
A klasszikus politikai gazdaságtan a "munka" árától a "munka" értékéig jut el145
Kitérés: érték vagy "névleges érték"-e a munkaerő értéke?146
A munkaerő, illetve a "munka" értéknagysága Marxnál és a polgári klasszikusoknál150
Az értéktörvény szabályozza-e a munkaerő árát? (Első megközelítés)152
A létminimum szintű bér multhasiánus indoklása155
A bérszint alsó határáról157
Marx a bérszint felső határáról158
Felhalmozás és reálbér161
Marx az extenzív bővített újratermelés és a reálbér összefüggéséről161
Marx az intenzív bővített újratermelés és a reálbér összefüggéseiről162
Marx konkrétabb meggondolásai a bérszint alakulásáról165
Az értéktörvény szabályozza-e a munkaerő árát? (Második megközelítés: újabb kétségek)166
Ricardo tézisei: a bérnövelés nem növeli az árakat168
A "Bér, ár, haszon" problematikája172
Marx érvelése Ricardo tézise mellett172
Marx érvelésének hallgatólagos feltételezése: aranyvalutarendszer és szabad külkereskedelem175
A "Bér, ár haszon"-problematika további elemzése a mai kapitalizmus szemszögéből177
A "Bér, ár haszon" érvelésének fenntartása az ottani implicit előfeltételezések nélkül181
Modern elméletek a nominális és a reálbérről185
Keynes véleménye185
Nicholas Káldor fogalmazása188
Joan Robinson állásfoglalása189
Kalecki a névleges és a reálbérről191
Ideiglenes összegezés194
A "neoklasszikus" bérelmélet: a mai vulgáris bérelmélet196
M. Dobb a "neoklasszikus" elosztási elméletekről196
J B. Clark bérelmélete: a határtermelékenységi elmélet "naiv" formája197
J. B. Clark bírálata203
J M. Keynes bérelmélete206
Keynes bérelméletének bírálata208
A profilelméletről213
A reálbér nagyságának kérdése - a profit oldaláról megközelítve215
A tőke két figyelmet érdemlő mondata217
A gyakorlat azt látszik igazolni, hogy a profit a bér nagyságátóll függő reziduum219
Az adott volumenű nemzeti jövedelem esetén a beruházási hányadtóll és így a profittól függő reálbérről szóló tétel a klasszikus elmélettel sem vág egybe220
A mikroökonómia látszata más, mint a makroökonómia valósága221
Joan Robinson a beruházás és a profitráta összefüggéséről224
Keynes és az özvegyasszony korsója228
Néhány szó Kalecki profitelméletéről230
Kitérés: a neoklasszikus profitelmélet és egy lehetséges bírálata231
Értéktöbbletráta, profitráta "profithányad"234
A "profithányad" és a profitráta234
A profithányad és az áralakulás235
Értéktöbbletráta és profithányad a makroökonómiában237
A tőkés fogyasztás hányada239
A felhalmozás243
A profitráta és változása a beruházó tevékenység stabilitása és instabilitása245
A profitráta és változása mint a beruházási szándék motívuma246
Bruttó és nettó beruházás247
Profithányad és kihasználatlan kapacitás248
A klasszikus ciklus mechanizmusa249
A munkaerő ára és az értéktörvény a klasszikus modellben253
Harmadik megközelítés: a rövid időszak253
Szabályozás és negatív visszacsatolás253
A "közönséges áruk" árának szabályozása254
Pozitív és negatív visszacsatolása a reálbérre ható rendszerben255
Alternatív lehetőség: a viszonylagos stagnálás256
Összefoglalás: a reálbért a rövid távon mozgató mechanizmus257
A hosszú időszak258
Furcsa utópiák259
A fogyasztási hányad felső korlátja259
A "tiszta" kapitalizmusmodell stagnálási hajlama260
A reálbér hosszú távú trendje a modellben262
A beruházás és a fogyasztás összefüggésének modern polgári megközelítése: a multiplikátorelmélet264
Beruházás és nemzeti jövedelem264
A multiplikátorelmélet létrejöttének körülményei265
A "megtakarítás" és beruházás tautologikus egyenlősége266
Az I=S egyenlőség körüli bonyodalmak268
Kahn cáfolata az elszivárgások271
A Kahn-féle multiplikátorhatás272
A k "logikai" multiplikátor és Keynes "fogyasztási határhajlandósága"274
A logikai multiplikátorelmélet tautologikus volta275
A logikai multiplikátorelv és a beruházásra fordítandó elszivárgás279
Ismétlődő beruházások és a logikai multiplikátorelv279
A logikai multiplikátor Keynes kezében a jövőt mutató varázstükörré válik281
Az első bűvészfogás - a "fogyasztási hajlandóság" okszerepe282
Az első bűvészfogás bírálata284
A második bűvészfogás és bírálata285
Az Általános Elmélet 20. fejezete a jobb kéz, a 10. fejezete a bal kéz287
Epilógus a multiplikátorelmélethez291
Egy százötven évvel ezelőtti vita - Malthus kontra Ricardo292
Az "elégtelen kereslet" elméletének felbukkanása292
Ricardo és a Say-törvény293
Malthus a Say-törvény ellen294
Ricardo cáfolja Malthust296
Malthus kereslethiánnyal fenyegetődzik298
Ricardo tagadja az elégtelen kereslet lehetőségét299
Malthus okosan érvelt egy hazug és káros ügy mellett300
A Foglalkoztatás Általános Elméletének lényege303
Keynes az alulfoglalkoztatottság kategóriájában látja a túltermelés problémáját303
Keynes keresleti és kínálati függvénye304
A valóság kategóriái-e Keynes keresleti és kínálati függvényei?305
A Z és D függvény állítólagos határozott metszéspontja306
A kínálati függvény állítólagos lefutása307
A keresleti függvény két összetevője308
Keynes a fogyasztói keresletről309
Keynes a beruházási keresletről310
A tőke határhatékonysága312
A kereslet és kínálat mint a foglalkoztatás függvénye314
A Z és D görbe metszéspontja Keynes szerint315
Az előbbiekből folyó keynesi következtetések316
A beruházási kereslet Keynesnél320
Keynesnek nem volt profitelmélete321
Keynes eklektikus megjegyzései a profitról322
Keynes vázlatos megjegyzései a konjunktúraciklusokról323
A tőke hatékonysága és a tőzsdespekuláns325
Bizonytalan keynesi gondolatok a hosszú távú trendről327
Keynes receptjei és utópiája329
A keynesi utópia méltatása332
Malthus, Ricardo, Keynes. Egy százötven évvel ezelőtti vita folytatása333
A hatékony kereslet fogalmában megtévesztő módon keveredik egymással a kereslet két összetevője333
Keynes és az improduktív munka dícsérete335
Malthus feldicséri az improduktív munkát336
Ricardo ellenérvei339
Ricardo valóban érdemleges válasza341
Az improduktív foglalkoztatás és az állami monopolkapitalizmus343
Az improduktív munka marxi fogalmáról345
A produktív munka fogalmának fejlődése: merkantilisták és fiziokraták345
Smith produktívmunka-fogalma: anyagi javakat termelő munka347
Smith produktívmunka-fogalma: tőkére cserélődő munka348
A Smith-féle második kritérium és a feltörő polgárság350
Az Értéktöbblet-elméletek és A tőke produktív munka kritériuma352
A nem termelő munka értéket sem alkot353
A nemzeti jövedelem meghatározása függ a produktív munka meghatározásától354
Más tudományágakból vett analógiák356
Az áralakulás nem árulja el, hogy melyik munka produktív358
A kereskedelmi tőke és az improduktív költségek I.360
A kereskedelem kiegészítő tőkéje360
Marx számpéldája a kiegészítő tőkéről360
Marx számpéldája a tiszta forgalmi költségekre362
A kiegészítő tőke nagysága362
A profitráta nagysága364
Miért nem növeli a kiegészítő tőke az árakat?365
Miért nem növeli a kiegészítő tőke profitja az árakat?366
Amikor a kiegészítő tőke valóban változatlanul hagyja az árakat368
Amikor a kiegészítő tőke még mindig változatlanul hagyja az árszintet371
Amikor a kiegészítő tőke megváltoztatja az árszintet372
Az utoljára tárgyalt eset diszkussziója374
A kereskedelmi tőke és az improduktív költségek II.376
Az improduktív forgalmi költségek376
A forgalom anyagi eszközei az értéktöbblet részei376
Első eset: A harmadik osztályt a második osztályból szakítjuk ki378
Milyen értelemben alkot névleges értéket a kereskedelem tiszta forgalmi költsége?380
Második eset: a harmadik osztályt az első osztályból szakítjuk ki381
A személyes jellegű improduktív költségek382
Amikor az improduktív költségek megnövelik az árakat383
Függelék a XXI. fejezethez389
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tankönyve a tiszta forgalmi költségekről és a névleges értékről389
A tőke megoldáskísérletei393
Az adók mint a költségvetés bevételei400
Egyenes és közvetett adók400
A közvetett adó áremelő adó402
Lassalle válasza a "Kit terhel a közvetett adó" kérdésére403
Szociáldemokrata válasz a "Kit terhel az adó" kérdésére405
Ricardo a járadékadóról és változatairól407
Ricardo a mezőgazdasági termékek adójáról409
Ricardo a nem mezőgazdasági forgalmi adóról411
Ricardo a profitadóról412
Ricardo a munkabéradóról414
Nem hiszünk sem Lassalle-nak sem Ricardónak415
Felvetett problémáink eddigi feltevéseink alapján nem oldhatók meg egyértelműen416
A mikroökonómia problémái átlátszóak417
A lényeges problémák a makroökonómiában jelentkeznek418
Az adók mint a költségvetési kiadások forrásai421
A profitot sújtja-e a profitadó?421
Aggályok: miből fizetik a profitadót?423
Igazi profit-e az adó fejében elvont profit?425
Analógia a profitadó és a kereskedelmi tőke között426
Milyen értelemben profit az adóban elvont profit?429
A többi adófajta430
Kit terhelnek valójában az adók?433
Kalecki népgazdasági mérlegei434
Az elhatalmasodott tőkés tercier szektor gazdasága441
A sokféle költségvetési kiadás441
A pénzforgalom improduktív költségei443
Egyéb improduktív üzletágak és súlyuk445
Gillmann a csökkenő profitrátáról448
Gillmannál a profit improduktív költségeket is tartalmaz448
A profithányad alakulásának tényei450
A profitráta alakulásának tényei452
Gillman átértelmezi a profitráta csökkenésének kritériumát454
Gillman elméletének és bírálójának kritikája457
A bekövetkezett strukturális válltozásokról460
Függelék a XXVI. fejezethez464
Egy modellkísérlet464
Szekuláris stagnálás helyett infláció471
A v, m1, F és f kategóriák értelmezése471
A szekuláris stagnálásra való hajlamot bizonyító érveink a kategóriák módosulásával érvényüket vesztik476
A szekuláris stagnálás ellen ható néhány újabb keletű ok483
A monetáris és költségvetési politika szükségessége és elégtelensége487
Néhány elvi megjegyzés a krónikus inflációról489
Eljövendő dolgokról kérdőjelekkel492
Növekedés és reálbérek492
A rohamos infláció és a gazdasági káosz veszélye494
Osztálybéke és felelőtlen forradalmárkodás nélkül, de hogyan?497
A könyvben idézett vagy említett könyvek és cikkek jegyzéke502
Név- és tárgymutató505

Erdős Péter

Erdős Péter műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Erdős Péter könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bér, profit, adóztatás Bér, profit, adóztatás Bér, profit, adóztatás

Könyvtári könyv volt. Néhány oldalon ceruzás aláhúzások, jelölések és bejegyzések találhatóak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
1.190 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Bér, profit, adóztatás Bér, profit, adóztatás Bér, profit, adóztatás Bér, profit, adóztatás

A védőborító kissé kopott. Néhány lap nedvességtől hullámos.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Bér, profit, adóztatás Bér, profit, adóztatás Bér, profit, adóztatás

A védőborító enyhén kopottas. Néhány oldalon aláhúzás, bejegyzés látható.

Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Bér, profit, adóztatás Bér, profit, adóztatás Bér, profit, adóztatás Bér, profit, adóztatás

A címlapon tulajdonosi pecsét látható. A borító enyhén elszíneződött, a lapélek foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba